?Microsoft? paslaug? sutartis

Perskaitykite ir atsispausdinkite vis? ?ios sutarties kopij? savo ?ra?ams.

?Microsoft? paslaug? teikimo sutartis

?SIGIJ? AR NAUDODAMI PASLAUGAS, J?S SUTINKATE ?SIPAREIGOTI IR LAIKYTIS ?IOS SUTARTIES S?LYG?, SVETAIN?S NAUDOJIMOSI S?LYG?, PRIVATUMO PATVIRTINIMO IR SVETAIN?JE PATEIKT? STRATEGIJ?, KURIOS YRA ?TRAUKTOS ? ?I? SUTART? IR YRA JOS DALIS.

J?S TAIP PAT PATVIRTINATE, KAD PERSKAIT?TE IR SUPRANTATE VISAS ?IOS SUTARTIES NUOSTATAS. ESANT NESUTAPIM? TARP ?IOS SUTARTIES IR J?S? DABARTIN?S SU ?MICROSOFT? SUDARYTOS PASLAUG? TEIKIMO SUTARTIES (JEI YRA), DIDESN? GALI? TURI DABARTIN?S ?MICROSOFT? PASLAUG? TEIKIMO SUTARTIES S?LYGOS IR NUOSTATOS. JEI NESUTINKATE LAIKYTIS ?IOS SUTARTIES S?LYG?, KREIPKIT?S ? MUS PER 72 VAL. D?L PIRKINIO KOMPENSACIJOS IR NESINAUDOKITE PASLAUGOMIS.

?i? ?Microsoft? paslaug? sutart? (?sutartis?) sudaro paslaugas u?sakantis subjektas (?j?s? arba ?j?s??) ir artimiausias j?s? ?alyje ar regione ?sik?r?s ?Microsoft? filialas, nebent mes nurodome kitaip 9 skyriuje toliau (?mes?, ?mus? arba ?m?s??). ?Filialas? yra bet koks juridinis asmuo, kuris priklauso jums arba mums, kuriam priklausote j?s arba mes, arba kuris yra j?s? arba m?s? bendroji nuosavyb?. ?Nuosavyb?? ? tai daugiau nei 50 % nuosavyb?s teisi?.

S?lygos ir nuostatos

1. PASLAUGOS.   Mes sutinkame komerci?kai priimtinomis priemon?mis teikti j?s? ?sigytas paslaugas, apra?ytas paslaug? svetain?je on the services Web site (dar kitaip ? ?paslaug?vadovas?). Paslaug? vadovo svetain?s adresas yra: http://support.microsoft.com. Jei d?l tam tikros prie?asties URL adresas pasikei?ia, mes jums nurodome nauj? URL adres? jums pareikalavus.

Paslaugomis naudojamasi pagal ?ios sutarties ir paslaug? vadovo, kaip nuorodos ?traukto ? ?i? sutart?, s?lygas. Jei ?ios sutarties ir paslaug? vadovo s?lygos prie?tarauja, taikomos ?ios sutarties s?lygos.

M?s? galimyb?s teikti paslaugas priklauso nuo visi?ko ir tinkamu laiku vykstan?io j?s? bendradarbiavimo, taip pat nuo bet kokios j?s? pateiktos informacijos tikslumo ir i?samumo.

