Microsoft pakalpojumu l?gums

Jums vajadz?tu izlas?t un izdruk?t piln?b? ?o l?gumu, saglab?jot to sav? dokument?cij?.

Microsoft pakalpojumu l?gums

IEG?D?JOTIES VAI IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, J?S PIE?EMAT UN PIEKR?TAT IEV?ROT ?? L?GUMA NOSAC?JUMUS, T?MEK?A VIETNES LIETO?ANAS NOTEIKUMUS, KONFIDENCIALIT?TES PAZI?OJUMU UN PAKALPOJUMU T?MEK?A VIETN? IZKL?ST?TO POLITIKU, KAS IEK?AUTI L?GUM? UN IR T? NEAT?EMAMAS DA?AS.

J?S AR? APLIECIN?T, KA ESAT IZLAS?JIS UN SAPROTAT VISUS ?? L?GUMA NOSAC?JUMUS. GAD?JUM?, JA RODAS PRETRUNAS STARP ?O UN J?SU PA?REIZ?JO MICROSOFT PAKALPOJUMU L?GUMU (JA T?DS PAST?V), SP?K? IR PA?REIZ?J? MICROSOFT PAKALPOJUMU L?GUMA NOTEIKUMI UN NOSAC?JUMI. JA J?S NEPIEKR?TAT IEV?ROT ?OS NOSAC?JUMUS, SAZINIETIES AR MUMS 72 STUNDU LAIK? P?C PIRKUMA VEIK?ANAS PAR SAMAKS?T?S NAUDAS ATG??ANU UN NEIZMANTOJIET PAKALPOJUMUS.

?is Microsoft pakalpojumu l?gums (turpm?k tekst? ?l?gums?) tiek nosl?gts starp juridisku personu, kas pas?ta pakalpojumus (turpm?k tekst? ? ?j?s? vai ?j?su?), un tuv?ko vals? ts vai re?iona Microsoft fili?li, ja vien 9. sada?? nav noteikts cit?di (turpm?k tekst? ? ?m?s?, ?m?s?, ?mums? vai ?m?su?). ?Fili?le? ir jebkura juridiska persona, kas pieder jums vai mums, kam piederat j?s vai m?s, vai kuras ?pa?umties?bas pieder gan jums, gan mums. ??pa?umties?bas? noz?m? vair?k nek? 50% ?pa?umties?bu.

Noteikumi un nosac?jumi

1. PAKALPOJUMI. M?s piekr?tam veikt visas komerci?li pamatot?s darb?bas, lai sniegtu pakalpojumus saska?? ar pakalpojumu t?mek?a vietn? aprakst?to k?rt?bu ( citiem v?rdiem ? ?pakalpojumu snieg?anas rokasgr?matu?). Pakalpojumu snieg?anas rokasgr?matas t?mek?a vietnes URL ir: http://support.microsoft.com. Ja k?da iemesla d?? URL tiek main?ta, m?s nodro?in?sim jums jaunu URL p?c piepras?juma.

Izmantojot pakalpojumus, ir j?iev?ro noteikumi, kas min?ti ?aj? l?gum? un pakalpojumu snieg?anas rokasgr?mat?, kas ar ?o atsauci tiek iek?auta ?aj? l?gum?. Gad?jum?, ja rodas pretrunas starp ?o l?gumu un pakalpojumu snieg?anas rokasgr?matu, sp?k? ir ?? l?guma noteikumi.

M?su sp?ja sniegt pakalpojumus ir atkar?ga no j?su piln?gas un savlaic?gas sadarb?bas, k? ar? sniegt?s inform?cijas precizit?tes un piln?guma.

