H tr cho Windows Live Essentials

Trung tm h tr nay ap dung cho Microsoft Live Essentials 2011 Suite cac chng trinh min phi cho anh, phim, nhn tin, lp mang xa hi va hn th na.

Bt u

Yu cu H thng Windows Live Essentials 2011
Tim hiu thm v yu cu h thng i vi Windows Live Essentials.
Tai xung Windows Live Essentials 2011 tai y (EN)
Lam nhiu hn vi Windows trn PC cua ban vi cac chng trinh min phi t Microsoft tai xung mt chng trinh hoc ca b.
Messenger (EN)
Gi lin lac vi ban be va gia inh.
B su tp Anh (EN)
Giai tri vi anh cua ban.
Movie Maker (EN)
Bin anh va video cua ban thanh phim ao thut.
Th (EN)
Email, lich va hn th na t chc cuc sng cua ban.
Ngi vit (EN)
K chuyn cua ban nh mt ngi vit blog chuyn nghip.
An toan Gia inh (EN)
t quyn truy cp va lich trinh theo doi moi th.
Windows Live Mesh (EN)
Nhn cac phin ban mi nht cua ban du ban bt c u.
Messenger Companion (EN)
anh du va chia se cac trang web.
Thanh Bing
Truy cp Bing trc tip t trinh duyt cua ban.
Goi Kt ni Outlook (EN)
Kt ni Live Hotmail va Messenger ti Outlook cua ban.
Silverlight (EN)
Nhn phn cm thm Silverlight va lam phong phu web cua ban.
Microsoft at Home (EN)
Tim hiu thm v cach ban co th tn dung cac san phm Microsoft cua minh tai nha va ban tin cac meo min phi.
Trung tm Tr giup cua Windows Live Essentials (EN)
Nhn tr giup cai t va thng tin tai Trung tm Tr giup Windows Live Essentials.
Trung tm Tr giup ng nhp Windows Live (EN)
Nhn tr giup ng nhp va thng tin v mt khu bi qun, s c ng nhp, ma s dung ring, tai khoan bi chn va cac s c khac.

Trung tm Tr giup Tai khoan Windows Live Account (EN)
Nhn tr giup tai khoan Windows Live cho cac s c nh tai khoan bi chn, thng tin t lai mt khu va thng tin khac.

Windows Live Mail va Windows Hotmail

Windows Live Mail

Windows Live Mail 2011 (EN)
Tai xung Windows Live Mail 2011.

Thm tai khoan (EN)
Tim hiu cach quan ly nhiu tai khoan email.

S dung lich (EN)
Bit cach quan ly s kin trn lich cua ban.

Chia se anh (EN)
Cac bc chia se anh vi ban be va gia inh cua ban trong mt email n gian.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live Mail.

Windows Hotmail

Windows Live Hotmail (EN)
ng nhp cho dich vu th da trn web Windows Live Hotmail.

Bt u (EN)
Tim hiu thng tin c ban nh vic thm ban be, bt u am lun va ca nhn hoa Messenger cua ban.

Cach chn th tap (EN)
Tim hiu v SmartScreen va cach chn th tap.

Office trong hp th n cua ban (EN)
Cach xem va truy cp cac tp Office trc tuyn va chinh sa chung trong trinh duyt web cua ban web.

Trung tm Tr giup Windows Live Hotmail (EN)
Nhn thm tr giup va thng tin v vic cn lam i vi tai khoan bi tn cng, cach s dung Active Views, anh, th muc, thm tai khoan va hn th na.

Trung tm Tr giup Lich Hotmail (EN)
Tim hiu Cach thc i vi Sinh nht, lich ky nghi, ng ky va nhp, Outlook va hn th na.

Hotmail hin tai trn Facebook (EN)
Nhn thm h tr va kt ni vi nhng ngi khac trn Facebook.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live Hotmail.

Gi Kt ni vi Gia inh va Ban be

Windows Live Messenger

Tai xung Windows Live Messenger 2011
Gi lin lac, chia se va kt ni vi mang xa hi cua ban.

Ly Messenger cho in thoai di ng cua ban (EN)
Gi lin lac ngay ca khi ban ang di chuyn hoc khng nha.

Bt u (EN)
Tim hiu thng tin c ban nh vic thm ban be, bt u am lun va ca nhn hoa Messenger cua ban.

Gi Kt ni (EN)
Bit ai ang trc tuyn, nhn cac ban cp nht xa hi va gi lin lac.

Hn ca IM (EN)
Tro chuyn phn giai cao, chia se chuyn tm phao va chi tro chi.

Messenger trn Web (EN)
S dung Windows Live Messenger trn web gi lin lac vi ban be mc du ban bt c u.

Tim hiu thm v Messenger Companion (EN)
S dung Messenger Companion bit ban be cua ban thich trang nao khi ban lt web bng Windows Internet Explorer.

t mc bao mt cua Messenger (EN)
Kim soat nhng ni dung ban chia se vi moi ngi va nhng ngi c phep xem thng tin cua ban.

Trung tm Tr giup cua Windows Live Messenger (EN)
Nhn thm tr giup va thng tin v s c ng nhp, mt khu, trang thai, ng nhp nhiu ia im, bao mt va hn th na.

Trung tm Tr giup Windows Live Messenger (EN)
Nhn thm tr giup va thng tin v Messenger Companion, g bo cai t, chia se, thng bao va hn th na.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live Messenger.

Lam cho anh cua ban tuyt vi va chia se anh trc tuyn

Windows Live Photo Gallery

Tai xung Windows Live Photo Gallery 2011 (EN)
S dung cac cng cu anh manh tao anh toan canh tuyt vi, phim, chiu slide va hn th na.

