Microsoft Office 2007 un 2010 atbalsts

Pal?dz?ba Microsoft Office versijai 2007 un 2010, inform?cija par k??du pazi?ojumiem un risin?jumiem. K? instal?t servisa pakotni un atjaunin?jumus, lai uzlabotu dro??bu.

Atbalsta opcijas un resursi

Lai sa?emtu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar sist?mu Office, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Office 2010 pal?dz?ba un ieteikumi
Apmekl?jiet Office pal?dz?bas un ieteikumu centru, lai uzzin?tu par programmas Office nodro?in?taj?m iesp?j?m.

Ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni:
Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos Office 2010 atjaunin?jumus, tostarp uzlabojumus stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas jom?.

Ir pieejama Office 2010 1. servisa pakotne (SP1)
Ir pieejama Office 2007 3. servisa pakotne (SP3)

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

Tagad ir pieejams jauns izdevums Office Customer Preview (EN)
Apmekl?jiet Office TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu detaliz?tu inform?ciju par izdevumu Office Professional Plus 2013 Preview un Office 365 ProPlus Preview.

IT speci?listiem: Office TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Office TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus papildu probl?mu nov?r?anas risin?jumus un nor?d?jumus.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Izstr?d?t?jiem: Office izstr?d?t?ju centrs vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Office izstr?d?t?ju centru vietn? MSDN, lai uzzin?tu vair?k par Office izstr?des procesu.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist? (EN)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Microsoft kopiena (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Office kopienas forumos.

IT speci?listiem: Microsoft TechNet Office forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Office forumos.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Office programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN forumos saist?b? ar Office programmat?ras izstr?di.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Ieg?stiet visp?r?gu vai klientu apkalpo?anas pal?dz?bu
Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Microsoft produktiem un pakalpojumiem, apmekl?jiet lapu Sazinieties ar mums.

Sa?emiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta dienesta speci?listu, zem?k noklik??iniet uz produkta. M?s jums uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das ir jums pieejam?s atbalsta opcijas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Lai noteiktu, k?du versiju izmantojat, noklik??iniet uz pogas S?kt, noklik??iniet, lai tiktu par?d?ta sada?a Visas programmas, noklik??iniet uz Office mapes un skatiet versiju blakus programmu nosaukumiem.

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
Ja esat TechNet Plus abonents, jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta gad?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
Ja esat MSDN abonents, atkar?b? no abonementa l?me?a, iesp?jams, esat ties?gs sa?emt l?dz pat ?etriem (4) tehnisk? atbalsta gad?jumiem. ?os atbalsta gad?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie gad?jumi ir l?dzv?rt?gi profesion?l? atbalsta maksas gad?jumiem. Izmantojiet tehnisk? atbalsta gad?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?mai, ja varat replic?t ?o probl?mu ar ra?o?anu nesaist?t? vid?. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist? (EN)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: piek??stiet neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Papildinform?cija

Office lieto?ana

Microsoft Office Online
Microsoft Office Online ir visaptvero?s Microsoft Office inform?cijas resurss, kur? ietvertas veidnes, ieteikumi, lejupiel?des un citi resursi.

Darba s?k?ana sist?m? Office 2010
Vai veicat p?reju no vec?kas sist?mas Office versijas? Uzziniet, kas jauns, un sa?emiet pamatnor?d?jumus pirmajai lieto?anas reizei.

Darba s?k?ana sist?m? Office 2007
Uzziniet, k?das izmai?as ir veiktas sist?m? Office 2007, un skatiet, kas jauns ?aj? iepriek??j? versij?.

Office apm?c?ba
Apl?kojiet pied?v?tos tie?saistes apm?c?bas kursus.

Office 2010 aktiviz??ana
Ieg?stiet inform?ciju par to, k? aktiviz?t Microsoft 2010 programmas.

Vai beidzies Office 2010 izm??in?jumversijas der?guma termi??? Ieg?stiet pilno versiju jau ?odien Microsoft veikal?. (EN)
Turpiniet lietot sist?mu Office 2010 un izmantojiet nepiecie?amos r?kus, kas ?auj efekt?vi str?d?t ar darba, skolas un m?jas projektiem.

Atbalsta lieto?anas cikls

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft produktu atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai iepaz?tos ar Microsoft vadl?nij?m produktu atbalsta jom?, s?kot no pieejam?bas l?dz pat produkta lieto?anas cikla beig?m.

Office atbalsta lieto?anas cikla politikas

 Lai skat?tu inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu saist?b? ar konkr?tu Microsoft Office versiju, zem?k atlasiet vajadz?go produktu un versiju.

       Office 2010
          Office 2010 (visi izdevumi)


       Office 2007
          Office 2007 (visi izdevumi)


       Vec?kas versijas
          Skat?t atbalsta lieto?anas cikla r?d?t?ju

P?d?jo reizi p?rskat?ts : pirmdiena, 2015. gada 16. marts