Thoa thun danh cho cac Dich vu cua Microsoft

Ng?i dng ph?i ?c v in vn b?n ny ra ? lu h? s.

H?p ?ng Dich vu Microsoft

BNG CACH MUA HOC S DUNG DICH VU, LA QUY VI A CHP NHN VA NG Y S RANG BUC CUA H?P ?NG NAY, IU KHOAN S DUNG TRANG WEB, TUYN B V S RING T, CAC CHINH SACH KHAC CO TRONG TRANG WEB DICH VU NAY, TT CA C S DUNG VA CU THANH MT PHN CUA H?P ?NG NAY.

QUY V? C?NG TH? HI?N R?NG MINH A ?C V HI?U T?T C? CC I?U KHO?N C?A H?P ?NG NY. TRONG TR?NG H?P C MU THU?N GI?A H?P ?NG NY V H?P ?NG D?CH V? HI?N HNH C?A QUY V? V?I MICROSOFT (N?U C), THI CC I?U KHO?N V I?U KI?N TRONG H?P ?NG D?CH V? HI?N HNH V?I MICROSOFT S? ?C P D?NG. N?U QU? V? KHNG ?NG ? RNG BU?C B?I NH?NG I?U KHO?N NY, H?Y LIN H? V?I CHNG TI ? HON TR? TRONG V?NG 72 GI? SAU KHI MUA V KHNG ?C S? D?NG D?CH V?.

H?p ?ng Dich vu Microsoft nay (H?p ?ng) c ky kt bi va rang buc gia bn t hang dich vu (quyvi) va n vi lin kt cua Microsoft gn nht tai quc gia hoc khu vc cua quy vi, tr khi chung ti co chi inh khac theo Muc 9 di y (chung ti). n vi lin kt la bt ky phap nhn nao do quy vi hoc chung ti s hu, ang s hu quy vi hoc chung ti hoc thu?c s? h?u chung v?i quy vi va chung ti. S hu la co hn 50% quyn s hu.

iu khoan va iu kin

1. DICH VU. Chung ti ng y s dung n lc thng mai hp ly cung cp dich vu ma quy vi mua theo m ta trong trang Web dich vu (con c goi la hng dn dich vu). ?ng d?n URL ?n trang web c?a h?ng d?n d?ch v? l: http://support.microsoft.com. Nu URL bi thay i vi bt ky ly do gi, thi chung ti se cung cp ng dn URL mi cho quy vi khi c yu cu.

Vic s dung dich vu cua quy vi c iu chinh bi h?p ?ng nay va hng dn dich vu, tc la phn c a vao h?p ?ng nay theo dang vn ban tham chiu. Trong tr?ng h?p c mu thun gi?a th?a thu?n ny v h?ng d?n d?ch v?, th? th?a thu?n ny s? ?c p d?ng.

Kha nng cung cp dich vu cua chung ti phu thuc vao s hp tac y u va kip thi cua quy vi, cung nh s chinh xac va y u cua cac thng tin ma quy vi cung cp.

