H tr cho Microsoft Visio

Tr giup va htr cho Microsoft Visio 2013, 2010 va 2007. Lin kt ti dvu khach hang va gphap kthut va tra li s c thng gp.

Tuy chon va tai nguyn h tr

Tuy chon t h tr

Tr? gip v h?ng d?n cho Office (EN)
Truy c?p trung tm tr? gip v h?ng d?n cho Office ? b?n c th? t?n d?ng t?i a Visio.

Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) hin co sn
Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp ban cp nht mi nht danh cho Office 2010 bao gm nhng cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.

Tim kim trong C s Kin thc Microsoft
Tim kim trong C s Kin thc Microsoft bit cac giai phap ky thut cho nhng s c gian oan dich vu ph bin trong Visio.

Tuy chon t h tr cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Office TechCenter trn TechNet (EN)
Truy c?p Office TechCenter trn TechNet ? bi?t cch g? r?i v h?ng d?n nng cao cho Chuyn vin CNTT.

Nh pht tri?n: Trung tm dnh cho Nh pht tri?n Office trn MSDN (EN)
Truy c?p Trung tm dnh cho Nh pht tri?n Office trn MSDN ? t?m hi?u v? vi?c pht tri?n Office.

?i tc c?a Microsoft: Truy c?p M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft (EN)
?i tc c?a Microsoft c th? truy nhp h? tr? tr?c tuy?n khng gi?i h?n thng qua M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft.

Tai nguyn cng ng

C?ng ?ng Microsoft cho Visio (EN)
ng cu h?i ho?c duy?t qua cc gi?i php trong di?n n C?ng ?ng Office.

Chuyn vin CNTT: Di?n n Microsoft TechNet Office (EN)
ng cu h?i ho?c duy?t cc gi?i php trong di?n n Microsoft TechNet Office.

Nh pht tri?n: Di?n n Pht tri?n Ph?n m?m c?a Microsoft MSDN cho Office (EN)
ng cu h?i ho?c duy?t cc gi?i php trong di?n n Pht tri?n Ph?n m?m c?a MSDN cho Office.

Tu? ch?n h? tr? k? thu?t

Nh?n h? tr k? thu?t c?a Microsoft
lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft, hay bm vao san phm va phin ban bn di phu hp vi ban. Chng ti s? h?i b?n m?t s? cu h?i ? gip chng ti xc ?nh ty ch?n h? tr? c?a b?n l g?. Ty ch?n h? tr? c th? bao g?m h? tr? qua email, g?i tr?c tuy?n ho?c qua i?n tho?i.

? bi?t b?n c phin b?n no, h?y b?m vo nt B?t ?u, b?m ? hi?n th? tt ca cac chng trinh, bm Th muc Office xem phin b?n ?c li?t k cng tn chng tr?nh.

Xem h? tr? khng ph?i l k? thu?t ho?c h? tr? d?ch v? khch hng
?i v?i th?c m?c chung v? s?n ph?m v d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Lin h? v?i Chng ti.

Tuy chon h tr k? thu?t cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft bng ban ng ky TechNet cua ban (EN)
V?i t cch l ng?i ng k? TechNet Plus, b?n c ? i?u ki?n ? nh?n hai (2) gi d?ch v? mi?n ph v ?c gi?m gi 20% ?i v?i m?i d?ch v? b? sung qua i?n tho?i m b?n mua. Tim hiu thm.

Nh pht tri?n: Lin h? v?i chuyn vin h? tr? c?a Microsoft b?ng b?n ng k? MSDN c?a b?n (EN)
Ngi ng ky MSDN c th? c ? i?u ki?n ? nh?n t?i a 4 gi d?ch v? h? tr? k? thu?t tu? thu?c vo c?p ? ng k?. Tim hiu thm.

Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) (EN)
Khach hang doanh nghip co tai khoan Premier co th truy cp Microsoft Premier Trc tuyn bit thng tin g ri hoc m goi dich vu h tr vi chuyn vin h tr cua Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Truy nhp h tr trc tuyn khng gii han thng qua Mang li i tac cua Microsoft (EN)
?i tc c?a Microsoft c th? truy nhp h? tr? tr?c tuy?n khng gi?i h?n thng qua M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft.

Sự cố thờng gặp

S? c? Th?ng g?p

T?m kho s?n ph?m c?a b?n cho Office
Xem thng tin ny trn cc v? tr khc nhau c?a kho s?n ph?m c?a b?n, tu? thu?c vo cch b?n c ?c Microsoft Office.

Visio 2010 hoc 2013 khng co hinh dang va mu hoa tit nht inh i kem vi san phm (EN)
T?m hi?u m?u ho? ti?t no ? b? xo kh?i phin b?n ny v cch t?i cc m?u ho? ti?t xu?ng.

Cch kh?c ph?c h?nh v? b? h?ng trong in Visio
Bi vi?t ny th?o lu?n cch kh?c ph?c h?nh v? b? h?ng trong Microsoft Office Visio.

Tai sao ti khng th cai t Office 2013 trn Windows XP hoc Windows Vista? (EN)
Bai vit nay thao lun cac yu cu v h iu hanh cho Office 2013.

Kt ni dich vu vi Office 2013
T?m hi?u cach kt ni dich vu nh Facebook cho Office, Flickr hoc YouTube vi chng trinh Office 2013.

? t?m hi?u thm v? cc s?n ph?m ho?c ch? ? lin quan, h?y b?m vo m?t trung tm gi?i php ?c li?t k ? d?i y.

Tim hiu thm

S dung Visio

Chuyn i sang Visio 2013 (EN)
Tp hp video nay se giup ban chuyn i sang Visio 2013. Ban se thy tht d dang bt u nhanh va thc hin cac cng vic hang ngay.

Co gi Mi trong Visio 2013 (EN)
Tim hiu iu gi a thay i trong Visio 2013 so vi cac phin ban trc cua Visio.

Hng dn cho Ngi mi bt u v Visio 2013 (EN)
Tai liu tng bc nay se hng dn ngi mi bt u s dung Visio ln u tin.

Hng dn Bt u Nhanh Visio 2013 (EN)
Tai liu PDF co th in nay cha cac meo, lt tt va anh chup man hinh hu ich giup ban tim ra cach thc s dung Visio 2013.

S? d?ng Office

Tr? gip v h?ng d?n cho Office (EN)
Microsoft Office Online l ti nguyn c b?n cho thng tin Microsoft Office bao g?m cc m?u, h?ng d?n, t?i v? v thng tin khc.

o t?o v? Office (EN)
Xem l?i cc kha h?c n?i b?t cho o t?o tr?c tuy?n.

Co gi Mi trong Office 2013
Tim hiu iu gi a thay i trong Office 2013 so vi cac phin ban trc cua Office.

ng nhp Office 2013
Tim hiu mc d dang khi truy cp tai liu cua ban trc tuyn bng cach ng nhp vao Office 2013.

Kch ho?t Office 2013
Nh?n thng tin v? cch kch ho?t chng tr?nh Office 2013 c?a b?n.

Vong i h tr

T?m hi?u thm v? v?ng ?i h? tr? Office

Trang chnh sch v?ng ?i h? tr?
Truy c?p trang chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft ? xem cc h?ng d?n c?a Microsoft cho h? tr? s?n ph?m t? khi pht hnh t?i khi k?t thc v?ng ?i c?a s?n ph?m.

Chnh sch v?ng ?i h? tr? Office (EN)
Xem thng tin chnh sch v?ng ?i h? tr? cho d?ng s?n ph?m Office.

Cu h?i th?ng g?p v? v?ng ?i h? tr? d?ng s?n ph?m Office (EN)
Nh?n thm thng tin c? th? v? d?ng s?n ph?m c?a Office.

Tuy chon H tr Khac

Duy?t l?i l?n sau cng : 16 Thang Ba 2015