Ugovor za Microsoft usluge

Trebalo bi da pro?itate i od?tampate ceo ugovor radi svoje evidencije.

Ugovor za Microsoft usluge

KUPUJU?I ILI KORISTE?I USLUGE PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM UGOVOROM, ODREDBAMA ZA UPOTREBU WEB LOKACIJE I IZJAVE O PRIVATNOSTI, KAO I SMERNICAMA OBEZBE?ENIM NA WEB LOKACIJI USLUGA. SVI OVI AKTI SU UKLJU?ENI U OVAJ UGOVOR I ?INE NJEGOV SASTAVNI DEO.

TAKO?E POTVR?UJETE DA STEdospelu pre vi?e PRO?ITALI I RAZUMELI SVE ODREDBE OVOG UGOVORA. U SLU?AJU NEUSAGLA?ENOSTI OVOG UGOVORA I TRENUTNOG UGOVORA KOJI IMATE SA MICROSOFTOM (AKO POSTOJI), ODREDBE I USLOVI TRENUTNOG UGOVORA O USLUGAMA SA MICROSOFTOM ?E BITI MERODAVNI. AKO NE PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM ODREDBAMA, OBRATITE NAM SE DA BISMO VAM VRATILI NOVAC U ROKU OD 72 ?ASA OD KUPOVINE I NEMOJTE KORISTITI USLUGE.

Ovaj Ugovor za Microsoft usluge (?ugovor?) zaklju?uje se izme?u lica koje naru?uje usluge (?vi? ili ?vas?) i najbli?e Microsoft filijale koja se nalazi u va?oj dr?avi ili regionu, ukoliko u odeljku 9 nije druga?ije navedeno (?mi?, ?nas? ili ?na??). ?Filijala? ozna?ava bilo koje pravno lice koje posedujemo vi ili mi, koje poseduje vas ili nas ili koje je u zajedni?kom vlasni?tvu vas ili nas. ?Vlasni?tvo? ozna?ava vlasni?tvo vi?e od 50% preduze?a.

Odredbe i uslovi

1. USLUGE.   Pristajemo da ulo?imo komercijalno razumne napore da bismo obezbedili usluge koje ste kupili kao ?to je opisano na Web lokaciji usluga (poznatoj i pod imenom ?vodi? za usluge?). URL adresa Web lokacije za usluge je slede?a: http://support.microsoft.com. Ako se URL adresa promeni iz bilo kog razloga, obezbedi?emo vam novu URL adresu na va? zahtev.

Upotreba usluga regulisana je odredbama ovog ugovora i vodi?a za usluge koji je uklju?en u ovaj ugovor kao referenca. U slu?aju neusagla?enosti ovog ugovora i vodi?a za usluge, ugovor ?e biti merodavan.

Mogu?nost da vam isporu?imo usluge zavisi od va?e pune i pravovremene saradnje, kao i od ta?nosti i dovr?enosti informacija koje obezbedite.

