„Microsoft“ apsaugos nuo virus? ir „Windows“ saugos pagalba

Informacija apie nemokam? antivirusin? programin? ?rang? ?Microsoft Security Essentials?, saugos sprendimus ir apgaules bei suk?iavim? apsimetant.

Prad?kite ?ia

Prad?kite ?ia

Ar ?inote, kad j?s? kompiuter? gali pulti virusai arba jam gali i?kilti kit? saugos gr?smi?? ?Microsoft? si?lo nemokam? ?ranki?, padedan?i? aptikti ir pa?alinti virusus, sukurti gynyb? ir taip apsaugoti j?s? kompiuter? nuo virus? bei kit? gr?smi?. Nor?dami prad?ti atlikite toliau pateiktus tris veiksmus.

Pirmas veiksmas?valgykite kompiuter? ie?kodami virus?
?Microsoft Safety Scanner? yra nemokamai atsisiun?iamas saugos ?rankis, u?tikrinantis ?valgymo funkcij? pagal poreik? ir padedantis pa?alinti i? kompiuterio virusus, ?nipin?jimo bei kit? kenk?ji?k? programin? ?rang?.

Antras veiksmasKonfig?ruokite savo kompiuterius siekdami apsaugoti nuo saugos gr?smi?
Gynybos suk?rimas kompiuteryje padeda apsaugoti j? nuo virus?. Kad apsaugotum?te savo kompiuter? nuo galin?i? u?kr?sti saugos gr?smi?, ?Malware Prevention Diagnostic Tool? nurodys, kaip susikonfig?ruoti sistemos nustatymus: nustatyti ?Windows? automatin? naujinim?, ?jungti ?Windows? u?kard?, ?Internet Explorer? privatumo nustatymus, tada Vartotojo abonemento valdymo tarnyb? (UAC), i?valyti interneto laikin?j? talpykl?, nar?ymo istorij? bei kita.

Tre?ias veiksmasApsauga j?s? kompiuteriui
Naujose ?Windows? sistemose ?diegta ?Windows? sargyba. Ji padeda apsaugoti j?s? kompiuter? nuo virus? ir kit? kenk?ji?k? program?.
Kompiuteryje, kuriame veikia senesn? ?Windows? versija, galite atsisi?sti ?Microsoft Security Essentials?.

Informacija apie virusus

Informacija apie virusus

Apsauga j?s? kompiuteriui
Naujose ?Windows? sistemose ?diegta ?Windows? sargyba. Ji padeda apsaugoti j?s? kompiuter? nuo virus? ir kit? kenk?ji?k? program?.
Kompiuteryje, kuriame veikia senesn? ?Windows? versija, galite atsisi?sti ?Microsoft Security Essentials?.

4 veiksmai, pad?siantys apsaugoti j?s? kompiuter? (EN)
Atlikite ?iuos veiksmus, kad gal?tum?te atnaujinti ir apsaugoti savo kompiuter?.

Manote, kad j?s? kompiuteris apkr?stas virusu? Atlikite ?iuos veiksmus
?iame straipsnyje aptariama, kaip nustatyti, ar j?s? kompiuteris apkr?stas virusu, kirminu ar Trojos arkliu, kaip pa?alinti u?krat? ir i?vengti kompiuterini? virus? u?krat? ateityje.

Microsoft Consumer Online Safety (EN)
Saugokite ?eim?, save ir savo kompiuter?, su?inodami apie kompiuterio apsaug? daugiau. ?Consumer Online Safety? (Vartotoj? apsaugos tinkle) svetain?je rasite nauding? ?ranki? ir i?tekli?, kurie pad?s kasdien u?tikrinti kompiuterio saugum? ir apsaug?.

Saugos informacija

Saugos informacija

Automati?kai diagnozuokite ir i?spr?skite ?Windows? saugos problemas
Automati?kai diagnozuokite ir i?spr?skite problemas, susijusias su ?Windows? sauga, pvz., UAC (vartotojo abonemento valdymo tarnyba), ?Windows? u?karda arba duomen? apdorojimo apsauga (DEP), kad apsisaugotum?te nuo saugos gr?smi?.

