Microsoft Genuine Advantage cho Hỗ trợ Windows và Office

TT c?p phép và l?i ích khi sd?ng Windows và Office chính h?ng c?a Microsoft. Tgiúp kích ho?t ho?c soát h?p th?c khoá SP Microsoft.

Tài nguyên Chính

Tài nguyên Chính

Genuine Advantage là g?? (EN)
T?m hi?u cách ho?t đ?ng c?a Genuine Advantage.

T?m hi?u thêm v? Genuine Advantage (EN)
Câu h?i thư?ng g?p v? chương tr?nh Windows Genuine Advantage (WGA) và chương tr?nh Office Genuine Advantage (OGA).

Cách nh?n bi?t ph?n m?m c?a b?n có ph?i là chính h?ng hay không (EN)
T?m hi?u xem phương ti?n c?a b?n có ph?i là chính h?ng hay không b?ng cách so sánh phương ti?n c?a b?n v?i phương ti?n chính h?ng.

S?n ph?m có trong chương tr?nh Genuine Advantage (EN)
T?m ki?m và t?m hi?u s?n ph?m nào có trong Genuine Advantage.

Tuyên b? v? Quy?n riêng tư c?a Chương tr?nh Ph?n m?m Microsoft Chính h?ng (EN)
Xem l?i tuyên b? v? quy?n riêng tư dành cho chương tr?nh Windows Genuine Advantage và chương tr?nh Công ngh? Kích ho?t Windows.

Windows Genuine Advantage

Windows Genuine Advantage

?ng d?ng Thông báo Microsoft Windows Genuine Advantage (EN)
T?m hi?u thêm v? ?ng d?ng thông báo cho b?n bi?t b?n sao Windows c?a b?n có ph?i là chính h?ng hay không.

L?i ích c?a Windows Chính h?ng (EN)
T?m hi?u v? các l?i ích c?a vi?c s? d?ng ph?n m?m chính h?ng và xem l?i các ưu đ?i dành riêng cho ngư?i dùng Windows chính h?ng.

B? Windows Genuine Advantage (EN)
T?m hi?u cách chuy?n đ?i b?n sao Windows XP b?t h?p pháp thành b?n sao Windows XP chính h?ng.

Tài nguyên Tr? giúp


Truy c?p vào c?ng đ?ng Tr? l?i c?a Microsoft

Trung tâm Gi?i pháp Kích ho?t S?n ph?m
T?m hi?u v? Kích ho?t S?n ph?m, t?m tr? giúp và cách th?c, thay th? khoá s?n ph?m và nhi?u hơn th? n?a.

Ch? đ? Gi?m b?t Ch?c năng và Kích ho?t S?n ph?m trong Windows Vista (EN)
Mô t? hai lo?i ch? đ? gi?m b?t ch?c năng, nguyên nhân c?a hai lo?i này và các ho?t đ?ng dành cho cho b?n khi máy tính c?a b?n ? tr?ng thái này.

Soát h?p th?c Windows Genuine Advantage là b?t bu?c khi b?n t?i xu?ng b?n c?p nh?t Windows (EN)
Soát h?p th?c Windows Genuine Advantage là b?t bu?c khi b?n yêu c?u b?n t?i xu?ng Windows chính h?ng t? Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft ho?c t? Windows Update.

Cài đ?t Windows Internet Explorer 7 và t?i xu?ng B?n c?p nh?t S?n dùng (EN)
B?n c?p nh?t bao g?m m?t thay đ?i v? tính năng trong trư?ng h?p vi?c ki?m tra soát h?p th?c Windows Genuine Advantage (WGA) b? vô hi?u hoá.

S? c? soát h?p th?c khoá s?n ph?m Windows Genuine Advantage ho?c khoá c?p phép s? lư?ng l?n trên Windows XP ho?c Windows Vista (EN)
Cung c?p cách kh?c ph?c s? c? t?ng bư?c cho v?n đ? v? c? khoá s?n ph?m và khoá c?p phép s? lư?ng l?n.

Thông báo L?i

Kh?c ph?c s? c? các m? l?i kích ho?t s? lư?ng l?n trên các máy tính ch?y Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Vista (EN)
Th?o lu?n cách kh?c ph?c s? c? các m? l?i khác nhau khi b?n th? dùng Khoá Kích ho?t Nhi?u máy (MAK) ho?c D?ch v? Qu?n l? M? khoá (KMS) đ? th?c hi?n Kích ho?t S? lư?ng l?n.

Kh?c ph?c s? c? khi Windows Genuine Advantage không soát h?p th?c b?n sao c?a Windows XP
Cung c?p các bư?c kh?c ph?c s? c? khi h? th?ng ? tr?ng thái ngăn WGA truy c?p ID s?n ph?m (PID).

Quá tr?nh ki?m tra soát h?p th?c Windows Genuine Advantage (WGA) không hoàn t?t khi b?n th? soát h?p th?c b?n sao Windows Vista, Windows XP ho?c Windows 2000 Professional c?a m?nh (EN)
Kh?c ph?c s? c? khi Đi?u khi?n ActiveX b? ngăn ch?y trên máy tính.

Nh?n tr? giúp khi b?n ch?y ki?m tra soát h?p th?c Windows Genuine Advantage cho Windows XP n?m trên website Windows Update và nh?n đư?c m? l?i sau: "0x80080299" (EN)
Kh?c ph?c s? c? khi không cài đ?t ho?c không m? tính năng b? sung Đi?u khi?n ActiveX.