2. VLASNI?TVO I LICENCA.

a. Fix-evi. Dajemo vam neisklju?ivu, stalnu, u potpunosti pla?enu licencu za kori??enje i reprodukovanje fix-eva koje vam mi ili lice koje smo odredili dostavimo samo za internu upotrebu. Fix-evi se ne smeju preprodavati niti distribuirati nepovezanim tre?im licima. Osim ukoliko u ugovoru nije druga?ije navedeno, licencna prava data za fix-eve regulisana su ugovorom o licenciranju za dati proizvod ili, ako za odre?eni proizvod nije obezbe?ena fix, svim drugim uslovima upotrebe koje odredimo. Va?e kori??enje proizvoda podle?e odredbama ugovora o licenciranju za proizvod. Odgovorni ste za pla?anje svih nadoknada za licenciranje proizvoda. ?Proizvodi? ozna?avaju bilo koji ra?unarski kôd, komercijalne Web usluge ili materijale koji su objavljeni, treba da budu objavljeni ili beta proizvode (bez obzira na to da li se licenca napla?uje ili je besplatna) i sve proizvode izvedene od njih koje vam mi ili lice koje smo odredili stavimo na raspolaganje pod licencom koju objavljujemo mi, na?e filijale ili nezavisna lica. ?Fix-evi? ozna?avaju ispravke proizvoda koje objavljujemo (kao ?to su komercijalni servisni paketi za proizvode) ili koje vam mi ili lice koje smo odredili obezbe?ujemo prilikom pru?anja usluga (kao ?to su re?enja, pe?evi, hitne ispravke, a?urirane stavke, ispravke gre?aka, beta ispravke i beta izdanja) i proizvodi izvedeni iz njih. Fix-evi koje dobijete ne smete da menjate, vr?ite reversni in?enjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, da menjate ime fajla ili da je kombinujete sa ra?unarskim kodom koji nije proizvod Microsofta.
b. Prethodni rad. Sva prava na bilo koje materijale (?materijali?) pisane na osnovu ra?unarskog koda ili nezavisno od njega koje smo mi ili na?e filijale ili vi ili va?e filijale razvili ili dobili na drugi na?in nezavisno od ovog ugovora (?prethodni rad?) osta?e isklju?ivo vlasni?tvo strane koja obezbe?uje prethodni rad. Tokom pru?anja usluga, svaka strana daje drugoj strani (i na?im ugovara?ima, ako je potrebno) privremenu, neisklju?ivu licencu za upotrebu, reprodukovanje i menjanje prethodnog rada koja se obezbe?uje samo za pru?anje usluga. Dajemo vam neisklju?ivu, stalnu, potpuno pla?enu licencu za upotrebu, reprodukovanje i menjanje (ako je primenjivo) na?eg prethodnog rada, isklju?uju?i proizvode, u obliku koji vam dajemo, koja ?e vam ostati i nakon zaklju?ivanja pru?anja usluga za upotrebu u bilo kojim razvojima(ako su primenjivi). Licencna prava data za prethodni rad ograni?ena su samo na internu upotrebu i ne mogu se preprodavati niti distribuirati nepovezanim tre?im licima.
c. Razvoji. Dajemo vam neisklju?ivo, stalno pravo da koristite, reprodukujete i menjate bilo koji ra?unarski kôd ili materijale (osim fix-eva ili prethodnog rada), koje vam ostaje nakon zaklju?enja pru?anja usluga (?razvoji?) samo za internu upotrebu. Razvoji se ne smeju preprodavati niti distribuirati nepovezanim tre?im licima.
d. Uzorak koda. Pored prava navedenih u odeljku ?Razvoji?, tako?e dobijate neisklju?ivo, stalno pravo da reprodukujete i distribuirate bilo koji ra?unarski kôd u obliku objektnog koda koji obezbe?ujemo radi ilustracije (?uzorak koda?) pod slede?im uslovima: (i) ne?ete koristiti na?e ime, logotip niti ?igove da biste reklamirali svoj ra?unarski proizvod u koji je ugra?en uzorak koda; (ii) uklju?i?ete va?e?e obave?tenje o autorskim pravima u ra?unarski proizvod u koji je ugra?en uzorak koda i (iii) obe?teti?ete nas, ne?ete nas smatrati odgovornima i brani?ete nas i na?e dobavlja?e u slu?aju bilo kakvih tu?bi ili sudskih procesa, uklju?uju?i advokatske tro?kove koji su posledica upotrebe ili distribucije uzorka koda.
e. Ograni?enja Open Source licence. Po?to odre?ene odredbe licenci tre?ih lica zahtevaju da ra?unarski kôd (i) bude otkriven tre?im licima u obliku izvornog koda; (ii) bude licenciran tre?im licima radi kreiranja proizvoda izvedenih od njega ili (iii) mo?e besplatno da se ponovo distribuira tre?im licima (zajedno, ?odredbe Open Source licence?), licencna prava data svakoj strani za svaki ra?unarski kôd (ili bilo koju intelektualnu svojinu u vezi s njim) ne uklju?uju licencu, mogu?nost niti ovla??enje za uklju?ivanje, menjanje, kombinovanje i/ili distribuiranje ra?unarskog koda sa bilo kojim drugim ra?unarskim kodom na na?in koji bi podvrgao drugi ra?unarski kôd odredbama Open Source licence.
Pored toga, svaka strana garantuje da ne?e obezbediti niti dati drugoj strani ra?unarski kôd koji podle?e odredbama Open Source licence.
f. Prava filijala. Mo?ete da date podlicencu na prava iz ovog odeljka svojim filijalama, ali va?e filijale ne smeju da izdaju podlicence na ova prava i njihova upotreba mora biti u skladu sa uslovima licenciranja iz ovog ugovora.
g. Zadr?avanje prava. Zadr?ana su sva prava koja nisu direktno navedena u ovom odeljku.

