Identifikator ?lanka: 229716 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Da biste videli verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows XP, pogledajte 314058.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje funkcionalnost i ograni?enja alatke ?Windows Recovery Console?. Alatka ?Windows Recovery Console? dizajnirana je da bi vam pomogla da oporavite sistem ako se ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows ne pokre?e ispravno ili se uop?te ne pokre?e.

DODATNE INFORMACIJE

Kada koristite alatku ?Windows Recovery Console?, mo?ete da dobijete ograni?eni pristup NTFS, FAT i FAT32 volumenima bez pokretanja grafi?kog interfejsa operativnog sistema Windows. U alatki ?Windows Recovery Console? mo?ete da:
 • Koristite, kopirate, preimenujete ili zamenite datoteke i fascikle operativnog sistema.
 • Omogu?ite ili onemogu?ite pokretanje usluga ili ure?aja kada slede?i put pokrenete ra?unar.
 • Popravite sektor za pokretanje sistema datoteka ili glavni zapis za podizanje sistema (MBR).
 • Kreirate i formatirate particije na disk jedinicama.
Imajte na umu da samo administrator mo?e da dobije pristup alatki ?Windows Recovery Console ? tako da neovla??eni korisnici ne mogu da koriste nijedan NTFS volumen.

Pokretanje alatke ?Windows Recovery Console?

Da biste pokrenuli alatku ?Windows Recovery Console?, koristite neki od slede?ih metoda:
 • Pokrenite ra?unar koriste?i diskete za instalaciju Windowsa ili Windows CD-ROM. Na ekranu ?Dobro do?li u instalaciju? pritisnite taster F10 ili taster R za popravku, a zatim pritisnite taster C (samo u operativnom sistemu Windows 2000) da biste pokrenuli alatku ?Windows Recovery Console?. Izaberite odgovaraju?i broj za instalaciju operativnog sistema Windows koju ?elite da popravite, a zatim otkucajte administratorsku lozinku. Ako administratorska lozinka ne postoji, samo pritisnite taster ENTER.
 • Dodajte alatku ?Windows Recovery Console? u fasciklu instalacije Windowsa koriste?i datoteku Winnt32.exe sa parametrom /cmdcons. Ova procedura zahteva pribli?no 7 MB prostora na ?vrstom disku na sistemskoj particiji za skladi?tenje Cmdcons fascikle i datoteka.

  NAPOMENA: Ako koristite preslikavanje softvera, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  229077 Preslikavanje spre?ava izvr?avanje predinstalacije alatke ?Recovery Console? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Sledite uputstva u slede?em ?lanku iz Microsoft baze znanja:
  222478 Kreiranje predlo?ka za pokretanje alatke ?Recovery Console? pomo?u servera za daljinsku instalaciju (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Kori??enje komandne konzole

Kada pokrenete alatku ?Windows Recovery Console?, dobi?ete slede?u poruku:
Windows NT(TM) tuma? komandi konzole za pokretanje.

UPOZORENJE:

Ovo je ograni?ena funkcija komandne linije koja slu?i samo kao uslu?ni program za oporavak sistema za napredne korisnike. Neispravno kori??enje ovog uslu?nog programa mo?e izazvati ozbiljne probleme u ?itavom sistemu za ?ije re?avanje mo?e biti potrebna ponovna instalacija operativnog sistema Windows.

Da biste napustili komandnu liniju i ponovo pokrenuli sistem, otkucajte komandu ?exit?.

1: C:\WINNT

Na koju instalaciju operativnog sistema Windows ?elite da se prijavite (pritisnite taster ?enter? da biste odustali)?
Kada unesete broj odgovaraju?e instalacije operativnog sistema Windows, unesite lozinku za administratorski nalog. Imajte na umu da ?e se alatka ?Windows Recovery Console? isklju?iti ako tri puta upotrebite neta?nu lozinku. Tako?e, ako je SAM baza podataka o?te?ena ili nedostaje, ne?ete mo?i da koristite alatku ?Windows Recovery Console ? zato ?to va? identitet ne?e mo?i da bude ispravno proveren. Kada unesete lozinku i pokrene se alatka ?Windows Recovery Console?, otkucajte komandu exit da biste ponovo pokrenuli ra?unar.

