H tr Microsoft Outlook Express

Nhn tgiup vi Microsoft Outlook Express. Thiu thm v nhp, thlp, btxung, bcnht va bmt. Outlook Express bgi la Windows Live Mail.

Ti nguyn chnh

Ti nguyn chnh

Windows Vista/Windows 7: Outlook Express n?m ? u? (EN)

Windows Mail
Outlook Express ? ?c thay th? b?i Windows Mail.

B?n ang c? g?ng t?i xu?ng Outlook Express? (EN)
C nhi?u ti kho?n email trong m?t chng tr?nhHotmail, Gmail, Yahoo! v nhi?u ti kho?n khc.

T?i Windows Live Mail ngay hm nay!
C nhi?u ti kho?n email trong m?t chng tr?nhHotmail, Gmail, Yahoo! v nhi?u ti kho?n khc.

Xem Trung tm H? tr? S?n ph?m Email (EN)
Xem xt cc s? c? th?ng g?p, cc thng bo l?i v cch kh?c ph?c s? c?

Yu c?u H? th?ng c?a Outlook Express
L m?t c?u ph?n ?c ci ?t c?a Internet Explorer, Outlook Express c?ng duy tr? cc yu c?u c?a Internet Explorer.

Thi?t l?p Outlook Express
Lm theo cc h?ng d?n t?ng b?c ny ? thi?t l?p ti kho?n Outlook Express, sau b?n c th? b?t ?u g?i v nh?n th email.

T?m hiểu thm

T?m hi?u thm

T?i Outlook Express v Thi?t l?p

S? d?ng Outlook hay Outlook Express (EN)
T?m hi?u s? khc bi?t gi?a Outlook v Outlook Express c?ng nh cch quy?t ?nh s?n ph?m no ph h?p v?i b?n.

Thi?t l?p Outlook Express
Lm theo cc h?ng d?n t?ng b?c ny ? thi?t l?p ti kho?n Outlook Express, sau b?n c th? b?t ?u g?i v nh?n th email.

Thi?t l?p My ch? Th trong Outlook Express (EN)
T?m hi?u v? cc lo?i my ch? th khc nhau, sau thi?t l?p my ch? th c?a b?n trong Outlook Express.

S? d?ng Outlook Express v?i Nhi?u ?a ch? Email, Nhi?u Ti kho?n v Nhi?u Danh tnh (EN)
T?m hi?u cch s? d?ng nhi?u tu? ch?n m b?n c ? qu?n l? cc ti kho?n email c?a b?n v?i Outlook Express.

Lm vi?c v?i Outlook Express

So?n v g?i email v?i Outlook Express (EN)
T?m hi?u cch t?o th email, nh km t?p vo th v g?i chng b?ng Outlook Express.

Ki?m tra, tr? l?i v in th email (EN)
T?m hi?u cch ki?m tra cc th email m?i, sau tr? l?i cc th ny ho?c in chng.

Ki?m sot Th Rc trong Outlook Express (EN)
T?m hi?u v? m?t s? chi?n l?c c b?n m b?n c th? s? d?ng ? ki?m sot th rc trong Outlook Express.

Khi?n m?t kh?u tr? nn an ton hn trong Outlook Express (EN)
T?m hi?u cch ch?n m?t m?t kh?u t?t nh?t, cch ?nh c?u h?nh Outlook Express ? ghi nh? m?t kh?u c?a b?n v nh?ng g? c?n lm n?u Outlook Express qun chng.

Nh?p cc m?c vo Outlook Express (EN)
V?i Outlook Express, b?n c th? nh?p cc m?c, ch?ng h?n nh d? li?u c?a s? ?a ch?, th v ci ?t ti kho?n t? cc chng tr?nh khc, bao g?m c? cc ?ng d?ng th khch khc.

Kh?c ph?c s? c? trong Outlook Express

Siu lin k?t Khng Ho?t ?ng trong Outlook Express ho?c trong Word (EN)
T? ?ng kh?c ph?c cc siu lin k?t trong Microsoft Outlook Express v trong Microsoft Word

S?a Outlook Express (EN)
Lm theo cc h?ng d?n t?ng b?c ny ? s?a cc s? c? gy ra ho?t ?ng khng mong mu?n trong Outlook Express.

T?ng quan v? B?n c?p nh?t Tch lu? dnh cho Outlook Express 6.0 SP1
Bi vi?t ny m t? cch t?i xu?ng v ci ?t B?n c?p nh?t Tch lu? dnh cho Outlook Express 6.0 Gi D?ch v? 1 (SP1).

Tải xuống v cập nhật

T?i xu?ng v c?p nh?t

T?i Windows Live Mail ngay hm nay!
Truy c?p vo nhi?u ti kho?n email trong m?t chng tr?nh. Xem tnh nng m?i!