2. NUOSAVYB? IR LICENCIJA.

a. Pataisos. Mes jums suteikiame nei?skirtin?, nuolatin?, visi?kai apmok?t? licencij? naudoti ir atgaminti patais?, skirt? naudoti atliekant tik vidines verslo operacijas, kuri? suteikiame mes arba m?s? patik?tinis. Patais? negalima perparduoti ar platinti tre?iosioms ?alims, kurios n?ra filialai. I?skyrus atvejus, kai ?ioje sutartyje nurodyta kitaip, pataisoms suteiktas licencines teises lemia produkto, kuriam ta pataisa skirta, licencin?s sutarties s?lygos arba, jei pataisa n?ra skirta konkre?iam produktui, bet kurios m?s? pateiktos naudojimo s?lygos. Produktas naudojamas pagal to produkto licencin?s sutarties s?lygas. J?s privalote sumok?ti bet kokius produkto licencijavimo mokes?ius. ?Produktas(-ai)? ? tai bet koks kompiuterinis kodas, paslaugos internete ar med?iaga, kuri? sudaro komerciniais tikslais i?leisti produktai, taip pat negalutin?s arba beta versijos produktai (licencijuojami u? mokest? arba nemokamai) ir bet kokie min?t? produkt? dariniai, kuriuos mes arba m?s? patik?tinis teikia jums u? licencij?, i?leist? m?s?, m?s? filialo ar tre?iosios ?alies. ?Pataisos? ? tai produkto pataisos, kurias mes ?prastai leid?iame (pavyzd?iui, komercini? produkt? pakeitim? paketai) arba kurias mes ar m?s? patik?tinis jums suteikiame teikdami paslaugas (pavyzd?iui, apeidami ar ?alindami problemas, teikdami pataisas, naujinimus, rikt? pataisas, beta pataisas ir beta versijas), ir bet kokie min?t? produkt? dariniai. Bet koki? jums pateikt? patais? negalima keisti, naudoti j? technologini? princip?, dekompiliuoti, i?ardyti, keisti failo pavadinim? ar naudoti kartu su bet kokiu ne ?Microsoft? kompiuteriniu kodu.
b. I?ankstinis darbas. Visos kompiuterinio kodo ar ne kodu pagr?stos ra?ytin?s med?iagos (?med?iagos?), kuri? suk?r?me ar kitaip gavome mes, m?s? filialai arba j?s ar j?s? filialai, teis?s, nepriklausan?ios nuo ?ios sutarties (?i?ankstinisdarbas?), lieka i?imtine ?alies, atlikusios i?ankstin? darb?, nuosavybe. Teikiant paslaugas kiekviena ?alis suteikia kitai ?aliai (ir, jei b?tina, sutarties dalyviams) laikin? ir nei?skirtin? licencij? naudoti, atgaminti ir keisti bet kok? i?ankstin? darb?, suteikt? i?imtinai paslaug? teikimo tikslais. Mes jums suteikiame nei?skirtin?, nuolatin? ir visi?kai apmok?t? licencij? naudoti, atgaminti ir keisti (jei taikoma) m?s? i?ankstin? darb?, i?skyrus produktus, jums suteikta forma, kur?, baig? teikti paslaugas, jums paliekame naudoti su bet kokiu pl?tojimo rezultatu (jei taikoma). Licencin?s teis?s, suteiktos m?s? i?ankstiniam darbui, skirtos naudoti tik atliekant vidines verslo operacijas, j? negalima perparduoti ar platinti tre?iosioms ?alims, kurios n?ra m?s? filialai.
c. Pl?tojimas. Mes suteikiame nei?skirtin? ir nuolatin? teis? naudoti, atgaminti ir keisti bet kok? kompiuterin? kod? ar med?iag? (i?skyrus pataisas ir i?ankstin? darb?), kuriuos paliekame jums baig? teikti paslaugas (?pl?tojimas?), tik atliekant vidines verslo operacijas. Pl?tojimo rezultato negalima perparduoti ar platinti tre?iosioms ?alims, kurios n?ra filialai.
d. Pavyzd?io kodas. Be teisi?, i?d?styt? ankstesniame pl?tojimo skyriuje, jums taip pat suteikiamos nei?skirtin?s ir nuolatin?s teis?s atgaminti ir platinti bet kokio kompiuterinio kodo objekto kodo form?, m?s? suteikt? kaip pavyzd? (?pavyzd?io kodas?), su s?lyga, kad sutinkate: (i) nenaudoti m?s? pavadinimo, logotipo ar prek?s ?enkl? parduodant savo kompiuterin? produkt?, kuriame yra pavyzd?io kodas; (ii) ? kompiuterio produkt?, kuriame yra pavyzd?io kodas, ?traukti informacij? apie autoriaus teises; (iii) garantuoti ?alos atlyginim?, nedaryti ?alos ir ginti mus bei m?s? tiek?jus nuo bet koki? pretenzij? arba ie?kini?, ?skaitant advokato i?laidas, galin?i? kilti d?l pavyzd?io kodo naudojimo ir platinimo.
e. Atvirojo kodo licencijos apribojimas. Da?niausiai pagal tam tikras tre?i?j? ?ali? licencijos s?lygas reikalaujama, kad kompiuterinis kodas b?t? (i) atskleistas i?eities kodo forma tre?iosioms ?alims; (ii) licencijuojamas tre?iosioms ?alims i?vestiniams darbams atlikti; (iii) platinamas tre?iosioms ?alims nemokamai (bendrai, ?atvirojo kodo licencijos s?lygos?), tod?l licencin?s teis?s, kurias kiekviena ?alis suteik? bet kokiam kompiuteriniam kodui (arba bet kokiai intelektinei nuosavybei), nesuteikia licencijos, teis?s, galios ar ?galiojimo ?traukti, keisti, derinti ir (arba) platinti to kompiuterinio kodo su bet kokiu kitu kompiuteriniu kodu taip, kad kitas kompiuterinis kodas tapt? priklausomas nuo atvirojo kodo licencijos s?lyg?.
Be to, kiekviena ?alis garantuoja, kad kitai ?aliai nepateiks kompiuterinio kodo, kuriam taikomos atvirojo kodo licencijos s?lygos.
f. Filial? teis?s. ?iame skyriuje pateiktas teises galite sublicencijuoti savo filialams, ta?iau j?s? filialai ?i? teisi? sublicencijuoti negali, o filialai naudodamiesi turi laikytis ?iame dokumente pateikt? licencini? s?lyg?.
g. Teisi? i?laikymas. Bet kokios ?iame skyriuje tiesiogiai nei?reik?tos teis?s yra saugomos.

