Lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822499 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Microsoft Office Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816916 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft Office

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Exchange này vi?t, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
817903 Giản đồ đặt tên mới cho các gói cập nhật phần mềm Exchange Server

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows này vi?t, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915 M?i t?p tin lư?c đ? đ?t tên cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Microsoft đ? thông qua m?t gi?n đ? đ?t tên chu?n cho t?t c? các b?n c?p nh?t gói ph?n m?m cho SQL Server đư?c t?o ra và phân ph?i.

M?t ph?n m?m C?p Nh?t gói là m?t t?p tin th?c thi (.exe ho?c .msi) t?p tin đó có ch?a m?t hay nhi?u t?p tin mà có th? đư?c áp d?ng cho vi?c cài đ?t Microsoft SQL Server đ? S?a ch?a m?t v?n đ? c? th?. Ph?n m?m C?p Nh?t gói đư?c phân ph?i b?i Microsoft khách hàng h? tr? d?ch v? (CSS) cho khách hàng mà máy tính b? ?nh hư?ng b?i m?t v?n đ? c? th?.

Microsoft đ? thông qua m?t cách đ?t tên gi?n đ? cho gói ph?n m?m C?p Nh?t v? l? do sau:
 • T?o ra s? đ?ng b? trên toàn Microsoft ph?n m?m C?p Nh?t gói
 • D? dàng hơn đ? t?m ki?m các gói ph?n m?m C?p Nh?t và Các bài viết trohg Cơ sở Kiến thức
 • Xác đ?nh r? ràng các ngôn ng? và SQL Server Phiên b?n mà ph?n m?m C?p Nh?t gói ph?n m?m đư?c áp d?ng

Gói thông tin và phát hành các lo?i

M?i gói ph?n m?m C?p nh?t ph?n m?m đư?c ch?n t?i th?i gian t?i v? đư?c ch?a trong m?t t?p tin th?c thi self-extracting đó t?o đi?u ki?n d? dàng cài đ?t và tri?n khai gói ph?n m?m.

SQL Server ph?n m?m C?p Nh?t gói thư?ng rơi vào hai lo?i phát hành chính:
 • Đông Đ?c (General phân ph?i Release): Đông Đ?c chí đư?c dành riêng cho các b?n s?a l?i quan tr?ng đư?c xác đ?nh b?i SQL Server h? tr? kh? năng có th? ?nh hư?ng đ?n m?t cơ s? khách hàng r?ng.
 • Hotfix: B?n phát hành hotfix thư?ng cho b?n s?a l?i cho các v?n đ? b? cô l?p không ?nh hư?ng đ?n m?t cơ s? khách hàng l?n; trong khi các s?n ph?m ch? đ?o h? tr?. Hotfix đư?c phát hành t?i hai lo?i chính:
  • COD (quan tr?ng theo yêu c?u) ho?c OD (theo yêu c?u): COD ho?c OD chí đư?c dành riêng cho yêu c?u khách hàng quan tr?ng mà ch?c năng kinh doanh chính là suy t? v?n đ? g?p ph?i. Như là b?n ch?t c?a yêu c?u, các phiên b?n này không tuân theo m?t cadence thư?ng xuyên.
  • CU (Cumulative Update): B?n phát hành CU là yêu c?u không-tr?m tr?ng cung c?p các b?n s?a l?i cho các v?n đ? b? cô l?p không ?nh hư?ng đ?n ch?c năng kinh doanh chính. CU b?n phát hành trên m?t cadence hai tháng trong khi đóng gói s?n ph?m và d?ch v? là h? tr? chính th?ng.
Đ? t?m hi?u thêm v? ISM và các lo?i khác nhau phát hành, mà SQL Server ph?c v? sau, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
935897 Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các hotfix cho những sự cố đã báo cáo

Gói và lư?c đ? đ?t tên t?p

Lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server gói c?p nh?t ph?n m?m

