Khc phuc S c Microsoft Windows Update

Tim hiu cach gi Windows lun cp nht, sa li va s c khac v Windows Update. T sa li hoc nhn tr giup t cng ng

Ti tự t?m

Khc phuc s c cho ti

Hay s dung Trinh khc phuc s c T ng danh cho Windows Update cua chung ti

Trinh khc phuc s c nay se t ng phat hin va x ly cac s c lin quan n vic cp nht Windows.

Ti t? t?m

Hoi Cng ng

Hoi Cng ng Microsoft

Nhp cu hoi cua ban vao hp tim kim bn di. Chung ti se hin thi cho ban danh sach cha cac chui bai vit lin quan ti cu hoi cua ban. Danh sach nay khng tra li cho cu hoi cua ban? Ban co th tao mt chui bai vit mi, cac ky s h tr, MVP va nhng Ngi ong gop khac cua Cng ng co mt y giup ban. Thng tin thm v Cng ng Microsoft (EN)

Nhận trợ gip trực tiếp

Nhn Tr giup Trc tip

?i v?i cc s? c? Windows Update, chng ti ch? cung c?p tr? gip qua Cng ng Microsoft (EN).

R?t c kh? nng m?t ng?i no ? ?t cu h?i m b?n ang ngh? t?i v m?t ai ? tr? l?i cu h?i . Tr?c khi ng cu h?i, h?y t?m ki?m cu h?i tr?c. Khi khng th? t?m cu tr? l?i, b?n c th? m? lu?ng m?i. Cc ky s h tr, MVP va nhng Ngi ong gop khac cua Cng ng co mt y ? gip b?n gi?i quy?t s? c? c?a m?nh.
Thng tin thm v Cng ng Microsoft (EN).

Duy?t l?i l?n sau cng : 03 Thang Mi Hai 2014