Podr?ka za probleme sa programima OneNote 2010 i 2007

Pomo? i podr?ka za Microsoft OneNote. Veze ka korisni?koj slu?bi, tehn. re?enjima, preuzimanjima, dodacima, predlo?cima i odgovorima na probleme.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Dostupan je Office 2010 servisni paket 1 (SP1)
Microsoft Office 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010, uklju?uju?i poboljšanja stabilnosti, performansi i bezbednosti.

Lista svih Office 2010 SP1 paketa (engl.)
Dobijte pregled SP1 paketa za programski paket Microsoft Office 2010 i dodatne Office proizvode.

Opis paketa Office 2010 Language Pack SP1
Microsoft Office 2010 Language Pack servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010 Language Pack.

Opis Office jezi?kog interfejs paketa 2010 SP1 (engl.)
Microsoft Office jezi?ki interfejs paket 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office jezi?ki interfejs paket 2010.

Prvi koraci uz OneNote 2010
Ako poznajete OneNote 2007, koristili ste stariju verziju programa OneNote ili nikada ranije niste koristili OneNote, istra?ite ove resurse da biste po?eli da otkrivate kako se koristi najnovija verzija.

Stranica podr?ke za OneNote na lokaciji Office.com
Prona?ite informacije o proizvodima, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Vodi?i za Office 2010 proizvode (engl.)
Vodi?i za Office 2010 proizvode obezbe?uju pregled novina u va?im omiljenim Microsoft Office programima, kao i detaljniji pregled pogodnosti u svim Office 2010 programima, Office Online aplikacijama i sistemu Office Mobile 2010.

IT stru?njaci: Posetite Office TechCenter na lokaciji Technet (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa sistemom Office na jednom mestu za IT stru?njake

Projektanti: Posetite Office Centar za razvoj na lokaciji MSDN (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa razvojem sistema Office na jednom mestu

Pitajte zajednicu: Microsoft Office OneNote forum na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office OneNote forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Automatski re?ite naj?e??e probleme pomo?u Fix It re?enja povezanih sa sistemom Office
Prona?ite automatizovana Fix It re?enja za naj?e??e probleme sa sistemom Office.

OneNote kursevi
Sledite video podu?avanja korak po korak za kori??enje programa OneNote.

Predlo?ci za OneNote
Preuzmite predlo?ke koji ?e olak?ati prilago?avanje programa OneNote va?im potrebama.

Najbolja re?enja

?tampa? ?Po?alji u OneNote 2007? nedostaje u dijalogu ??tampanje? u Office 2007 programu
Ovaj ?lanak obezbe?uje na?in re?avanja ovog problema.

Kori??enje Office trake
Ova stranica vam pru?a vi?e informacija o Office traci.

Nije mogu?e koristiti Outlook 2007 za slanje ili ?uvanje e-poruke kreirane u programu OneNote 2007
Ovaj ?lanak obezbe?uje na?in re?avanja ovog problema.

Poruka o gre?ci: ?Ovaj odeljak poti?e iz novije verzije programa OneNote i nije ga mogu?e otvoriti?
Ovaj ?lanak obezbe?uje na?in re?avanja ovog problema.

Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda
Posetite Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Opis SP 3 za programski paket 2007 Office i paketa Office Language Pack 2007 SP3
Preuzmite najnovije ispravke za programski paket Office 2007 i Office Language Pack 2007.

Najva?niji problemi

Naj?e??i problemi

?tampa? ?Po?alji u OneNote 2007? nedostaje u dijalogu ??tampanje? u Office 2007 programu
Saznajte kako da re?ite problem i ?tampate u programu OneNote.

Vra?anje izbrisanih bele?aka (engl.)
Vratite izbrisane odeljke, stranice, podstranice i sadr?aj.

Zajedni?ki rad u deljenoj bele?nici (engl.)
Pogledajte ovaj kurs na mre?i koji olak?ava koautorstvo, kori??enje dozvola i deljenje bele?nica.