SQL Server gói c?p nh?t ph?n m?m có th? đư?c xác đ?nh m?t cách d? dàng b?ng cách s? d?ng lư?c đ? đ?t tên sau.
Ph?n m?m C?p Nh?t gói tên lư?c đ?
Đ? phân bi?t gi?a các gói ph?n m?m C?p Nh?t khác nhau có s?n tr?c tuy?n, gi?n đ? sau đây là làm vi?c:
Tên s?n ph?m ho?c tên s?n ph?m chương tr?nh>_SP s? ho?c RTM>_d?ch v? phát hành>_S? bài vi?t KB>_xây d?ng s? tùy ch?n>_ki?n trúc đ?nh danh>
SQL Server đư?c gi?i nén t?p tin tên lư?c đ?
M?t khi chính SQL Server gói ph?n m?m C?p Nh?t đ? đư?c t?i v? và gi?i nén, tên t?p tin s? gi?ng như dư?i đây:
Tên s?n ph?m ho?c thành ph?n>-S? bài vi?t KB>-xây d?ng s? tùy ch?n>-Phiên b?n tùy ch?n>-ki?n trúc đ?nh danh>-M? ngôn ng? tùy ch?n> exe
Chi?t xu?t tính năng gói tên lư?c đ?
M?t khi m?t gói ph?n m?m cho m?t gói tính năng đ? đư?c t?i v? và gi?i nén, tên t?p tin s? gi?ng như dư?i đây:
[tính năng gói t?p tin tên] .msi
 • ProductName Đây là tên s?n ph?m đ?y đ?, trong đó bao g?m thông tin Phiên b?n c?a s?n ph?m. Cho SQL Server, thu?c tính này có th? là m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • SQLServer2005
   SQL Server 2005
  • SQLServer2008
   SQL Server 2008
  • SQLServer2008R2
   SQL Server 2008 R2
 • SP s? ho?c RTM C?p gói d?ch v? c?a s?n ph?m ho?c thành ph?n mà nó có th? đư?c áp d?ng trên đ?u trang c?a. RTM ch? ra các s?n ph?m mà không có b?t k? gói d?ch v? nào đư?c cài đ?t.
 • S? bài vi?t KB S? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft, là liên k?t v?i b?n c?p nh?t ph?n m?m.
 • D?ch v? phát hànhLo?i phát hành C?p nh?t ph?n m?m. Đ? bi?t chi ti?t, truy c?p vào ph?n "Gói thông tin và phát hành các lo?i".
  • COD: Quan tr?ng theo yêu c?u
  • OD: Theo yêu c?u
  • CU: Cumulative Update theo sau là s? lư?ng phát hành cumulative update
 • Ki?n trúc đ?nh danh L?nh v?c này đư?c s? d?ng đ? ch? ra trên b? vi x? l? ki?n trúc gói đ?c bi?t hotfix ch?y. L?a ch?n hi?n t?i là như sau:
  • x 86: gói này ch?y trên x 86 n?n t?ng.
  • ia64: gói này ch?y trên n?n t?ng Itanium IA-64 cho 64-bit.
  • x 64: gói này ch? ch?y trên h? th?ng tương thích và AMD x 64.
 • Phiên bản M?t l?nh v?c tùy ch?n ch? ra b?n phát hành ph?n m?m.
 • Xây d?ng s? M?t l?nh v?c tùy ch?n đư?c s? d?ng đ? ch? ra các máy ch? SQL xây d?ng s? bao g?m trong b?n c?p nh?t ph?n m?m.

  Ví d?, trong-ENU.exe SQL2000-KB840223-8.00.1007-ia64-ENU.exe, xây d?ng phiên b?n SQL Server là 8.00.1007. Đi?u này s? tương ?ng v?i phiên b?n t?p c?a Sqlservr.exe và giá tr? tr? l?i t? @@ phiên b?n ch?y ch?ng l?i trư?ng h?p máy ch? này.

Ph?n m?m C?p Nh?t gói và đư?c gi?i nén t?p tin tên b?n đ?

B?ng dư?i đây minh ho? ánh x? gi?a "T?i v? t?p tin tên" trên trang t?i xu?ng hotfix và tên th?c t? c?a các gói m?t l?n t?i v? và gi?i nén.