3. POVERLJIVOST. Odredbe i uslovi ovog ugovora su poverljivi, kao i sve informacije koje bilo koja strana smatra ?poverljivim? i/ili ?vlasni?kim? ili koje, pod bilo kojim uslovima, treba smatrati poverljivim i/ili vlasni?kim(?poverljive informacije?) i strana koja ih je primila ne?e ih otkriti bilo kom tre?em licu bez izri?itog odobrenja druge strane, osim u skladu sa odredbama ovog ugovora u roku od pet (5) godina nakon datuma zaklju?ivanja ugovora. Ove obaveze poverljivosti ne?e se primenjivati na bilo koje informacije koje (i) je strana koja ih je dobila otkrila iz nekog drugog izvora a ne od strane koja otkriva i to na na?in koji ne predstavlja kr?enje poverljivosti prema strani koja otkriva informacije, (ii) jesu ili postaju dostupne op?toj javnosti na na?in koji ne predstavlja kr?enje ugovora strane koja prima informacije ili (iii) su razvijene nezavisnim naporima strane koja prima informacije. Mo?emo da koristimo sve tehni?ke informacije koje izvedemo iz pru?anja usluga u vezi sa na?im proizvodima radi re?avanja problema, pobolj?anja funkcija proizvoda i fix-eva i za na?u bazu znanja. Sla?emo se da vas ne?emo identifikovati niti otkriti bilo koje poverljive informacije u bilo kojoj stavki baze znanja.

4. GARANCIJE, ODBIJANJE ODGOVORNOSTI.  

a. BEZ GARANCIJE. U MAKSIMALNOJ MERI KOJU PRIMENJIVO PRAVO DOPU?TA, MI NE PRIZNAJEMO I ISKLJU?UJEMO SVE IZJAVE, GARANCIJE I USLOVE, PISANE, PODRAZUMEVANE ILI PROPISANE ZAKONOM, UKLJU?UJU?I, ALI SE NE OGRANI?AVAJU?I NA IZJAVE, GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE ODNOSE NA VLASNI?TVO, NEKR?ENJE ODREDBI, ZADOVOLJAVAJU?E STANJE ILI KVALITET, PODESNOST ZA PRODAJU I PODESNOST ZA ODRE?ENU NAMENU, U VEZI SA BILO KOJIM USLUGAMA ILI DRUGIM MATERIJALIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE OBEZBE?UJEMO.
b. Primenjivo pravo.  Ako primenjivo pravo ukazuje na podrazumevane odredbe, uprkos izuze?ima i ograni?enjima iz ovog ugovora, onda su, u meri u kojoj to dopu?ta primenjivo pravo, va?i pravni lekovi u slu?aju usluga ograni?eni na (i) ponovnu dostavu usluga ili (ii) tro?kove ponovne dostave usluga (ako postoje) i, u slu?aju robe, na (i) zamenu robe ili (ii) ispravljanje o?te?enja robe. Mi odre?ujemo redosled kojim se obezbe?uju ovi ograni?eni pravni lekovi.

