H tr Microsoft Office 2007 va 2010

Tgiup cho Microsoft Office 2007 va 2010, ttin v thbao li va gphap cho s c. Cach ct goi dvu va ban cnht cai thin bmt.


Ty chọn v ti nguyn hỗ trợ

? ?c h? tr? k? thu?t v? Office, h?y b?m vo y. ? xem n?i dung khc, h?y ch?n danh m?c bn d?i.

Ty chon t h tr

Tr? gip v h?ng d?n cho Office 2010
Truy c?p trung tm tr? gip & h?ng d?n dnh cho Office ? t?m hi?u cch b?n c th? nh?n m?i th? ngoi Office.

T?i xu?ng gi d?ch v? m?i nh?t:
Microsoft Office 2010 Gi D?ch v? 1 (SP1) cung c?p b?n c?p nh?t m?i nh?t dnh cho Office 2010 bao g?m nh?ng c?i ti?n v? tnh ?n ?nh, hi?u su?t v b?o m?t.

Office 2010 gi d?ch v? 1 (SP1) c s?n
Office 2007 gi d?ch v? 3 (SP3) c s?n (EN)

Ty chon t h tr cho cng vi?c

New Office Customer Preview hi?n c s?n (EN)
Truy c?p Office TechCenter trn TechNet ? bi?t chi ti?t v? Office Professional Plus 2013 Preview v Office 365 ProPlus Preview.

Chuyn vin CNTT: Office TechCenter trn TechNet (EN)
Truy c?p Office TechCenter trn TechNet ? bi?t cch g? r?i v h?ng d?n nng cao cho Chuyn vin CNTT.

H? tr? cho Doanh nghi?p Nh? (EN)
Tr? gip v g? r?i n gi?n cho doanh nghi?p nh?.

Nh pht tri?n: Trung tm dnh cho Nh pht tri?n Office trn MSDN (EN)
Truy c?p Trung tm dnh cho Nh pht tri?n Office trn MSDN ? t?m hi?u v? vi?c pht tri?n Office.

Khch hng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) ? bi?t cc ti nguyn g? r?i ho?c ? g?i m?t s? c? tr?c tuy?n
Cc khch hng l doanh nghi?p c ti kho?n Premier c th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) ? bi?t thng tin g? r?i ho?c ? m? m?t s? c? h? tr? v?i chuyn gia h? tr? Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Truy c?p M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft (EN)
?i tc c?a Microsoft c th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n khng gi?i h?n thng qua M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft.

C?ng ?ng Microsoft (EN)
ng cu h?i ho?c duy?t qua cc gi?i php trong di?n n C?ng ?ng Office.

Chuyn vin CNTT: Di?n n Microsoft TechNet Office (EN)
ng cu h?i ho?c duy?t cc gi?i php trong di?n n Microsoft TechNet Office.

Nh pht tri?n: Di?n n Pht tri?n Ph?n m?m c?a Microsoft MSDN cho Office (EN)
ng cu h?i ho?c duy?t cc gi?i php trong di?n n Pht tri?n Ph?n m?m c?a MSDN cho Office.

Ty ch?n h? tr? k? thu?t

Nh?n h? tr? khng ph?i l k? thu?t ho?c h? tr? d?ch v? khch hng
?i v?i th?c m?c chung v? s?n ph?m v d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Lin h? v?i Chng ti.

Nh?n h? tr? k? thu?t c?a Microsoft
? lin h? v?i Chuyn vin H? tr? c?a Microsoft, h?y nh?p vo s?n ph?m bn d?i. Chng ti s? h?i b?n m?t s? cu h?i ? gip chng ti xc ?nh ty ch?n h? tr? c?a b?n l g?. Ty ch?n h? tr? c th? bao g?m h? tr? qua email, g?i tr?c tuy?n ho?c qua i?n tho?i.

? bi?t b?n c phin b?n no, h?y b?m vo nt B?t ?u, b?m ? hi?n th? t?t c? cc chng tr?nh, b?m vo th m?c Office v xem phin b?n ?c li?t k cng tn chng tr?nh.