Ph?n m?m máy ch? SQL Update Package

CU gói cho SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
SQLServer2005_SP2_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_SP3_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005-KBxxxxxxx-ki?n trúc-Lang.exe
CU gói cho SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update gói Tên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
SQLServer2008_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008_SP1_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008_SP2_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
SQLServer2008-KBxxxxxxx-Arch.exe
CU gói cho SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
SQLServer2008R2_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_ArchSQLServer2008R2-KBxxxxxxx-Arch.exe

SQL Server Feature Pack

SQL Native Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2005_SP2_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2008_RTM_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SNAC_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
sqlncli.MSI
SQL Writer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2005_SP2_SQLWriter_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_SQLWriter_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLWriter.msi
NHƯ OLE DB cho SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2005_SP2_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_ASOLEDB9.msi
NHƯ OLE DB cho SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008_RTM_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_ASOLEDB_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SQLServer2008_ASOLEDB10.msi
ADMOMD.net
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2005_SP2_ADMOMD_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_ADMOMD_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_ADOMD.msi
XMO/SMO (qu?n l? đư?c chia s? đ?i tư?ng) cho SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2005_SP2_XMO_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
2005_SP3_XMO_CUxx_kbxxxxxx_9_00_xxxx_Arch
SQLServer2005_XMO.msi
XMO/SMO (qu?n l? đư?c chia s? đ?i tư?ng) cho SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008_RTM_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SMO_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SharedManagementObjects.msi
D?ch v? báo cáo cho SharePoint cho SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2005_SP2_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_9_00_xxxx_arch
2005_SP3_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_9_00_xxxx_arch
SharePointRS.msi
D?ch v? báo cáo cho SharePoint cho SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008_RTM_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
2008_SP1_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
2008_SP2_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_00_xxxx_arch
rsSharePoint.msi (x 86 và x 64 ch?)
Báo cáo các d?ch v? cho SharePoint cho SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update gói Tên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008R2_RTM_RSShrPnt_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archrsSharePoint.msi (x 64 ch?)
Báo cáo Builder Click m?t l?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008_RTM_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_RBClckOnc_CUxx_kbxxxxx_10_00_xxxx_Arch
RB2ClickOnce.MSI (x 86 và x 64 ch?)
Báo cáo Builder cho SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update gói Tên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008_RTM_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_00_xxxx_Arch
ReportBuilder.msi (x 86 ch?)
Báo cáo Builder cho SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008R2_RTM_RprtBlder_CUxx_KBxxxx_10_50_xxxx_ArchReportBuilder3.msi
SAP BI
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008_RTM_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP1_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008_SP2_SapBI_SP2_CUxx_kbxxxxxx_10_00_xxxx_Arch
2008R2_RTM_SapBI_CUxx_kbxxxxxx_10_50_xxxx_Arch
SapBI.msi
D?ng Insight
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008R2_RTM_StrmNsght_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archStreamInsightClient.msi
Đ?ng b? hóa
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008R2_RTM_Synch_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archSynchronization.MSI
PowerPivot cho khách hàng Excel
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008R2_RTM_PPExcel_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archPowerPivot_for_Excel_x86.msi
D?ng cái nh?n sâu s?c và máy ch?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update góiTên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008R2_RTM_PPServer_CUxx_KBxxxxx_10_50_xxxx_archStreamInsight.msi
D?ch v? d? li?u Master
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ph?n m?m Update gói Tên t?p tin máy ch? SQL đư?c gi?i nén
2008R2_RTM_MDS_CUxx_KBxxxxx_109_50_xxxx_archMasterDataServices.msi (x 64 ch?)

Th?c ti?n t?t nh?t
Như là m?t th?c hành t?t nh?t, h?y xem xét vi?c cung c?p m?t tên mà b?n có th? s? d?ng đ? d? dàng xác đ?nh gói trong lư?t t?i.