2. S HU VA CP PHEP.

a. Ban va li. Chung ti cp cho quy vi giy phep a ?c thanh toan ?y ?, khng c quyn va vinh vin s dung va sao lai cac ban va li ma chung ti hoc ngi c ch? ?nh c?a chng ti cung cp cho qu? v? ? s dung trong ni b cua quy vi. Khng c ban lai hoc phn phi ban va li cho bn th ba khng lin k?t. Ngoai tr ?c quy ?nh khc i trong y, giy phep ?c cp cho ban v li chiu s iu chinh cua h?p ?ng cp phep ?i v?i san phm lin quan, hoc bt ky iu khoan s dung nao khc ma chung ti quy ?nh, nu ban v li khng c cung cp cho mt san phm cu th. Vic s dung san phm cua quy vi c iu chinh bi h?p ?ng cp phep ?i v?i san phm o. Quy vi chiu trach nhim thanh toan tt ca cac kho?n phi cp phep san phm. San phm co nghia la bt ky ma vi tinh, dich vu da trn web hoc tai liu co cha san phm a phat hanh thng mai, phat hanh thm do hoc phat hanh dung th (cho d co phi hoc min phi cp phep) va bt ky san phm phai sinh nao t cc s?n ph?m ni trn ma chung ti hoc ngi c ch? ?nh c?a chng ti dnh sn ? c?p php cho quy vi m chung ti, n vi lin kt hoc bn th ba pht hnh. Ban va li co nghia la ban va li san phm do chung ti phat hanh chung (nh cac goi dich vu san phm thng mai) hoc do chung ti hoc ngi c ch? ?nh c?a chng ti cung cp cho quy vi khi thc hin dich vu (nh cac ban giai phap, ban ?p va, b?n sa li nong, b?n cp nht, ban sa li, b?n sa beta, b?n ki?n t?o beta (beta build)) va bt ky san phm phai sinh nao t cc b?n v l?i . Quy vi khng c sa i, ao ngc thit k, bin dich ngc, thao ri, thay i tn tp tin cua hoc kt hp ban va li c cung cp cho quy vi vi bt ky ma vi tinh nao khng phai cua Microsoft.
b. San phm Co trc. T?t c? cc quyn ?i v?i bt ky tai liu vn ban nao a ma hoa vi tinh hoc khng ma hoa vi tinh (tai liu) c chung ti hoc n vi lin kt c?a chng ti, quy vi hoc n vi lin kt c?a qu? v? pht tri?n ?c hoc co c bng cach khac m?t cch ?c l?p v?i h?p ?ng nay (san phm co trc) se lun thuc s hu duy nh?t cua bn cung cp san phm co trc o. Khi thc hin dich vu, mi bn cp cho bn kia (va nha thu cua bn kia nu cn) gi?y php tam thi va khng c quyn s dung, sao lai va sa i bt ky phn nao cua san phm co trc c?a m?nh ?c cung c?p chi vi muc ich thc hin dich vu. Chung ti cp php a ?c thanh toan ?y ?, khng c quyn va vinh vin s dung, sao lai va sa i (nu ?c p d?ng) san phm co trc, ngoai tr cc san phm, cua chung ti dang thc a giao cho qu? v? lc kt thuc vic thc hin dich vu cua chung ti s dung vi bt ky san phm phat trin nao (nu co). Cc quyn gi?y php c?p cho san phm co trc cua chung ti chi s dung trong ni b c?a qu? v? va khng c ban lai hoc phn phi cho bn th ba khng lin k?t.
c. San phm Phat trin. Chung ti cp cho quy vi quyn khng c quyn, vinh vin s dung, sao lai va sa i bt ky ma vi tinh hoc tai liu nao (ngoai tr ban va li hoc san phm co trc) a giao cho quy vi lc kt thuc vic thc hin dich vu cua chung ti (san phm phat trin) chi ? quy vi s dung trong ni b c?a qu? v?. Khng c ban lai hoc phn phi san phm phat trin cho bn th ba khng lin k?t.
d. Ma Mu. Ngoai nhng quyn c quy inh muc San phm Phat trin trn y, quy vi cung c cp quyn khng c quyn, vinh vin sao lai va phn phi dang ma i tng cua bt ky ma vi tinh nao c chung ti cung cp vi muc ich minh hoa (mamu) min la quy vi ng y: (i) khng s dung tn, lg hoc nh?n hiu cua chung ti tip thi san phm my vi tinh cua quy vi ma trong o co chen ma mu; (ii) bao gm mt thng bao ban quyn co hiu lc trn san phm my vi tinh cua quy vi ma trong o co chen ma mu; va (iii) bi thng, khng lm phng hai va bao v chung ti va cac nha cung cp cua chung ti khoi va trc bt ky cac khiu nai hoc kin tung nao, k ca phi lut s, phat sinh t hoc la kt qua cua vic s dung hoc phn phi ma mu o.
e. Han ch cua Giy phep Ngun M. Vi m?t s? iu khoan c?p php cho bn th ba co yu cu ma vi tinh v c ban phai (i) c cng b di hinh thc ma ngun cho cac bn th ba; (ii) c c?p php cho cc bn th ba vi muc ich phat trin cac san phm phai sinh; hoc (iii) co th phn phi lai min phi cho cac bn th ba (goi chung la, cc iu khoan c?p php ngun mҔ), nn cc quy?n c?p php ma mi bn a cp cho bt ky ma vi tinh nao (hay quyn s hu tri tu i kem vi no) khng bao gm bt ky c?p php, quyn, quyn han hoc thm quyn nao ? hp nht, sa i, kt hp va/hoc phn phi ma vi tinh o cung vi ma vi tinh khac theo cach khi?n ma vi tinh khac o tr thanh i tng i?u ch?nh cua cc iu khoan c?p php ngun m.
Ngoai ra, mi bn u bao am khng cung cp hoc giao cho bn kia cac ma vi tinh la i tng i?u ch?nh cua cac iu khoan c?p php ngun m.
f. Quyn cua n vi lin kt. Quy vi co th c?p php l?i cac quyn c nu trong muc nay cho cac n vi lin kt c?a qu? v?, nhng n vi lin kt cua quy vi khng c c?p php l?i cac quy?n nay va vic s dung cua n vi lin kt c?a qu? v? phai tun thu cac iu khoan c?p php trong h?p ?ng nay.
g. Gi quyn. Tt ca cac quyn khng c cp m?t cch r? rng trong phn nay ?u c gi lai.

