Programmas Visio risin?jumu centrs

Pal?dz?ba un atbalsts programmai Microsoft Visio. Saites uz klientu apkalpo?anu un tehniskiem risin?jumiem, veidn?m, k? ar? atbildes uz jaut?jumiem.

Pamatresursi

Pamatresursi

Visio 2010 SP1 apraksts
Microsoft Visio 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodrošina jaun?kos Visio 2010 atjaunin?jumus.

Visio 2010 skat?t?ja SP1 apraksts
Microsoft Visio 2010 skat?t?ja 1. servisa pakotne (SP1) nodrošina jaun?kos Visio 2010 skat?t?ja atjaunin?jumus.

Jaunumi programm? Visio 2010 (EN)
Ja p?rvald?t programmu Visio 2007, esat lietojis vec?ku programmas Visio versiju vai nekad iepriek? neesat str?d?jis ar programmu Visio, iepaz?stieties ar ?iem resursiem, lai s?ktu apg?t jaun?k?s versijas lietojumu.

Visio atbalsta lapa vietn? Office.com (EN)
Ieg?stiet inform?ciju par produktiem, ieg?des opcijas, pal?dz?bas un ieteikumu rakstus un citus resursus.

Programmas Visio veidnes
P?rl?kojiet veidnes, kas paredz?tas uz??mumiem, kopienai, m?j?m un cit?m vid?m.

Programmai Visio 2007 paredz?t?s t?mek?a aug?upiel?des un pam?c?bas (EN)
Noskatieties video ar padomiem un pak?peniskiem nor?d?jumiem par programmas Visio 2007 lieto?anu.

Visio resursu centrs (EN)
?aj? centr? ir pieejamas zi?as, jaunumi un inform?cija par Vision.

Galven?s probl?mas

Galven?s probl?mas

Atrodiet sist?mas Office 2010 produkta atsl?gu
Skatiet ?o inform?ciju par produkta atsl?gas atra?an?s viet?m, kas var at??irties atkar?b? no t?, k?d? veid? ieg?d?j?ties sist?mu Microsoft Office 2010.

Visio 2010 nav iek?autas noteiktas formas un ?abloni (EN)
Uzziniet, kuri ?abloni ?aj? versij? ir no?emti un k? tos lejupiel?d?t.

Kas noticis ar UML izv?lni (EN)
Atkopiet k??du, kas rodas gad?jumos, kad programm? Visio rodas negaid?ta k??da, kuru izraisa iek??js vai ?r?js avots.

Kas noticis ar datu b?zu model??anas veidn?m, izv?lni un l?dzek?iem (EN)
Uzziniet vair?k par da??d?s Visio versij?s pieejam?m at??ir?g?m l?dzek?u kop?m.

Programm? Visio Viewer 2007 nevar atv?rt Visio z?m?jumu, un p?rl?kprogramm? Internet Explorer tiek r?d?ts k??das zi?ojums
Uzziniet par darb?b?m, kas veicamas, lai nov?rstu ?o probl?mu saist?b? ar programmu Visio.

K? nov?rst probl?mas saist?b? ar boj?tiem z?m?jumiem programm? Visio (EN)
?aj? rakst? skaidrots, k? nov?rst probl?mas saist?b? ar boj?tiem z?m?jumiem programm? Microsoft Office Visio 2007.

Lai uzzin?tu vair?k par saist?tiem produktiem vai t?m?m, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? risin?jumu centra.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Pa?pal?dz?ba

Mekl?jiet zin??anu b?z?
Izplat?tu boj?jumu labo?anas probl?mu tehniskos risin?jumus mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z?.

Office tie?saistes apm?c?ba darb? ar programmu Visio 2007
Atrodiet noder?gus rakstus, apm?c?bu, lietot?ja rokasgr?matas, video demonstr?cijas un citus resursus.

Jaut?jiet kopienai: Microsoft Visio Microsoft atbil?u vietn? (EN)
Uzdodiet jaut?jumu vai mekl?jiet atbildes Office Visio forumos. Eksperti ir gatavi jums pal?dz?t. Atbildes uz izliktajiem jaut?jumiem liel?koties tiek sniegtas 24 stundu laik? vai pat ?tr?k.

Visio darba grupas emu?rs (EN)
Microsoft InfoPath produktu darba grupas ofici?lais emu?rs.

Atbalsta pal?dz?ba

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu pa e-pastu, t?rz?jot vai pa t?lruni.

Klientu serviss

Ja jaut?jums nav tehniska rakstura, ir pieejami ??di klientu servisa resursi:

Produktu tirdzniec?ba un licenc??ana
Apmekl?jiet tirdzniec?bas un licenc??anas risin?jumu centru, lai ieg?tu atbildes uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem un saites uz noder?giem resursiem.

Sazinieties ar klientu servisa p?rst?vi
Sa?emiet atbildi uz jaut?jumu, ja tas nav tehniska rakstura jaut?jums. Sazinieties ar Microsoft klientu servisu, izmantojot t?rz??anu vai e-pastu.

Atbalsta lieto?anas cikls

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politika
Apmekl?jiet atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai iepaz?tos ar Microsoft vadl?nij?m produktu atbalsta jom?, s?kot no pieejam?bas l?dz pat produkta lieto?anas cikla beig?m.

Office atbalsta lieto?anas cikla politikas

Lai skat?tu inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu saist?b? ar konkr?tu Microsoft Office versiju, t?l?k atlasiet atbilsto?o produktu un versiju.

       Visio 2010
       Visio Premium 2010
       Visio Professional 2010
       Visio Standard 2010

       Office Visio 2007
       Office Visio Professional 2007
       Office Visio Standard 2007

       Office 2010
       Office 2010 (visi izdevumi)

       Office 2007
       Office 2007

       Iepriek??j?s versijas
       Skatiet atbalsta lieto?anas ciklu alfab?tisko r?d?t?ju

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2013. gada 3. apr?lis