2. ?PA?UMTIES?BAS UN LICENCE

a  Labojumi. M?s jums pie??iram neekskluz?vu, past?v?gu, piln?b? apmaks?tu licenci m?su vai m?su pilnvarot?s personas nodro?in?to labojumu lieto?anai un pavairo?anai tikai uz??muma iek??j?m darb?b?m. Labojumi nav paredz?ti t?l?kp?rdo?anai vai izplat??anai nesaist?t?m tre?aj?m pus?m. Iz?emot gad?jumus, ja ?aj? l?gum? ir nor?d?ts cit?di, uz labojumiem pie??irtaj?m licences ties?b?m attiecas konkr?t? produkta licences l?gums vai, ja labojums nav paredz?ts konkr?tam produktam, jebkuri citi m?su sniegtie lieto?anas noteikumi. Lietojot produktu, j?iev?ro t? licences l?guma nosac?jumi. J?s esat atbild?gs par jebkuru produkta licenc??anas maksas seg?anu. ?Produkts(i)? ir visi datora kodi, t?mek?a pakalpojumi vai materi?li, kuri satur komerci?li izlaistus, pirmsizlaides vai beta versijas produktus (licenc?tus maksas un bezmaksas produktus) un no tiem atvasin?tos produktus, ko m?s vai m?su pilnvarot? persona padar?jusi pieejamus licenc??anai un ko esam public?ju?i m?s, m?su fili?les vai tre?? puse. ?Labojumi? ir produktu labojumi, ko esam izlaidu?i visp?r?j? k?rt?b? (piem?ram, komerci?lu produktu servisa pakotnes) vai ko m?s vai m?su pilnvarot? persona nodro?ina jums, sniedzot pakalpojumus (piem?ram, pagaidu risin?jumus, iel?pus, operat?vos labojumus, atjaunin?jumus, k??du labojumus, beta labojumus un beta b?v?jumus), k? ar? ?o produktu atvasin?jumi. J?s nedr?kstat jums pieg?d?tos labojumus modific?t, dekonstru?t, dekompil?t, izjaukt, main?t to failu nosaukumus vai kombin?t ar k?da cita izstr?d?t?ja, kas nav Microsoft, datora kodu.
b Iepriek??js darbs. Visas ties?bas uz jebkuru ar datora kodu saist?tu vai nesaist?tu rakstveida materi?lu (turpm?k tekst? ? ?materi?li?), ko m?s vai m?su fili?les vai ar? j?s, vai j?su fili?les izstr?d?ju?as vai cit?di ieguvu?as, neatkar?gi no ?? l?guma (?iepriek??js darbs?) paliek vien?gi t?s puses ?pa?um?, kas nodro?ina ?o iepriek??ju darbu. Lai var?tu sniegt pakalpojumus, katra puse pie??ir otrai pusei (un, ja nepiecie?ams, m?su l?gumdarbiniekiem) pagaidu neekskluz?vo licenci t?s iepriek??ja darba lieto?anai, pavairo?anai un modific??anai tikai uz pakalpojumu snieg?anas laiku. M?s pie??iram jums neekskluz?vu, past?v?gu, piln?b? apmaks?tu licenci, kas ?auj lietot, pavairot un modific?t (ja piem?rojams) m?su iepriek??ju darbu (t?d? veid?, k?d? ?is darbs jums pieg?d?ts), iz?emot produktus, ko m?s atst?jam j?su r?c?b? p?c pakalpojuma snieg?anas beig?m, lai to izmantotu kop? ar jebkuriem izstr?d?tajiem produktiem (ja piem?rojams). Pie??irt?s licences ties?bas izmantot m?su iepriek??ju darbu paredz?tas tikai iek??jai lieto?anai j?su uz??mum?, un t?s nedr?kst p?rdot t?l?k vai izplat?t nesaist?t?m tre?aj?m pus?m.
c Izstr?d?tie produkti. M?s pie??iram jums neekskluz?vas, past?v?gas ties?bas lietot, pavairot un modific?t jebk?du datora kodu vai materi?lus (iz?emot labojumus un iepriek??ju darbu), ko m?s atst?jam j?su r?c?b? p?c pakalpojumu snieg?anas beig?m (turpm?k tekst? ? ?izstr?d?tie produkti?), tikai j?su uz??muma iek??jai lieto?anai. Izstr?d?tie produkti nav paredz?ti t?l?kp?rdo?anai vai izplat??anai nesaist?t?m tre?aj?m pus?m.
d Parauga kods. Papildus sada?? ?Izstr?d?tie produkti? izkl?st?taj?m ties?b?m jums pie??irtas ar? neekskluz?vas, past?v?gas ties?bas pavairot un izplat?t jebkura datora koda objektkoda formu, ko esam izmantoju?i ilustr?cijas nol?k? (turpm?k tekst? ? ?parauga kods?), ja piekr?tat: (i) neizmantot m?su nosaukumu, logotipu vai pre?u z?mes, lai p?rdotu savu datorproduktu, kur? ir iegults parauga kods; (ii) iek?aut der?gu autorties?bu nor?di sav? datorprodukt?, kur? iegults parauga kods; (iii) nodro?in?t, aizsarg?t un aizst?v?t m?s un m?su pieg?d?t?jus pret jebk?d?m pretenzij?m vai tiesas pr?v?m, ieskaitot maksu par advok?ta pakalpojumiem, kas radu??s saist?b? ar j?su izmantoto vai izplat?to parauga kodu.
e Atv?rt? koda licences ierobe?ojumi. T? k? da?u tre?o pu?u licences nosac?jumi paredz, ka datora kodam ir j?b?t publiski (i) pieejamam tre?aj?m pus?m k? pirmkodam; (ii) licenc?tam tre?aj?m pus?m atvasin?tu darbu veik?anai vai (iii) bez maksas izplat?mam tre?aj?m pus?m (kop? ? ?atv?rt? koda licences nosac?jumi?), licences ties?bas, ko katra puse ir pie???rusi attiec?b? uz jebkuru datora kodu (vai jebkuru ar to saist?tu intelektu?lo ?pa?umu), neietver nek?du licenci, ties?bas, at?aujas vai pilnvaras iek?aut, modific?t, kombin?t un/vai izplat?t ?o datora kodu kop? ar jebkuru citu datora kodu t?d? veid?, kas pak?auj otras puses datora kodu atv?rt? koda licences nosac?jumiem.
Turkl?t katra puse ap?emas nenodot otrai pusei datora kodu, uz ko attiecas atv?rt? koda licences nosac?jumi.
f  Fili??u ties?bas. J?s dr?kstat pie??irt sav?m fili?l?m apak?licenci, kas nodro?ina ?aj? sada?? izkl?st?t?s ties?bas, bet j?su fili?les nedr?kst pie??irt ??das apak?licences, un t?s dr?kst izmantot ??s ties?bas tikai atbilsto?i ?aj? l?gum? min?tajiem licences noteikumiem.
g Ties?bu patur??ana. Visas ties?bas, kas netiek ?pa?i pie??irtas ?aj? sada??, tiek patur?tas.

