Podr?ka za Microsoft Genuine Advantage za Windows i Office

Informacije o licenciranju i prednostima originalnih sistema Microsoft Windows i Office. Pomo? sa aktivacijom Microsoft proizvoda i validacijom ?ifre.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

?ta je to Genuine Advantage?
Saznajte kako Genuine Advantage funkcioni?e.

Saznajte vi?e o programu Genuine Advantage
Naj?e??a pitanja o programima Windows Genuine Advantage (WGA) i Office Genuine Advantage (OGA).

Kako da znate da li je va? softver originalan? (engl.)
Saznajte da li su va?i medijumi originalni tako ?to ?ete ih uporediti sa originalnim medijumima.

Proizvodi uklju?eni u program Genuine Advantage (engl.)
Pretra?ite i saznajte koji proizvodi su uklju?eni u Genuine Advantage.

Izjava o privatnosti za program ?Originalni Microsoft softver?
Pro?itajte izjavu o privatnosti za programe Windows Genuine Advantage i ?Tehnologije aktivacije operativnog sistema Windows?.

Windows Genuine Advantage

Windows Genuine Advantage

Aplikacija ?Microsoft Windows Genuine Advantage obave?tenja? (engl.)
Saznajte vi?e o aplikaciji koja vas obave?tava ako va?a kopija operativnog sistem Windows nije originalna.

Prednosti originalnog operativnog sistema Windows
Saznajte vi?e o prednostima kori??enja originalnog softvera i pregledajte ponude predvi?ene samo za korisnike originalnog operativnog sistema Windows.

Windows Genuine Advantage komplet (engl.)
Saznajte kako da falsifikovanu kopiju softvera Windows XP pretvorite u originalnu kopiju operativnog sistema Windows XP.

Resursi pomo?i


Posetite Microsoft Community zajednicu

Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda
Saznajte vi?e o aktivaciji proizvoda, prona?ite pomo? i ?lanke ?kako da?, zamenite ?ifru proizvoda i jo? mnogo toga.

Re?im smanjene funkcionalnosti i aktivacija proizvoda u operativnom sistemu Windows Vista
Opisuje dve vrste re?ima smanjene funkcionalnosti, njihove uzroke i aktivnosti koje su vam dostupne kada se ra?unar nalazi u ovom stanju.

Provera valjanosti programa Windows Genuine Advantage je obavezna kada preuzmete Windows ispravke (engl.)
Provera valjanosti programa Windows Genuine Advantage je obavezna kada zahtevate preuzimanje originalnog operativnog sistema Windows sa lokacija Microsoft Download Center ili Windows Update.

Preuzimanje ispravke instalacije i dostupnosti programa Windows Internet Explorer 7
Ispravka obuhvata promenu funkcije pri ?emu je provera valjanosti programa Windows Genuine Advantage (WGA) onemogu?ena.

Problem sa proverom valjanosti Windows Genuine Advantage ?ifrom proizvoda ili ?ifrom za koli?insku licencu u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista (engl.)
Pru?a re?enje problema korak po korak za ?ifre proizvoda i ?ifru za koli?insku licencu.

Poruka o gre?ci

Re?avanje problema sa kodovima gre?aka za koli?insku aktivaciju na ra?unarima zasnovanim na operativnim sistemima Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Vista
Govori o tome kako da re?ite razne kodove gre?aka kada poku?avate da upotrebite ?ifru za vi?estruku aktivaciju (MAK) ili Key Management Service (KMS) za izvr?avanje koli?inske aktivacije.

Re?avanje problema kada Windows Genuine Advantage ne proverava valjanost kopije operativnog sistema Windows XP
Obezbe?uje korake za re?avanje problema u situacijama kada je sistem u stanju koje spre?ava WGA da pristupi ID-u proizvoda (PID).

Ne dovr?ava se proces provere valjanosti programa Windows Genuine Advantage (WGA) kada poku?ate da proverite valjanost kopije operativnih sistema Windows Vista, Windows XP ili Windows 2000 Professional (engl.)
Re?ava problem kada ActiveX kontrole ne mogu da se pokrenu na ra?unaru.

Prona?ite pomo? kada poku?avate da pokrenete proveru valjanosti programa Windows Genuine Advantage za Windows XP koja se nalazi na Veb lokaciji Windows Update i dobijete slede?i kôd gre?ke: "0x80080299" (engl.)
Re?ava problem kada dodatak ActiveX kontrola nije instaliran ili omogu?en.

Gre?ka ?0x80070005? kada poku?ate da instalirate alatku za proveru valjanosti programa Windows Genuine Advantage za Windows XP ili Windows 2000 Professional sa Veb lokacije Windows Update (engl.)
Re?ava problem kada se ne otkriju odgovaraju?e dozvole.

