Ma??ntulko?ana Microsoft atbalsta lap?s

Inform?cija par atbalsta zin??anu b?zes rakstu autom?tisku tulko?anu no ang?u valodas latvie?u valod?. Iesp?ja labot tulkojumu.

Tulkojuma kvalit?tes uzlabo?ana

?P?t vai neb?t. T?ds ir jaut?jums?? Vai izklaus?s d?vaini? Pal?dziet mums to uzlabot.

Ir pa?saprotams, ka ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ir zem?ka nek? profesion?lu tulkot?ju nodro?in?ts tulkojums.
Tom?r ma??ntulkot?js ?em v?r? labojumus un past?v?gi uzlabo rezult?tus.

Jebkur? br?d?, kad ieraug?t nekvalitat?vu tulkojumu,
nor?diet ma??ntulkot?jam pareizo versiju.

Veiciet vienk?r?us labojumus, lai citiem las?t?jiem nodro?in?tu kvalitat?v?kus atbalsta rakstus!

Novietojiet peles r?d?t?ju virs teksta un noklik??iniet uz Uzlabot tulkojumu.

1) Noviet. peles r?d?t. virs teksta,
    nokl. uz Uzlabot tulkojumu.
2) Mainiet tekstu.
3) Iesniedziet.

Mainiet tekstu, lai tas b?tu pareizs.
Iesniedziet labojumus.
K? piek??t konsolei Uzlabot tulkojumu

Lai pied?v?tu savus labojumus vai balsotu par citu lietot?ju iesniegtajiem labojumiem, noklik??iniet uz iesnieg?anas pogas. Piez?me. Pirms labojumu public??anas tos izv?rt? Microsoft eksperts.

Uzziniet vair?k par ma??ntulko?anu

Inform?cija par ma??ntulko?anas pakalpojumu


Ma??ntulko?anas pakalpojums ir paredz?ts lietot?jiem, kuri labi nep?rzina ang?u valodu. Da?k?rt ma??ntulkotiem rakstiem ir zem?ka kvalit?te nek? rakstiem, ko tulkoju?i profesion?li tulkot?ji ? cilv?ki.

Ma??ntulkoti raksti ir apz?m?ti ar ikonu .

Pateicoties past?v?giem p?t?jumiem ma??ntulko?anas jom?, ?? tehnolo?ija p?d?jo gadu laik? ir b?tiski uzlabojusies. Tom?r joproj?m rodas valodas un tehniskas k??das. Tagad varat piedal?ties tulkojumu uzlabo?anas proces?, iesniedzot labotus datus viet?j?s valod?s. Pal?dziet mums uzlabot tulkojumu valodas kvalit?ti!

K? main?t valodas preferences? >


Ori?in?l? ang?u valodas teksta r?d??ana >


Ma??ntulkoto rakstu izsl?g?ana no mekl??anas rezult?tiem >

Labojumi — bie?i uzdotie jaut?jumi

Uzlabota tulkojumu kvalit?te, izmantojot lietojumprogrammas interfeisu Collaborative Translation Framework (CTF)


Collaborative Translation Framework lietot?jiem nodro?ina iesp?ju veikt labojumus ma??ntulkotos rakstos.
Tagad ikviens var pal?dz?t uzlabot zin??anu b?zes rakstu tulkojumus, las??anas laik? vienk?r?i noklik??inot uz pogas Uzlabot tulkojumu.

K? ieteikt lab?ku tulkojumu? >


K?d? veid? un k?dus labojumus veikt ma??ntulkotos rakstos >


Citu lietot?ju pied?v?tie tulkojumi >


P?d?jo reizi p?rskat?ts : pirmdiena, 2012. gada 8. oktobris