Hỗ trợ cho Microsoft SQL Server

Trung tâm gi?i pháp này áp d?ng cho các phiên b?n SQL Server sau: 2014, 2008 R2, 2008, 2005, 2000, 7.0

Tài nguyên Chính

Tài nguyên Chính

Trình tư vấn Trung tâm Hệ thống của Microsoft (EN)
Tải xuống Trình tư vấn Trung tâm Hệ thống để phát hiện phòng ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Trang Ch? S?n ph?m SQL Server (EN)
Truy c?p Trang Ch? SQL Server đ? bi?t thông tin s?n ph?m, ph?n m?m dùng th?, b?n tr?nh di?n, tu? ch?n mua, tài nguyên k? thu?t và các thông tin khác.

Dùng thử Ngay bây giờ: SQL Server 2014 (EN)
Tải xuống phiên bản RTM cuối cùng của SQL Server 2014.

Chú thích Phát hành dành cho SQL Server 2014 (EN)
Tải xuống chú thích phát hành dành cho SQL Server 2014.

Trang Hỗ trợ Kết thúc Vòng đời của SQL Server (EN)
Truy cập trang Bản cập nhật Hỗ trợ SQL Server để biết chi tiết về chuyển đổi từ Hỗ trợ Thông thường sang Hỗ trợ Mở rộng cho SQL Server 2005 và về vấn đề kết thúc Hỗ trợ Mở rộng cho SQL Server 2000 sắp tới.

Chuyên viên CNTT: Trung tâm K? thu?t c?a SQL Server trên TechNet (EN)
Trung tâm K? thu?t c?a SQL Server là tài nguyên chính cho Chuyên viên CNTT, cung c?p các liên k?t t?i tài nguyên k? thu?t bao g?m bài vi?t, webcast, video, blog và di?n đàn c?ng đ?ng.

Nhà phát tri?n: Trung tâm Nhà phát tri?n c?a SQL Server (EN)
Trung tâm Nhà phát tri?n c?a SQL Server là tài nguyên chính cho nh?ng Nhà phát tri?n đang t?m ki?m tài nguyên đ? tu? ch?nh và t?o tích h?p cho SQL Server.

Chuyên viên CNTT: Qu?n l? C?p nh?t c?a SQL Server (EN)
C?ng này ch?a thông tin/liên k?t có giá tr? đ? duy tr? SQL Server và t?t c? h? th?ng Microsoft c?a b?n. Dư?i đây b?n s? t?m th?y thông tin và đích bao g?m liên k?t đ?n blog D?ch v? Phát hành c?a SQL Server v?i thông tin C?p nh?t Tích lu? chi ti?t (PCU).

Tải xuống

SQL Server

Tải xuống SQL Server (EN)
Tải xuống bổ trợ, công cụ và tài liệu bạn có thể tải xuống từ Microsoft.

SQL Server 2012

Dùng thử Ngay bây giờ: SQL Server 2012 (EN)
Tải xuống phiên bản RTM cuối cùng của SQL Server 2012.

SQL Server 2012 Express (EN)
SQL Server 2012 Express là phiên b?n mi?n phí c?a SQL Server giúp lưu tr? d? li?u đáng tin c?y và đa d?ng dành cho các ?ng d?ng c?a máy tính đ? bàn và Website h?ng nh?.

SQL Server 2008 R2

Cách l?y Gói D?ch v? M?i nh?t dành cho SQL Server 2008 R2
Bài vi?t này cung c?p thông tin chi ti?t v? cách l?y các thông tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t, ghi chú của đặc bản và gói d?ch v? m?i nh?t dành cho SQL Server 2008 R2.

SQL Server 2008

Cách l?y gói d?ch v? m?i nh?t dành cho SQL Server 2008
Bài vi?t này cung c?p thông tin chi ti?t v? cách l?y các thông tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t, ghi chú của đặc bản và gói d?ch v? m?i nh?t dành cho SQL Server 2008.

SQL Server 2005

Cách L?y Gói D?ch v? M?i nh?t dành cho SQL Server 2005
Bài vi?t này cung c?p thông tin chi ti?t v? cách l?y các thông tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t, ghi chú của đặc bản và gói d?ch v? m?i nh?t dành cho SQL Server 2005.

SQL Server 2000

Cách l?y gói d?ch v? m?i nh?t dành cho SQL Server 2000
Bài vi?t này cung c?p thông tin chi ti?t v? cách l?y các thông tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t, ghi chú của đặc bản và gói d?ch v? m?i nh?t dành cho SQL Server 2000.