Mô t? gói

Ph?n này mô t? m?i gói đư?c li?t kê và m?c đích c?a h?. Cài đ?t m?t gói MSI m?i hơn qua m?t gói MSI c? hơn lo?i b? phiên b?n c? trong l?i c?a các phiên b?n m?i hơn.G? cài đ?t m?t gói tính năng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng m?t gói MSI s? g? b? hoàn toàn các thành ph?n. Tuy nhiên, CU gói chính, g? b? cài đ?t file exe gây ra m?t quay ngư?c l?i v? phiên b?n đ? cài đ?t trư?c.
SQL Server ph?n m?m C?p Nh?t gói
Tên tệp
SQLServer2005-KBxxxxxxx-ki?n trúc-Lang.exe (cho SQL Server 2005)

SQLServer_2008R2_RTM_CUxx_kbxxxxxx_10.50.xxxx_Arch (cho SQL Server 2008 R2)
SQLServer2008-KBxxxxxxx-Arch.exe (cho SQL Server 2008)

M?c đích SQL Server ph?n m?m C?p Nh?t gói s? C?p Nh?t ví d? SQL Server b?ng cách s? d?ng m?t b? sưu t?p c?a t?t c? các máy ch? SQL hotfixes đ? đư?c t?o ra các s?n ph?m phát hành. Các gói ph?n m?m s? áp d?ng b?n c?p nh?t cho t?t c? các thành ph?n cài đ?t n?u m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c th?c hi?n. Gói này s? C?p Nh?t SQL Server DB & Engine, d?ch v? phân tích, d?ch v? tích h?p, báo cáo d?ch v?, công c? sao chép và Manageability.
SQL Server Native Client
Tên tệp
sqlncli.MSI (For SQL Server 2005, 2008, 2008 R2)
M?c đích Microsoft SQL Server Native Client là đơn năng đ?ng liên k?t thư vi?n (DLL) có ch?a SQL OLE DB nhà cung c?p và tr?nh đi?u khi?n SQL ODBC. Chi này có th?i gian ch?y h? tr? cho các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng các API m? ngu?n g?c (ODBC, OLE DB và ADO) đ? k?t n?i v?i Microsoft SQL Server. SQL Server Native Client nên đư?c s? d?ng đ? t?o ra các ?ng d?ng m?i ho?c tăng cư?ng các ?ng d?ng hi?n có mà c?n ph?i t?n d?ng l?i th? c?a các tính năng m?i c?a SQL Server. B? cài đ?t cho SQL Server Native Client cài đ?t các thành ph?n máy khách c?n thi?t trong th?i gian ch?y đ? t?n d?ng l?i th? c?a các tính năng m?i c?a SQL Server, và tùy ch?n cài đ?t tiêu đ? c?n thi?t đ? phát tri?n m?t ?ng d?ng s? d?ng SQL Server Native Client API.
Báo cáo builder
Tên tệp
ReportBuilder.msi (cho SQL Server 2008)

ReportBuilder3.msi (cho SQL Server 2008 R2)

