„Microsoft“ produkt? aktyvinimo pagalba

?Microsoft Windows? aktyvinimas, ?Office? aktyvinimas. Bendrosios licencijos kod? aktyvinimas. Su?inokite, kaip rasti ir pakeisti produkto kod?.

Pagrindiniai i?tekliai

Pagrindiniai i?tekliai

Kas yra ?Microsoft? produkt? aktyvinimas (MPA)?
Su?inokite, kaip veikia produkt? aktyvinimas.

Kaip su?inoti, ar j?s? produktas yra tinkamai licencijuotas
?sitikinkite, kad turite tinkam? ?Microsoft? produkt? licencij?.

Su?inokite, kaip nustatyti, surasti arba pakeisti produkto kod?
Padedama surasti arba pakeisti produktui aktyvinti reikaling? produkto kod?.

Nustatykite savo produkto rakto lipduko viet? ir su?inokite jo svarb?.
?r. ?galiojimo sertifikat? (COA) etike?i? pavyzd?ius.

?Microsoft? ?aidim? ir ?em?lapi? program? aktyvinimas
Da?nai u?duodami klausimai apie ?aidimus ?Windows?, ?MapPoint? bei gatvi? ir kelioni? aktyvinim?.

Kuo skiriasi produkto aktyvinimas ir registracija? (EN)
?Microsoft? produkt? privalote suaktyvinti, ta?iau j? u?registruoti neb?tina: su?inokite daugiau apie skirtumus.

Prane?kite apie piratin? programin? ?rang?
Prane?imas apie ?tariam? piratavim? gali pad?ti su juo kovoti.

„Windows“

?Microsoft Windows? produkt? aktyvinimas

Gaukite pagalbos aktyvindami ?Microsoft Windows?
Su?inokite, kaip suaktyvinti ?Windows 8.1?, ?Windows 8?, ?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?

Kaip keisti ar atnaujinti j?s? produkto rakt?
Veiksmai, kuriais pakei?iamas j?s? produkto raktas ?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?.

Klaidos prane?imas ?Baig?si aktyvinimo laikotarpis? sistemoje ?Windows Vista?
Pateikiami veiksmai, kuriuos atliekant sprend?iamos ?Windows? aktyvinimo arba ?Windows Genuine Advantage? problemos, kai kompiuteris veikia suma?into funkcionalumo re?imu.

Sistemos ?Windows Vista? suma?into funkcionalumo re?imas
Apra?oma, kaip sistema ?Windows Vista? veikia suma?into funkcionalumo re?imu.

„Office“

?Microsoft Office? produkt? aktyvinimas

Aktyvinkite ?Office 365 Home?, ?Office 365 Personal?, ?Office 365 University? arba ?Office 2013?
Kaip suaktyvinti ?Office 365 Home?, ?Office 365 Personal?, ?Office 365 University? arba ?Office 2013?

Aktyvinkite ?Office 2010?
Kaip suaktyvinti ?Office 2010?

Aktyvinkite ?Office? tom? versijas
Kaip suaktyvinti ?Office? tom? versijas

?Office 2010? produkto kodo pagalba (EN)
Naudokite m?s? pagalbos darb? eig? nor?dami spr?sti bendr?sias problemas su produkt? suaktyvinimu ir produkt? kodais. Bendrosios problemos apima j?s? produkto kodo nustatym? ir ?vedim?, klaidas ?vedant produkto kod? ir galimyb? gauti pakaitin? kod?.

?Office? aktyvinimo vedlio apra?ymas
?Office? apima aktyvinimo vedl?. Nor?dami pilnai naudotis ?Office?, turite suaktyvinti ?Office?.

Kaip gauti nauj? ?Microsoft Office? produkto kod?
Kaip rasti produkto kod?, kai jo nerandate, arba kaip gauti nauj? produkto kod?, jei produkto kodo etiket? yra sugadinta arba jos n?ra.

Kok? mygtuk? spausti norint suaktyvinti, ?sigyti, atsisi?sti arba naudotis ?Office 2010? produktu?
?is straipsnis pad?s prad?ti naudotis ?Microsoft Office 2010? produktu, jei jau ?sigijote ?Office 2010? ir turite suaktyvinti produkt?, norite ?sigyti ?Office 2010? arba naudotis ?Office Starter 2010?.

I?tekliai, pad?siantys suaktyvinti ?Microsoft Office? program? licencij?
Pagalba sprend?iant problemas ir papildoma informacija apie aktyvinim?.

Bendrosios licencijos suaktyvinimas

Bendrosios licencijos suaktyvinimas

?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7? bendrojo licencijavimo informacija
Per?i?r?kite i?teklius apie bendr?j? licencijavim? ir bendrojo aktyvinimo versij? 2.0.

Bendrosios licencijos produkt? raktai (EN)
Kai gauti bendrosios licencijos raktus, ?skaitant KMS ir MAK.

Da?nai u?duodami klausimai apie bendrosios licencijos rakt? (EN)
Atsakymai ? da?nai u?duodamus klausimus apie bendrosios licencijos rakt?.

Aktyvinkite ?Office? tom? versijas
Kaip suaktyvinti ?Office? tom? versijas

Kontaktai

Skambinkite mums

Telefonu

?Microsoft? produkt? aktyvinimo centr? telefon? numeriai ?iame straipsnyje nepateikiami, nes yra daug regionini? produkt? aktyvinimo centr? visame pasaulyje. Straipsnyje Kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru paai?kinama, kaip rasti reikiam? telefono numer? paleidus produkto aktyvinimo vedikl?.

Paklauskite bendruomen?s

Susisiekite su savo kompiuterio
gamintoju

?Javascript? i?jungtas Nustat?me, kad j?s? kompiuteryje ?Javascript? yra i?jungtas. Nor?dami tinkamai naudotis, ?galinkite ?Active Scripting? (EN)

Paskutin? per?i?ra : 2015 m. baland?io 7 d.