SQL Server Compact

Tải xuống SQL Server Compact 4.0 (EN)
Microsoft SQL Server Compact 4.0 là một cơ sở dữ liệu nhúng miễn phí mà các nhà phát triển phần mềm có thể sử dụng để xây dựng các trang web ASP.NET và các ứng dụng cho máy tính để bàn chạy Windows. SQL Server Compact 4.0 có một vùng phủ sóng nhỏ và hỗ trợ triển khai riêng tư các số nhị phân của nó trong thư mục ứng dụng, triển khai ứng dụng dễ dàng trong Visual Studio và WebMatrix, di chuyển suôn sẻ giản đồ và dữ liệu vào SQL Server.

Nâng cấp và Di chuyển

Nâng c?p SQL Server

Chú thích Phát hành dành cho SQL Server 2012 (EN)
Tải xuống chú thích phát hành dành cho SQL Server 2012.

Tài nguyên để Nâng cấp lên SQL Server 2012 (EN)
Sử dụng các tài nguyên này làm tài nguyên hỗ trợ khi nâng cấp lên SQL Server 2012.

Nâng cấp lên SQL Server 2008 R2 (EN)
Tìm các tài nguyên hoàn chỉnh để nâng cấp từ các phiên bản SQL Server cũ lên SQL Server 2008 R2.

Gói Tính năng SQL Server 2008 R2 SP1 (EN)
Tải xuống Gói Tính năng Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1, một tập hợp các gói cài đặt độc lập cung cấp thêm giá trị cho SQL Server 2008 R2 SP1.

Cổng Cài đặt SQL Server (EN)
Cổng Cài đặt SQL Server được thiết kế dưới dạng trang web dựa trên công nghệ so với dựa trên giải pháp, tập trung vào việc giúp đảm bảo cài đặt thành công SQL Server.

Di chuyển sang SQL Server

Di chuyển sang Microsoft SQL Server (EN)
SQL Server 2008 R2 mang lại giá trị khác thường trong Quản lý Cơ sở Dữ liệu và Nghiệp vụ Kinh doanh khiến nhiều khách hàng chọn SQL Server thay cho các giải pháp cơ sở dữ liệu khác. Thông tin trên trang này sẽ giúp bạn tìm thấy các tài nguyên cần để di chuyển dữ liệu của mình sang SQL Server.

Bộ công cụ Đánh giá và Lập kế hoạch của Microsoft (MAP) để Di chuyển SQL Server 2008 (EN)
Tải xuống Bộ công cụ Đánh giá và Lập kế hoạch của Microsoft cho SQL Server ngay bây giờ, để giúp đánh giá môi trường CNTT của bạn và tăng tốc việc di chuyển sang SQL Server.

Công c? H? tr? Di chuy?n SQL Server (EN)
M?t b? công c? đ?y đ? giúp gi?m đáng k? n? l?c, chi phí và r?i ro c?a vi?c di chuy?n t? cơ s? d? li?u khác sang SQL Server.

Di chuy?n SQL Server

Di chuy?n cơ s? d? li?u t? m?t máy ch? sang m?t máy ch? khác trong SQL Server 2008 (EN)
Bài đăng blog này li?t kê các cách khác nhau đ? di chuy?n/sao chép cơ s? d? li?u t? m?t máy ch? sang m?t máy ch? khác s? d?ng Công c? c?a SQL Server.

Cách di chuy?n cơ s? d? li?u trong SQL Server sang m?t v? trí m?i b?ng cách s? d?ng ch?c năng Tách r?i và Đính kèm trong SQL Server
Bài vi?t này cung c?p chi ti?t t?ng bư?c v? cách thay đ?i v? trí c?a t?p d? li?u và t?p nh?t k? c?a cho b?t k? cơ s? d? li?u nào trong Microsoft SQL Server 2005, SQL Server 2000 ho?c SQL Server 7.0.

Cách di chuy?n SQL Server t? môi trư?ng Đ?c l?p sang C?m (EN)
Bài đăng blog này cung c?p hư?ng d?n v? cách di chuy?n SQL Server đ?c l?p sang SQL Server bó c?m.

Công cụ

Công c?

Di?n đàn Công c? c?a SQL Server (EN)
Đ?t câu h?i và th?o lu?n nghiên c?u liên quan c? th? đ?n các công c? c?a SQL Server.