3. KONFIDENCIALUMAS. ?ios sutarties s?lygos ir nuostatos yra slaptos ir bet kokia informacija, kurios nors ?alies nurodyta kaip slapta ir (arba) priklausanti savininkui, arba kuri bet kokiomis s?lygomis turi b?ti pagr?stai traktuojama kaip slapta ir (arba) priklausanti savininkui (?konfidencialiinformacija?), nebus atskleista j? gavusios ?alies bet kokiam tre?iajam asmeniui be ai?kaus kitos ?alies sutikimo, i?skyrus ?ios sutarties numatytais atvejais, penkerius (5) metus nuo informacijos atskleidimo. ?ie konfidencialumo ?sipareigojimai nebus taikomi bet kokiai informacijai, kuri (i) tapo ?inoma j? gavusiai ?aliai i? kito nei j? atskleidusioji ?alis ?altinio pa?eid?iant konfidencialumo ?sipareigojimus atskleidusiai ?aliai, (ii) yra arba tampa prieinama visuomenei kitaip nei d?l gavusios ?alies kalt?s, (iii) yra sukurta gavusiosi ?alies savaranki?komis pastangomis. Mes galime naudoti bet kuri? technin? informacij?, kuri? gauname teikdami paslaugas, susijusias su m?s? produktais, nor?dami i?spr?sti problemas, lokalizuoti gedimus, tobulinti produkt? funkcionalum? ir juos taisyti, taip pat savo duomen? bazei papildyti. Mes sutinkame neatskleisti j?s? tapatyb?s ir jokios konfidencialios informacijos n? viename duomen? baz?s straipsnyje.

4. GARANTIJOS, PANEIGIMAS.

a. GARANTIJOS NETEIKIMAS. KIEK LEID?IA GALIOJANTIS ?STATYMAS, MES NETEIKIAME IR NE?TRAUKIAME JOKI? APIBR??T?, NUMANOM? AR ?STATYMAIS NUMATYT? PAREI?KIM?, GARANTIJ? IR S?LYG?, ?SKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PAVADINIMO, NEPA?EID?IAMUMO, PATENKINAMOS B?SENOS IR KOKYB?S, PARDAVIMO IR TIKIMO TAM TIKRAM TIKSLUI PAREI?KIMUS, GARANTIJAS AR S?LYGAS, SUSIJUSIAS SU BET KOKIOMIS M?S? TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS, MED?IAGA AR INFORMACIJA.  
b. Vietini? ?statym? taikymas. Jei, nepaisant ?ios sutarties i?im?i? ir apribojim?, galiojantis ?statymas jums suteikia numanom? s?lyg?, tada, kiek leid?ia galiojantis ?statymas, ?alos atlyginimas jums apribojamas paslaug? teikimo atvejais (i) pakartotinai teikiant paslaug? arba (ii) atlyginant i?laidas u? pakartotinai teikiamas paslaugas (jei yra), o preki? atveju (i) pakei?iant prek? arba (ii) pa?alinant prek?s defektus. Apribot? ?alos atlyginimo priemoni? teikimo tvark? nustatome patys.

