Nov?rst Microsoft Windows Update probl?mas

Uzziniet, k? regul?ri atjaunin?t Windows, labot k??das un nov?rst citas Windows Update probl?mas. Labojiet probl?mu vai sa?emiet kopienas pal?dz?bu

Atrodiet atbildi pats

Autom?tiska labo?ana

Windows Update automatiz?tais probl?mu risin?t?js

?is probl?mu risin?t?js autom?tiski noteiks un atrisin?s Windows Update probl?mas.

Atrodiet atbildi pats

Jaut?jiet kopienai

Jaut??ana Microsoft kopienai

Ierakstiet jaut?jumu t?l?k redzamaj? mekl??anas lodzi??. Tiks par?d?ts saraksts ar pavedieniem, kas saist?ti ar j?su jaut?jumu. Vai ?? nav atbilde uz j?su jaut?jumu? Varat izveidot jaunu pavedienu. Atbalsta in?enieri, MVP un citi kopienas l?dzstr?dnieki var jums pal?dz?t. Pla??ka inform?cija par Microsoft kopienu (EN)

Sa?emiet speci?lista pal?dz?bu

Sa?emiet pal?dz?bu tie?saist?

Risin?jumus probl?m?m saist?b? ar Windows Update m?s pied?v?jam tikai Microsoft kopien? (EN).

Past?v liela iesp?ja, ka k?ds jau ir uzdevis jums interes?jo?o jaut?jumu, savuk?rt k?ds cits uz to jau ir atbild?jis. Pirms jaut?juma public??anas vispirms pamekl?jiet to. Ja atbildi neizdodas atrast, varat atv?rt jaunu pavedienu. Atbalsta in?enieri, MVP un citi kopienas atbalst?t?ji pal?dz?s atrisin?t j?su probl?mu.
Pla??ka inform?cija par Microsoft kopienu (EN).

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2014. gada 3. decembris