Sazinieties ar mums: Produktu un pakalpojumu ieg?de un licenc??ana
* nepiecie?ams aizpild?t
M?s ar prieku atbild?sim uz J?su jaut?jumiem par produktu ieg?di un licenc??anu. Lai p?rliecin?tos, ka sa?emsiet atbildi, l?dzam aizpild?t formu prec?zi.
*
*
*
Lai m?s var?tu ar Jums sazin?ties, l?dzam pievienot e-pasta adresi zem?k. Nepievienojiet nek?du priv?tu inform?ciju, kad apstiprin?siet ?o atsauksmi.
*
*
*
*
P?rliecinieties, ka sa?emsiet atbildi no Microsoft - P?rskatiet svar?gu inform?ciju par SPAM filtriem