Acord pentru Servicii Microsoft

Pentru a lua cunoștință, îl veți citi și imprima în întregime.

Contract de servicii Microsoft

PRIN ACHIZIȚIONAREA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, ACCEPTAȚI ȘI VĂ ASUMAȚI OBLIGAȚIA DE A RESPECTA PREZENTUL CONTRACT, TERMENII DE UTILIZARE, DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICILE SPECIFICATE PE SITE-UL WEB PENTRU SERVICII. TOATE ACESTEA SUNT INCORPORATE ÎN PREZENTUL CONTRACT ȘI FAC PARTE DIN ACESTA.

DE ASEMENEA, DECLARAȚI CĂ AȚI CITIT ȘI AȚI ÎNȚELES TOATE PREVEDERILE PREZENTULUI CONTRACT. ÎN CAZUL UNUI CONFLICT ÎNTRE PREVEDERILE PREZENTULUI CONTRACT ȘI CELE ALE CONTRACTULUI DE SERVICII CURENT ÎNCHEIAT CU MICROSOFT (DACĂ ESTE CAZUL), VOR PREVALA TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTULUI DE SERVICII CURENT ÎNCHEIAT CU MICROSOFT. DACĂ NU VĂ ASUMAȚI OBLIGAȚIA DE A RESPECTA ACEȘTI TERMENI, CONTACTAȚI-NE PENTRU RESTITUIREA BANILOR ÎN DECURS DE 72 DE ORE DE LA ACHIZIȚIONARE ȘI NU UTILIZAȚI SERVICIILE.

Prezentul Contract de servicii Microsoft („contractul”) se încheie de către și între entitatea care comandă serviciile („Dumneavoastr㔠sau „al Dumneavoastră”) și cea mai apropiată companie afiliată Microsoft din țara sau regiunea Dumneavoastră, cu excepția cazului când specificăm altceva în Secțiunea 9 de mai jos („noi”, „nou㔠sau „al nostru”). Prin „Companie afiliat㔠se înțelege orice persoană juridică aflată în proprietatea Dumneavoastră sau a noastră, care deține dreptul de proprietate asupra companiei Dumneavoastră sau asupra companiei noastre sau care se află în proprietate comună cu Dumneavoastră sau cu noi. Prin „Proprietate” se înțelege deținerea a peste 50% din acțiuni.

Termeni și condiții

1. SERVICII.  Ne angajăm să depunem eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura serviciile pe care le achiziționați conform descrierii de pe site-ul Web pentru servicii (cunoscut ca „ghidul serviciilor”). URL-ul site-ului Web pentru ghidul serviciilor este: http://support.microsoft.com. Dacă, dintr-un motiv oarecare, adresa URL se modifică, vă vom furniza noua adresă URL la solicitarea dvs.

Utilizarea de către Dumneavoastră a acestor servicii este reglementată prin prezentul contract și prin ghidul serviciilor, care este inclus în prezentul contract prin referință. În cazul unui conflict între prevederile prezentului contract și ghidul serviciilor, se aplică prevederile prezentului contract.

Capacitatea noastră de a presta serviciile este condiționată de cooperarea completă și la timp a Dumneavoastră, precum și de corectitudinea și caracterul complet al informațiilor pe care ni le furnizați.

