„Microsoft Genuine Advantage“ („Windows“ ir „Office“) pagalba

Licencijavimas ir prana?umai naudojant autenti?kus ?Microsoft Windows? bei ?Office?. Pagalba d?l ?Microsoft? produkt? aktyvinimo ir kod? tikrinimo.

Pagrindiniai i?tekliai

Pagrindiniai i?tekliai

Kas yra ?Genuine Advantage??
Su?inokite, kaip veikia ?Genuine Advantage?.

Su?inokite daugiau apie ?Genuine Advantage?
Da?nai u?duodami klausimai apie program? ?Windows Genuine Advantage? (WGA) ir program? ?Office Genuine Advantage? (OGA).

Kaip nustatyti, ar j?s? programin? ?ranga yra originali
Su?inokite, ar j?s? medija yra originali palygindami j? su originalia medija.

Produktai, ?traukti ? program? ?Genuine Advantage?
Ie?kokite ir suraskite, kuriuos produktus apima programa ?Genuine Advantage?.

Originalios ?Microsoft? programin?s ?rangos programos privatumo parei?kimas
Per?i?r?kite ?Windows Genuine Advantage? ir ?Windows Activation Technologies? programas.

„Windows Genuine Advantage“

?Windows Genuine Advantage?

?Microsoft Windows Genuine Advantage? prane?im? programa (EN)
Su?inokite daugiau apie program?, kuri jums prane?a, jei j?s? ?Windows? kopija n?ra originali.

Originalios ?Windows? programin?s ?rangos privalumai
Su?inokite apie originalios programin?s ?rangos naudojimo privalumus ir per?i?r?kite i?skirtinius pasi?lymus originalios ?Windows? programin?s ?rangos naudotojams.

?Windows Genuine Advantage? rinkinys (EN)
Su?inokite, kaip konvertuoti suklastot? ?Windows XP? programin?s ?rangos kopij? ? originali? ?Windows XP? kopij?.

Pagalba

Raskite atsakymus ? savo klausimus apie teis?t? programin? ?rang? ?Microsoft? atsakym? forume.

Produkt? suaktyvinimo sprendim? centras
Su?inokite apie produkt? suaktyvinim?, raskite pagalbos ir paai?kinim?, pakeiskite produkto rakt? ir daugiau.

Ribot? funkcij? re?imas ir produkt? suaktyvinimas operacin?je sistemoje ?Windows Vista?
Apib?dina du ribot? funkcij? re?imus ir nurodo, kurios veiklos jums yra galimos, kai j?s? kompiuteris yra ?ioje b?senoje.

Kai atsisiun?iate ?Windows? atnaujinimus, jums reikalingas ?Windows Genuine Advantage? patvirtinimas (EN)
?Windows Genuine Advantage? patvirtinimas yra reikalingas, kai ?Microsoft? atsisiuntim? centro arba ?Windows Update? pra?ote originalios ?Windows? programin?s ?rangos atsisiuntimo.

?Windows Internet Explorer 7? ?diegimas ir galim? atnaujinim? atsisiuntimas (EN)
Atnaujinimas apima funkcij? pasikeitim?, kai ?Windows Genuine Advantage? (WGA) patvirtinimo patikrinimas yra i?jungtas.

?Windows Genuine Advantage? produkto raktas arba bendrosios licencijos rakto patvirtinimo problema ?Windows XP? arba ?Windows Vista? (EN)
Pateikiami nuosekl?s trik?i? ?alinimo veiksmais tiek produkto rakto, tiek bendrosios licencijos rakto problemoms spr?sti.

Klaidos prane?imai

Suaktyvinimo klaid? kod? nustatymas kompiuteriuose su ?Windows 7?, ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista?
Apib?dina, kaip nustatyti ?vairius klaid? kodus, kai bandote naudoti ?Multiple Activation Key? (MAK) arba ?Key Management Service? (KMS) bendrajam suaktyvinimui atlikti.

Nustatykite, kada ?Windows Genuine Advantage? nepatvirtina ?Windows XP? kopijos
Pateikia trik?i? nustatymo veiksmus, kai sistema neleid?ia WGA pasiekti produkto ID (PID).

?Windows Genuine Advantage? (WGA) patvirtinimo patikrinimo procesas n?ra u?baigiamas, kai j?s m?ginate patvirtinti savo ?Windows Vista?, ?Windows XP? arba ?Windows 2000 Professional? kopij? (EN)
I?sprend?ia problem?, kai ?ActiveX? valdikliams neleid?iama veikti kompiuteryje.

Gaukite pagalbos leisdami ?Windows Genuine Advantage? patvirtinimo patikrinim? operacinei sistemai ?Windows XP?, esan?iai ?Windows Update? internetin?je svetain?je, ir gaunate ?? klaidos kod?: ?0x80080299? (EN)
I?sprend?ia problem?, kai ?ActiveX? valdikli? priedai n?ra ?diegti arba ?jungti.

