Thông tin liên l?c c?a các nhà cung c?p d?ch vu m?ng Internet

# ISP Company Name Contact Us URL
1 T?p ðoàn Býu chính Vi?n thông Vi?t Nam VNPT http://vnpt.com.vn/Default.aspx?tabid=92
2 T?ng Công ty Vi?n thông Quân ð?i - Viettel http://viettel.com.vn/Ho_tro.html
3 Công ty FPT thu?c B? Khoa h?c và Công ngh? http://www.fpt.vn/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=189
4 NetNam thu?c Vi?n Công ngh? thông tin - Vi?n Khoa h?c và công ngh? Vi?t Nam http://www.netnam.vn/index.php/vi/lien-he-1.html
5 Công ty C? ph?n Vi?n thông Hà N?i http://www.spt.vn/vi/index-4.html
6 Công ty C? ph?n Vi?n thông Di ð?ng Toàn c?u (G-Tel) http://www.hinet.net.vn/categories/?router=service&sid=1&tab=38
7 Công ty C? ph?n D?ch v? Býu chính Vi?n thông Sài G?n - SPT http://gtel.com.vn/vi-VN/lienhe/10/Default.aspx
8 Công ty Thông tin Ði?n t? Hàng h?i Vi?t Nam (Vishipel) http://www.vishipel.com.vn/Index.aspx?page=contact
9 Công ty Ði?n toán và Truy?n s? li?u VDC http://vdc.com.vn/Default.aspx
10 Công ty c? ph?n H? t?ng vi?n thông CMC (CMC TI) http://www.cmcti.vn/lien-he.html&s=17
Duy?t l?i l?n sau cùng : 20 Thaìng BaÒy 2012