Hỗ trợ cho Microsoft PowerPoint 2010 và 2007

Tu? ch?n h? tr?, t?m hi?u thêm và thông tin v?ng đ?i cho Powerpoint 2007/2010.


Tuỳ chọn và tài nguyên hỗ trợ

Đ? đư?c h? tr? k? thu?t v? Powerpoint, h?y b?m vào đây. Đ? xem n?i dung khác, h?y ch?n danh m?c bên dư?i.

Tuỳ chọn tự hỗ trợ

Tr? giúp và hư?ng d?n cho Office 2010
Truy c?p trung tâm tr? giúp và hư?ng d?n cho Office đ? b?n có th? t?n d?ng t?i đa t? Powerpoint.

Office 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1) hiện có sẵn
Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1) cung cấp bản cập nhất mới nhất dành cho Office 2010 bao gồm những cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.

Tuỳ chọn tự hỗ trợ cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Office TechCenter trên TechNet (EN)
Truy c?p Office TechCenter trên TechNet đ? bi?t cách kh?c ph?c s? c? và hư?ng d?n nâng cao cho Chuyên viên CNTT.

Nhà phát tri?n: Trung tâm dành cho Nhà phát tri?n Office trên MSD (EN)
Truy c?p Trung tâm dành cho Nhà phát tri?n Office trên MSDN đ? t?m hi?u v? vi?c phát tri?n Office.

H? tr? cho Doanh nghi?p Nh? (EN)
Tr? giúp và kh?c ph?c s? c? đơn gi?n cho doanh nghi?p nh?.

Khách hàng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t các tài nguyên kh?c ph?c s? c? ho?c g?i s? c? tr?c tuy?n
Các khách hàng là doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t thông tin kh?c ph?c s? c? ho?c m? m?t s? c? c?n h? tr? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

Tài nguyên cộng đồng

C?ng đ?ng Microsoft (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn C?ng đ?ng Office.

Chuyên viên CNTT: Di?n đàn Microsoft TechNet Office (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn Microsoft TechNet Office.

Nhà phát tri?n: Di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m c?a Microsoft MSDN cho Office (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m c?a MSDN cho Office.

Nh?n h? tr? phi k? thu?t ho?c d?ch v? khách hàng
Đ?i v?i các th?c m?c chung v? s?n ph?m và d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Liên h? v?i chúng tôi.

Tu? ch?n h? tr? k? thu?t

Nh?n h? tr? k? thu?t c?a Microsoft
Đ? liên h? v?i chuyên gia h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vào s?n ph?m và phiên b?n bên dư?i phù h?p v?i b?n. Chúng tôi s? h?i b?n m?t vài câu h?i đ? giúp chúng tôi xác đ?nh tu? ch?n h? tr? c?a b?n. Tu? ch?n h? tr? có th? bao g?m h? tr? qua email, đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Đ? bi?t b?n có phiên b?n nào, h?y b?m vào nút B?t đ?u, b?m đ? hi?n th? t?t c? các chương tr?nh, b?m vào c?p Office và xem phiên b?n đư?c li?t kê cùng tên chương tr?nh.

Tuỳ chọn hỗ trợ k? thu?t cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng đăng k? TechNet c?a b?n (EN)
V?i tư cách là ngư?i đăng k? TechNet Plus, b?n đ? đi?u ki?n nh?n hai (2) h? tr? s? c? mi?n phí và gi?m giá 20% đ?i v?i b?t k? h? tr? s? c? b? sung qua đi?n tho?i nào mà b?n mua. T?m hi?u thêm.

Nhà phát tri?n: Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng đăng k? MSDN c?a b?n (EN)
V?i tư cách là Ngư?i đăng k? MSDN, b?n có th? đ? tư cách đ? nh?n t?i đa b?n (4) h? tr? s? c? k? thu?t tu? theo c?p đ? đăng k? c?a b?n. Nh?ng h? tr? s? c? này có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i quy?t các v?n đ? gián đo?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong môi trư?ng phi s?n xu?t và tương đương v?i h? tr? s? c? H? tr? Chuyên nghi?p có tính phí. B?n có th? s? d?ng h? tr? s? c? k? thu?t đ? t?m gi?i pháp cho v?n đ? s?n xu?t n?u b?n có th? tái t?o v?n đ? đó trong môi trư?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thêm.

Khách hàng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t các tài nguyên kh?c ph?c s? c? ho?c g?i s? c? tr?c tuy?n
Các khách hàng là doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t thông tin kh?c ph?c s? c? ho?c m? m?t s? c? c?n h? tr? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

T?m hiểu thêm

S? d?ng PowerPoint

Tr? giúp và hư?ng d?n cho Office
Microsoft Office Online là tài nguyên cơ b?n cho thông tin Microsoft Office bao g?m các m?u, hư?ng d?n, t?i v? và thông tin khác.

B?t đ?u v?i PowerPoint 2010 (EN)
Chuy?n ti?p t? phiên b?n c? hơn c?a Office? T?m hi?u tính năng m?i ho?c t?m hư?ng d?n cơ b?n cho l?n s? d?ng đ?u tiên.

B?t đ?u v?i PowerPoint 2007 (EN)
T?m hi?u v? các thay đ?i trong Office 2007 và xem tính năng m?i trong phiên b?n này.

Đào t?o v? Office (EN)
Xem l?i các khoá h?c n?i b?t cho đào t?o tr?c tuy?n.

Kích ho?t Office 2010 (EN)
Nh?n thông tin v? cách kích ho?t chương tr?nh Microsoft 2010 c?a b?n.

B?n dùng th? Office 2010 đ? h?t h?n? T?i phiên b?n đ?y đ? ngay hôm nay t?i C?a hàng Microsoft. (EN)
Ti?p t?c s? d?ng Office 2010, có các công c? c?n thi?t b?n c?n đ? hoàn thành hi?u qu? các d? án ? nơi làm vi?c, ? trư?ng và t?i nhà.

Vòng đời Hỗ trợ

T?m hi?u v? v?ng đ?i h? tr? Office

Trang chính sách v?ng đ?i h? tr?
Truy c?p trang chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft đ? xem các hư?ng d?n c?a Microsoft cho h? tr? s?n ph?m t? khi kh? d?ng t?i khi k?t thúc v?ng đ?i c?a s?n ph?m.

Chính sách v?ng đ?i h? tr? Office (EN)
Xem thông tin chính sách v?ng đ?i h? tr? cho d?ng s?n ph?m Office.

PowerPoint 2010
T?m hi?u thêm v? ? ngh?a c?a k?t thúc h? tr? cho PowerPoint 2010.

PowerPoint 2007
T?m hi?u thêm v? ? ngh?a c?a k?t thúc h? tr? cho PowerPoint 2007.

Xem thông tin v?ng đ?i h? tr?

Câu h?i thư?ng g?p v? v?ng đ?i h? tr? d?ng s?n ph?m Office (EN)
Nh?n thêm thông tin c? th? v? d?ng s?n ph?m c?a Office.

Duy?t l?i l?n sau cùng : 09 Tháng Mười Hai 2014