3. KONFIDENCIALIT?TE. ?? l?guma noteikumi un nosac?jumi ir konfidenci?li, un sa??m?ja puse ap?emas neizpaust tre?aj?m pus?m nek?du inform?ciju, ko k?da no pus?m uzskata par ?konfidenci?lu? un/vai uz ko attiecas ??pa?umties?bas?, vai kas, ?emot v?r? visus apst?k?us, uzskat?ma par konfidenci?lu un/vai t?du, uz ko attiecas ?pa?umties?bas (turpm?k tekst? ??konfidenci?la inform?cija?), bez tie?as otras puses piekri?anas, iz?emot ?aj? l?gum? paredz?tos gad?jumos, 5 (piecus) gadus p?c t? publisko?anas. ??s konfidencialit?tes saist?bas neattiecas uz inform?ciju: (i) ko sa??m?ja puse ir uzzin?jusi no cita avota, nevis izpaud?jas puses, un kas nav ieg?ta, p?rk?pjot konfidencialit?tes saist?bas ar izpaud?ju pusi, (ii) kura ir vai k??st publiski pieejama cit?di, nevis sa??m?jai pusei p?rk?pjot saist?bas, (iii) kas radusies sa??m?jas puses neatkar?ga darba rezult?t?. M?s dr?kstam izmantot jebk?du tehnisku inform?ciju, ko esam ieguvu?i, sniedzot ar saviem produktiem saist?tus pakalpojumus, lai risin?tu un nov?rstu probl?mas, uzlabotu produktu funkcionalit?ti un izstr?d?tu labojumus, k? ar? nodro?in?tu m?su zin??anu b?zi. M?s piekr?tam neatkl?t j?su person?bu un neatkl?t konfidenci?lu inform?ciju par jums nevien? zin??anu b?zes materi?l?.