Deljenje bele?nica u programu OneNote 2010
Nau?ite nove na?ine deljenja bele?nica.

Pregled srodnih centara za re?enja

Da biste saznali vi?e o srodnim proizvodima ili temama, kliknite na centar za re?enja naveden u nastavku.

Preuzimanja

Preuzimanja

Dostupan je Office 2010 servisni paket 1 (SP1)
Microsoft Office 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010, uklju?uju?i poboljšanja stabilnosti, performansi i bezbednosti.

Lista svih Office 2010 SP1 paketa (engl.)
Dobijte pregled SP1 paketa za programski paket Microsoft Office 2010 i dodatne Office proizvode.

Opis paketa Office 2010 Language Pack SP1
Microsoft Office 2010 Language Pack servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010 Language Pack.

Opis Office jezi?kog interfejs paketa 2010 SP1 (engl.)
Microsoft Office jezi?ki interfejs paket 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office jezi?ki interfejs paket 2010.

Ispravka za Microsoft Office OneNote 2007
Ova ispravka obezbe?uje najnovije ispravke za Microsoft Office OneNote 2007. Pored toga, ona sadr?i pobolj?anja stabilnosti i performansi.

Microsoft Office 2007 programski dodatak: Microsoft Save as PDF or XPS
Ovo preuzimanje vam omogu?ava da izvezete i sa?uvate u PDF i XPS formatima u osam Microsoft Office 2007 programa. Ono vam omogu?ava i da po?aljete kao prilog e-po?te u PDF i XPS formatima u podskupu ovih programa.

Predlo?ci za OneNote
Preuzmite predlo?ke koji ?e olak?ati prilago?avanje programa OneNote va?im potrebama.

Primena Office Online aplikacija (instaliranih na SharePoint 2010 proizvodima) (engl.)
Ovaj ?lanak namenjen je IT stru?njacima koji planiraju da primene Office Online na SharePoint 2010 proizvodima na licu mesta u svojim organizacijama.

Windows PowerShell kompajlirana pomo? za Office Online (engl.)
.chm datoteka koja se mo?e preuzeti i koja sadr?i pomo? za Windows PowerShell cmdlet-ove za Office Online.

Samopodr?ka

Opcije samopodr?ke

Pretra?ite bazu znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja za tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Pitajte zajednicu: Microsoft Office OneNote forum na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office OneNote forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

IT stru?njaci: Posetite Office TechCenter na lokaciji Technet (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa sistemom Office na jednom mestu za IT stru?njake

Projektanti: Posetite Office Centar za razvoj na lokaciji MSDN (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa razvojem sistema Office na jednom mestu

Pomo? u podr?ci

Opcije pomo?i u podr?ci

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, ?askanja ili telefona.

Podr?ka za incidente po ugovoru

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik, imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik, mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke, u zavisnosti od nivoa pretplate. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni klijenti sa premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i preko lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft garancija za softver
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft garancije za softver.

Microsoft Pinpoint (engl.)
Pove?ite se sa hiljadama preduze?a sa Microsoft certifikatom da biste prona?li proizvode i usluge.

Korisni?ka slu?ba

Ako imate pitanje koje nije tehni?ke prirode, dostupni su slede?i resursi korisni?ke slu?be:

Prodaja i licenciranje proizvoda
Posetite Centar za re?enja prodaje i licenciranja da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Zamene, refundacije i popusti (engl.)
Posetite Centar za re?enja zamena, refundacija i popusta da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Obratite se predstavniku korisni?ke slu?be
Prona?ite pomo? za svoje pitanje koje nije tehni?ke prirode. Obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi putem ?askanja ili e-po?te.

?ivotni ciklus podr?ke

Prika?ite informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Datumi ?ivotnog ciklusa podr?ke za OneNote
Prika?ite datume zavr?etka ?ivotnog ciklusa podr?ke za OneNote.

Poslednji pregled : 4. april 2014.