Microsoft autentiskuma priek?roc?ba Windows un Office programmu atbalstam

Inform?cija par licenc??anu un priek?roc?b?m sist?m? Microsoft Windows un Office. Pal?dz?ba par Microsoft produktu aktiviz?ciju un atsl?gu valid?ciju.

Pamatresursi

Pamatresursi

Kas ir Genuine Advantage?
Uzziniet, k? darbojas programma Genuine Advantage.

Papildinform?cija par programmu Genuine Advantage
Bie?i uzdotie jaut?jumi par programmu Windows Genuine Advantage (WGA) un Office Genuine Advantage (OGA).

K? noteikt, vai programmat?ra ir autentiska
Uzziniet, vai datu nes?js ir autentisks, sal?dzinot to ar autentisku datu nes?ju.

Programm? Genuine Advantage iek?autie produkti
Mekl?jiet un atrodiet inform?ciju par to, k?di produkti ir iek?auti programm? Genuine Advantage.

Autentiskas Microsoft programmat?ras programmas pazi?ojums par konfidencialit?ti
P?rskatiet programmas Windows Genuine Advantage un Windows aktiviz??anas tehnolo?ijas pazi?ojumu par konfidencialit?ti.

Windows Genuine Advantage

Windows Genuine Advantage

Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications lietojumprogramma
Uzziniet par lietojumprogrammu, kas j?s inform?s, ja j?su Windows kopija nav autentiska.

Autentiskas Windows kopijas priek?roc?bas
Uzziniet par to, k?das priek?roc?bas ieg?stat, izmantojot autentisku programmat?ru, un skatiet autentisku sist?mas Windows kopiju lietot?jiem paredz?tos ?pa?os pied?v?jumus.

Windows Genuine Advantage komplekts (EN)
Uzziniet, k? p?rveidot viltotu Windows XP programmat?ras kopiju par autentisku Windows XP kopiju.

Pal?dz?bas resursi

Atrodiet atbildes uz jaut?jumiem par likum?gu programmat?ru tie?saistes kopien? Microsoft Community

Produktu aktiviz?cijas risin?jumu centrs
Uzziniet par produktu aktiviz?ciju, atrodiet pal?dz?bu un ieteikumus, nomainiet produkta atsl?gu un ieg?stiet citu inform?ciju.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms un produkta aktiviz?cija oper?t?jsist?m? Windows Vista
Aprakst?ti samazin?tas funkcionalit?tes divu veidu re??mi, samazin?tas funkcionalit?tes iemesli un k?das darb?bas var veikt ??d? datora st?vokl?.

Windows Genuine Advantage valid?cija ir j?veic Windows atjaunin?jumu lejupiel?des laik? (EN)
Windows Genuine Advantage valid?cija ir j?veic, kad Microsoft lejupiel?des centr? vai pakalpojum? Windows Update piepras?t autentisku Windows lejupiel?di.

Windows Internet Explorer 7 instal??ana un pieejam?bas atjaunin?juma lejupiel?de (EN)
Atjaunin?jum? ir iek?autas l?dzek?a izmai?as gad?jumos, kad ir atsp?jota Windows Genuine Advantage (WGA) valid?cijas p?rbaude.

Probl?ma saist?b? ar Windows Genuine Advantage produkta atsl?gu vai lielapjoma licenc??anas valid?ciju oper?t?jsit?m? Windows XP vai Windows Vista (EN)
Pak?peniski nor?d?jumi par probl?mu nov?r?anu saist?b? gan ar produktu atsl?g?m, gan ar lielapjoma licenc??anas atsl?g?m.

K??du zi?ojumi

Probl?mu nov?r?ana saist?b? ar lielapjoma aktiviz?cijas k??du kodiem datoros, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7, Windows Server 2008 un Windows Vista
Skaidrots, k? nov?rst probl?mas saist?b? ar da??diem k??du kodiem, kas rodas, m??inot aktiviz?t vair?k?m aktiviz??an?m paredz?tu atsl?gu (MAK) vai atsl?gu p?rvald?bas pakalpojumu (KMS), lai veiktu lielapjoma aktiviz?ciju.

Probl?mu nov?r?ana gad?jumos, kad programma Windows Genuine Advantage nevar valid?t Windows XP kopiju
Nor?d?jumi par probl?mu nov?r?anu gad?jumos, kad sist?ma atrodas t?d? st?vokl?, kur? ne?auj WGA piek??t produkta ID (PID).

M??inot valid?t oper?t?jsist?mu Windows Vista, Windows XP vai Windows 2000 Professional, netiek pabeigta Windows Genuine Advantage (WGA) valid?cijas p?rbaude (EN)
Nor?d?jumi par probl?mu nov?r?anu gad?jumos, kad dator? ir blo??ta iesp?ja palaist ActiveX vad?klas.

Pal?dz?ba ieg??ana gad?jumos, kad palai?at Windows Genuine Advantage valid?cijas p?rbaudi oper?t?jsist?mai Windows XP, kas atrodas t?mek?a vietn? Windows Update, un sa?emat ??du k??das kodu: "0x80080299" (EN)
Nor?d?jumi par probl?mu nov?r?anu gad?jumos, kad dator? nav instal?ta vai iesp?jota ActiveX vad?klu pievienojumprogramma.