Nedostaci i ograni?enja komandne konzole

Iz alatke ?Windows Recovery Console ? mo?ete da koristite samo slede?e fascikle:
 • Osnovna fascikla
 • Fascikla %SystemRoot% i potfascikle instalacije operativnog sistema Windows na koju ste trenutno prijavljeni
 • Fascikla Cmdcons
 • Disk jedinice za prenosive medijume kao ?to su CD-ROM jedinice
NAPOMENA: Ako poku?ate da dobijete pristup drugim fasciklama, dobi?ete poruku o gre?ci ?Pristup je zabranjen?. Tako?e, dok koristite alatku ?Windows Recovery Console?, ne mo?ete da kopirate datoteku sa lokalnog ?vrstog diska na disketu. Datoteku mo?ete da kopirate sa diskete ili CD-ROM-a na ?vrsti disk i sa jednog ?vrstog diska na drugi.

Dostupne komande

HELP

Koristite komandu help da biste naveli sve od slede?ih podr?anih komandi:
attrib    delete    fixboot  md    type
cd      dir      fixmbr   mkdir   systemroot
chdir    disable    format   more
chkdsk    diskpart   help    rd
cls     enable    listsvc  ren
copy     exit     logon   rename
del     expand    map    rmdir
						

ATTRIB

Koristite komandu attrib sa nekim od slede?ih parametara da biste promenili atribute datoteke ili fasciklu:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Postavlja atribut.
- Vra?a prethodnu postavku atributa.
R Atribut datoteke samo za ?itanje.
S Atribut sistemske datoteke.
H Atribut skrivene datoteke.
NAPOMENA: Mora se postaviti ili obrisati najmanje jedan atribut. Da biste prikazali atribute, koristite komandu dir.

CD i CHDIR

Koristite komande cd i chdir da biste promenili fasciklu. Ako otkucate komandu cd .., navodite da ?elite da pre?ete na nadre?enu fasciklu. Otkucajte komandu cd drive: da biste prikazali trenutnu fasciklu u navedenoj disk jedinici. Otkucajte komandu cd bez parametara da biste prikazali trenutnu disk jedinicu i fasciklu. Komanda chdir tretira razmake kao znakove za razgrani?avanje. Ime potfascikle koje sadr?i razmak zato morate postaviti me?u navodnike, na primer:
cd ?\winnt\profiles\username\programs\start menu?
Komanda chdir radi samo sa sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnom fasciklom svake particije ?vrstog diska ili lokalnim instalacionim izvorima.

CHKDSK

chkdsk drive /p /r
Ova komanda (gde drive ozna?ava disk jedinicu koju treba proveriti) proverava disk jedinicu i, ako je potrebno, popravlja ili oporavlja disk jedinicu. Ona tako?e ozna?ava neispravne sektore i spasava ?itljive informacije.

Parametar /p nala?e komandi CHKDSK da izvr?i iscrpnu proveru disk jedinice ?ak i ako disk jedinica nije ozna?ena kao problemati?na, a zatim ispravlja sve gre?ke koje su prona?ene. Parametar /r pronalazi neispravne sektore i spasava ?itljive informacije. Imajte na umu da se parametar /p podrazumeva ako navedete parametar /r. Komanda chkdsk mo?e se navesti sa argumentima i u tom slu?aju se podrazumeva da trenutna disk jedinica nema parametre. Opcionalno, prihvataju se navedeni parametri. Komanda chkdsk zahteva datoteku Autochk.exe. Komanda ?Chkdsk? automatski pronalazi ovu datoteku u fascikli za pokretanje. Ova fascikla je obi?no fascikla ?Cmdcons? ukoliko je komandna konzola unapred instalirana. Ako fasciklu nije mogu?e prona?i u fascikli za pokretanje, komanda ?Chkdsk? poku?ava da prona?e Windows CD-ROM instalacioni medijum. Ako nije mogu?e prona?i instalacioni medijum, komanda ?Chkdsk? ?e vam zatra?iti da navedete lokaciju datoteke Autochk.exe.

CLS

Koristite ovu komandu da biste obrisali ekran.

COPY

copy source destination
Koristite ovu komandu (gde source ozna?ava datoteku koja ?e biti kopirana, a destination ozna?ava fasciklu ili ime datoteke za novu datoteku) da biste kopirali datoteku. Nisu dozvoljeni d?okeri niti kopije fascikli. Komprimovana datoteka sa Windows CD-ROM-a automatski se raspakuje dok se kopira.

Ako nije navedeno odredi?te, podrazumeva se da je u pitanju trenutna fascikla. Ako datoteka ve? postoji, bi?ete upitani da li ?elite da je zamenite.

DEL i DELETE

del drive: path filename
delete drive: path filename
Koristite ovu komandu (u kojoj drive: path filename navodi datoteku koju treba izbrisati) da biste izbrisali datoteku. Komanda delete radi samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima. Komanda delete ne prihvata d?oker znakove (*).