4. GARANTIJAS, TIES?BU ATRUNA

a GARANTIJU ATTEIKUMS. CIKT?L TO PIE?AUJ SP?K? ESO?? LIKUMDO?ANA, M?S ATSAK?MIES UN IZSL?DZAM VISUS PAZI?OJUMUS, GARANTIJAS UN TIE?US, NETIE?US VAI AR LIKUMU NOTEIKTUS NOSAC?JUMUS, IESKAITOT, BET NEAPROBE?OJOTIES AR PAZI?OJUMIEM, GARANTIJ?M VAI TIES?BU NOSAC?JUMIEM, TIES?BU IEV?RO?ANU, APMIERINO?U ST?VOKLI VAI KVALIT?TI, PIEM?ROT?BU P?RDO?ANAI UN ATBILST?BU NOTEIKTAM M?R?IM, ATTIEC?B? UZ JEBK?DIEM M?SU SNIEGTIEM PAKALPOJUMIEM, CITIEM MATERI?LIEM VAI INFORM?CIJU.
b Viet?j?s likumdo?anas piem?ro?ana. Ja sp?k? eso?ie likumi satur jebk?dus netie?us noteikumus, kas ir pretrun? ar ?? l?guma iz??mumiem un ierobe?ojumiem, tad j?su sa?emam? kompens?cija tiek ierobe?ota atbilsto?i likumos maksim?li pie?autajam apjomam. Kompens?cija par sniegtajiem pakalpojumiem var b?t (i) atk?rtoti sniegts pakalpojums vai ar? (ii) atk?rtoti sniegto pakalpojumu izmaksu (ja t?das ir) seg?ana; kompens?cija par prec?m var b?t (i) pre?u apmai?a vai (ii) pre?u defektu nov?r?ana. M?s nosak?m k?rt?bu, k?d? tiks nodro?in?tas ??s ierobe?ot?s kompens?cijas.

