Obratite nam se: Jo? informacija o proizvodima i korisni?koj slu?bi, op?ta pitanja
*Obavezno
Bi?e nam drago da odgovorimo na va?a pitanja ili povratne informacije u vezi sa na?im proizvodima ili uslugama. Da biste osigurali da to mo?emo da uradimo, unesite ta?ne informacije u obrazac u nastavku.
*
*
*
*
*
*
*
Ako je va? komentar u vezi sa gre?kom na koju ste nai?li, uklju?ite slede?e informacije (bez priloga):
  • Adresu veb lokacije stranice na kojoj je do?lo do problema
  • Korake potrebne za reprodukciju problema (?to vi?e detalja to bolje)
  • ?ta ste o?ekivali da ?e se desiti, a ?ta se stvarno desilo
  • Ta?an tekst svih poruka o gre?kama koje ste dobili
  • Uverite se da ?ete dobiti odgovor od korporacije Microsoft ? Pregledajte va?ne informacije o filterima za bezvrednu po?tu