5. OGRANI?ENJE ODGOVORNOSTI, IZUZECI. U MAKSIMALNOJ MERI DOPU?TENOJ PRIMENJIVIM PRAVOM: 1) NA?A UKUPNA ODGOVORNOST JE OGRANI?ENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA USLUGE, BEZ OBZIRA NA RAZLOG ZAHTEVA; 2) NIJEDNA STRANA NE?E BITI ODGOVORNA DRUGOJ STRANI ZA BILO KAKVE POSLEDI?NE, POSEBNE, POSREDNE ILI SLU?AJNE ?TETE, GUBITAK PROFITA ILI GUBITAK POSLOVANJA U BILO KOM SLU?AJU KOJI JE U VEZI SA OVIM UGOVOROM, BILO KOJIM USLUGAMA ILI BILO KOJIM DRUGIM MATERIJALIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE OBEZBE?UJEMO, ?AK I AKO SMO OPOMENUTI NA MOGU?NOST TAKVIH ?TETA ILI AKO JE TAKVA MOGU?NOST BILA PREDVIDLJIVA I 3) U SLU?AJU DA SU VAM USLUGE OBEZBE?ENE BESPLATNO, NA?A ODGOVORNOST PREMA VAMA NE?E PREMA?ITI 5,00 USD ILI EKVIVALENTNU VREDNOST U LOKALNOJ VALUTI. OVO IZUZIMANJE ODGOVORNOSTI NE PRIMENJUJE SE NA ODGOVORNOST JEDNE STRANE PREMA DRUGOJ U SLU?AJU KR?ENJA OBAVEZE POVERLJIVOSTI, PRAVA DRUGE STRANE NA INTELEKTUALNU SVOJINU, U SLU?AJU PREVARE, GRUBOG NEMARA ILI ZLONAMERNOG POSTUPANJA ILI U SLU?AJU SMRTI ILI LI?NE POVREDE IZAZVANE NEMAROM TE STRANE. ZBOG TOGA ?TO NEKE DR?AVE I ZAKONODAVSTVA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJU?ENJA ILI OGRANI?ENJA ODGOVORNOSTI ZA POSLEDI?NE ILI SLU?AJNE ?TETE, GORENAVEDENA OGRANI?ENJA MO?DA NE?E BITI PRIMENJIVA.

6. POREZI. Iznos koji nam pla?ate na osnovu ovog ugovora ne obuhvata strane poreze, ameri?ke poreze na saveznom i dr?avnom nivou, regionalne, lokalne, oblasne i druge dr?avne poreze (uklju?uju?i bez ograni?enja i sve primenjive poreze na dodatu vrednost, na prodaju ili upotrebu) koje dugujete samo vi kao rezultat potpisivanja ovog ugovora. Mi nismo odgovorni ni za kakve poreze koje po zakonu morate da platite. Svi takvi porezi (uklju?uju?i, ali se ne ograni?avaju?i na porez na neto prihod ili bruto primanja, poreze za fran?ize i/ili poreze na svojinu) bi?e va?a finansijska obaveza.

7. RASKID. Svaka strana mo?e da raskine ovaj ugovor ako je druga strana (i) grubo prekr?ila ili nije izvr?ila bilo koje obaveze i to nije ispravila u roku od 30 kalendarskih dana od obave?tenja o prekr?aju ili (ii) nije platila bilo koju fakturu dospelu pre vi?e od 60 kalendarskih dana. Sla?ete se da ?ete platiti sve naknade za pru?ene usluge i na?injene tro?kove.