?Windows? saugos kontrolinis s?ra?as
Naudokite ?? kontrolin? s?ra??, nor?dami ?sitikinti, kad naudojat?s visais b?dais, kuriais sistema ?Windows? kompiuter? i?laiko saug? ir apsaugot?.

?diekite ?Microsoft? naujinimus
Apsaugokite savo kompiuter? nuo saugos gr?smi? ir u?tikrinkite, kad naudojat?s naujausia ?Windows? versija.

4 veiksmai, pad?siantys apsaugoti j?s? kompiuter? (EN)
Atlikite ?iuos veiksmus, kad gal?tum?te atnaujinti ir apsaugoti savo kompiuter?.

Microsoft Consumer Online Safety (EN)
Saugokite ?eim?, save ir savo kompiuter?, su?inodami apie kompiuterio apsaug? daugiau. ?Consumer Online Safety? (Vartotoj? apsaugos tinkle) svetain?je rasite nauding? ?ranki? ir i?tekli?, kurie pad?s kasdien u?tikrinti kompiuterio saugum? ir apsaug?.

Kiti saugos programin?s ?rangos teik?jai

?diekite ir atnaujinkite saugos programin? ?rang? nor?dami pad?ti apsaugoti savo kompiuter? nuo virus? ir kit? gr?smi?.

Kaip galiu apsaugoti savo ?Windows 8.1? kompiuter? nuo virus??

?Windows 7? saugos programin?s ?rangos teik?jai (EN)

?Windows Vista? saugos programin?s ?rangos teik?jai (EN)

?Windows XP? saugos programin?s ?rangos teik?jai (EN)

Apgaul? ir suk?iavimas

Apgaul? ir suk?iavimas

Suk?iavimas, kai naudojamas ?Microsoft? pavadinimas arba produkto pavadinimai (EN)
Kai suk?iaujama apsimetant, da?nai naudojami gerai ?inom? ?moni? pavadinimai, kad vartotojai apsilankyt? apsimestin?se svetain?se arba spustel?t? pavojingus saitus. ?Microsoft? nesiuntin?ja nepageidautin? el. lai?k?, kuriuose pra?oma nurodyti asmenin? arba finansin? informacij?.

Kaip elgtis gavus ?tartin? el. lai?k? (EN)
Vadovaukit?s ?iomis rekomendacijomis, kad apsisaugotum?te nuo j?s? d??ut?je esan?i? ?tartin? el. lai?k?.

Suk?iavimas, kai ?adama pinig?, dovan? ar priz? (EN)
Yra keli apsimetimo suk?iaujant b?dai, kai suk?iai ?ada nerealius piniginius ar kitokius prizus mainais pra?ydami pateikti ?iek tiek informacijos, t. y. pateikti asmenin?s informacijos tapatyb?s vagims.

Kaip atpa?inti suk?iavimo apsimetant el. lai?kus arba saitus (EN)
Keletas u?uomin? gali pad?ti atpa?inti suk?i? el. pa?to prane?imus ar saitus.

Paklauskite bendruomen?s

Paklauskite bendruomen?s

Saugos ir privatumo forumas (EN) svetain?je ?Microsoft Community?
Pateikite klausim? ?Microsoft? saugos ir privatumo forume svetain?je ?Community?. Specialistai visada pasireng? jums pad?ti.

Prad?kite naudotis ?Microsoft Security Essentials? forumu (EN) svetain?je ?Microsoft Community?
Pateikite klausim? darbo su ?Microsoft Security Essentials? prad?ios forume svetain?je ?Community?. Specialistai visada pasireng? jums pad?ti.