Prona?ite pomo? kada proveravate valjanost kopije operativnog sistema Windows XP i dobijete slede?u poruku o gre?ci: ?0x80080201 Nije mogu?e otkriti ID proizvoda (PID)? (engl.)
Obezbe?uje korake za re?avanje problema u situacijama kada je sistem u stanju koje spre?ava WGA da pristupi ID-u proizvoda (PID).

Office Genuine Advantage

Program Office Genuine Advantage je obustavljen i funkcije alatke ?OGA obave?tenja? vi?e ne?e biti aktivne.

Microsoft je posve?en borbi protiv piraterije i nastavi?e da podr?ava klijente ?irom sveta koji su mo?da ?rtve falsifikovanog Microsoft softvera. Microsoft veoma ozbiljno shvata pirateriju i nastavi?e da edukuje potro?a?e o prednostima kori??enja originalnih Microsoft proizvoda. Originalni Microsoft softver funkcioni?e na na?in na koji vi ?elite i garantuje vam dobijanje najnovijih funkcija i teku?ih pobolj?anja proizvoda kako bi softver ostvarivao najbolje mogu?e performanse.

Ako smatrate da ste ?rtva falsifikovanog softvera, posetite Veb lokaciju korporacije Microsoft Kako prepoznati. (engl.) Na njoj ?ete na?i dodatne informacije o originalnom Microsoft softveru i sadr?aj za istra?ivanje koji ?e vam pomo?i da utvrdite da li je va?a kopija sistema Office originalna. Tako?e mo?ete prijaviti sumnju na pirateriju ako smatrate da va?a kopija sistema Office nije originalna.

Vi?e informacijama o Microsoft Office proizvodima potra?ite na Office Veb lokaciji. Ako ?elite da kupite originalnu kopiju sistema Microsoft Office, posetite Microsoft Store.

Ako imate dodatna pitanja ili vam je na drugi na?in potrebna podr?ka u vezi sa ovim problemom, obratite nam se za opcije podr?ke.

Provera valjanosti i licenciranje

Provera valjanosti i licenciranje

Microsoft Genuine Advantage ? lokacija za dijagnostiku
Prona?ite pomo? za postavke konfiguracije da biste uspe?no pokrenuli proces provere valjanosti.

Provera valjanosti i prikupljanje podataka
Shvatite ?ta je prikupljeno tokom procesa provere valjanosti i mogu?e uzroke neuspeha provere valjanosti.

Uobi?ajeni razlozi za neuspelu proveru valjanosti
Pregledajte uobi?ajene razloge za neuspelu proveru valjanosti i mogu?a re?enja.

Centar za prodaju proizvoda i re?enja za licenciranje
Saznajte vi?e o dokumentima prodaje proizvoda, informacijama o kupovini i probnom softveru, uslovima licenciranja softvera i jo? mnogo toga.

Za?tita Microsoft softvera od piraterije (engl.)
Upoznajte se sa ?injenicama i saznajte kako da se za?titite od piraterije.

Prijavite softversku pirateriju (engl.)
Prijavljivanje navodnih naru?avanja privatnosti mo?e biti doprinos borbi protiv piraterije.

Saznajte vi?e o prijavljivanju piraterije (engl.)
Naj?e??a pitanja o prijavljivanju piraterije.

Prakse ispravnog licenciranja (engl.)
Saznajte ?injenice o ispravnom licenciranju i re?enjima ako va? softver nije licenciran ili nije originalan.

Kontakti

Pozovite nas

Telefon

Radno vreme: ponedeljak ? petak: 9:00 ? 18:00
Telefon: 0700 300 300; 011 330 55 00 | mobilna telefonija,inostranstvo

Po?aljite nam e-poruku

E-po?ta

Radno vreme: ponedeljak - petak: 9:00 ? 18:00
Vreme odgovora: 1 radni dan
Po?aljite e-poruku korisni?koj slu?bi

Po?ta

Microsoft Software d.o.o.
Makedonska 30
11000 Beograd
Srbija, Crna Gora

Telefon: +381 11 330 66 00
Faks: +385 1 4802 525

Prona?ite Microsoft kancelarije ?irom sveta (engl.)

Podr?ka proizvo?a?a ra?unara

Ako je Microsoft softver unapred instaliran ili ste ga dobili uz ra?unar, mo?da su vam dostupne opcije podr?ke putem proizvo?a?a ra?unara.
Prika?i kontakt informacije za proizvo?a?e ra?unara

Centri za re?enja za proizvode

Za tehni?ke probleme pogledajte Centre za re?enja za proizvode

Javascript je onemogu?en Otkrili smo da je na va?oj ma?ini Javascript onemogu?en. Da biste dobili najbolju mogu?u podr?ku, omogu?ite Aktivno izvr?avanje skripti (engl.) (engl.)

Poslednji pregled : 18. decembar 2014.