8. RAZNO. Ovaj ugovor predstavlja celokupan sporazum strana u vezi sa predmetom istog i zamenjuje sve ostale ranije ili sada?nje komunikacije. Sva obave?tenja, ovla??enja i zahtevi koji su dati ili postavljeni u vezi sa ovim ugovorom moraju biti poslati po?tom, ekspresnom kurirskom po?tom ili faksom na adrese koje su navele obe strane. Smatra?e se da su obave?tenja isporu?ena datuma koji je prikazan na po?tanskoj povratnici ili na potvrdi o isporuci kurirske po?te ili faksa. Ovaj ugovor ne smete preneti na tre?e lice bez na?eg pisanog odobrenja koje ne?emo uskratiti bez razloga. Sla?emo se da ?emo po?tovati sve me?unarodne i dr?avne zakone koji se primenjuju na ovaj ugovor. Ovaj ugovor podle?e zakonima dr?ave Va?ington ako su usluge kupljene u Sjedinjenim Ameri?kim Dr?avama, zakonima Irske ako su kupljene u bilo kojoj zemlji ili regionu Evrope, Bliskog istoka ili Afrike (?EMEA?) ili zakonima jurisdikcije u kojoj se nalazi filijala koja isporu?uje usluge ako se ona nalazi izvan Sjedinjenih Ameri?kih Dr?ava ili zemalja EMEA. Svaka tu?ba u vezi s ovim ugovorom bi?e izneta federalnom ili dr?avnom sudu u dr?avi Va?ington ako su usluge kupljene u Sjedinjenim Ameri?kim Dr?avama, irskim sudovima ako su usluge kupljene u bilo kojoj EMEA zemlji ili regionu ili sudovima jurisdikcije u kojoj se nalazi filijala koja isporu?uje usluge ako se ona nalazi izvan Sjedinjenih Ameri?kih Dr?ava ili zemalja EMEA. Bez obzira na napred navedeno, svaka strana ima pravo da zatra?i izricanje privremene mere u vezi sa kr?enjem prava intelektualne svojine ili obaveza poverljivosti u bilo kojoj odgovaraju?oj jurisdikciji. Odeljci ovog ugovora u vezi sa ograni?enjima upotrebe, naknadama, poverljivosti, vlasni?tvom i licencom, bez garancija, ograni?enjima odgovornosti, raskidu i razno va?i?e i po raskidu ili isteku ovog ugovora. U slu?aju da sud utvrdi da je bilo koja odredba ovog ugovora nezakonita, neva?e?a ili neprimenjiva, ostale odredbe ?e i dalje biti punova?ne, a ugovorne strane ?e izmeniti ugovor na takav na?in da se u najve?oj dozvoljenoj meri o?uva namera obrisane klauzule. Nijedno odricanje u slu?aju bilo kakvog kr?enja ovog ugovora ne smatra se odricanjem u slu?aju nekog drugog kr?enja i nijedno odricanje ne?e biti na snazi ako nije dato u pisanoj formi i ako ga nije potpisao ovla??eni predstavnik strane koja se odri?e. Pored pla?anja svih odre?enih iznosa, nijedna strana ne?e biti odgovorna za ka?njenje u izvr?avanju ili za neizvr?avanje iz razloga van njegove razumne kontrole. Izri?ita ?elja strana jeste da ovaj ugovor bude sastavljen na engleskom jeziku.

 

9. PRAVNO LICE ZA ZAKLJU?IVANJE UGOVORA SA MICROSOFTOM. Microsoft entitet za sklapanje ovog ugovora je Microsoft Regional Sales Corporation ako se nalazite u slede?im zemljama/regionima: Australija, Banglade?, Hongkong, Indija, Indonezija, Koreja, Malezija, Novi Zeland, Filipini, Singapur, ?ri Lanka, Tajvan, Tajland i Vijetnam. Microsoft entitet za sklapanje ovog ugovora je Microsoft Ireland Operations, Limited ako se nalazite u bilo kojoj zemlji Evrope, Bliskog istoka ili Afrike.

 

Poslednji put a?urirano: jun 2007.

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Poslednji pregled : 22. oktobar 2009.