2. DREPT DE PROPRIETATE ȘI LICENȚĂ.

a. Corecții. Vă acordăm licență ne-exclusivă, permanentă și plătită integral de a utiliza și de a reproduce corecția care vă este oferită de către noi sau de către reprezentantul nostru desemnat exclusiv în scopuri interne. Corecțiile nu sunt destinate revânzării sau distribuirii către terțe părți neafiliate. Cu excepția situațiilor stipulate prin acest document, drepturile de licență acordate pentru corecții sunt reglementate prin acordul de licență corespunzător produsului în cauză sau (în cazul în care corecția nu este destinată unui anumit produs) prin termenii de utilizare pe care îi stabilim separat. Utilizarea produsului de către Dumneavoastră este reglementată prin acordul de licență corespunzător produsului. Obligația de a plăti taxele de licențiere a produsului vă revine Dumneavoastră. „Produs(e)” înseamnă următoarele: orice cod computer, servicii prin Web sau materiale care conțin produse disponibile comercial, preliminare sau beta (licențiate contra cost sau gratuit) și derivate ale acestora, oferite Dumneavoastră de către noi sau de către reprezentantul nostru desemnat, pentru licența publicată de către noi, de către companiile afiliate sau de către terțe părți. Prin „Corecții”se înțeleg corecțiile produselor pe care le lansăm pentru uz general (cum ar fi pachete service pack pentru produsele comerciale) sau pe care vi le oferim noi (sau reprezentantul desemnat) în cadrul serviciilor (cum ar fi soluțiile temporare, corecții, remedieri rapide, actualizări, remedieri de erori, remedieri beta, versiuni beta), precum și derivate ale acestora. Nu aveți dreptul să modificați, să refaceți codul sursă, să decompilați, să dezasamblați, să redenumiți fișierele corecțiilor pe care le primiți sau să le combinați cu orice cod computer de la alte companii decât Microsoft.
b. Lucrări pre-existente. Toate drepturile asupra codului computer sau asupra materialelor scrise, altele decât codul computer, („materiale”) dezvoltate sau obținute în altă manieră de către noi, companiile afiliate nouă, de către Dumneavoastră sau companiile afiliate Dumneavoastră, independent de prezentul contract („lucrări pre-existente”) rămân proprietatea exclusivă a părții care furnizează lucrările pre-existente. În cadrul prestării serviciilor fiecare parte contractantă acordă celeilalte părți (precum și subcontractorilor noști, în funcție de necesități) licență temporară, ne-exclusivă de a utiliza, a reproduce și a modifica orice lucrare pre-existentă, furnizată exclusiv pentru prestarea serviciilor. Vă acordăm licență ne-exclusivă, permanentă și plătită integral de a utiliza, a reproduce și a modifica (dacă este cazul) lucrările noastre pre-existente, cu excepția produselor, în forma în care vi le-am oferit, pe care vi le lăsăm la terminarea prestării serviciilor pentru utilizare în cadrul dezvoltărilor (dacă este cazul). Drepturile de licență acordate pentru lucrările noastre pre-existente se limitează la utilizarea internă și nu permit revânzarea sau distribuirea către terțe părți neafiliate.
c. Dezvoltări. Vă acordăm licență ne-exclusivă și permanentă de a utiliza, a reproduce și a modifica orice cod computer sau materiale (cu excepția corecțiilor și a lucrărilor pre-existente) pe care vi le lăsăm la terminarea prestării serviciilor („dezvoltări”) exclusiv în scopuri interne. Dezvoltările nu sunt destinate revânzării sau distribuirii către terțe părți neafiliate.
d. Exemple de cod. În afară de drepturile stipulate la secțiunea Dezvoltări de mai sus, aveți, de asemenea, dreptul ne-exclusiv și permanent de a reproduce și distribui sub formă de cod obiect orice cod computer pe care vi-l oferim în scopuri ilustrative („exemple de cod”), cu condiția să fiți de acord cu următoarele: (i) nu aveți dreptul să utilizați numele, sigla sau mărcile noastre pentru a vă comercializa produsul pentru computer în care este inclus exemplul de cod; (ii) vă obligați să includeți un anunț valabil privind drepturile de autor în produsul pentru computer în care este inclus exemplul de cod și (iii) veți compensa, considera nevinovată și apăra compania Microsoft în cazul reclamațiilor și proceselor (incluzând onorariile avocaților), care rezultă sau decurg din utilizarea sau distribuirea exemplelor de cod.
e. Restricții legate de licențele sursă deschisă. Dat fiind faptul că termenii de licență ai unor terțe părți (denumiți împreun㠄termenii licenței sursă deschisă”) impun ca un cod computer să fie (i) comunicat în formă cod sursă terțelor părți; (ii) licențiat terțelor părți pentru realizarea unor lucrări derivate sau (iii) să poată fi redistribuit terțelor părți cu titlu gratuit, drepturile de licență acordate de către părți pentru orice fel de cod computer (sau drepturi de proprietate intelectuală asociate cu acesta) nu conțin nicio licență, drept, putere sau autoritate de a include, a modifica, a combina și/sau a distribui codul computer respectiv împreună cu orice alt cod computer într-o manieră care ar face codul computer al celeilalte părți subiect al unor termeni de licență sursă deschisă.
Mai mult, fiecare parte contractantă garantează faptul că nu va furniza sau oferi celeilalte părți un cod computer pentru care sunt valabili termenii de licență sursă deschisă.
f. Drepturile companiilor afiliate. Aveți dreptul să licențiați drepturile acordate prin prezenta secțiune companiilor afiliate, dar acestea nu au dreptul să licențieze respectivele drepturi. Companiile afiliate sunt obligate respecte termenii licenței stipulate prin acest document.
g. Rezervarea drepturilor. Ne rezervăm toate drepturile care nu v-au fost special acordate prin prezenta secțiune.