5. ATBILD?BAS IEROBE?OJUMS, IZ??MUMI. CIKT?L TO PIE?AUJ SP?K? ESO?? LIKUMDO?ANA: 1) M?SU KOP?J? ATBILD?BA SNIEDZAS TIKAI L?DZ SUMMAI, KO ESAT SAMAKS?JU?I PAR PAKALPOJUMIEM, NEATKAR?GI NO J?SU PRETENZIJU IEMESLA; 2) NEVIENA NO PUS?M NAV ATBILD?GA OTRAS PUSES PRIEK?? PAR K?DIEM IZRIETO?IEM, ?PA?IEM, NETIE?IEM VAI NEJAU?IEM KAIT?JUMIEM, PE??AS VAI BIZNESA IESP?JU ZUDUMIEM, PAR JEBKURU AR ?O L?GUMU SAIST?TU JAUT?JUMU, PAR K?DIEM M?SU SNIEGTIEM PAKALPOJUMIEM, CITIEM MATERI?LIEM VAI INFORM?CIJU PAT TAD, JA IR SA?EMTS BR?DIN?JUMS PAR ??DU KAIT?JUMU IESP?JAM?BU VAI ?? IESP?JAM?BA BIJUSI PAREDZAMA; 3) GAD?JUM?, JA ?IE PAKALPOJUMI VAI JEBK?DI PAKALPOJUMI JUMS IR SNIEGTI BEZ MAKSAS, M?SU KOP?J? ATBILD?BA PRET JUMS NEP?RSNIEDZ 5,00 ASV DOL?RUS VAI EKVIVALENTU SUMMU VIET?J? VAL?T?. ?IS ATBILD?BAS IEROBE?OJUMS NEATTIECAS UZ ABU PU?U ATBILD?BU VIENAI PRET OTRU PAR KONFIDENCIALIT?TES SAIST?BU UN OTRAS PUSES INTELEKTU?L? ?PA?UMA TIES?BU P?RK?P?ANU VAI, KR?P?ANAS GAD?JUM?, RUPJU NEUZMAN?BU VAI T??U P?RK?PUMU, VAI AR? ??S PUSES NEUZMAN?BAS IZRAIS?TU N?VI VAI TRAUM?M. T? K? DA??S VALST?S UN JURISDIKCIJ?S NAV AT?AUTS ATTEIKTIES NO ATBILD?BAS VAI IEROBE?OT TO PAR IZRIETO?IEM VAI NEJAU?IEM KAIT?JUMIEM, IEPRIEK? MIN?TAIS UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.

6. NODOK?I. Summas, kas jums j?maks? mums atbilsto?i ?? l?guma noteikumiem, neietver nek?dus citu valstu, ASV feder?los, pavalsts, provinces, viet?jos, pa?vald?bu vai citus vald?bas noteiktus nodok?us (tostarp bez ierobe?ojuma visus piem?rojamos pievienot?s v?rt?bas, p?rdo?anas vai izmanto?anas nodok?us), par kuru nomaksu l?dz ar ?? l?guma saist?bu uz?em?anos esat atbild?gs tikai j?s. M?s neesam atbild?gi par nodok?iem, kuru nomaksa ir j?su pien?kums. Par visu ??du nodok?u nomaksu (ieskaitot, bet neaprobe?ojoties ar pe??as vai ien?kumu nodok?iem, fran??zes nodok?iem un/vai ?pa?uma nodok?iem) esat atbild?gs j?s.

7. L?GUMA IZBEIG?ANA. Jebkura no pus?m var izbeigt ?? l?guma darb?bu, ja otra puse (i) 30 kalend?ro dienu laik? p?c b?tiska saist?bu p?rk?p?anas vai nepild??anas gad?juma konstat??anas nenov?r? radu??s sekas vai (ii) p?rsniedz k?da no r??iniem apmaksas termi?u par vair?k k? 60 kalend?r?m dien?m. J?s ap?ematies samaks?t visus maks?jumus par sniegtajiem pakalpojumiem un segt to izmaksas.