3. BAO MT. Cac iu khoan va iu kin cua h?p ?ng nay la mt, cung nh bt ky va tt ca thng tin c b?t k? bn no trong cc bn quy inh la mt va/hoc thu?c s hu ring, hoc, trong moi trng hp, ph?i c xem mt cach hp ly la mt va/hoc thu?c s hu ring ("thng tin mt"), thi n?u cha c s ng y r? rng cua bn kia, bn nhn se khng c tit l cho bt ky bn th ba nao trong vong nm (5) nm k t ngay ?c ti?t l? cho bi?t v? thng tin m?t , ngoai tr theo cc i?u kho?n c?a h?p ?ng nay. Nghia vu bao mt nay khng ap dung cho bt ky thng tin nao ma (i) bn nhn bit c t mt ngun khac khng phai t bn ti?t l? ma khng vi pham nghia vu bao mt ?i v?i bn ti?t l? (ii) c cng khai, hoc tr nn c cng khai ma khng phai do s vi pham cua bn nhn, hoc (iii) c phat trin t cac n lc c lp cua bn nhn. Chung ti co th s dung bt ky thng tin ky thut nao ma chung ti co c t qua trinh cung cp dich vu lin quan n san phm cua chung ti cho m?c ch giai quy?t x ly vn , x ly s c, cai tin tinh nng san phm va va li, va cho n?n t?ng ki?n th?c cua chung ti. Chung ti ng y khng nu ch danh qu? v? hoc tit l bt ky thng tin mt nao cua quy vi trong bt ky m?c no thuc n?n t?ng kin thc ni trn..

4. BAO HANH, S T BO.

a. KHNG BAO HANH. TRONG PHAM VI TI A CHO PHEP CUA PHAP LUT HIN HANH, CHUNG TI T CHI VA LOAI TR TT CA CAC TUYN B?, BAO HNH VA IU KIN CHO D C NU RO, HAM Y HOC THEO LUT ??NH, BAO GM, NHNG KHNG GII HAN, CAC TUYN B?, BAO HNH HOC CAC IU KIN V QUY?N S? H?U, KHNG XM PHAM, T?NH TR?NG HOC CHT LNG THOA MAN, TINH PH H?P CHO CC M?C ?CH THNG TH?NG HOC TINH THICH HP CHO MT MUC ICH CU TH LIN QUAN N BT KY DICH VU, TAI LIU HOC THNG TIN NO KHC DO CHUNG TI CUNG CP.
b. Ap dung lut phap cua nc s tai. Nu lut phap hin hanh dnh cho quy vi bt ky iu khoan ham y nao, bt k cac loai tr va cac gii han trong h?p ?ng nay, thi trong pham vi cho phep cua lut phap, cac bin phap khc phuc c?a quy vi ?c gii han ? (i) cung cp lai dich vu hoc (ii) chi phi cung cp lai dich vu o (nu co), nu la dich vu, v nu la san phm thi ?c gi?i h?n ? (i) thay th san phm hoc (ii) sa cha li cua san phm. n hang trong o c nu cac bin phap khc phuc co gii han nay se do chung ti xac inh.

