Podr?ka za Microsoft Office 2007 i 2010

Pomo? za Microsoft Office 2007 i 2010, informacije o gre?kama i re?enja problema. Instaliranje servisnog paketa i ispravki radi bolje bezbednosti.

Opcije i resursi za podr?ku

Za tehni?ku pomo? sa sistemom Office kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Office 2010
Posetite Office centar za pomo? i uputstva ?Kako da...? da biste iskoristili Office na najbolji na?in.

Preuzmite najnoviji servisni paket:
Microsoft Office 2010 servisni paket 1 (SP1) donosi najnovije ispravke za Office 2010, uklju?uju?i pobolj?anja stabilnosti, performansi i bezbednosti.

Dostupan je Office 2010 servisni paket 1 (SP1)
Dostupan je Office 2007 servisni paket 3 (SP3)

Opcije samopodr?ke za rad

Sada je dostupan novi Office Customer Preview (engl.)
Posetite Office TechCenter na lokaciji TechNet da biste prona?li detalje o sistemima Office Professional Plus 2013 Preview i Office 365 ProPlus Preview.

IT stru?njaci: Office TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Office TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Projektanti: Office centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Office centar za razvoj na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o razvoju sistema Office.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i (engl.)
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft zajednica (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na forumima Office zajednice.

IT stru?njaci: Microsoft TechNet Office forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Office forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Office (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Office.

Opcije tehni?ke podr?ke

Pronala?enje netehni?ke pomo?i ili pomo?i korisni?ke slu?be
Za op?te upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite na?u stranicu ?Obratite nam se?.

Pronala?enje Microsoft tehni?ke podr?ke
Da biste se obratili slu?bi Microsoft Support Professional, kliknite na dolenavedeni proizvod. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo lak?e utvrdili koje su va?e opcije podr?ke. Opcije podr?ke mogu biti putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili putem telefona.

Da bismo saznali koju verziju imate, kliknite na dugme ?Po?etak?, kliknite da biste prikazali sve programe, izaberite Office fasciklu i pogledajte verzije koje su navedene uz imena programa.

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podr?ke mogu se koristi za re?avanje tehni?kih problema u neproizvodnom okru?enju i imaju isti status kao pla?eni incidenti profesionalne podr?ke. Incident tehni?ke podr?ke mo?ete iskoristiti za pronala?enje re?enja za proizvodni problem ako mo?ete da ponovite taj problem u neproizvodnom okru?enju. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i (engl.)
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Pristup neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Saznajte vi?e

Kori??enje sistema Office

Microsoft Office Online
Microsoft Office Online je osnovni resurs za informacije o sistemu Microsoft Office, uklju?uju?i predlo?ke, ?lanke ?Kako da...?, preuzimanja i jo? mnogo toga.

Prvi koraci uz Office 2010
Prelazite sa starije verzije sistema Office? Saznajte ?ta je novo ili prona?ite osnovna uputstva za prvo kori??enje.

Prvi koraci uz Office 2007
Saznajte vi?e o promenama u sistemu Office 2007 i pogledajte ?ta je novo u ovoj verziji.

Obuka za Office
Pregledajte objavljene kurseve za obuku na mre?i.

Aktiviranje sistema Office 2010
Prona?ite informacije o aktiviranju Microsoft 2010 programa.

?ivotni ciklus podr?ke

Pogledajte informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Stranica ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke za Microsoft proizvode?
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste videli uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Smernice ?ivotnog ciklusa Office podr?ke 

Da biste videli informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke za odre?enu verziju sistema Microsoft Office, sa dolenavedene liste izaberite proizvod i verziju koji se odnose na vas.

Office 2010
Office 2010 (sva izdanja)

Office 2007
Office 2007 (sva izdanja)

Starije verzije
Pogledajte indeks ?ivotnog ciklusa podr?ke

Poslednji pregled : 16. mart 2015.