DIR

dir drive: path filename
Koristite ovu komandu (u kojoj drive: path filename ozna?ava disk jedinicu, fasciklu i datoteke koje treba navesti) da biste prikazali listu datoteka i potfascikli u okviru fascikle. Komanda dir navodi sve datoteke, uklju?uju?i skrivene i sistemske datoteke. Datoteke mogu imati slede?e atribute:
D - direktorijum    R - datoteka samo za ?itanje
H - skrivena datoteka   A - datoteke spremne za arhiviranje
S - sistemska datoteka   C - komprimovana
E - ?ifrovana    P - ta?ka ponovnog ra??lanjivanja
					
Komanda dir radi samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima.

DISABLE

disable servicename
Koristite ovu komandu (u kojoj servicename ozna?ava ime usluge ili upravlja?kog programa koji ?e biti onemogu?eni) da biste onemogu?ili Windows sistemsku uslugu ili upravlja?ki program.

Koristite komandu listsvc da biste prikazali sve dostupne usluge ili upravlja?ke programe koje treba onemogu?iti. Komanda disable ?tampa stari tip pokretanja usluge pre nego ?to postavi njenu vrednost na SERVICE_DISABLED. Zbog ovoga bi trebalo da zapi?ete stari tip pokretanja u slu?aju da vam zatreba za ponovno omogu?avanje usluge.

Vrednosti start_type koje komanda disable prikazuje su:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete device_name drive_name partition_name size
Koristite ovu komandu da biste upravljali particijama na volumenima ?vrstog diska.
 • /add: Kreira novu particiju.
 • /delete: Bri?e postoje?u particiju.
 • device_name: Ime ure?aja za kreiranje nove particije. Ime se mo?e dobiti pomo?u izlaza komande MAP, na primer: \Device\HardDisk0.
 • drive_name: Ime zasnovano na oznaci disk jedinice za brisanje postoje?e particije, na primer D:
 • partition_name: Ime zasnovano na particiji za brisanje postoje?e particije koje se mo?e koristiti umesto argumenta imena disk jedinice, na primer: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • size: Veli?ina nove particije u megabajtima.
NAPOMENA: Ako se ne koriste argumenti, bi?e prikazan korisni?ki interfejs za upravljanje particijama.

UPOZORENJE: Ova komanda mo?e da o?teti tabelu particija ako je disk nadogra?en na konfiguraciju dinami?kog diska. Nemojte menjati strukturu dinami?kih diskova ako ne koristite alatku ?Upravljanje diskom?.

ENABLE

enable servicename start_type

Komandu enable (gde servicename predstavlja ime usluge ili upravlja?kog programa koji treba omogu?iti) mo?ete da koristite da biste omogu?ili Windows sistemsku uslugu ili upravlja?ki program.

Koristite komandu listsvc da biste prikazali sve dostupne usluge ili upravlja?ke programe koje treba omogu?iti. Komanda enable ?tampa stari tip pokretanja usluge pre nego ?to joj dodeli novu vrednost. Trebalo bi da zapi?ete staru vrednost u slu?aju da bude potrebno da vratite prethodnu vrednost tipa pokretanja usluge.

Va?e?e start_type vrednosti su:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
NAPOMENA: Ako ne navedete novi tip pokretanja, komanda enable od?tampa?e stari tip pokretanja.

EXIT

Koristite komandu exit da biste zatvorili komandnu konzolu i ponovo pokrenuli ra?unar.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Koristite ovu komandu (u kojoj source ozna?ava ime datoteke koju treba pro?iriti, a destination ozna?ava direktorijum za novu datoteku) da biste pro?irili datoteku.

NAPOMENA: Ne smete da koristite d?okere.
Ako stavka destination nije navedena, podrazumeva se da je u pitanju trenutna fascikla.

Opcije:
 • /y: Ne pitaj pre zamene postoje?e datoteke.
 • /f:filespec: Ako izvor sadr?i vi?e datoteka, ovaj parametar je potreban za identifikaciju odre?enih datoteka koje treba pro?iriti. Mo?ete da koristite d?okere.
 • /d: Nemoj pro?irivati, samo prika?i direktorijum datoteka koje se nalaze u izvoru.
Odredi?te mo?e da bude bilo koji direktorijum u okviru sistemskih direktorijuma trenutne instalacije operativnog sistema Windows, koren disk jedinice, lokalni instalacioni izvori ili fascikla ?Cmdcons?. Odredi?te ne mo?e da bude prenosivi medijum. Odredi?na datoteka ne mo?e da bude samo za ?itanje. Koristite komandu attrib da biste uklonili atribut samo za ?itanje.

Komanda expand ?e vas pitati da li odredi?na datoteka ve? postoji ako ne koristite komandu /y.

