Podr?ka za Windows Media Player

Pomo? i informacije za Microsoft Windows Media Player. Opcije podr?ke, resursi i teme ?Kako da...?.

Opcije i resursi podr?ke

Za tehni?ku pomo? sa programom Windows Media Player kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows Media Player
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? za Windows Media Player da biste saznali kako da dobijete sve ?to ?elite od programa Windows Media Player.

Nabavljanje najnovije verzije programa Windows Media Player
Koristite ovde navedenu tabelu da biste prona?li odgovaraju?i plejer za operativne sisteme Windows i Windows Phone.

Opcije samopodr?ke za rad

IT stru?njaci: Windows Client TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Windows TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Projektanti: Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o projektovanju operativnog sistema Windows.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft zajednica (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na forumima Windows zajednice.

IT stru?njaci: Microsoft TechNet Windows forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Windows forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Windows Client (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Windows.

Pronala?enje netehni?ke pomo?i ili pomo?i korisni?ke slu?be
Za op?te upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite na?u stranicu ?Obratite nam se?.

Opcije tehni?ke podr?ke

Mo?da imate pravo na besplatnu podr?ku za garanciju od OEM-a (proizvo?a?a originalne opreme
Posetite kontakt stranicu OEM-a da biste saznali kako da utvrdite da li je instalacija OEM i da biste potra?ili informacije za veliki broj OEM proizvo?a?a. Ako je Microsoft proizvod unapred instaliran, distribuira se uz ra?unar ili je dobijen u vidu nadogradnje direktno od proizvo?a?a ra?unara, osnovni izvor podr?ke jeste proizvo?a? originalne opreme (OEM) koji je obezbedio Microsoft proizvod.

Pronala?enje Microsoft tehni?ke podr?ke
Da biste se obratili slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, prosle?ivanjem na mre?i ili telefonom, u nastavku kliknite na proizvod i verziju koji se odnose na vas. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo na efikasan na?in iza?li u susret va?em zahtevu.

Sledite korake u ?lanku ?Utvr?ivanje verzije programa Windows Media Player (engl.)? da biste saznali koja je verzija programa Windows Media Player instalirana na va?em ra?unaru.

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podr?ke mogu se koristi za re?avanje tehni?kih problema u neproizvodnom okru?enju i imaju isti status kao pla?eni incidenti profesionalne podr?ke. Incident tehni?ke podr?ke mo?ete iskoristiti za pronala?enje re?enja za proizvodni problem ako mo?ete da ponovite taj problem u neproizvodnom okru?enju. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier Online (MPO)
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online (MPO) za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Saznajte vi?e

Kori??enje programa Windows Media Player

Mati?na stranica proizvoda za Windows Media Player
Posetite mati?nu stranicu programa Windows Media Player za vi?e informacija i korisne savete.

Naj?e??a pitanja o programu Windows Media Player
Potra?ite odgovore na neka uobi?ajena pitanja u vezi sa kori??enjem programa Windows Media Player.

Funkcije programa Windows Media Player 12
Saznajte vi?e o programu Windows Media Player 12 i operativnom sistemu Windows 7.

Kodeci: naj?e??a pitanja
Evo odgovora na neka uobi?ajena pitanja o kodecima.

Kori??enje programa Windows Media Player
Saznajte osnove, potra?ite muziku i video snimke, organizujte i personalizujte Windows Media Player.

Reprodukovanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Media Player
Ako imate DVD disk jedinicu i kompatibilan DVD dekoder instaliran na ra?unaru, mo?ete da koristite Windows Media Player za reprodukovanje DVD video diska.

Narezivanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Media Player
Saznajte kako da koristite Windows Media Player za kopiranje muzike, slika i video zapisa iz biblioteke na prazan CD ili DVD.

Kori??enje programa Windows Media Player
Posetite stranicu proizvoda za Windows Media Player da biste saznali vi?e o tome kako na najbolji mogu?i na?in mo?ete da iskoristite Windows Media Player 12.

Prelazak na Windows 7

Windows 7 savetnik za nadogradnju
Da biste videli da li je ra?unar spreman za Windows 7, preuzmite i pokrenite besplatni Windows 7 savetnik za nadogradnju.

Izvr?ite nadogradnju na Windows 7 ve? danas (engl.)
Preuzmite Windows 7 ve? danas radi ve?e bezbednosti.

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows Vista na Windows 7
Saznajte kako da izvr?ite nadogradnju sa operativnog sistema Windows Vista na Windows 7 i zadr?ite sve svoje datoteke, postavke i programe.

Nadogradnja na Windows 7: naj?e??a pitanja
Potra?ite odgovore na pitanja o nadogradnji na Windows 7, uklju?uju?i razlike izme?u verzije za nadogradnju i pune verzije operativnog sistema Windows 7.

Gde su moje datoteke i fascikle nakon nadogradnje iz operativnih sistema Windows XP ili Windows Vista?
Saznajte kako da prona?ete datoteke i fascikle nakon nadogradnje, uklju?uju?i pristup fascikli ?Windows.old?.

?ivotni ciklus podr?ke

Saznajte vi?e o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows Media Player

Internet Explorer i Windows Media Player su komponente operativnih sistema sa kojima su objavljeni. Kad odgovaraju?i operativni sistem dostigne kraj ?ivotnog ciklusa, obustavlja se i podr?ka za njegove komponente.

Stranice sa smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Pogledajte informacije o smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke za Windows Media Player i nedavnu Windows porodicu proizvoda.

Prikazivanje informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke

List sa podacima o ?ivotnom ciklusu za Windows
Prika?ite va?ne datume i informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows proizvode.

Podr?ka isti?e za neke verzije operativnog sistema Windows
Saznajte kako da proverite koju verziju i servisni paket koristite.

Poslednji pregled : 16. mart 2015.