8. CITI NOTEIKUMI. ?is l?gums ietver piln?gu pu?u vieno?anos par t? priek?metu un aizst?j visas iepriek??j?s un vienlaic?g?s vieno?an?s. Visi pazi?ojumi, pilnvaras un piepras?jumi attiec?b? uz ?o l?gumu ir j?nos?ta pa pastu, ar kurjeru vai pa faksimilu uz abu pu?u nor?d?taj?m adres?m. Pazi?ojumi tiek uzskat?ti par nos?t?tiem datum?, kas redzams pasta, kurjerpasta vai faksa sa?em?anas apstiprin?jum?. J?s nedr?kstat nodot ?o l?gumu cit?m pus?m bez m?su rakstiskas piekri?anas, ??da piekri?ana netiks nepamatoti kav?ta. J?s un m?s ap?emamies iev?rot visus starptautiskos un viet?jos likumus, kas attiecin?mi uz ?o l?gumu. Ja pakalpojumu ieg?de tiek veikta Amerikas Savienotaj?s Valst?s, uz ?o l?gumu attiecin?ma Va?ingtonas pavalsts likumdo?ana, bet, ja t? veikta jebkur? Eiropas, Tuvo Austrumu vai ?frikas (?ETA?") valst? vai re?ion?, piem?rojama ?rijas likumdo?ana vai ar? attiec?g?s jurisdikcijas, kur atrodas pakalpojumus sniedzo?? fili?le, likumdo?ana, ja pakalpojumu ieg?de veikta ?rpus Amerikas Savienotaj?m Valst?m vai ETA? valst?m. Jebkur? ar ?o l?gumu saist?ts jaut?jums j?izskata feder?laj? vai Va?ingtonas pavalsts ties?, ja pakalpojumu ieg?de veikta Amerikas Savienotaj?s Valst?s, ?rijas ties?, ja pakalpojumu ieg?de notikusi k?d? no ETA? valst?m vai re?ioniem, vai t?s jurisdikcijas ties?, kur? atrodas pakalpojumus sniedzo?? fili?le, ja pakalpojumu ieg?de veikta ?rpus Amerikas Savienotaj?m Valst?m vai ETA? valst?m. Tom?r tas neliedz nevienai no pus?m jebkur? atbilsto?? jurisdikcij? pan?kt tiesas spriedumu, kas aptur darb?bas, ar kur?m tiek p?rk?ptas intelektu?l? ?pa?uma ties?bas vai konfidencialit?tes saist?bas. ?? l?guma sada?as par lieto?anas ierobe?ojumiem, maks?jumiem, konfidencialit?ti, ?pa?umties?b?m un licenc?m, garantiju atteikumu, atbild?bas ierobe?ojumiem, l?guma izbeig?anu un citiem ar ?o l?gumu saist?tiem jaut?jumiem, paliek sp?k? ar? p?c l?guma izbeig?anas vai t? termi?a beig?m. Ja tiesa atz?st k?du no ?? l?guma nosac?jumiem par nelikum?gu, sp?k? neeso?u vai ne?stenojamu, p?r?jie nosac?jumi saglab?jas piln? sp?k?, un pus?m l?gum? j?veic groz?jumi, lai min?tais pants st?tos sp?k?, cikt?l tas iesp?jams. Atbr?vojums no jebkura ?? l?guma p?rk?puma nav uzskat?ms par atbr?vojumu no jebkura cita p?rk?puma, un atbr?vojums st?jas sp?k? tikai tad, ja ir noform?ts rakstiski un to parakst?jis pilnvarots atbr?vot?jas puses p?rst?vis. Neraugoties uz jebkuru samaks?to summu, neviena no pus?m nav atbild?ga par darba izpildes aizkav??anu vai neizpild??anu, ja to ir izrais?jis c?lonis, ko puses nevar kontrol?t. Puses ir vienoju??s, ka ?is l?gums tiek sagatavots ang?u valod?. C?est la volonté exprèsse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s?y rattachent soient rédigés en anglais.

9. KORPOR?CIJAS MICROSOFT L?GUMSL?DZ?JA JURIDISK? PERSONA. Korpor?cijas Microsoft l?gumsl?dz?ja juridisk? persona ir Microsoft Regional Sales Corporation, ja atrodaties k?d? no t?l?k min?taj?m valst?m/re?ioniem: Austr?lija, Banglade?a, Honkonga, Indija, Indon?zija, Koreja, Malaizija, Jaunz?lande, Filip?nas, Singap?ra, ?rilanka, Taiv?na, Taizeme un Vjetnama. Korpor?cijas Microsoft l?gumsl?dz?ja juridisk? persona ir Microsoft Ireland Operations, Limited, ja atrodaties k?d? no Eiropas, Tuvo Austrumu vai ?frikas valst?m.

 

P?d?joreiz main?ts:2007. gada j?nij?

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
P?d?jo reizi p?rskat?ts : pirmdiena, 2009. gada 26. oktobris