L?i "0x80070005" khi b?n th? cài đ?t Công c? Soát h?p th?c Windows Genuine Advantage cho Windows XP ho?c Windows 2000 Professional t? Website Windows Update (EN)
Kh?c ph?c s? c? khi quy?n thích h?p không đư?c phát hi?n.

Nh?n tr? giúp khi b?n soát h?p th?c b?n sao c?a Windows XP và nh?n đư?c m? l?i sau: "0x80080201 Không th? phát hi?n ID S?n ph?m (PID)" (EN)
Cung c?p các bư?c kh?c ph?c s? c? khi h? th?ng ? tr?ng thái ngăn WGA truy c?p vào ID S?n ph?m (PID).

Office Genuine Advantage

Chương tr?nh Office Genuine Advantage đ? h?t h?n và các tính năng c?a công c? Thông báo OGA s? không c?n ho?t đ?ng.

Microsoft cam k?t ch?ng l?i n?n sao chép trái phép và s? ti?p t?c h? tr? nh?ng khách hàng có th? là n?n nhân c?a ph?n m?m Microsoft b?t h?p pháp trên toàn th? gi?i. Microsoft x? l? nghiêm túc v?n đ? sao chép trái phép và s? ti?p t?c giáo d?c ngư?i tiêu dùng v? l?i ích c?a vi?c s? d?ng các s?n ph?m Microsoft chính h?ng. Ph?n m?m Microsoft chính h?ng ho?t đ?ng theo cách b?n mu?n và giúp b?n t? tin r?ng m?nh đang nh?n đư?c các tính năng s?n ph?m m?i nh?t và các c?i ti?n hi?n hành đ? duy tr? ph?n m?m c?a b?n ho?t đ?ng t?t nh?t có th?.

N?u b?n cho r?ng m?nh là n?n nhân c?a ph?n m?m b?t h?p pháp, vui l?ng truy c?p website Cách Nh?n bi?t. (EN) c?a Microsoft. ? đó, b?n s? t?m th?y các thông tin khác v? ph?n m?m Microsoft chính h?ng và khám phá các n?i dung giúp b?n xác đ?nh xem b?n sao Office c?a m?nh có ph?i là chính h?ng hay không. B?n c?ng có th? báo cáo vi?c sao chép trái phép b? nghi ng? n?u b?n cho r?ng b?n sao Office c?a m?nh không ph?i là chính h?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các s?n ph?m Microsoft Office, vui l?ng truy c?p website Office (EN). N?u b?n mu?n mua b?n sao Microsoft Office chính h?ng, vui l?ng truy c?p C?a hàng Microsoft (EN).

N?u b?n có câu h?i b? sung ho?c yêu c?u h? tr? v? v?n đ? này, vui l?ng liên h? v?i chúng tôi đ? có các tu? ch?n h? tr?.

Soát hợp thức và Cấp phép

Soát h?p th?c và C?p phép

Microsoft Genuine Advantage - Trang web Ch?n đoán (EN)
Nh?n tr? giúp v?i thi?t đ?t c?u h?nh đ? ch?y thành công quá tr?nh soát h?p th?c.

Soát h?p th?c và thu th?p d? li?u (EN)
T?m hi?u d? li?u nào đư?c thu th?p trong quá tr?nh soát h?p th?c và các nguyên nhân có th? khi?n vi?c soát h?p th?c không thành công.

L? do chung c?a vi?c soát h?p th?c không thành công (EN)
Xem l?i các l? do chung và gi?i pháp có th? áp d?ng đ?i v?i vi?c soát h?p th?c không thành công.

Trung tâm Gi?i pháp Bán hàng và C?p phép S?n ph?m (EN)
T?m hi?u thêm v? tài li?u bán s?n ph?m, thông tin v? ph?n m?m dùng th? và mua s?n ph?m, đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m và các thông tin khác.

B?o v? kh?i Sao chép trái phép Ph?n m?m c?a Microsoft (EN)
Bi?t th?c t? và t?m hi?u cách b?o v? chính b?n trư?c vi?c sao chép trái phép.

Báo cáo Sao chép trái phép Ph?n m?m (EN)
Vi?c báo cáo vi ph?m quy?n riêng tư b? nghi ng? khi b?n g?p nh?ng trư?ng h?p đó có th? có tác đ?ng tích c?c đ?n vi?c ch?ng l?i n?n sao chép trái phép.

T?m hi?u thêm v? báo cáo sao chép trái phép (EN)
Câu h?i thư?ng g?p v? sao chép trái phép.

Cách th?c hi?n c?p phép thích h?p (EN)
T?m hi?u th?c t? c?p phép và gi?i pháp thích h?p n?u ph?n m?m c?a b?n không đư?c c?p phép ho?c không chính h?ng.

Số liên lạc

Gọi cho chúng tôi

S? đi?n tho?i

(+84)4 3935 1053

G?i e-mail cho chúng tôi

E-mail

E-mail D?ch v? Khách hàng: qupham@microsoft.com

H?i c?ng đ?ng

Liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n

Javascript b? T?t Chúng tôi đă phát hi?n ra r?ng Javascript b? t?t trên máy c?a b?n. Đ? nh?n đư?c tr?i nghi?m h? tr? t?t nh?t, hăy b?t Hi?n ho?t T?p l?nh (VI)

Duy?t l?i l?n sau cùng : 18 Tháng Mười Hai 2014