Klaida ?0x80070005?, kai bandote ?diegti ?Windows Genuine Advantage? patvirtinimo ?rank? operacinei sistemai ?Windows XP? arba ?Windows 2000 Professional? i? internetin?s svetain?s ?Windows Update? (EN)
I?sprend?ia problem?, kai neaptinkami atitinkami leidimai.

Gaukite pagalbos, kai patvirtinate ?Windows XP? kopij? ir gaunate ?? klaidos kod?: ?0x80080201 Cannot detect product ID (PID)? (Nepavyksta aptikti produkto ID (PID)) (EN)
Pateikia trik?i? nustatymo veiksmus, kai sistema neleid?ia WGA pasiekti produkto ID (PID).

„Office Genuine Advantage“

Programa ?Office Genuine Advantage? pa?alinta, o OGA prane?im? ?rankio funkcijos nebebus aktyvios.

?Microsoft? yra ?sipareigojusi kovoti su piratavimu ir toliau palaikys klientus visame pasaulyje, kurie gali b?ti suklastotos ?Microsoft? programin?s ?rangos aukomis. ?Microsoft? ? privatum? ?i?ri labai rimtai ir toliau mokys vartotojus apie originali? ?Microsoft? produkt? naudojimo privalumus. Originali ?Microsoft? programin? ?ranga veikia, taip, kaip j?s norite, leid?ia jums jaustis saugiai bei gauti naujausias produkt? funkcijas ir patobulinimus, kad gal?tum?te m?gautis geriausiu programin?s ?rangos veikimu.

Jei manote, kad esate suklastotos programin?s ?rangos auka, apsilankykite ?Microsoft? internetin?je svetain?je Kaip nustatyti. Ten rasite daugiau informacijos apie originali? programin? ?rang? ir i?nagrin?site turin?, kuris pad?s jums nustatyti, ar j?s? ?Office? kopija yra originali. Jei manote, kad j?s? ?Office? kopija n?ra originali, taip pat galite prane?ti apie ?tariam? piratavim?.

Daugiau informacijos apie ?Microsoft Office? produktus ie?kokite internetin?je svetain?je ?Office?. Jei norite ?sigyti originali? ?Microsoft Office? kopij?, apsilankykite ?Microsoft? parduotuv?je.

Jei turite papildom? klausim? arba jums reikalingas kitoks palaikymas ?iuo klausimu, susisiekite su mumis d?l palaikymo parink?i?.

Tikrinimas ir licencijavimas

Tikrinimas ir licencijavimas

?Microsoft Genuine Advantage? ? diagnostikos svetain?
Kreipkit?s pagalbos d?l konfig?ravimo parametr?, kad gal?tum?te s?kmingai paleisti tikrinimo proces?.

Tikrinimas ir duomen? rinkimas
Su?inokite, kokie duomenys yra renkami tikrinant ir kas nutinka nepavykus patikrinti.

Da?niausios nepavykusio tikrinimo prie?astys
Per?i?r?kite da?niausius ir galimus nepavykusio tikrinimo sprendimus.

Produkt? pardavimo ir licencijavimo sprendim? centras
Su?inokite daugiau apie produkt? pardavimo dokumentus, ?sigijim? ir per?i?r?kite bandomosios programin?s ?rangos versijos informacij?, programin?s ?rangos licencijavimo terminus ir pan.

?Microsoft? programin?s ?rangos apsauga nuo piratavimo (EN)
Per?i?r?kite svarbiausi? informacij? ir kaip apsisaugoti nuo piratavimo.

Prane?kite apie piratin? programin? ?rang? (EN)
Prane?imas apie ?tariamus privatumo pa?eidimus gali pad?ti kovoti su piratavimu.

Su?inokite daugiau apie prane?im? apie privatum? (EN)
Da?nai u?duodami klausimai apie tai, kaip prane?ti apie piratavim?.

Tinkamo licencijavimo praktika (EN)
Su?inokite svarbiausi? informacij? apie tinkam? licencijavim? ir sprendimus, kai programin? ?ranga yra nelicencijuota arba neautenti?ka.

Kontaktai

Skambinkite mums

Telefonas

+370 52 051 151
Pirmadienis?penktadienis 8:00?20:00

Para?ykite mums el. lai?k?

Bendraukite su mumis

Pokalbis

Teiraukit?s bendruomen?s

Susisiekite su savo kompiuterio gamintoju

?Javascript? i?jungtas Nustat?me, kad j?s? kompiuteryje ?Javascript? yra i?jungtas. Nor?dami tinkamai naudotis, ?galinkite ?Active Scripting? (EN)

Paskutin? per?i?ra : 2013 m. gruod?io 12 d.