Atbildes sa?em?ana no Microsoft

J?su iesp?jas sa?emt atbildi no Microsoft var ietekm?t jebk?da dator? instal?ta e-pasta filtr??anas programmat?ra. Ja klientu apkalpo?anas piepras?jumu korpor?cijai Microsoft iesniedzat, izmantojot tie?saistes veidlapu vai rakstot uz e-pasta adresi, Microsoft sniedz jums atbildi, izmantojot veidlap? nor?d?to e-pasta adresi vai ar? e-pasta adresi, no kuras korpor?cijai Microsoft esat s?t?jis s?kotn?jo e-pasta zi?ojumu.

Lai nodro?in?tu iesp?ju sa?emt atbildi no Microsoft, l?dzu, veiciet k?du no t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m.
  • E-pasta dro?o adre?u sarakstam pievienojiet dom?nu microsoft.com.
  • Ja e-pasta programmas iestat?jumi ne?auj dro?o e-pasta adre?u sarakstam pievienot e-pasta adreses, izmantojiet sada?? Pal?dz?ba sniegto inform?ciju vai ar? sazinieties ar e-pasta/interneta nodro?in?t?ja klientu atbalsta dienestu, lai noskaidrotu konfigur?cijas opcijas.
  • Atsp?jojiet e-pasta surog?tpasta filtr??anas programmat?ru.
Neizpildot kaut vienu no iepriek? nor?d?taj?m darb?b?m, jums var tikt liegta iesp?ja sa?emt atbildi uz iesniegto jaut?jumu. Ja atbilde uz piepras?jumu nav sa?emta 24 stundu laik?, varat ar? p?rbaud?t lielapjoma e-pasta vai nev?lam? e-pasta mapi.

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2012. gada 14. marts