Virus? ir ?nipin?jimo program? apra?? naujinimo forumas (EN) svetain?je ?Microsoft Community?
Pateikite klausim? ?Microsoft Security Essentials? virus? ir ?nipin?jimo program? apra?? naujinimo forume svetain?je ?Community?. Specialistai visada pasireng? jums pad?ti.

Nuskaitymo, aptikimo ir pavoj? ?alinimo forumas (EN) svetain?je ?Microsoft Community?
Pateikite klausim? ?Microsoft Security Essentials? nuskaitymo, aptikimo ir pavoj? ?alinimo forume svetain?je ?Community?. Specialistai visada pasireng? jums pad?ti.

IT specialistai

IT specialistams skirti saugos i?tekliai

Naujas sprendim? spartintuvas: ?Microsoft Security Compliance Manager? (EN)
Naudokite ?Microsoft Security Compliance Manager?, kuri suteikia centralizuot? saugos baz?s valdymo funkcij?, saugos baz?s portfel?, tinkinimo galimybi? ir saugos baz?s eksportavimo lankstum?, kad organizacija gal?t? efektyviau valdyti da?niausiai naudojam? ?Microsoft? produkt? saugos ir atitikties proces?.

?diekite naujausias ?Microsoft? saugos pataisas (EN)
Kiekvieno m?nesio antr?j? antradien? ?Microsoft? i?leid?ia naujausius programin?s ?rangos saugos naujinimus. Apsaugokite savo kompiuter? ?dieg? naujausi? ?Microsoft? saugos biuleten?.

?Windows Server 2008 R2? saugos naujienos (EN)
?ias produkt? ?vertinimo temas pateikia IT specialistai. Jose ap?velgiamos naujos ir pakeistos ?Windows Server 2008 R2? saugos funkcijos.

?diekite ?Microsoft? naujinimus (EN)
Apsaugokite savo kompiuter? nuo saugos gr?smi? ir u?tikrinkite, kad naudojat?s naujausia ?Windows? versija.

?Microsoft? apsaugos nuo kenk?ji?k? program? centras (EN)
?Microsoft? apsaugos nuo kenk?ji?k? program? centro interneto dienora?tis suteikia galimyb? ?Microsoft? atsakym? d?l kenk?ji?k? program? centrui realiuoju laiku susisiekti su klientais. Temose pateikiama kasdien? dar ne?inoma informacija apie naujas, atsirandan?ias ir ?domias kenk?ji?kas programas bei kitos kompiuterin?s saugos temos.

Apsaugokite ?Exchange? prane?im? siuntimo aplink? naudodami ?Forefront Security for Exchange Server? (EN)
?Forefront Security for Exchange Server? sudaro keli ?ioje srityje pirmaujan?i? saugos ?moni? nuskaitymo moduliai, kurie yra integruoti ? vien? program?, padedan?i? apsaugoti ?Exchange? prane?im? siuntimo aplinkas nuo virus?, kirmin? ir pa?to ?iuk?li?.

B?kite saug?s: apsilankykite saugos techniniame centre svetain?je ?TechNet? (EN)
Saugos techniniame centre pateikiami saitai ? techninius biuletenius, patarimus, ?rankius, nurodymus ir bendruomen?s i?teklius, kurie pad?s IT specialistams i?laikyti ?Microsoft? serverius, kompiuterius ir programas atnaujintus ir saugius.

Palaikymas

Palaikymas


Kreipkit?s ? klient? aptarnavimo centr?
Apra?ydami patiriam? problem? pateikite vis? su ja susijusi? informacij?. Kad gal?tum?te steb?ti savo u?klausos apdorojim? ir procesus, j?s? atvejui suteikiamas numeris. ?io numerio reik?s kiekvien? kart? kreipiantis ? Klient? aptarnavimo centro profesionalus.
Darbo valandos: Pirmadienis?penktadienis 8:00 ? 20:00
Telefonas: +370 52 051 151

Pagalba d?l kit? ?Microsoft? saugos produkt?
?Microsoft Security Essentials?

Paskutin? per?i?ra : 2015 m. kovo 30 d.