5. LOAI TR GII HAN CUA TRACH NHIM. TRONG PHAM VI CHO PHEP CUA PHAP LUT HIN HANH: 1) TRACH NHIM TOAN B CUA CHUNG TI CHI GII HAN BNG KHOAN TIN MA QUY VI A CHI TRA CHO DICH VU CUA CHUNG TI BT K LY DO KHIU NAI CUA QUY VI; 2) KHNG BN NAO CHIU TRACH NHIM VI BN KIA V BT KY THIT HAI, MT LI NHUN, MT C HI KINH DOANH NAO DO KT QUA, C BIT, GIAN TIP HOC NGU NHIN T BT KY VIC GI LIN QUAN N H?P ??NG NAY HOC BT KY DICH VU, TAI LIU HOC THNG TIN NAO DO CHUNG TI CUNG CP, K CA KHI A CO CANH BAO V KHA NNG PHAT SINH CAC THIT HAI O HOC KHA NNG XAY RA CO TH THY TRC MT CACH HP LY, VA 3) TRNG HP CC D?CH V? HOC B?T K? DICH VU NO C CUNG CP MIN PHI CHO QUY VI, THI TRACH NHIM TOAN PHN CUA CHUNG TI V?I QU? V? SE KHNG VT QUA 5 USD HOC GIA TRI NI T TNG NG. CAC LOAI TR TRACH NHIM NAY KHNG AP DUNG CHO TRACH NHIM CUA BN NAY I VI BN KIA DO VIC VI PHAM NGHIA VU BAO MT, QUYN S HU TRI TU CUA BN KIA, HOC, TRONG TRNG HP GIAN LN, BT C?N NGHIM TR?NG HOC C TINH LAM SAI, HOC T VONG, THNG TT CA NHN GY RA BI S BT CN CUA BN KIA. DO MT S QUC GIA VA L?NH TH? TI PHN KHNG CHO PHEP VIC LOAI TR HAY GII HAN TRACH NHIM PHAP LY V CAC THIT HAI NGU NHIN HAY HU QUA, GII HAN TRN Y CO TH KHNG AP DUNG.

6. THU. Tin thanh toan cho chung ti theo h?p ?ng nay khng bao gm bt ky khoan thu nc ngoai, Lin bang Hoa Ky, tiu bang, tinh, ia phng, thanh ph hoc chinh phu nao khc (bao gm, nhng khng gii han cac loai thu gia tri gia tng, thu bn hng hoc thu tiu thu) ma t quy vi phai ong do ky kt h?p ?ng nay. Chung ti khng chiu trach nhim cho bt ky khoan thu nao ma quy vi co trach nhim phai ong. Tt ca cac khoan thu (bao gm, nhng khng gii han thu thu nh?p thun hoc doanh thu gp, thu nhng quyn, va/hoc thu quyn tai san) u thuc v trach nhim tai chinh cua quy vi.

7. CHM DT. Mi bn u co th chm dt h?p ?ng nay nu bn kia (i) vi pham nghim tr?ng hoc khng th?c hi?n bt ky nghia vu nao ma khng sa cha trong v?ng 30 ngay dng l?ch k? t? ngy ?c thng bo v vi pham o hoc (ii) khng thanh toan bt ky hoa n nao qua 60 ngay dng lich k t ngay n han. Quy vi ng y thanh toan tt ca cac khoan phi cho cc dich vu c thc hin va cac chi phi phai ganh chiu.

