Microsoft za?tita od virusa i Windows bezbednosna podr?ka

Prona?ite informacije o besplatnom antivirusnom softveru ? Microsoft Security Essentials, re?enju koje poma?e pri podvalama i phishing prevarama.

Po?nite ovde

Po?nite ovde

Da li ste zabrinuti da bi va? PC mogao biti izlo?en virusima i drugim bezbednosnim pretnjama? Microsoft ima besplatne alatke koje mogu pomo?i u otkrivanju i uklanjanju virusa, kao i u stvaranju odbrana u cilju za?tite ra?unara od virusa i drugih bezbednosnih pretnji. Sledite dolenavedena tri koraka da biste po?eli.

Prvi korakSkeniranje ra?unara u potrazi za virusima (engl.)
Microsoft bezbednosni skener je besplatna bezbednosna alatka koju je mogu?e preuzeti i koja obezbe?uje skeniranje na zahtev, uklanja viruse, ?pijunski softver i drugi zlonamerni softver.
Drugi korakKonfigurisanje ra?unara u cilju spre?avanja bezbednosnih pretnji
Izgradnja odbrane ra?unara obezbe?uje za?titu ra?unara od virusa. Da biste spre?ili da bezbednosne pretnje zaraze va? ra?unar, dijagnosti?ka alatka za za?titu od malvera ?e vas voditi kroz konfigurisanje ovih postavki sistema: pode?avanje automatskog a?uriranja za Windows, uklju?ivanje Windows za?titnog zida, omogu?avanje postavki privatnosti programa Internet Explorer, uklju?ivanje kontrole korisni?kog naloga (UAC), ?i??enje Internet ke?a i istorije pregledanja i jo? mnogo toga.
Tre?i korakZa?tita za va? ra?unar
Windows za?titnik je ugra?en u novi Windows i ?titi va? ra?unar od virusa i ostalog malvera.
Ako va? ra?unar radi pod starijom verzijom operativnog sistema Windows, mo?ete da preuzmete Microsoft Security Essentials.

Informacije o virusima

Informacije o virusima

Za?tita za va? ra?unar
Windows za?titnik je ugra?en u novi Windows i ?titi va? ra?unar od virusa i ostalog malvera.
Ako va? ra?unar radi pod starijom verzijom operativnog sistema Windows, mo?ete da preuzmete Microsoft Security Essentials.

4 koraka za?tite ra?unara (engl.)
Sledite ova ?etiri koraka da bi va? ra?unar bio za?ti?en i a?uran.

Mislite da imate virus? Sledite ove korake
Ovaj ?lanak govori o tome kako da utvrdite da li je ra?unar zara?en ra?unarskim virusom, crvom ili trojanskim konjem, kako da se oporavite od zara?enosti i kako da spre?ite da se to ubudu?e dogodi.

Bezbednost korisnika na mre?i korporacije Microsoft (engl.)
Za?titite svoju porodicu, sebe i ra?unar tako ?to ?ete saznati vi?e o bezbednosti ra?unara. Veb lokacija ?Bezbednost korisnika na mre?i? obezbe?uje korisne alatke i resurse pomo?u kojih ?ete biti u toku sa bezbedno??u i sigurno??u ra?unara.

Informacije o bezbednosti

Informacije o bezbednosti

Dijagnostikujte i re?ite probleme sa bezbedno??u u operativnom sistemu Windows automatski
Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme sa bezbedno??u u operativnom sistemu Windows, kao ?to su problemi sa kontrolom korisni?kog naloga (UAC), Windows za?titnim zidom ili za?titom izvr?avanja podataka (DEP), radi spre?avanja bezbednosnih pretnji.

Bezbednosna kontrolna lista za Windows
Ovu kontrolnu listu koristite da biste se uverili da koristite prednost svih na?ina na koje vam Windows mo?e pomo?i da odr?ite ?to bolju bezbednost i sigurnost ra?unara.

Instalirajte Microsoft ispravke
Za?titite ra?unar od bezbednosnih rizika i uverite se da je va?a verzija operativnog sistema Windows a?urna.

4 koraka za?tite ra?unara (engl.)
Sledite ova ?etiri koraka da bi va? ra?unar bio za?ti?en i a?uran.

Bezbednost korisnika na mre?i korporacije Microsoft (engl.)
Za?titite svoju porodicu, sebe i ra?unar tako ?to ?ete saznati vi?e o bezbednosti ra?unara. Veb lokacija ?Bezbednost korisnika na mre?i? obezbe?uje korisne alatke i resurse pomo?u kojih ?ete biti u toku sa bezbedno??u i sigurno??u ra?unara.

Drugi dobavlja?i bezbednosnog softvera

Instalirajte i a?urirajte bezbednosni softver da biste za?titili svoj ra?unar od virusa i drugih pretnji.

Kako da za?titim svoj ra?unar sa operativnim sistemom Windows 8.1 od virusa?

Dobavlja?i korisni?kog bezbednosnog softvera za Windows 7 (engl.)

Dobavlja?i korisni?kog bezbednosnog softvera za operativni sistem Windows Vista (engl.)

Dobavlja?i korisni?kog bezbednosnog softvera za Windows XP (engl.)

Podvale i prevare

Podvale i prevare

Prevare koje koriste ime ili proizvode korporacije Microsoft (engl.)
Phishing prevare ?esto uklju?uju imena poznatih kompanija kako bi vas ubedile da posetite la?ne Veb lokacije ili kliknete na opasne veze. Microsoft ne ?alje nezahtevanu e-po?tu u kojoj se zahtevaju li?ne ili informacije o finansijama.