FIXBOOT

fixboot ime disk jedinice:
Koristite ovu komandu (gde drive name predstavlja oznaku disk jedinice na koju ?e biti upisan sektor za pokretanje) da biste zapisali novi kôd Windows sektora za pokretanje sistema na particiji za pokretanje sistema. Ova komanda re?ava probleme kada je Windows sektor za pokretanje sistema o?te?en. Proces hitne popravke tako?e popravlja sektor za pokretanje sistema. Ova komanda zamenjuje podrazumevanu komandu za pisanje na particiji za pokretanje sistema.

FIXMBR

fixmbr ime ure?aja
Koristite ovu komandu (gde ime ure?aja predstavlja ime opcionalnog ure?aja koje odre?uje ure?aj kojem je potreban novi MBR) da biste popravili glavni zapis za podizanje sistema (MBR) sistemske particije. Ova komanda se koristi u slu?ajevima kada je virus o?tetio MBR i Windows ne mo?e da se pokrene.

UPOZORENJE: Ova komanda mo?e da o?teti tabele particija ako je prisutan virus ili postoji problem sa hardverom. Ova komanda mo?e dovesti do toga da se ne mo?e pristupiti particijama. Microsoft predla?e pokretanje antivirusnog programa pre kori??enja ove komande.

Ime se mo?e dobiti pomo?u izlaza komande map. Ako se ovo ostavi prazno, MBR ure?aja za pokretanje sistema je popravljen, na primer:
fixmbr \device\harddisk2
Ako komanda ?Fixmbr? otkrije neva?e?i ili nestandardan potpis tabele particija, ona ?e vas pitati za dozvolu pre nego ?to zameni MBR.

FORMAT

format disk jedinica: /Q /FS:file-system
Koristite ovu komandu (gde /Q izvr?ava brzo formatiranje disk jedinice, disk jedinica predstavlja oznaku disk jedinice particije koju treba formatirati, /FS:file-system navodi tip sistema datoteka koji ?e se koristiti [FAT, FAT32 ili NTFS]) da biste formatirali navedenu disk jedinicu pomo?u odre?enog sistema datoteka.

Ako nije naveden sistem datoteka, koristi?e se postoje?i format sistema datoteka, kada je dostupan.

LISTSVC

Komanda listsvc navodi sve dostupne usluge, upravlja?ke programe i njihove tipove pokretanja za trenutnu instalaciju operativnog sistema Windows. Ova komanda mo?e biti korisna prilikom kori??enja komandi disable i enable.

NAPOMENA: One se izdvajaju iz sa?a %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Ako je sa?e SYSTEM o?te?eno ili nedostaje, mo?e do?i do nepredvidljivih rezultata.

LOGON

logon
Komanda logon navodi sve otkrivene instalacije operativnog sistema Windows, a zatim tra?i lozinku lokalnog administratora za kopiju operativnog sistema Windows na koju odaberete da se prijavite. Ako vi?e od tri poku?aja prijavljivanja budu neuspe?na, konzola se zatvara i ra?unar se ponovo pokre?e.

MAP

map arc
Koristite ovu komandu (gde parametar arc govori komandi map da koristi ARC putanje, a ne putanje Windows ure?aja) da biste naveli oznake disk jedinica, tipove sistema datoteka, veli?inu particija i mapiranja fizi?kih ure?aja.

MD i MKDIR

Komande md ili mkdir kreiraju nove fascikle. D?oker znakovi nisu podr?ani. Komanda mkdir radi samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima.

MORE

more ime datoteke
Koristite ovu komandu da biste prikazali tekstualnu datoteku na ekranu.

RD i RMDIR

Komande rd i rmdir bri?u fasciklu. Ove komande rade samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima.

REN i RENAME

Komande ren i rename mogu da preimenuju datoteku. Imajte na umu da ne mo?ete navesti novu disk jedinicu ili putanju za odredi?nu datoteku. Ove komande rade samo u sistemskim fasciklama trenutne instalacije operativnog sistema Windows, prenosivim medijumima, osnovnoj fascikli bilo koje particije ?vrstog diska ili u lokalnim instalacionim izvorima.

SET

Komanda set omogu?ava vam da prika?ete ili izmenite ?etiri opcije okru?enja.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Komanda systemroot postavlja da trenutna radna fascikla bude fascikla %SystemRoot% instalacije operativnog sistema Windows na koju ste trenutno prijavljeni.

TYPE

type ime datoteke
Komanda type prikazuje tekstualnu datoteku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 229716 - Poslednji pregled: 3. novembar 2006. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Klju?ne re?i: 
kbinfo KB229716

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com