H tr danh cho cac s c ky thut cua Microsoft OneNote 2010 va 2007

Ti nguyn Chnh

Ti nguyn Chnh

Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) hin co sn
Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp ban cp nht mi nht danh cho Office 2010 bao gm nhng cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.

Danh sach toan b goi Office 2010 SP1
CCung cp tng quan v goi SP1 danh cho b Microsoft Office 2010 va cac san phm Office b sung.

M ta Goi Ngn ng Office 2010 SP1
Goi Ngn ng Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp ban cp nht mi nht danh cho Goi Ngn ng Office 2010.

M ta Goi Giao din Ngn ng Office 2010 SP1 (EN)
Goi Giao din Ngn ng Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp ban cp nht mi nht danh cho Goi Giao din Ngn ng Office 2010.

Bt u vi OneNote 2010 (EN)
Nu ban bit OneNote 2007, a tng s dung phin ban OneNote cu hn hoc cha bao gi s dung OneNote, hay kham pha nhng tai nguyn nay bt u tim hiu cach s dung phin ban mi nht.

Trang H tr OneNote trn Office.com (EN)
Tim thng tin san phm, cac tuy chon mua, bai vit hng dn & tr giup va hn th na.

Hng dn San phm Office 2010 (EN)
Hng dn san phm Office 2010 gii thiu tng quan v tinh nng mi trong cac chng trinh Microsoft Office a thich cua ban va xem xet ky hn v li ich cua toan b cac chng trinh Office 2010 cung nh Office Online va Office Mobile 2010.

Chuyn vin CNTT: Ghe thm Trung tm Ky thut Office trn Technet (EN)
Ca hang ly tng gm cac tai nguyn, blog, din an va ni dung xoay quanh Office danh cho Chuyn vin CNTT

Nh pht tri?n: Ghe thm Trung tm Phat trin Office trn MSDN (EN)
Ca hang ly tng gm cac tai nguyn, blog, din an va ni dung xoay quanh Phat trin Office

Hoi Cng ng: Din an Microsoft Office OneNote tai phn Tra li cua Microsoft (EN)
t cu hoi hoc tim kim cu tra li trong cac din an Office OneNote. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n. H?u h?t m?i cu h?i ?u ?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

T ng Khc phuc cac S c Thng gp bng cac Giai phap Khc phuc S c Lin quan ti Office
Tim Giai phap Khc phuc S c t ng cho cac s c thng gp cua Office.

Khoa ao tao OneNote (EN)
Lam theo hng dn tng bc bng video v cach s dung OneNote.

Tiu ban danh cho OneNote (EN)
Tai xung cac tiu ban se khin d chuyn bit hoa OneNote cho nhu cu cua ban.

Giai phap Hang u

Thiu thng bao in "Gi ti OneNote 2007" trong hp thoai In trong mt chng trinh Office 2007 (EN)
Bai vit nay m ta cach khc phuc s c nay.

S dung Dai Office (EN)
Trang nay cung cp cho ban nhiu thng tin hn v dai Office.

Ban khng th s dung Outlook 2007 gi hoc lu th email a c tao trong OneNote 2007 (EN)
Bai vit nay m ta cach khc phuc s c nay.

Thng bao li: "Phn nay la t phin ban OneNote mi hn va khng m c" (EN)
Bai vit nay m ta cach khc phuc s c nay.

Trung tm Giai phap Kich hoat San phm
Ghe thm Trung tm Giai phap Kich hoat San phm co cu tra li cho cac cu hoi thng gp va lin kt ti cac tai nguyn hu ich.

M ta b Office 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office 2007 SP3
Nhn cac ban cp nht mi nht cho b Office 2007 va cho Goi Ngn ng Office 2007.

S c thng gp

S? c? Th?ng g?p

Thi?u my in "G?i t?i OneNote 2007" trong h?p tho?i In trong m?t chng tr?nh Office 2007
T?m hi?u cch kh?c ph?c s? c? ny v in t?i OneNote.

Ph?c h?i ghi ch ? xo (EN)
Ph?c h?i cc ph?n, trang, trang con v n?i dung ? xo.

Cng lm vi?c trong s? tay chia s? (EN)
Xem kho h?c tr?c tuy?n ny ? gip b?n b?ng tnh nng c?ng tc, cho php v chia s? s? tay.

