Dich may tai trang h tr cua Microsoft

Dich vu cho phep truy vn hang ngan bai vit h tr va t ng dich nhng bai vit o
cho nhng khach hang khng hiu ting Anh

Cai thin ban dich

"Nn u?ng hai ly bia hay khng, l cu h?i?" Nghe la vy? Hay giup chung ti cai thin ban dich nay.

Vi nhng ly do hin nhin, cac bai vit c dich bng May thng co cht lng thp hn cac bai vit c dich mt cach chuyn nghip.
Tuy nhin, may uc rut t nhng sa i va thng xuyn cai thin kt qua cua minh.

Microsoft a gii thiu mt cng cu mi cho phep bt ky ai u co th xut ban dich hay hn v cac bai vit c dich bng May nhm cai thin cht lng cua Dich May.

Bt ky khi nao ban thy mt ban dich co cht lng ti,
hay mang n dich may mt bai hoc ngn ng nhanh.

S dung nhng sa i n gian giup cac bai vit h tr hay hn cho nhng ngi khac!

Di chut qua vn ban, bm vao Cai thin ban dich

1) Di chuc qua vn ban,
    bm "Cai thin ban dich"
2) Thay i vn bant
3) Bm Gi

Thay i vn ban thanh chinh xac
Gi sa i
Cach truy cp vao bang iu khin "Cai thin ban dich"?

Chi cn bm vao nut gi xut sa i cua ban hoc biu quyt cho mt sa i ma ngi dung khac a cung cp. Lu y: cac chuyn gia cua Microsoft se anh gia nhng sa i o trc khi chung c xut ban

Tim hiu thm v Dich may

Thng tin v dich vu Dich May


Dich vu Dich May c thit k cho nhng ngi dung khng hiu ting Anh lm. i khi cac bai vit c dich bng May co cht lng thp hn cac bai vit c con ngi dich ra mt cach chuyn nghip.

Cac bai vit c dich bng May c nhn dang bng biu tng .

Cng ngh Dich May cai thin ang k trong nhng nm gn y - nh nhng nghin cu lin tuc v cach thc dich cua may moc. Cng ngh nay vn tao ra cac li v ngn ng va ky thut. Gi y ban co th tham gia vao nhng n lc nhm cai thin ban dich bng cach cung cp d liu c sa i ngn ng ia phng.

Lam cach nao thay i tuy chon ngn ng? >


Hin thi vn ban ting Anh gc >


Loai tr cac bai vit c dich bng May khoi cac kt qua tim kim >

Sa i - Cu hoi thng gp

Ban dich c Cai thin bng Khun kh Dich Cng tac (CTF)


Khun kh Dich Cng tac mang n cho ngi dung kha nng sa cac bai vit c dich bng May (MT).
Gi y moi ngi u co th ong gop va cai thin ban dich trong C s Kin thc ma ho ang oc chi bng bm vao nut Cai thin Ban dich.

Lam cach nao xut ban dich hay hn? >


Cach thc va ni dung cn sa i trong bai vit MT >


Ban dich c ngi dung khac xut >


Duy?t l?i l?n sau cng : 01 Thang Ba 2013