3. CONFIDENȚIALITATE. Termenii și condițiile prezentului contract sunt confidențiale. Partea care primește informații de orice fel, identificate de către oricare dintre părțile contractante ca fiind „confidențiale” și/sau „proprietate” sau care, în mod rezonabil, trebuie tratate în orice situație ca fiind confidențiale și/sau proprietate(„informații confidențiale”)nu le va comunica niciunei terțe persoane fără acordul expres al celeilalte părți, decât cu respectarea termenilor prezentului contract timp de cinci (5) ani de la data comunicării acestora. Aceste obligații de păstrare a confidențialității nu sunt valabile în cazul informațiilor care (i) ajung la partea care le primește din alte surse decât partea care le comunică, prin alte modalități decât încălcarea obligației de păstrare a confidențialității impuse de partea care le comunică, (ii) sunt sau devin disponibile publicului larg prin alte modalități decât încălcarea obligației de păstrare a confidențialității de către partea care le primește sau (iii) sunt dezvoltate prin eforturi independente de către partea care le primește. Avem dreptul să utilizăm orice informație de natură tehnică pe care o putem determina prin prestarea de servicii legate de produsele noastre pentru rezolvarea problemelor, depanare, îmbunătățirea funcționalităților produselor și corecții, precum și pentru baza noastră de cunoștințe. Ne obligăm să nu vă identificăm și să nu comunicăm nimănui informațiile Dumneavoastră confidențiale prin niciun element al bazei de cunoștințe.

4. NEACORDAREA GARANȚIILOR.  

a. NU SE ACORDĂ GARANȚII. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ REFUZĂM SĂ ACORDĂM ȘI EXCLUDEM TOATE DECLARAȚIILE, GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE EXPRESE, TACITE SAU IMPUSE DE LEGE, INCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA DECLARAȚII, GARANȚII ȘI CONDIȚII PRIVIND TITLUL DE PROPRIETATE, NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE, STAREA SAU CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, VANDABILITATEA ȘI ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, CU PRIVIRE LA SERVICII, SAU ALTE MATERIALE SAU INFORMAȚII, DE ORICE NATURĂ, FURNIZATE DE CĂTRE NOI.
b. Aplicarea legislației locale.  În cazul în care legislația aplicabilă vă acordă termeni taciți, în ciuda excluderilor și limitărilor formulate prin prezentul contract, compensațiile la care aveți dreptul se vor reduce (în limitele permise de legislația aplicabilă) în cazul serviciilor la (i) repetarea prestării acestora sau la (ii) costurile repetării prestării serviciilor (dacă este cazul) și, în cazul produselor, la (i) înlocuirea acestora sau la (ii) repararea defectelor produselor. Ordinea furnizării acestor compensații limitate va fi stabilită de noi.

5. LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII, EXCLUDERI. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ:1) RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ SE LIMITEAZĂ LA SUMA PE CARE AȚI PLĂTIT-O PENTRU SERVICII, INDIFERENT DE MOTIVAȚIA RECLAMAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ; 2) NICIUNA DINTRE PĂRȚI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN FAȚA CELEILALTE PENTRU NICIUN FEL DE PREJUDICII SUCCESIVE, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE, NEREALIZAREA UNOR PROFITURI SAU NEÎNCHEIEREA UNOR TRANZACȚII LEGATE DE ORICE ASPECT PRIVITOR LA ACEST CONTRACT, ORICE SERVICII SAU ORICE ALTE MATERIALE SAU ORICE ALTE INFORMAȚII PE CARE VI LE OFERIM, CHIAR DACĂ POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII A FOST ANUNȚATĂ SAU ERA PREVIZIBILĂ ÎN MOD REZONABIL ȘI 3) ÎN CAZUL ÎN CARE SERVICIILE SAU ORICE FEL DE SERVICIU VI SE PRESTEAZĂ GRATUIT, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ NU VA DEPĂȘI SUMA DE 5 DOLARI SUA SAU ECHIVALENTUL ÎN MONEDA LOCALĂ. ACEASTĂ EXCLUDERE A RĂSPUNDERILOR NU ESTE VALABILĂ ÎN CAZUL RĂSPUNDERII ORICĂREI PĂRȚI FAȚĂ DE CEALALTĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIEI DE RESPECTARE A CONFIDENȚIALITĂȚII, A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ A CELEILALTE PĂRȚI SAU ÎN CAZURILE DE FRAUDĂ, NEGLIJENȚĂ FLAGRANTĂ SAU COMPORTAMENT ABUZIV, PRECUM ȘI PENTRU DECESUL SAU VĂTĂMAREA CORPORALĂ PROVOCATE DE NEGLIJENȚA PĂRȚII. DEOARECE UNELE STATE ȘI JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU FIE VALABILĂ ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

6. IMPOZITE. Sumele datorate nouă conform prezentului contract nu includ niciun impozit din străinătate, niciun impozit federal, statal, provincial, local, municipal sau alt impozit guvernamental SUA (incluzând, dar nelimitându-se la taxe pe valoarea adăugată, pe vânzări sau pe utilizare) pe care le datorați exclusiv în urma încheierii prezentului contract. Nu suntem răspunzători pentru niciun impozit pe care îl datorați conform legii. Toate aceste impozite (incluzând, dar nelimitându-se la impozite pe veniturile nete, pe încasările brute, pe franciză și/sau pe proprietate) constituie obligații financiare ale Dumneavoastră.