Bản đồ Tài liệu Công cụ và Tiện ích (EN)
Bản đồ tài liệu công cụ và tiện ích trong Sách Trực tuyến của SQL Server 2008 R2.

Gói Tính năng SQL Server 2008 R2 SP1 (EN)
Tải xuống Gói Tính năng Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1, một tập hợp các gói cài đặt độc lập cung cấp thêm giá trị cho SQL Server 2008 R2 SP1.

Đặt và Hiệu chỉnh Tên Nguyên lý Dịch vụ (SPN) (EN)
Công cụ dòng lệnh Setspn cho phép bạn đọc, sửa đổi và xoá thuộc tính thư mục Tên Nguyên lý Dịch vụ (SPN) cho tài khoản dịch vụ Active Directory.

Trình biên soạn Giao diện Dịch vụ Active Directory (ADSI Edit) (EN)
ADSI Edit (adsiedit.msc) là một trình biên soạn Giao thức Truy nhập Thư mục Nhẹ (LDAP) mà bạn có thể sử dụng để quản lý các đối tượng và thuộc tính trong Active Directory.

Tiện ích Chẩn đoán SQL Server (EN)
Tiện ích SQLdiag là một tiện ích tập hợp chẩn đoán mục đích chung mà có thể chạy dưới dạng một ứng dụng bảng điều khiển hoặc một dịch vụ. Bạn có thể sử dụng SQLdiag để thu thập các nhật ký và tệp dữ liệu từ SQL Server và các loại máy chủ khác và sử dụng nó để giám sát máy chủ của mình theo thời gian hoặc khắc phục các sự cố cụ thể với máy chủ của mình.

SQL Nexus (EN)
SQL Nexus là một công cụ giúp bạn xác định nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự cố hiệu suất của SQL Server.

Trình mô phỏng SQL IO
Công cụ SQLIOSim được thiết kế để thực hiện các kiểm tra đáng tin cậy và toàn vẹn trên các hệ thống con của đĩa. Các kiểm tra này mô phỏng đọc, viết, tạo điểm kiểm tra, sao lưu, sắp xếp và đọc trước các hoạt động dành cho Microsoft SQL Server.

Tiện ích RML – x64 (EN)
Tiện ích RML cho phép bạn xử lý tệp theo dõi SQL Server và xem các báo cáo cho biết cách thức SQL Server đang hoạt động.

Tiện ích RML – x86 (EN)
Tiện ích RML cho phép bạn xử lý tệp theo dõi SQL Server và xem các báo cáo cho biết cách thức SQL Server đang hoạt động.

PowerPivot và BI

T?m hi?u

T?ng quan v? Các thành ph?n c?a PowerPivot (EN)
T?m hi?u thêm v? các thành ph?n c?a PowerPivot Excel và SharePoint t? Sách Tr?c tuy?n v? SQL Server 2008 R2.

Video T?ng quan v? PowerPivot (EN)
Xem t?ng quan v? PowerPivot trên TechNet Wiki.

Hư?ng d?n Cài đ?t PowerPivot cho Excel (EN)
Xem hư?ng d?n cài đ?t B? tr? PowerPivot cho Excel 2010 trên TechNet Wiki.

T?i xu?ng, T?m hi?u và Khám phá (EN)
PowerPivot mang l?i ngư?i dùng kh? năng t?o các gi?i pháp BI t? ph?c v? h?p d?n, t?o đi?u ki?n chia s? và c?ng tác trong các gi?i pháp BI do ngư?i dùng t?o trong môi trư?ng Microsoft SharePoint Server 2010 và cho phép các t? ch?c CNTT tăng hi?u qu? ho?t đ?ng thông qua các công c? qu?n l? d?a trên Microsoft SQL Server 2008 R2.

Các video v? PowerPivot trên YouTube (EN)
Các video hư?ng d?n v? PowerPivot trên trang web YouTube v? SQL Server.

H? tr? và Tr? giúp

Các yêu c?u c?a PowerPivot cho SharePoint (EN)
Các yêu c?u v? ph?n c?ng và ph?n m?m c?a PowerPivot cho Sharepoint.

Trợ giúp Cài đặt PowerPivot cho SharePoint (EN)
Tài liệu Sách Trực tuyến về SQL Server 2008 R2 bao gồm nhiều bài viết về Cách thức để giúp bạn cài đặt PowerPivot cho SharePoint.