Chia s? s? tay trong OneNote 2010 (EN)
M? r?ng ki?n th?c c?a b?n v? cc cch khc nhau ? chia s? s? lm vi?c.

Duy?t cc trung tm gi?i php lin quan

? t?m hi?u thm v? cc s?n ph?m ho?c ch? ? lin quan, h?y b?m vo m?t trung tm gi?i php ?c li?t k d?i y.

Ban tai xung, Ban cp nht va B tr

Ban tai xung, Ban cp nht va B tr

Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) hin co sn
Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp ban cp nht mi nht danh cho Office 2010 bao gm nhng cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.

Danh sach toan b goi Office 2010 SP1
CCung cp tng quan v goi SP1 danh cho b Microsoft Office 2010 va cac san phm Office b sung.

M ta Goi Ngn ng Office 2010 SP1
Goi Ngn ng Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp ban cp nht mi nht danh cho Goi Ngn ng Office 2010.

M ta Goi Giao din Ngn ng Office 2010 SP1 (EN)
Goi Giao din Ngn ng Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp ban cp nht mi nht danh cho Goi Giao din Ngn ng Office 2010.

Ban cp nht danh cho Microsoft Office OneNote 2007 (EN)
Ban cp nht nay cung cp cac ban sa li mi nht cho Microsoft Office OneNote 2007. Ngoai ra, ban cp nht nay cha cac cai tin v tinh n inh va hiu nng.

B tr Microsoft Office 2007: Microsoft Lu di dang PDF hoc XPS (EN)
Ban tai xung nay cho phep ban xut va lu thanh cac inh dang PDF va XPS trong tam chng trinh cua Microsoft Office 2007. Ban nay cung cho phep ban gi di dang tai liu inh kem email bng inh dang PDF va XPS trong mt tp con gm cac chng trinh nay.

Tiu ban danh cho OneNote (EN)
Tai xung cac tiu ban se khin d chuyn bit hoa OneNote cho nhu cu cua ban.

Trin khai Office Online (c cai t trn cac San phm SharePoint 2010) (EN)
Bai vit nay danh cho cac Chuyn vin CNTT co y inh trin khai Office Online trn cac San phm SharePoint 2010 tai ch trong t chc cua ho.

Windows PowerShell a bin dich Tr giup danh cho Office Online (EN)
Tp .chm co th tai xung cha cac lnh n tinh nng Tr giup Windows PowerShell danh cho Office Online.

Tuy chon H tr

Tuy chon T H tr

Tim kim trong C s Kin thc Microsoft
Tim kim trong C s Kin thc Microsoft bit cac giai phap ky thut cho nhng s c gian oan dich vu ph bin.

Hoi Cng ng: Din an Microsoft OneNote tai Tra li cua Microsoft (EN)
t cu hoi hoc tim kim cu tra li trong cac din an OneNote. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n. Hu ht cac cu hoi c tra li trong vong 24 gi hoc sm hn.

Chuyn vin CNTT: Ghe thm Trung tm Ky thut Microsoft Office trn TechNet (EN)
TechNet la tai nguyn chinh danh cho Chuyn vin CNTT, cung cp cac lin kt n tai nguyn ky thut bao gm cac bai vit, webcast, video, blog va din an cng ng.

Nh pht tri?n: Ghe thm Trung tm Nha phat trin Microsoft Office trn MSDN (EN)
MSDN la tai nguyn chinh danh cho cac Nha phat trin, cung cp cac lin kt n tai nguyn ky thut bao gm cac bai vit, webcast, video, blog va din an cng ng.

Tuy chon H tr Tra phi

lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft qua e-mail, ng ky trc tuyn hoc qua in thoai, hay bm vao san phm va phin ban co th ap dung cho ban di y. phuc vu ban hiu qua, chung ti se hoi ban mt s cu hoi.

