Podr?ka za Microsoft Outlook 2010 i 2007

Opcije podr?ke, vi?e podataka i informacije o ?ivotnom ciklusu za Outlook 2007/2010.

Opcije i resursi za podr?ku

Za tehni?ku pomo? sa programom Outlook kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Office 2010
Posetite Office centar za pomo? i uputstva ?Kako da...? da biste iskoristili Outlook na najbolji na?in.

Dostupan je Office 2010 servisni paket 1 (SP1)
Microsoft Office 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010, uklju?uju?i pobolj?anja stabilnosti, performansi i bezbednosti.

Opcije samopodr?ke za rad

IT stru?njaci: Office TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Office TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Projektanti: Office centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Office centar za razvoj na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o razvoju sistema Office.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft zajednica

Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na forumima zajednice za Office.

Microsoft zajednica za Outlook (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na forumu zajednice za Outlook.

IT stru?njaci: Microsoft TechNet Office forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Office forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Office (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Office.

Opcije tehni?ke podr?ke

Pronala?enje Microsoft tehni?ke podr?ke
Da biste se obratili Microsoft stru?njaku podr?ke, kliknite ispod na proizvod i verziju koji se odnose na vas. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo lak?e utvrdili koje su va?e opcije podr?ke. Opcije podr?ke mogu biti putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili putem telefona.

Da bismo saznali koju verziju imate, kliknite na dugme Start, kliknite da biste prikazali stavku Svi programi, izaberite Office fasciklu i pogledajte verzije koje su navedene uz imena programa.

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Office TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Office TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Projektanti: Office centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Office centar za razvoj na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o razvoju sistema Office.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Saznajte vi?e

Kori??enje programa Outlook

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Office
Microsoft Office Online predstavlja osnovni resurs za informacije o sistemu Microsoft Office, uklju?uju?i predlo?ke, uputstva ?Kako da...?, sadr?aj za preuzimanje i jo? mnogo toga.

Prvi koraci uz Outlook 2010
Prelazite sa starije verzije sistema Office? Saznajte ?ta je novo ili prona?ite osnovna uputstva za prvo kori??enje.

Prvi koraci uz Outlook 2007
Saznajte vi?e o promenama u sistemu Office 2007 i pogledajte ?ta je novo u ovoj verziji.

Obuka za Office
Pregledajte objavljene kurseve za obuku na mre?i.

Aktiviranje sistema Office 2010
Prona?ite informacije o aktiviranju Microsoft 2010 programa.

Istekla vam je probna verzija sistema Office 2010? Preuzmite punu verziju ve? danas u Microsoft prodavnici.
Nastavite sa kori??enjem sistema Office 2010 i preuzmite osnovne alatke koje su vam potrebne za biste efikasno dovr?ili posao, ?kolske zadatke i ku?ne projekte.

?ivotni ciklus podr?ke

Saznajte vi?e o Office ?ivotnom ciklusu podr?ke

Stranica sa smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa podr?ke za proizvod.

Office smernice za ?ivotni ciklus podr?ke
Pogledajte informacije o smernicama ?ivotnog ciklusa podr?ke za Office porodicu proizvoda.

Outlook 2010
Saznajte vi?e o zna?enju prestanka podr?ke za Outlook 2010.

Outlook 2007
Saznajte vi?e o zna?enju prestanka podr?ke za Outlook 2007.

Prikazivanje informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Naj?e??a pitanja o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Office porodicu proizvoda (engl.)
Prona?ite odre?enije informacije o Office porodici proizvoda.

Poslednji pregled : 9. decembar 2014.