Rukovanje sumnjivom e-po?tom
Sledite ova uputstva da biste se za?titili kada se sumnjiva e-poruka pojavi u prijemnom po?tanskom sandu?etu.

Prevare koje obe?avaju novac, poklone ili nagrade (engl.)
Nekoliko tipova phishing prevara obe?avaju fantasti?ne finansijske i druge vrste nagrada u zamenu za svega nekoliko sitnica koje treba da uradite? a koje uklju?uju to da otkrijete svoje li?ne informacije osobi koja krade identitet.

Prepoznavanje phishing e-poruka ili veza (engl.)
Par naznaka vam mo?e pomo?i da spazite zlonamerne e-poruke ili veze u njima.

Pitajte zajednicu

Pitajte zajednicu

Forum za bezbednost i privatnost (engl.) na lokaciji Microsoft zajednice
Postavljajte pitanja na forumu Microsoft zajednice za bezbednost i privatnost. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

Forum ?Prvi koraci uz Microsoft Security Essentials? (engl.) na lokaciji Microsoft zajednice
Postavljajte pitanja na forumu ?Prvi koraci i pro?irivanje znanja o softveru Microsoft Security Essentials?. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

Forum ?A?uriranje definicija virusa i ?pijunskog softvera? (engl.) na lokaciji Microsoft zajednice
Objavite pitanja na forumu zajednice ?A?uriranje definicija virusa i ?pijunskog softvera za Microsoft Security Essentials?. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

Forum ?Skeniranje, otkrivanje i uklanjanje pretnji? (engl.) na lokaciji Microsoft zajednice
Postavljajte pitanja na forumu zajednice ?Skeniranje, otkrivanje i uklanjanje pretnji uz pomo? softvera Microsoft Security Essentials?. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

IT stru?njaci

Bezbednosni resursi za IT stru?njake

Novi akceleratori re?enja: Upravlja? za usagla?enost bezbednosti korporacije Microsoft (engl.)
Koristite upravlja? za usagla?enost bezbednosti korporacije Microsoft da biste obezbedili centralizovane funkcije za upravljanje osnovnom bezbedno??u, osnovni portfolio, mogu?nost prilago?avanja i fleksibilnost izvoza osnovne bezbednosti kako biste pove?ali mogu?nost va?e organizacije da efikasnije upravlja bezbedno??u i procesom usagla?avanja za one Microsoft proizvode koji se najvi?e koriste.

Instalirajte najnovije Microsoft bezbednosne zakrpe (engl.)
Svakog drugog utorka u mesecu Microsoft objavljuje najnovije bezbednosne ispravke za softver. Uverite se da je ra?unar za?ti?en tako ?to ?ete instalirati najnoviji bezbednosni bilten korporacije Microsoft.

Novine za bezbednost operativnog sistema Windows Server 2008 R2 (engl.)
Ove teme procene proizvoda obezbe?uju IT stru?njacima pregled novih i promenjenih funkcija povezanih sa bezbedno??u operativnog sistema Windows Server 2008 R2.

Instalirajte Microsoft ispravke
Za?titite ra?unar od bezbednosnih rizika i uverite se da je va?a verzija operativnog sistema Windows a?urna.

Microsoft centar za za?titu od malvera (engl.)
Blog centra za za?titu od malvera korporacije Microsoft obezbe?uje metod u realnom vremenu putem kojeg Microsoft centar za odgovore na pitanja u vezi sa malverom komunicira sa klijentima. Teme uklju?uju svakodnevne informacije ?u pozadini? o novim, budu?im i zanimljivim pretnjama malvera, kao i druge istra?iva?ke teme iz oblasti bezbednosti ra?unara.

Za?titite Exchange okru?enje za razmenu poruka uz Forefront Security for Exchange Server (engl.)
Forefront Security for Exchange Server uklju?uje ve?i broj mehanizama za skeniranje vode?ih bezbednosnih firmi koje su integrisane u jedno re?enje kako bi pomogao preduze?ima da za?tite svoja Exchange okru?enja za razmenu poruka od virusa, crva i bezvredne po?te.

Ostanite bezbedni: posetite Security TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Security TechCenter obezbe?uje veze ka tehni?kim biltenima, savete, alatke, propisana uputstva i resurse zajednice koji su dizajnirani da IT stru?njacima pomognu u odr?avanju a?urnosti i bezbednosti Microsoft servera, radnih povr?ina i aplikacija.

Podr?ka kroz pomo?

Podr?ka kroz pomo?


Obratite se podr?ci za bezbednost potro?a?a
Prilikom kreiranja slu?aja, uverite se da ste naveli sve zahtevane informacije povezane sa problemom na koji ste nai?li. U cilju pra?enja va?eg upita i upu?ivanja na njega dobi?ete broj slu?aja za podr?ku. Taj broj slu?aja za podr?ku bi?e vam potreban pri svakom kontaktiranju sa stru?njakom za podr?ku.
Radno vreme: 24 ?asa dnevno, 7 dana u sedmici
Opcije podr?ke

Pomo? za druge Microsoft bezbednosne proizvode
Microsoft Security Essentials

Podr?ka zajednice

Drugi resursi podr?ke

Poslednji pregled : 30. mart 2015.