       OneNote 2010 va Office 2010

       OneNote 2010
       OneNote Home and Student 2010
       Office Standard 2010
       Office Starter 2010
       Office Professional 2010
       Office Professional Plus 2010
       Office Professional Academic 2010
       Office Home and Student 2010
       Office Home and Business 2010

       OneNote 2007 va Office 2007

       Office Standard 2007
       Office Basic 2007
       Office Professional 2007
       Office Ultimate 2007
       Office Home and Student 2007
       Office Enterprise 2007
       Office Professional Plus 2007
       Office Small Business 2007


H tr S c theo Hp ng

Lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft bng Ban ng ky TechNet cua ban (EN)
Vi t cach la ngi ng ky TechNet Plus, ban co u iu kin nhn hai (2) goi dich vu min phi va c giam gia 20 phn trm i vi moi goi dich vu b sung qua in thoai ma ban mua. Tim hiu thm.

Lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft bng Ban ng ky MSDN cua ban (EN)
Vi t cach la Ngi ng ky MSDN, ban co u iu kin nhn ti a bn (4) goi dich vu h tr ky thut tuy thuc vao cp ng ky cua ban. Tim hiu thm.

Khach hang Microsoft Premier
Khach hang la doanh nghip co tai khoan premier co th ghe thm Microsoft Premier Trc tuyn bit thng tin khc phuc s c hoc m goi dich vu h tr vi chuyn vin h tr cua Microsoft.

i tac cua Microsoft: Ghe thm Mang li i tac cua Microsoft (EN)
i tac cua Microsoft co th truy nhp h tr trc tuyn khng gii han thng qua Mang li i tac cua Microsoft.

Bao him Phn mm cua Microsoft (EN)
Nhn cp phep s lng ln va cac li ich khac vi chng trinh Bao him Phn mm cua Microsoft.

Dich vu Khach hang

Nu ban co cu hoi khng lin quan n ky thut, tai nguyn Dich vu Khach hang sau hin sn dung:

Cp phep va ban san phm (EN)
Ghe thm Trung tm Giai phap Ban hang & Cp phep bit cu tra li cho cac cu hoi thng gp va cac lin kt n tai nguyn hu ich.

Thay th, hoan lai tin va giam gia (EN)
Ghe thm Trung tm Giai phap Thay th, hoan lai tin va giam gia bit cu tra li cho cac cu hoi thng gp va cac lin kt n tai nguyn hu ich.

Lin h vi ai din Dich vu Khach hang
Nhn h tr cho cu hoi khng lin quan n ky thut cua ban. Lin h vi Dich vu Khach hang cua Microsoft qua Tro chuyn hoc email.

Bao mt va Quyn ring t

Bao mt va Quyn ring t

Trung tm Giai phap Bao mt va Vi rut
Ghe thm Trung tm Giai phap Bao mt & Vi rut bit cu tra li cho cac cu hoi thng gp va cac lin kt n tai nguyn hu ich.

Thay i thit lp bao mt cua ban thng qua Trung tm Tin cy (EN)
Trung tm Tin cy la ni ban co th tim thy thit lp bao mt va quyn ring t danh cho cac chng trinh h thng Microsoft Office 2007. Cac mc bao mt Rt Cao, Cao, Trung binh va Thp a c s dung trong cac phin ban Office trc y hin c thay th bng h thng bao mt hp ly hn.

Trung tm Bao mt cua Microsoft
Danh cho phin ban mi nht trong bao mt may tinh.

Tim hiu v tuy chon quyn ring t danh cho cac chng trinh Office 2007 (EN)
Bai vit nay m ta cac tuy chon quyn ring t danh cho cac tinh nng ban mun s dung.

Vong i H tr

Xem Thng tin V?ng ?i H? tr?

Trang Chinh sach Vong i H tr San phm cua Microsoft
Ghe thm trang Chinh sach Vong i H tr xem nguyn tc h tr san phm cua Microsoft t khi phat hanh cho n luc kt thuc vong i san phm.

Chinh sach Vong i H tr Office

xem thng tin Vong i H tr cho mt phin ban Microsoft Office cu th, hay chon san phm va phin ban bn di phu hp vi ban.

       Office Word 2010

       Office OneNote 2010 (EN)
       Office OneNote 2010 (phin ban Home and Student) (EN)

       Vn phong 2010

       Office 2010 (tt ca phin ban) (EN)

       Vn phong 2007

       Vn phong 2007 (EN)

       Phin ban Cu hn

       Xem Chi muc Vong i H tr (EN)

Duy?t l?i l?n sau cng : 04 Thang T 2014