M?c đích Báo cáo Builder cung c?p m?t báo cáo tr?c quan authoring môi trư?ng cho các doanh nghi?p và ngư?i s? d?ng quy?n l?c v?i m?t Microsoft Office giao di?n. Báo cáo Builder h? tr? kh? năng đ?y đ? c?a báo cáo đ?nh ngh?a ngôn ng? (RDL) trong đó có b? trí linh ho?t d? li?u, d? li?u ki?u tr?c quan và tính năng đa d?ng v? đ?nh d?ng văn b?n d?ch v? báo cáo SQL Server. T?i v? cung c?p m?t tr?nh cài đ?t đ?c l?p cho báo cáo Builder.
Báo cáo Builder Click m?t l?n
Tên tệp
RB2ClickOnce.MSI (cho SQL Server 2008)
M?c đích Phiên b?n b?m m?t l?n báo cáo Builder thi?t k? đư?c b?t đ?u t? ngư?i qu?n l? báo cáo ho?c m?t thư vi?n SharePoint.
D?ch v? báo cáo cho SharePoint
Tên tệp
SharePointRS.msi (cho SQL Server 2005)
rsSharePoint.msi (For SQL Server 2008)
M?c đích Microsoft SQL Server báo cáo d?ch v? Add-in cho SharePoint công ngh? cho phép b?n t?n d?ng l?i th? c?a SQL Server 2005 và 2008 báo cáo kh? năng x? l? và qu?n l? trong SharePoint. T?i v? cung c?p m?t ph?n web Report Viewer, các trang web ?ng d?ng và h? tr? cho vi?c s? d?ng tiêu chu?n Windows SharePoint Services.
SQL Writer
Tên tệp
SQLWriter.msi (cho SQL Server 2005)
M?c đích D?ch v? nhà văn SQL cung c?p các tính năng b? sung cho sao lưu và khôi ph?c SQL Server thông qua khuôn kh? Volume Shadow Copy Service. Khi ch?y, cơ s? d? li?u khóa và có đ?c quy?n truy c?p vào các t?p tin d? li?u. Khi d?ch v? nhà văn SQL không ch?y, sao lưu chương tr?nh đang ch?y trong Windows không có quy?n truy c?p vào các t?p tin d? li?u và sao lưu ph?i đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng sao lưu SQL Server. S? d?ng d?ch v? nhà văn SQL đ? cho phép các chương tr?nh sao lưu Windows sao chép t?p tin d? li?u SQL Server trong khi SQL Server đang ch?y.
NHƯ OLE DB
Tên tệp
SQLServer2005_ASOLEDB9.msi (cho SQL Server 2005)
SQLServer2008_ASOLEDB10.msi (cho SQL Server 2008. 2008 R2)
M?c đích Các phân tích d?ch v? OLE DB Provider là m?t thành ph?n COM phát tri?n ph?n m?m có th? s? d?ng đ? t?o ra các ?ng d?ng phía khách hàng duy?t siêu d? li?u và truy v?n d? li?u lưu tr? trong d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server. Nhà cung c?p này th?c hi?n c? đ?c t? OLE DB và ph?n m? r?ng c?a đ?c t? cho x? l? phân tích tr?c tuy?n (OLAP) và khai thác d? li?u. Lưu ?: Microsoft SQL Server phân tích d?ch v? OLE DB nhà cung c?p yêu c?u Microsoft Core XML d?ch v? (MSXML) 6.0.
XMO/SMO (qu?n l? đư?c chia s? đ?i tư?ng)
Tên tệp
SQLServer2005_XMO.msi (cho SQL Server 2005)
SharedManagementObjects.msi (cho SQL Server 2008, 2008 R2)
M?c đích Các gói ph?n m?m qu?n l? b? sưu t?p các đ?i tư?ng bao g?m m?t s? y?u t? then ch?t c?a API bao g?m phân tích qu?n l? các đ?i tư?ng (AMO), nhân r?ng qu?n l? các đ?i tư?ng (RMO) và SQL Server qu?n l? các đ?i tư?ng (SMO) qu?n l? SQL Server 2005. Các nhà phát tri?n và DBAs có th? s? d?ng các thành ph?n này đ? l?p tr?nh qu?n l? SQL Server 2005. Lưu ?: Microsoft SQL Server qu?n l? các đ?i tư?ng b? sưu t?p yêu c?u Microsoft Core XML d?ch v? (MSXML) 6.0 và Microsoft SQL Server Native Client.
ADMOMD.net
Tên tệp
SQLServer2005_ADOMD.msi (cho SQL Server 2005)
M?c đích ADOMD.NET là m?t Microsoft.NET Framework đ?i tư?ng mô h?nh cho phép các nhà phát tri?n ph?n m?m đ? t?o các ?ng d?ng phía khách hàng duy?t siêu d? li?u và truy v?n d? li?u đư?c lưu tr? trong d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server 2005. ADOMD.NET là m?t Microsoft ADO.Nhà cung c?p m?ng v?i c?i ti?n cho x? l? phân tích tr?c tuy?n (OLAP) và khai thác d? li?u.
SapBI
Tên tệp
SapBI.msi (cho SQL 2008, 2008 R2)
M?c đíchMicrosoft Connector cho SAP BI là m?t t?p h?p các thành ph?n đư?c qu?n l? đ? chuy?n d? li?u đ?n ho?c t? m?t SAP NetWeaver BI Phiên b?n 7.0 h? th?ng. Các thành ph?n đư?c thi?t k? đ? đư?c s? d?ng v?i các doanh nghi?p và nhà phát tri?n phiên b?n SQL Server 2008 ho?c 2008 R2 d?ch v? tích h?p. Đ? cài đ?t các thành ph?n, ch?y cài đ?t n?n t?ng c? th? cho x 86, x 64 ho?c Itanium máy tính tương ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin xem Readme và cài đ?t ch? đ? trong t?p tin tr? giúp.
D?ng Insight (khách hàng)
Tên tệp
StreamInsightClient.msi (cho SQL 2008 R2)
M?c đích Đ?i v?i ngư?i dùng hi?n t?i c?a StreamInsight, m?t t?p h?p d? li?u th?i gian ch?y. StreamInsight cho phép phát tri?n ph?n m?m đ? t?o ra các gi?i pháp sáng t?o trong mi?n c?a x? l? s? ki?n ph?c t?p mà đáp ?ng các nhu c?u. Nó cho phép giám sát, m? và phát tri?n nh?ng hi?u bi?t t? d?ng d? li?u không liên t?c và tương quan liên t?c thay đ?i các s? ki?n v?i d? li?u phong phú trong th?i gian g?n real. Ngành công nghi?p gi?i pháp c? th? các nhà phát tri?n (ISV) và các nhà phát tri?n ?ng d?ng tùy ch?nh có cơ h?i đ? đ?i m?i vào và s? d?ng công ngh? Microsoft đ? đư?c ch?ng minh, linh ho?t và quen thu?c và d?a vào s? phát tri?n k? năng hi?n t?i khi s? d?ng n?n t?ng StreamInsight.
D?ng Insight (Server)
Tên tệp
StreamInsight.msi (cho SQL 2008 R2)
M?c đíchStreamInsight cho phép phát tri?n ph?n m?m đ? t?o ra các gi?i pháp sáng t?o trong mi?n c?a x? l? s? ki?n ph?c t?p mà đáp ?ng các nhu c?u. Nó cho phép giám sát, m? và phát tri?n nh?ng hi?u bi?t t? d?ng d? li?u không liên t?c và tương quan liên t?c thay đ?i các s? ki?n v?i d? li?u phong phú trong th?i gian g?n real. Ngành công nghi?p gi?i pháp c? th? các nhà phát tri?n (ISV) và các nhà phát tri?n ?ng d?ng tùy ch?nh có cơ h?i đ? đ?i m?i vào và s? d?ng công ngh? Microsoft đ? đư?c ch?ng minh, linh ho?t và quen thu?c và d?a vào s? phát tri?n k? năng hi?n t?i khi s? d?ng n?n t?ng StreamInsight.
Đ?ng b? hóa
Tên tệp

Synchronization.MSI (cho SQL 2008 R2)
M?c đích Khuôn kh? Sync Microsoft là m?t n?n t?ng đ?ng b? hóa toàn di?n cho phép s? h?p tác và truy c?p offline cho các ?ng d?ng, d?ch v? và các thi?t b?. S? d?ng th?i gian ch?y Microsoft Sync Framework, các nhà phát tri?n có th? xây d?ng h? sinh thái đ?ng b? tích h?p b?t k? ?ng d?ng, v?i b?t k? d? li?u t? b?t k? c?a hàng b?ng cách s? d?ng giao th?c nào trên b?t k? m?ng. Đ?ng b? các d?ch v? cho ADO.NET là m?t ph?n c?a Microsoft Sync khuôn kh? (MSF). Đ?ng b? các d?ch v? cho ADO.NET cho phép đ?ng b? hóa gi?a ADO.NET có hi?u l?c cơ s? d? li?u. B?i v? đ?ng b? các d?ch v? cho ADO.NET là m?t ph?n c?a MSF, b?t k? cơ s? d? li?u có s? d?ng d?ch v? đ?ng b? cho ADO.NET có th? sau đó c?ng trao đ?i thông tin v?i các ngu?n d? li?u khác đư?c h? tr? b?i MSF, ch?ng h?n như d?ch v? web, h? th?ng t?p tin ho?c các c?a hàng tu? ch?nh d? li?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khuôn kh? Sync Microsoft, xin vui l?ng đ?n Microsoft trung tâm nhà phát tri?n đ?ng b? khung.
Khách hàng PowerPivot Excel
Tên tệp
PowerPivot_for_Excel_x86.msi (cho SQL 2008 R2)
M?c đích Microsoft ® PowerPivot cho Microsoft ® Excel 2010 là m?t công c? phân tích d? li?u mang l?i chưa t?ng có s?c m?nh tính toán tr?c ti?p trong ph?n m?m ngư?i dùng đ? bi?t và yêu thương-Microsoft ® Excel. B?n có th? chuy?n đ?i m?t lư?ng kh?i lư?ng d? li?u v?i t?c đ? đáng kinh ng?c vào thông tin có ? ngh?a đ? có đư?c câu tr? l?i b?n c?n trong vài giây. B?n có th? d? dàng chia s? nh?ng phát hi?n c?a b?n v?i nh?ng ngư?i khác.

D?ch v? d? li?u Master
Tên t?p tin
MasterDataServices.msi (cho SQL 2008 R2)
M?c đíchD?ch v? d? li?u t?ng th? s? giúp các doanh nghi?p tiêu chu?n hóa các d? li?u ngư?i d?a vào đ? làm cho quy?t đ?nh kinh doanh quan tr?ng. V?i Master d? li?u d?ch v?, các t? ch?c CNTT có th? tr?c thu?c Trung ương qu?n l? d? li?u quan tr?ng tài s?n đ?t trên h? th?ng đa d?ng, cho phép ngư?i khác m?t cách an toàn qu?n l? d? li?u t?ng th? tr?c ti?p và đ?m b?o tính toàn v?n c?a thông tin theo th?i gian.

 

Câu h?i thư?ng g?p

 1. Tôi có SQL Server 2008. Tôi có c?n ph?i áp d?ng các gói c?p nh?t ph?n m?m SQL Server và SQL Server Native Client gói trên h? ph?c v? đ? có đư?c t?t c? các b?n s?a l?i SNAC (ví d?, xem xét vi?c liên k?t v?i máy ch? k?ch b?n nơi máy ch? c?ng là m?t khách hàng)?

  N?u khách hàng và máy ch? trên cùng m?t máy, cá nhân cài đ?t SQL Server Native Client gói là không c?n thi?t. N?u khách hàng và máy ch? riêng bi?t, áp d?ng các gói SQL Native Client cho khách hàng, và áp d?ng SQL Server gói ph?n m?m C?p Nh?t t?i h? ph?c v? đ? có đư?c t?t c? các b?n C?p Nh?t.
 2. Tôi có SQL Server 2005. Tôi có c?n ph?i áp d?ng các gói c?p nh?t ph?n m?m SQL Server và SQL Server Native Client gói trên h? ph?c v? đ? có đư?c t?t c? các b?n s?a l?i SNAC?

  Vâng, c? nh?ng SQL Server ph?n m?m C?p Nh?t gói và SQL Native Client gói đư?c yêu c?u đ? c?p nh?t các máy ch? và ph?i đư?c t?i m?t cách riêng bi?t.
 3. Tôi có c?n ph?i cài đ?t gói tính năng và SQL Server gói ph?n m?m C?p Nh?t?

  M?i bài vi?t KB r? ràng s? nh?n bi?t các gói mà c?n ph?i đư?c áp d?ng cho máy tính đ? có đư?c s?a ch?a đư?c mô t?. SNAC và khác c?a MSI (SQLWriter, XMO, RS Sharepoint, RB Clickonce vv) là phiên b?n bumped m?i CU ngay c? khi không có không có b?n s?a l?i m?i.
 4. Làm th? nào chúng tôi s? đi?u ch?nh c?a KB sau khi chúng tôi đ?t đư?c 999999?

  KB c?a chúng tôi hi?n có 6 ch? s?, nhưng s? đi lên 7 s?m.  Gi?n đ? đư?c hi?n th? ? trên trong đ?c này s? d?ng các ch? cái KB plus 5 X v?i t?ng tr? giá 7 k? t? cho th?y lư?c đ? d? ki?n c?a chúng tôi khi chúng tôi qua đánh d?u 1.000.000. Cho đ?n khi th?i gian như v?y đ? ti?p t?c s? d?ng 6 ch? s? nh?t đ?nh KB.
 5. Làm th? nào đ? áp d?ng gói tính năng SQLWriter.msi?

  T?i th?i đi?m này b?n s? c?n ph?i ch?y SQLWriter.msi sau khi CU ho?c COD gói b?n đ? t?i v? cho b?n s?a ch?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822499 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB822499 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822499

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com