Di?n đàn PowerPivot cho SharePoint (EN)
Truy c?p di?n đàn PowerPivot cho SharePoint đ? đ?c các thông báo quan tr?ng và th?o lu?n các v?n đ? liên quan đ?n thi?t l?p và đ?nh c?u h?nh máy ch?, xu?t b?n s? làm vi?c, làm m?i d? li?u và giám sát s? làm vi?c.

Di?n dàn PowerPivot cho Excel (EN)
Truy c?p di?n đàn PowerPivot Excel đ? đ?c các thông báo quan tr?ng và th?o lu?n các v?n đ? liên quan đ?n vi?c nh?p d? li?u, xây d?ng m?i quan h? và s? d?ng DAX trong c?a s? PowerPivot.

Câu hỏi Thường gặp về Great PowerPivot (EN)
Được lưu trữ bởi PowerPivotPro, kiểm duyệt bởi các chuyên gia PowerPivot từ cộng đồng.

Blog PowerPivotGeek (EN)
Blog của Dave Wickert dành cho PowerPivot từ quan điểm của một người nghiện máy tính.

Hiệp hội

Tài nguyên C?ng đ?ng

Microsoft SQL Server trên YouTube (EN)
Xem kênh v? Microsoft SQL Server trên YouTube.  Đăng k? và xem video t? Nhóm C?ng đ?ng SQL Server.

SQL Server trên TechNet Wiki (EN)
Trang chủ nội dung do cộng đồng tạo về SQL Server mà mọi người đều có thể chỉnh sửa.

Trung tâm C?ng đ?ng SQL Server (EN)
Truy c?p trang c?ng đ?ng SQL Server đ? k?t n?i v?i đ?ng nghi?p, chia s? ki?n th?c và m?, đ? luôn c?p nh?t và h?c h?i t? các chuyên gia.

Nguồn cấp Com-PASS Cộng đồng SQL Server (đăng ký bắt buộc) (EN)
Nguồn cấp từ Hiệp hội Chuyên gia cho cộng đồng SQL Server, cung cấp kiến thức rộng về Microsoft SQL Server và cộng đồng tri thức doanh nghiệp.

Trang SQL Server trên Facebook (EN)
Truy c?p trang SQL Server trên Facebook đ? truy c?p tin t?c và thông báo đ?ng th?i đ? k?t n?i v?i các thành viên khác c?a c?ng đ?ng SQL Server.

Ngu?n c?p d? li?u SQL Server trên Twitter (EN)
Theo d?i SQL Server trên Twitter đ? nh?n tin t?c m?i nh?t v? SQL Server.

H?i C?ng đ?ng

Chuyên viên CNTT: Đăng câu h?i ho?c t?m ki?m câu tr? l?i trong di?n đàn TechNet (EN)
Đ?t câu h?i ho?c t?m ki?m câu tr? l?i trong di?n đàn SQL Server. Các chuyên gia luôn s?n sàng tr? giúp b?n. H?u h?t các câu h?i đư?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

Nhà phát tri?n: Đăng câu h?i ho?c t?m ki?m câu tr? l?i trong di?n đàn MSDN (EN)
Đ?t câu h?i ho?c t?m ki?m câu tr? l?i trong di?n đàn SQL Server. Các chuyên gia luôn s?n sàng tr? giúp b?n. H?u h?t các câu h?i đư?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

Blog

Blog SQL Server (EN)
Truy c?p danh sách blog c?a Nhóm SQL Server, c?a MVP và c?a các chuyên gia khác.

Blog c?a Nhóm PowerPivot (EN)
Truy c?p thông tin, m?o, tin t?c và thông báo v? PowerPivot tr?c ti?p t? nhóm s?n ph?m.

Blog PowerPivotGeek (EN)
Blog của Dave Wickert dành cho PowerPivot từ quan điểm của một người nghiện máy tính.

Tuỳ chọn Hỗ trợ

Tu? ch?n T? H? tr?

T?m ki?m Cơ s? Ki?n th?c
T?m ki?m Cơ s? Ki?n th?c Microsoft đ? bi?t các gi?i pháp k? thu?t cho các s? c? gián đo?n d?ch v? ph? bi?n v?i SQL Server.