Ty chon h tr k? thu?t cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Lin h? v?i chuyn vin h? tr? c?a Microsoft b?ng B?n ng k? TechNet c?a b?n (EN)
V?i t cch l ng?i ng k? TechNet Plus, b?n c ? i?u ki?n ? nh?n hai (2) gi d?ch v? khuy?n m?i v ?c gi?m gi 20% ?i v?i m?i d?ch v? b? sung qua i?n tho?i m b?n mua. T?m hi?u thm.

Nh pht tri?n: Lin h vi chuyn vin h tr cua Microsoft bng ban ng ky MSDN cua ban (EN)
Vi t cach la ngi ng ky MSDN, ban co u iu kin nhn ti a bn (4) goi dich vu h tr ky thut ty thuc vao cp ng ky cua ban. Cc gi d?ch v? h? tr? ny c th? ?c s? d?ng ? gi?i quy?t cc s? c? gin o?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong mi tr?ng phi s?n xu?t v tng ng v?i gi d?ch v? H? Tr? Chuyn nghi?p c tnh ph. B?n c th? s? d?ng gi d?ch v? h? tr? k? thu?t ? t?m ki?m gi?i php cho v?n ? s?n xu?t n?u b?n c th? sao nhn b?n v?n ? trong mi tr?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thm.

Khch hng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) ? bi?t cc ti nguyn g? r?i ho?c ? g?i m?t s? c? tr?c tuy?n
Cc khch hng l doanh nghi?p c ti kho?n Premier c th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) ? bi?t thng tin g? r?i ho?c ? m? m?t s? c? h? tr? v?i chuyn gia h? tr? Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Truy cp h tr trc tuyn khng gii han thng qua Mang li i tac cua Microsoft (EN)
i tac cua Microsoft c th? truy cp h tr trc tuyn khng gii han thng qua Mang li i tac cua Microsoft.

T?m hiểu thm

S? d?ng Office

Microsoft Office Online
Microsoft Office Online la tai nguyn c ban danh cho thng tin v Microsoft Office, bao gm cac tiu ban, hng dn, ban tai xung va hn th na.

B?t ?u v?i Office 2010 (EN)
Chuy?n ti?p t? phin b?n c? hn c?a Office? T?m hi?u tnh nng m?i ho?c t?m h?ng d?n c b?n cho l?n s? d?ng ?u tin.

B?t ?u v?i Office 2007 (EN)
T?m hi?u v? cc thay ?i trong Office 2007 v xem tnh nng m?i trong phin b?n tr?c ny.

o t?o v? Office (EN)
Xem l?i cc kha h?c n?i b?t cho o t?o tr?c tuy?n.

Kch ho?t Office 2010 (EN)
Nh?n thng tin v? cch kch ho?t chng tr?nh Microsoft 2010 c?a b?n.

B?n dng th? Office 2010 ? h?t h?n? T?i phin b?n ?y ? ngay hm nay t?i C?a hng Microsoft. (EN)
Ti?p t?c s? d?ng Office 2010 v c cc cng c? c?n thi?t b?n c?n ? hon thnh hi?u qu? cc d? n ? ni lm vi?c, ? tr?ng v t?i nh.

Vong i H tr

Xem Thng tin V?ng ?i H? tr?

Trang Chinh sach Vong i H tr San phm cua Microsoft
Ghe thm trang Chinh sach Vong i H tr xem nguyn tc h tr san phm cua Microsoft t khi phat hanh cho n luc kt thuc vong i san phm.

Chinh sach Vong i H tr Office

xem thng tin Vong i H tr cho mt phin ban Microsoft Office cu th, hay chon san phm va phin ban bn di phu hp vi ban.

       Office 2010

       Office 2010 (tt ca phin ban)

       Office 2007

       Office 2007 (tt ca phin ban)

       Cac phin ban Cu hn

       Xem Chi muc Vong i H tr (EN)


Duy?t l?i l?n sau cng : 16 Thang Ba 2015