MS05-030: L? h?ng trong Outlook Express c th? cho php thi hnh cc m? l?nh i?u khi?n t? xa (EN)
Cung c?p cc lin k?t t?i b?n tin b?o m?t th?o lu?n s? c? trong k? t?n cng c th? ki?m sot my tnh v ci ?t cc chng tr?nh, truy c?p vo d? li?u ho?c t?o cc ti kho?n m?i c ton b? cc quy?n c?a ng?i dng. B?n c?p nh?t s? gi?i quy?t l? h?ng ny.

N?u b?n s? d?ng Internet Explorer, xc th?c s? b? l?i khi b?n dng Outlook ho?c Outlook Express ? c? ng nh?p vo my ch? th d?a trn HTTP
M t? b?n s?a l?i gip gi?i quy?t s? c? xc th?c b? l?i khi c? ng nh?p vo my ch? HTTP trong Outlook ho?c Outlook Express khi ang s? d?ng Internet Explorer 7 ho?c Internet Explorer 8.

M t? b?n c?p nh?t tch lu? dnh cho Outlook Express
Microsoft ? pht hnh m?t b?n c?p nh?t gi?i quy?t m?t s? s? c? trong Outlook Express.

Thng bo l?i "c0000005 (vi ph?m quy?n truy c?p)" xu?t hi?n khi b?n ki?m tra chnh t? trong n?i dung email Outlook Express vi?t b?ng ti?ng B? o Nha (Braxin)
Kh?c ph?c s? c? c th? gy ra thng bo l?i "c0000005 (vi ph?m quy?n truy c?p)" khi b?n ki?m tra chnh t? trong n?i dung email Outlook Express vi?t b?ng ti?ng B? o Nha (Braxin). B?n c th? lin h? v?i b? ph?n D?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft ? nh?n b?n s?a l?i.

Outlook Express 6.0 ng?ng ph?n h?i khi b?n c? g?ng ng nh?p vo ti kho?n email c?a b?n (EN)
M t? s? c? trong Outlook Express 6.0 ng?ng ph?n h?i khi b?n c? g?ng ng nh?p vo ti kho?n email c?a b?n.

Trong Outlook Express 6.0, tn ti kho?n my ch? m?c ?nh xu?t hi?n trong tiu ? c?a th tr? l?i trong chu?i th email (EN)
M t? s? c? x?y ra khi b?n tr? l?i m?t chu?i th email trong Microsoft Outlook Express 6.0. Cung c?p thng tin v? b?n c?p nh?t ph?n m?m gip gi?i quy?t s? c?.

?a ch? email ho?c tn hi?n th? khng chnh xc khi b?n tr? l?i th email POP3 trong Outlook Express 6.0 ho?c trong Outlook 2003 (EN)
M t? s? c? trong b?n khng th? tr? l?i th email khi b?n nh?p vo Tr? l?i trong Outlook Express 6.0 ho?c trong Outlook 2003.

Bảo mật v ring t

B?o m?t v ring t

Trung tm Giai phap Bao mt va Vi rut
Ghe thm Trung tm Giai phap Bao mt & Vi rut bit cu tra li cho cac cu hoi thng gp va cac lin kt n tai nguyn hu ich.

S? d?ng cc C?i ti?n B?o m?t M?i trong Outlook Express
T?m hi?u v? cc ci ?t m?i gip b?n trnh xem ph?i n?i dung khng mong mu?n trong email, gi?m l?ng th rc m b?n nh?n ?c c?ng nh gi?m thi?u nguy c nh?n ph?i n?i dung nguy hi?m qua email.

Trung tm Bao mt cua Microsoft
? bi?t thng tin m?i nh?t v? bao mt may tinh.

Tuy chon h tr

Tuy chon H tr

T H tr

Nh?n tr? gip trong m?c Tr? l?i (EN)
K?t n?i v?i nh?ng ng?i khc trn Outlook Express.

T?m ki?m trong C s? ki?n th?c

Outlook Express trong TechNet (EN)
T?m hi?u thm thng tin chi ti?t v? Outlook Express.

H? tr? khi g?p S? c? C thu ph
lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft qua email, ng ky trc tuyn hoc qua in thoai, hay bm vao san phm va phin ban co th ap dung cho ban ? bn di.

Outlook Express 6.0

Vong i h tr

Vong i h tr

Xem Thng tin V?ng ?i H? tr?

Trang Chinh sach Vong i H tr San phm cua Microsoft
Ghe thm trang Chinh sach Vong i H tr xem nguyn tc h tr san phm cua Microsoft t khi phat hanh cho n luc kt thuc vong i san phm.

Chnh sch V?ng ?i H? tr? c?a Outlook Express

Outlook Express 6.0

Duy?t l?i l?n sau cng : 15 Thang Ging 2015