7. REZILIEREA. Oricare dintre părțile contractante poate rezilia prezentul contract în cazul în care cealaltă parte (i) încalcă substanțial prevederile acestuia sau nu își îndeplinește obligațiile în termen de 30 de zile de la semnalarea încălcării sau (ii) nu achită o factură emisă de peste 60 de zile. Sunteți de acord să plătiți toate taxele aferente serviciilor prestate și toate costurile implicate.

8. DISPOZIȚII FINALE. Prezentul contract reprezintă un acord în întregime între părți privind obiectul stipulat și înlocuiește toate comunicările anterioare și contemporane. Toate notificările, autorizările și solicitările primite sau făcute în legătură cu prezentul contract trebuie trimise prin poștă, curier rapid sau fax la adresele indicate de ambele părți. Notificările se consideră transmise la data trecută pe confirmarea de primire, pe documentul întocmit de curier sau pe confirmarea imprimată de fax. Nu aveți dreptul să transferați prezentul contract fără aprobarea noastră scrisă. Aprobarea nu va fi refuzată fără motiv întemeiat. Părțile contractante sunt de acord să respecte toate legile internaționale și naționale sub incidența cărora cade prezentul contract. Prezentul contract intră sub incidența legislației Statului Washington, dacă serviciile au fost achiziționate în Statele Unite ale Americii, sub incidența legislației Irlandei, dacă au fost achiziționate în orice țară sau regiune din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa („EMEA”), sau sub incidența jurisdicției unde se află compania afiliată care prestează serviciile, dacă acestea au fost achiziționate în afara Statelor Unite ale Americii sau EMEA. Orice acțiune intentată în baza prezentului contract va fi deferită tribunalului federal sau statal din Statul Washington, dacă serviciile au fost achiziționate în Statele Unite ale Americii, tribunalului Irlandei, dacă serviciile au fost achiziționate în orice țară sau regiune din EMEA, sau tribunalului din jurisdicția unde se află compania afiliată care prestează serviciile, dacă acestea au fost achiziționate în afara Statelor Unite ale Americii sau EMEA. Cu toate acestea, niciuna dintre părți nu va fi împiedicată să se adreseze oricărei instanțe corespunzătoare în cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau de neîndeplinire a obligațiilor de respectare a confidențialității. Secțiunile privind restricțiile legate de utilizare, taxe, confidențialitate, drepturile de proprietate sau de licență, neacordarea unor garanții, limitarea răspunderii, rezilierea și dispozițiile finale ale prezentului contract rămân valabile și după rezilierea sau expirarea prezentului contract. În cazul în care un tribunal stabilește despre oricare din clauzele prezentului contract că este ilegală, nulă sau neexecutorie, restul clauzelor rămân în vigoare în întregime, iar părțile vor amenda contractul pentru a da maxim de efect posibil clauzei lovite de nulitate. Nicio renunțare la drepturile provenite din încălcarea prevederilor prezentului contract nu are drept efect renunțarea la drepturile provenite din alte încălcări ale prevederilor contractuale. Nicio asemenea renunțare la drepturi nu este valabilă dacă nu este făcută în scris și nu este semnată de un reprezentant autorizat al părții care renunță la drepturi. În afară de plata sumelor datorate niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru întârzierea efectuării unor lucrări sau neefectuarea acestora din cauze care nu pot fi considerate în mod rezonabil ca aflate sub controlul lor. Dezideratul special al părților este ca prezentul contract să fie redactat în limba engleză.

9. ENTITATEA CONTRACTANTĂ MICROSOFT. Entitatea contractantă Microsoft pentru acest acord este reprezentan?a regională de vânzări Microsoft, dacă vă afla?i în următoarele ?ări/regiuni: Australia, Bangladesh, Hong Kong, India, Indonezia, Coreea, Malaezia, Noua Zeelandă, Filipine, Singapore, Sri-Lanka, Taiwan, Thailanda ?i Vietnam. Entitatea contractantă Microsoft pentru acest acord este Microsoft Ireland Operations, Limited, dacă vă afla?i în oricare dintre ?ările din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa:

 

Ultima actualizare: Iunie 2007

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Ultima examinare : 22 octombrie 2009