K??da "0x80070005", m??inot instal?t Windows Genuine Advantage valid?cijas r?ku oper?t?jsist?mai Windows XP vai Windows 2000 Professional, izmantojot t?mek?a vietni Windows Update (EN)
Nor?d?jumi par probl?mu nov?r?anu gad?jumos, kad nav noteiktas atbilst?gas at?aujas.

Pal?dz?bas ieg??ana gad?jumos, kad valid?jat Windows XP kopiju un tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums: "0x80080201 Nevar noteikt produkta ID (PID)" (EN)
Nor?d?jumi par probl?mu nov?r?anu gad?jumos, kad sist?ma atrodas t?d? st?vokl?, kur? ne?auj WGA piek??t produkta ID (PID).

Office Genuine Advantage

Ir p?rtraukta Office programmas Genuine Advantage darb?ba, un OGA pazi?ojumu r?ka l?dzek?i vairs nav akt?vi.

Korpor?cija Microsoft ir ap??musies darboties pir?tisma nov?r?anas jom? un ar? turpm?k nodro?in?s atbalstu lietot?jiem vis? pasaul?, kuri, iesp?jams, k?uvu?i par Microsoft programmat?ras vilto?anas upuriem. Microsoft uzskata pir?tismu par nopietnu apdraud?jumu un ar? turpm?k izgl?tos lietot?jus par priek?roc?b?m, k?das vi?i ieg?st, izmantojot autentiskus Microsoft produktus. Autentiska Microsoft programmat?ra darbojas paredz?taj? veid? un nodro?ina p?rliec?bu par to, ka ieg?stat visjaun?kos produktu l?dzek?us un past?v?gus uzlabojumus, lai programmat?ra ar? turpm?k nodro?in?tu vislab?ko veiktsp?ju.

Ja uzskat?t, ka esat k?uvis par programmat?ras vilto?anas upuri, l?dzu, apmekl?jiet Microsoft t?mek?a vietni Noteik?ana. ?eit varat atrast papildinform?ciju par autentisku Microsoft programmat?ru un skat?t saturu, kas pal?dz?s noteikt, vai j?su Office kopija ir autentiska. Ja uzskat?t, ka j?su Office kopija nav autentiska, varat ar? pazi?ot par iesp?jamu pir?tisma gad?jumu.

Lai skat?tu papildinform?ciju par Microsoft Office produktiem, l?dzu, apmekl?jiet Office t?mek?a vietni. Ja v?laties ieg?d?ties autentisku Microsoft Office kopiju, l?dzu, apmekl?jiet Microsoft veikalu.

Ja jums ir papildu jaut?jumi vai nepiecie?ams cit?ds atbalsts, l?dzu, sazinieties ar mums, lai uzzin?tu par atbalsta iesp?j?m.

Valid?cija un licenc??ana

Valid?cija un licenc??ana

Microsoft Genuine Advantage - diagnostic??anas vietne
Ieg?stiet pal?dz?bu saist?b? ar konfigur?cijas iestat?jumiem, lai veiksm?gi veiktu valid?cijas procesu.

Valid?cija un datu v?k?ana
Uzziniet, k?di dati tiek apkopoti valid?cijas proces? un iesp?jamos iemeslus, k?d?? valid?cija var neizdoties.

Izplat?ti iemesli, k?d?? valid?cija neizdodas
P?rskatiet izplat?tus iemeslus un iesp?jamos valid?cijas k??mju risin?jumus.

Produktu tirdzniec?bas un licenc??anas centrs
Ieg?stiet papildinform?ciju par produktu tirdzniec?bas dokumentiem, ieg?des un izm??in?juma programmat?ras inform?ciju, programmat?ras licenc??anas noteikumiem un citiem aspektiem.

Microsoft programmat?ras aizsardz?ba pret pir?tismu (EN)
Ieg?stiet faktolo?isku inform?ciju un uzziniet, k? aizsarg?t savu datoru pret pir?tismu.

Zi?ojiet par programmat?ras pir?tismu (EN)
Zi?ojot par iesp?jamiem konfidencialit?tes p?rk?pumiem, ja esat ar tiem sask?ries, varat pal?dz?t c??? pret pir?tismu.

Papildinform?cija par zi?o?anu saist?b? ar pir?tismu (EN)
Bie?i uzdotie jaut?jumi par zi?o?anu saist?b? ar pir?tismu.

Pareizas licenc??anas prakses (EN)
Uzziniet da??dus faktus par pareizu licenc??anu un risin?jumus, ja j?su programmat?ra nav licenc?ta vai nav ori?in?la.

Kontaktpersonas

Sazinieties ar mums pa t?lruni

T?lrunis

+371 67852152
Pirmdiena ? piektdiena 8:00 ? 20:00

Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu

Sazinieties ar mums t?rz?jot

T?rz??ana

Jaut?jiet kopienai

Sazinieties ar datora ra?ot?ju

Atsp?jots Javascript Tika noteikts, ka j?su dator? ir atsp?jots Javascript. Lai ieg?tu vislab?ko atbalsta izmanto?anas pieredzi, iesp?jojiet akt?vo skript??anu (EN) (EN)

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris