Microsoft dro??bas padomdev?ja: Microsoft Office failu valid?cija Office 2003, 2007 Office un Office 2010: 12 apr?lis 2011

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2501584 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

Office failu valid?cija (OFV) ir dro??bas l?dzeklis, kas tika ieviesta Microsoft Office 2010. Office failu valid?cija p?rbauda, ?pa?i bin?rs fails atbilst pieteikuma cer?bas. Office failu valid?cija var pal?dz?t nov?rst nezin?ms bin?ro failu form?tu uzbrukumus pret Microsoft Office 97 ? 2003 faila form?t?.

Kad atverat Microsoft Office 97-2003 bin?r? faila (piem?ram,. doc) fails tiek sal?dzin?ts ar bin?ro sh?mu. Ja failu neizdodas ??s p?rbaudes, tiek pazi?ots, ka dokuments var?tu uzskat?t kompromit?ta. Office 2003 un Office 2007. gada sist?m?, jums tiek pied?v?ts par faila statusu un var izlemt atcelt faila atv?r?anas vai turpin?t un atv?rt ?o failu.

Papildindorm?cija

Lai neapdraud?tu datora dro??bu, ieteicams neatv?rt failus, ko sa?emat k? e-pasta zi?ojums pielikumus; jo ?pa?i, ja zi?ojumi tiek sa?emti negaid?ti. Turkl?t nevar atv?rt failus, kas tiek sa?emti k? pielikumi ja faili ir personas, kas ir zin?ms jums.

Uz??muma klienti apmekl? ??du TechNet Web lapu:
Office 2003 un Office 2007 Office failu valid?cija

Instal?t Office failu valid?cija

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu Office failu valid?cija, j?b?t ??diem priek?noteikumiem:
 • Jums j?b?t Office 2003, Office 2007. gada sist?mas vai instal?ts Office 2010.
 • Jums ir j?b?t visu ieteicamos atjaunin?jumus, kas vis?m Office programm?m. Lai instal?tu visus ieteiktos atjaunin?jumus, apmekl?jiet vietni Microsoft Update:
  Microsoft Update
 • Ir j?instal? arhitekt?ras atjaunin?jumu Microsoft Publisher pirms instal?jat Office failu apstiprin??ana:

Instal?t Office failu valid?cija

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Office failu valid?cija pakotni t?l?t.

Release Date: 12 apr?lis 2011

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Zin?mas probl?mas ar Office failu valid?cija

 • Failus, kas izveidoti programm? Microsoft Excel 2.0, Microsoft Excel 3.0 vai Microsoft Excel 4.0 valid?cija neizdosies, ja lietojat Office 2003 Office failu valid?cija.
 • Solver.xla, valid?cija neizdosies, ja lietojat Office 2003 Office failu valid?cija.
 • Iel?m?jot Office 2003 dokumentam, kas diagrammu daudz vai datu punktiem, iel?m?t funkciju, var paiet ilgs laiks pabeigt, kam?r Office failu valid?cija m??ina apstiprin?t jaunus datus.
 • Atverot failus no t?kla koplietojuma viet?, kurai ir daudz diagrammu vai datu punktiem b?s nepiecie?ams ilg?ks laiks, lai atv?rtu Office 2003.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
  2570623 Excel 2003 pievienojumprogramma Office failu valid?cija (OFV) t?kl? eso?as darbgr?matas atver l?n?k

p?c noklus?juma

Ja m??in?t atv?rt Word, Excel, PowerPoint vai Publisher 97-2003 failu un failu Office failu valid?cija neizdodas, sa?emot ??du br?din?jumu:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Office failu valid?cija atrada probl?mu, m??inot atv?rt ?o failu. Atverot failu, var b?t b?stama.


Labot autom?tiski

Office 2010

Lai nov?rstu failu atv?r?anu, kas valid?cija nav izdevusies, varat izmantot ??dus risin?jumus to nov?rst.
Atsp?jot redi??t aizsarg?tas skat?
Excel 2010

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50658
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


PowerPoint 2010

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50660
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Word 2010

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50662
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


?auj redi??t aizsarg?tas skat?
Excel 2010

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50659
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


PowerPoint 2010

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50661
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Word 2010

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50663
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Office 2003 un Office 2007. gada sist?mas

Lai ne?autu atv?rt failus, kas nav izdevusies valid?cija, varat izmantot ??du salabot risin?jumus.
Atsp?jot dokumentu atv?r?ana
2007 Un Excel 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50625
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


2007 Un Word 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50646
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


2007, PowerPoint 2003 un


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50648
Dokumentu redi???anas iesp?jo?ana
2007 Un Excel 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50645
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


2007 Un Word 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50647
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


2007, PowerPoint 2003 un

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50649
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Labot patst?v?gi

Office 2010

Re?istra ievadnes var iestat?t manu?li, izmantojot ??das v?rt?bas:
V?rt?ba: DisableEditFromPV
Tips: REG_DWORD
noklus?juma v?rt?ba: 0
Apraksts: Ja neizdodas Office faila valid?cijas
0 = ?auj redi??t aizsarg?tas skat?.
1 = Atsp?jot redi??t aizsarg?tas skat?.
DisableEditFromPV REG_DWORD pievienot jebkuru vai visas ??das re?istra apak?atsl?gas atsl?gt redi??t aizsarg?tas skat? Office 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Security\FileValidation

Office 2003 un Microsoft Office 2007 sist?mas

Re?istra ievadnes var iestat?t manu?li, izmantojot ??das v?rt?bas:

V?rt?ba: InvalidFileUIOptions
Tips: REG_DWORD
noklus?juma v?rt?ba: 0
Apraksts: Ja neizdodas Office faila valid?cijas
0 = Pazi?ot lietot?jam failu neizdev?s. Dod lietot?jam iesp?ju iel?d?t failu vai ne
1 = Pazi?ot lietot?jam failu neizdev?s. Nav iesp?ja iel?d?t failu.
Microsoft Office 2007 sist?mai
Pievienot InvalidFileUIOptions REG_DWORD jebkuru vai visas ??das re?istra apak?atsl?gas Office failu p?rbaudes programm? 2007 Microsoft Office sist?mas:

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileValidation
Office 2003
Pievienot jebkuru vai visas ??das re?istra apak?atsl?gas InvalidFileUIOptions REG_DWORD valid?cijai Office failu Office 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileValidation

Rekviz?ti

Raksta ID: 2501584 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 27. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
 • Microsoft Office standarta izdevums 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office izdevums 2003 studentiem un pasniedz?jiem
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003 with Digital Imaging
 • Microsoft Office Word 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2501584 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2501584

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com