Chuyên viên CNTT: Đăng câu h?i ho?c t?m ki?m câu tr? l?i trong di?n đàn TechNet (EN)
Đ?t câu h?i ho?c t?m ki?m câu tr? l?i trong di?n đàn SQL Server. Các chuyên gia luôn s?n sàng tr? giúp b?n. H?u h?t các câu h?i đư?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

Nhà phát tri?n: Đăng câu h?i ho?c t?m ki?m câu tr? l?i trong di?n đàn MSDN (EN)
Đ?t câu h?i ho?c t?m ki?m câu tr? l?i trong di?n đàn SQL Server. Các chuyên gia luôn s?n sàng tr? giúp b?n. H?u h?t các câu h?i đư?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

Chuyên viên CNTT: Trung tâm K? thu?t c?a SQL Server trên TechNet
Hiện có các trang hỗ trợ sau trên Trung tâm Kỹ thuật của SQL Server:

SQL Server 2012 (EN)
SQL Server 2008 R2 (EN)
SQL Server 2008 (EN)
SQL Server 2005 (EN)

Nhà phát tri?n: Trung tâm Nhà phát tri?n c?a SQL Server (EN)
Kh?c ph?c s? c? và H? tr? SQL Server.

Khách hàng Microsoft Premier
Khách hàng doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n đ? bi?t thông tin kh?c ph?c s? c? ho?c đ? m? gói d?ch v? h? tr? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác Microsoft có th? ch?n các tu? ch?n h? tr? s?n có trên C?ng Đ?i tác c?a Microsoft.

Tu? ch?n H? tr? đư?c Tr? giúp: H? tr? khi g?p S? c? Có thu phí

Đ? liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vào s?n ph?m và phiên b?n bên dư?i phù h?p v?i b?n. Đ? ph?c v? b?n hi?u qu?, chúng tôi s? h?i b?n m?t vài câu h?i.

SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
SQL Server 2005


Tu? ch?n H? tr? đư?c Tr? giúp: H? tr? S? c? theo H?p đ?ng


Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng B?n đăng k? TechNet c?a b?n (EN)
V?i tư cách là ngư?i đăng k? TechNet Plus, b?n có đ? đi?u ki?n đ? nh?n hai (2) gói d?ch v? mi?n phí và đư?c gi?m giá 20% đ?i v?i m?i d?ch v? b? sung qua đi?n tho?i mà b?n mua. T?m hi?u thêm.

Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng B?n đăng k? MSDN c?a b?n (EN)
V?i tư cách là Ngư?i đăng k? MSDN, b?n có th? có đ? đi?u ki?n đ? nh?n t?i đa (4) gói d?ch v? h? tr? k? thu?t tu? thu?c vào c?p đ? đăng k? c?a b?n. Các gói d?ch v? h? tr? này có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i quy?t các s? c? gián đo?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong môi trư?ng phi s?n xu?t và tương đương v?i gói d?ch v? H? Tr? Chuyên nghi?p có tính phí. B?n có th? s? d?ng gói d?ch v? h? tr? k? thu?t đ? t?m ki?m gi?i pháp cho v?n đ? s?n xu?t n?u b?n có th? sao nhân b?n v?n đ? đó trong môi trư?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thêm.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác Microsoft có th? ch?n các tu? ch?n h? tr? s?n có trên C?ng Đ?i tác c?a Microsoft.

Khách hàng Microsoft Premier
Khách hàng doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n đ? bi?t thông tin kh?c ph?c s? c? ho?c đ? m? gói d?ch v? h? tr? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft.

Các Tu? ch?n H? tr? khác:

Microsoft Pinpoint (EN)
Kết nối hàng nghìn công ty được Microsoft chứng nhận để tìm sản phẩm và dịch vụ.

V?ng đời Hỗ trợ

Xem Thông tin V?ng đ?i H? tr?

Chính sách V?ng đ?i H? tr? c?a Microsoft
Truy c?p trang Chính sách V?ng đ?i H? tr? đ? xem các nguyên t?c c?a Microsoft cho h? tr? s?n ph?m t? khi phát hành t?i khi k?t thúc v?ng đ?i c?a s?n ph?m.

Chính sách V?ng đ?i c?a SQL Server

Đ? xem thông tin V?ng đ?i H? tr? cho m?t phiên b?n SQL Server c? th?, h?y ch?n s?n ph?m và phiên b?n bên dư?i phù h?p v?i b?n.

SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
SQL Server 2005
SQL Server 2000

Phiên b?n C? hơn

Xem Ch? m?c V?ng đ?i H? tr? (EN)

Duy?t l?i l?n sau cùng : 15 Tháng Giêng 2015