5. ATSAKOMYB?S APRIBOJIMAS, I?IMTYS. KIEK LEID?IA GALIOJANTIS ?STATYMAS: 1) M?S? BENDRA ATSAKOMYB? YRA APRIBOJAMA SUMA, KURI? SUMOK?JOTE U? PASLAUGAS, NEPAISANT J?S? IE?KINIO PRIE?ASTIES; 2) N? VIENA ?ALIS NEBUS ATSAKINGA KITAI ?ALIAI U? BET KOKIUS PASEKMINIUS, TY?INIUS, NETIESIOGINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, PAJAM? AR VERSLO PRARADIM? D?L BET KOKIO SU ?IA SUTARTIMI SUSIJUSIO DALYKO, BET KOKI? PASLAUG? AR BET KOKIOS KITOS M?S? PATEIKTOS MED?IAGOS AR INFORMACIJOS, NET JEI BUVO PRANE?TA APIE TOKIOS ?ALOS TIKIMYB? ARBA TOKIA TIKIMYB? BUVO NUMANOMA, 3) TUO ATVEJU, KAI PASLAUGOS TEIKIAMOS NEMOKAMAI, M?S? BENDRA ATSAKOMYB? NEVIR?YS 5 JAV DOLERI? SUMOS AR JOS EKVIVALENTO VIETINE VALIUTA. ?IS ATSAKOMYB?S APRIBOJIMAS NETURI ?TAKOS N? VIENOS ?ALIES ATSAKOMYBEI KITAI ?ALIAI, KAI PA?EID?IAMI KONFIDENCIALUMO ?SIPAREIGOJIMAI, KITOS ?ALIES INTELEKTIN?S NUOSAVYB?S TEIS?S, TAIP PAT APGAUL?S, ?IURK?TAUS APLAIDUMO AR TY?INIO PAREIGINIO NUSIKALTIMO ATVEJAIS, TAIP PAT MIRTIES IR ASMENIN?S TRAUMOS, KURI? PRIE?ASTIS YRA TOS ?ALIES APLAIDUMAS, ATVEJU. KADANGI KAI KURIOSE VALSTYB?SE IR JURISDIKCIJOSE I?IMTYS IR ATSAKOMYB?S APRIBOJIMAS D?L PASEKMINI? IR ATSITIKTINI? NUOSTOLI? YRA NELEID?IAMAS, ANKS?IAU APRA?YTAS APRIBOJIMAS GALI B?TI NETAIKOMAS.

6. MOKES?IAI. ? sum?, kuri? turite sumok?ti laikydamiesi ?ios sutarties s?lyg?, ne?skai?iuoti jokie u?sienio, JAV federaliniai, valstijos, provincijos, vietiniai, savivaldyb?s ar kiti vyriausybiniai mokes?iai (?skaitant, bet neapsiribojant, bet kokius taikomus prid?tin?s vert?s, pardavimo ar vartojimo mokes?ius), kurie pasira?ius ?i? sutart? i?imtinai priklauso jums. Mes nesame atsakingi u? jokius mokes?ius, kuriuos turite sumok?ti pagal ?statym?. Visi tokie mokes?iai (?skaitant, bet neapsiribojant, grynojo pelno ar bendr?j? pajam? mokes?ius, fran?iz?s mokes?ius ir (arba) turto mokes?ius) yra j?s? finansinis ?sipareigojimas.

7. NUTRAUKIMAS.   ?i? sutart? gali nutraukti bet kuri ?alis, jei kita ?alis (i) ?iurk??iai pa?eid? s?lygas ar nesilaik? ?sipareigojim? ir pa?eidimas nebuvo pa?alintas per 30 kalendorini? dien? nuo prane?imo apie ?? pa?eidim? arba (ii) neapmoka s?skaitos fakt?ros pra?jus daugiau kaip 60 kalendorini? dien?. J?s sutinkate sumok?ti visus mokes?ius u? atliktas paslaugas ir atlyginti patirtas i?laidas.