8. IU KHOAN KHAC. H?p ?ng nay cu thanh ton b? thoa thun hoan chinh gia cac bn v cac vn c nu trong h?p ?ng ny, va thay th b?t k? thng tin no khc trao i trc y va hin nay. Tt ca thng bao, uy quyn va yu cu c giao hoc thc hin lin quan n h?p ?ng nay phai c gi bng th qua ng bu in, chuyn phat nhanh, hoc fax n ia chi cua hai bn. Thng bao c coi la a nhn c vo ngy ghi trn bin nh?n ? nh?n trong tr?ng h?p g?i b?ng th qua ?ng bu i?n hoc vo lc chuy?n pht nhanh hoc xac nhn ? chuy?n n?u chuy?n b?ng fax. Quy vi khng c chuyn nhng h?p ?ng nay khi cha c s? ng y trc b?ng vn b?n cua chung ti, ma s? ?ng ? s? khng c t? ch?i mt cach bt hp ly. Quy vi va chung ti ng y tun thu t?t c? cac lut phap quc t va quc gia ap dung cho h?p ?ng nay. H?p ?ng nay c iu chinh bi lut cua Tiu bang Washington nu dich vu c mua tai Hoa Ky, lut Ireland nu dich vu c mua tai bt ky quc gia va vung lanh th nao thuc Chu u, Trung ng hoc Chu Phi (EMEA), hoc lut cua nc s tai ni n vi lin kt cung cp dich vu ong tru s nu mua ngoi Hoa Ky hoc EMEA. Moi hanh ng khiu kin theo h?p ?ng nay se c a ra toa an lin bang hoc tiu bang tai Tiu bang Washington nu dich vu c mua tai Hoa Ky, toa an Ireland nu dich vu c mua tai bt ky quc gia va vung lanh th nao thuc EMEA, hoc toa an cua nc s tai ni n vi lin kt cung cp dich vu ong tru s nu mua ngoi Hoa Ky hoc EMEA. Tuy nhin, nhng quy inh nay khng ngn can b?t k? bn nao t?m ki?m bi?n php ngn ch?n ?i v?i s vi pham quyn s hu tri tu hoc nghia vu bao mt tai bt ky l?nh th? ti phn thich hp nao. Cac i?u kho?n v gii han s dung, chi phi, bao mt, s hu va c?p php, khng bao hnh, gii han trach nhim phap ly, chm dt va cac iu khoan khac trong h?p ?ng ny se v?n c hi?u l?c sau khi h?p ?ng ny chm dt hoc h?t h?n. Nu toa an tuyn b bt ky iu kho?n nao trong h?p ?ng nay la khng hp php, khng co gia tri hay khng th thi hanh c, thi cac iu khoan con lai se vn co gi tr? hiu lc ?y ? va cac bn se iu chinh h?p ?ng ny hiu l?c ha i?u kho?n b? ?nh h?ng n mc ti a c th? ?c. Vic bo qua bt ky vi pham nao ?i v?i h?p ?ng nay khng c coi la bo qua bt ky vi pham nao khac va khng co vic bo qua nao co hiu lc tr phi c xac nhn bng vn ban va c ky bi ngi ai din co thm quyn cua bn t bo. Ngoai vic phai thanh toan moi khoan ti?n n han, cac bn khng phai chiu trach nhim v vic chm tr th?c hi?n hoc khng thc hin do cac nguyn nhn v?t ngoai tm kim soat hp ly cua m?nh. Cac bn mong mun r? rng rng h?p ?ng nay c lp bng ting Anh.

9. PHAP NHN KY HP NG CUA MICROSOFT. Ch? th? h?p ?ng c?a Microsoft cho tho? thu?n ny l Microsoft Regional Sales Corporation n?u b?n ? m?t trong nh?ng qu?c gia/khu v?c sau: c, Bang-la-t, H?ng Kng, ?n ?, In--n-xi-a, Hn Qu?c, Ma-lai-xi-a, Niu Di-ln, Philippin, Xing-ga-po, Sri-Lanka, i Loan, Thi Lan v Vi?t Nam. Ch? th? h?p ?ng c?a Microsoft cho tho? thu?n ny l Microsoft Ireland Operations, Limited n?u b?n ? m?t qu?c gia b?t k? t?i Chu u, Trung ng ho?c Chu Phi.

C?p nh?t l?n sau cng: Thng Su 2007

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Duy?t l?i l?n sau cng : 22 Thang Mi 2009