Chia se anh va video trc tuyn (EN)
Tit kim thi gian bng cach xut ban anh va video trc tip t B su tp Anh n cac trang web lp mang xa hi a chung cua ban nh SkyDrive, Flickr, Facebook va YouTube.

Tim anh ma ban ang tim kim (EN)
Cach d dang tim anh trong b su tp cua ban.

Lam cho anh cua ban tuyt vi (EN)
Tim hiu cach s dung d dang cac cng cu chinh sa cung mt luc hoc theo l lam cho anh tuyt vi.

Tao anh toan canh (EN)
Tim hiu cach tao anh toan canh t hang loat cac anh.

Trung tm Tr giup Windows Live Photo Gallery (EN)
Tim hiu cach chinh sa anh, s dung li tt ban phim, nhp anh va hn th na.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live Photo Gallery.

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker 2011 (EN)
Tai xung Windows Live Movie Maker 2011 va tim hiu cach chuyn nhanh anh va video cua ban thanh phim c trau chut ky.

Ca nhn hoa phim theo cach cua ban (EN)
Thm cac hiu ng m thanh, chuyn i va chinh sa.

Chia se phim cua ban (EN)
Tim hiu cach chia se phim cua ban trn web, trong HD va cho thit bi di ng.

Trung tm Tr giup Windows Live Movie Maker (EN)
Nhn thng tin cho cac loai Tp, ct video, thm anh va video, tuy chinh cai t va hn th na.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live Movie Maker.

Windows Live Sky Drive

Tai ln va chia se anh bng SkyDrive (EN)
Tim hiu thm v SkyDrive b nh trc tuyn min phi tai ln va chia se hang ngan anh.

SkyDrive: Lam vic vi Microsoft Office (EN)
Xem cach ban co th tao, xem, chinh sa va chia se cac tai liu Microsoft Office c lu trong Word, Excel, PowerPoint va OneNote trc tuyn min phi.

Cac ng dung Web cua Office
Tim hiu thm v cach s dung cac ng dung Web cua Office min phi.

Trung tm Tr giup Windows Live SkyDrive (EN)
Nhn thm tr giup va thng tin v SkyDrive, khc phuc s c tai tp ln, thay i quyn truy cp va hn th na.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live SkyDrive.

Blog, Giup Gia inh ban An toan, ng b hoa Tp Trc tuyn va Hn th na

Windows Live Writer

Windows Live Writer 2011 (EN)
Tai xung Windows Live Writer 2011 va thy tht d dang vit cu chuyn cua ban.

Thit lp (EN)
Tim hiu cach thit lp nhiu blog vi WordPress, Blogger va TypePad.

Ca nhn hoa blog cua ban (EN)
Bit cach thm anh va video t dai bng.

S dung inh dang (EN)
Tim hiu cach s dung dai bng cho inh dang, tiu c tao va hn th na.

Trung tm Tr giup Windows Live Writer (EN)
Nhn thm tr giup va thng tin cho li tt Ban phim, tai khoan blog, trang web FTP, chinh sa bai ng va hn th na.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live Writer.

Windows Live Family Safety

Windows Live Family Safety 2011 (EN)
Tai xung Windows Live Family Safety giup ban quan ly nhng website ma con ban xem va nhng ngi ma con ban co th tro chuyn trc tuyn.

Trung tm Tr giup Windows Live Family Safety (EN)
Nhn cac bc Thm tre em, loc, tro chuyn, loai ni dung web va hn th na.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live Family Safety.

Windows Live Mesh

Windows Live Mesh 2011 (EN)
Truy cp chuyn tm phao trn may tinh cua ban t hu ht moi ni.

ng b hoa cai t chng trinh cua ban (EN)
Tim hiu cach ng b hoa cai t chng trinh cua ban cho nhng may tinh chay Windows 7 hoc Windows Vista.

S dung b nh c ng b hoa Sky Drive (EN)
Nhn cac bc chon th muc ng b hoa trn SkyDrive ri co ban sao chep cp nht nahats trn may tinh cua ban.

Lam vic t xa bng Live Mesh (EN)
Tim hiu cach lam vic trn may tinh cua ban t mt may tinh vi tri khac.

Windows Live Mesh 2011 (EN)
Tim hiu cach s dung Windows Live Mesh, tip tuc ng b hoa tp cua ban.

Giai phap Hang u (EN)
Nhn cac giai phap ky thut cho Windows Live Mesh.

Thanh cng cu Bing

Nhn Thanh Bing
Nhn truy cp trc tip n Bing, ngay t trinh duyt cua ban va tuy chinh thanh cng cu cho ban.

Tuy chon H tr

Chao mng ban n vi Trung tm Giai phap Windows Live (EN)
Tim cac Giai phap Microsoft Chng nhn c xem nhiu nht, ng cu hoi ring cua ban vao din an cua chung ti hoc giup ngi khac bng cach cung cp cu tra li cua ban.

Trung tm Tr giup Windows Live Account (EN)
Nhn tr giup ng nhp va thng tin v mt khu bi qun, s c ng nhp, ma s dung ring, tai khoan bi chn va cac s c khac.

Trung tm Tr giup ng nhp Windows Live (EN)
Tim cac Giai phap Microsoft Chng nhn c xem nhiu nht, ng cu hoi ring cua ban vao din an cua chung ti hoc giup ngi khac bng cach cung cp cu tra li cua ban.

Trung tm Tr giup Windows Live (EN)
Nhn Cach thc cho tt ca ng dung Live cua ban tai y.

Trung tm Giai phap Windows Live (EN)
Nhn giai phap va kt ni vi ngi khac c tr giup va thng tin v Windows Live Essentials 2011.

An ton Tr?c tuy?n c?a Microsoft
Tim hiu thm v an toan trc tuyn va bao mt.

Duy?t l?i l?n sau cng : 15 Thang Ging 2015