8. KITOS S?LYGOS. ?i sutartis yra visa ?ali? sutartis, taikoma ?ia minimam objektui; sutartis pakei?ia bet kokius ankstesnius vienkartinius prane?imus. Visi prane?imai, leidimai ir pra?ymai, susij? su ?ia sutartimi, turi b?ti siun?iami pa?tu, skubiu kurjeri? pa?tu ar faksograma adresu, nurodytu abiej? ?ali?. Prane?imai bus laikomi pristatytais dien?, kurios data bus nurodyta pa?to gr??inimo kvite arba kurjerio ar faksimil?s pristatymo patvirtinime. ?ios sutarties s?lyg? negalite perleisti be m?s? ra?ti?ko sutikimo, kuris nebus nepagr?stai neduodamas. J?s ir mes sutinkame laikytis vis? tarptautini? ir vietini? ?statym?, taikom? ?iai sutar?iai. ?iai sutar?iai taikomi Va?ingtono valstijos ?statymai, jei paslaugos pirktos JAV, Airijos ?statymai, jei paslaugos pirktos Europoje, Artimuosiuose Rytuose ar Afrikoje (?EMEA?) arba jurisdikcijos, kurioje yra paslaugas teikiantis filialas, ?statymai, jei paslauga ?sigyta u? JAV ir EMEA rib?. Bet kokia i?kelta ir su ?ia sutartimi susijusi byla bus nagrin?jama Va?ingtono valstijos federaliniame ar valstijos teisme, jei paslaugos pirktos JAV, arba jurisdikcijos, kurioje yra paslaugas teikiantis filialas, teismuose, jei pirkta u? JAV ar EMEA rib?. Nepaisant anks?iau min?t? dalyk?, tai nekliudo bet kuriai ?aliai reikalauti ?sipareigojim? nepa?eisti ie?kovo teisi?, susijusi? su intelektin?s nuosavyb?s teisi? ar konfidencialumo ?sipareigojim? pa?eidimu bet kurioje atitinkamoje jurisdikcijoje. ?ios sutarties skyriai d?l naudojimo apribojimo, mokes?i?, konfidencialumo, nuosavyb?s ir licencijavimo, garantij? neteikimo, atsakomyb?s apribojimo, nutraukimo ir kit? s?lyg? i?lieka ir ?i? sutart? nutraukus ar pasibaigus jos galiojimo laikui. Jei teismas nusprend?ia, kad bet kokia ?ios sutarties s?lyga yra neteis?ta, negaliojanti ar neturinti ie?kinio galios, likusios s?lygos nenustos galioti, o ?alys atliks sutarties pakeitimus, kad maksimaliai i?taisyt? pa?eistus punktus. Joks ?ios sutarties pa?eidimo atsisakymas nebus kito pa?eidimo atsisakymas, taip pat joks atsisakymas negalios, nebent jei jis bus pateiktas ra?tu ir pasira?ytas ?galiotojo atsisakiusiosios ?alies atstovo. I?skyrus visas mok?tinas sumas, n? viena ?alis nebus atsakinga u? atlikimo v?lavim? ar neatlikim?, kilus? d?l nuo j? nepriklausan?i? prie?as?i?. ?alys ai?kiai i?rei?k? savo pageidavim?, kad ?i sutartis b?t? sudaryta angl? kalba. C?est la volonté exprèsse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s?y rattachent soient rédigés en anglais.

9. ?MICROSOFT? SUTART? SUDARANTIS SUBJEKTAS. ?Microsoft? sutart? sudarantis subjektas yra ?Microsoft Regional Sales Corporation?, jei j?s esate ?sik?r? ?iose ?alyse / regionuose: Australijoje, Banglade?e, Honkonge, Indijoje, Indonezijoje, Kor?joje, Malaizijoje, Naujojoje Zelandijoje, Filipinuose, Singap?re, ?ri Lankoje, Taivane, Tailande ir Vietname. ?i? sutart? sudarantis ?Microsoft? subjektas yra ?Microsoft Ireland Operations, Limited?, jei j?s esate ?sik?r? bet kurioje Europos, Artim?j? Ryt? ar Afrikos ?alyje.

 

Paskutin? kart? atnaujinta: 2007 m. bir?elio m?n.

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Paskutin? per?i?ra : 2009 m. spalio 22 d.