„Onenote 2010“ palaikymas ir 2007 m. versijos problemos

?Microsoft OneNote? pagalba ir palaikymas. Nuorodos ? klient? tarnybos ir techninius sprendimus, atsisiuntimus, priedus, ?ablonus, atsakymus ? klausimus.

Pagrindiniai ?altiniai

Pagrindiniai ?altiniai

Automati?kai pa?alinkite ?prastines problemas naudodami su ?Office? susijusius pataisymus
?ia rasite da?niausiai pasitaikan?i? ?Office? problem? automatinius pataisymus.

Darbo su ?OneNote 2010? prad?ia
Jei mokate naudotis ?OneNote 2007?, naudojote ankstesn? ?OneNote? versij? ar niekada anks?iau nenaudojote ?OneNote?, nor?dami i?mokti naudoti naujausi? jo versij? patyrin?kite ?iuos ?altinius.

?OneNote? palaikymo puslapis tinklalapyje Office.com
?ia rasite informacij? apie produkt?, ?sigijimo b?dus, taip pat ?inyn? ir straipsnius, kuriuose apra?omos instrukcijos, ir kt.

?Office 2010? produkt? vadovai (EN)
?Office 2010? produkt? vadovuose pateikta j?s? m?gstam? ?Microsoft Office? program? naujien? ap?valga, taip pat i?samesn? ?Office 2010? program?, ?Office? taikom?j? ?iniatinklio program? bei ?Office Mobile 2010? privalum? analiz?.

Pateikite klausim? bendruomenei: ?Microsoft Office OneNote? forumas tinklalapyje ?Microsoft Community? (EN)
?Office OneNote? forumuose pateikite klausim? ar ie?kokite atsakym?. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

Geriausi sprendimai

2007 m. ?Office programoje, spausdinimo dialogo lange, tr?ksta spausdintuvo ?Send To OneNote 2007"
?iame straipsnyje apra?yta, kaip ?i? problem? spr?sti.

?Office? juostel?s naudojimas
?iame puslapyje daugiau su?inosite apie ?Office? juostel?.

Negalite naudoti ?Outlook 2007? nor?dami si?sti ar ?ra?yti el. lai?k?, sukurt? naudojant program? ?OneNote 2007?
?iame straipsnyje apra?yta, kaip ?i? problem? spr?sti.

Klaidos prane?imas: ??i dalis yra paimta i? v?lesn?s ?OneNote? versijos, tod?l jos atidaryti negalima?
?iame straipsnyje apra?yta, kaip ?i? problem? spr?sti.

Svarbiausi klausimai

Svarbiausi klausimai

Spausdintuvo ?Send To OneNote 2007? ?Office? 2007 programos dialogo lange ?Print? (Spausdinti) n?ra
Su?inokite, kaip i?spr?sti ?i? problem? ir spausdinti ? ?OneNote?.

I?trint? pastab? atk?rimas (EN)
I?trint? skyri?, puslapi?, paragraf? ir turinio atk?rimas.

Bendras darbas bendrai naudojamose darbaknyg?se (EN)
Per?i?r?kite ?? internetin? kurs?, kuris pad?s jums i?mokti bendradarbiauti, dalintis ir nustatyti leidimus bendrai naudojamose darbaknyg?se.

Dalinimasis darbaknyg?mis ?OneNote 2010?
I?samiau su?inokite, kaip galima dalintis darbaknyg?mis.

Nar?yti susijusius sprendim? centrus

Nor?dami su?inoti daugiau apie susijusius produktus ar temas, spustel?kite ant sprendim? centro s?ra?e ?emiau.

Atsisi?sti si?lomi failai

Atsisi?sti si?lomi failai

„Office 2010“ 1 pakeitim? paketas (SP1) jau yra
„Microsoft Office 2010“ 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai „Office 2010“, ?skaitant pagerintas stabilumo, našumo ir saugumo funkcijas.

Vis? „Office 2010“ SP1 paket? s?rašas (EN)
SP1 paket? „Microsoft Office 2010“ program? paketui ir papildomiems „Office“ produktams apl?valga.

„Office 2010“ kalb? paketas SP1
„Microsoft Office 2010“ kalb? paketo 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Office 2010“ kalb? paketui.

„Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketo SP1 aprašymas
„Microsoft Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketo 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketui.

?Microsoft Office OneNote 2007? naujinimas
?iame naujinime yra naujausi ?Microsoft Office OneNote 2007? pakeitimai. Be to, ?is naujinimas pad?s padidinti programos stabilum? ir pagerinti jos veikim?.

?OneNote? ?ablonai
Atsisi?skite ?ablonus, kuriuos naudodami lengviau pritaikysite ?OneNote? savo poreikiams.

Savaranki?kas palaikymas

Savaranki?ko palaikymo galimyb?s

Ie?ka ?ini? baz?je
?prastini? problem? technini? sprendim? ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je.

Pateikite klausim? bendruomenei: ?Microsoft Office OneNote? forumas tinklalapyje ?Microsoft Community? (EN)
?Office OneNote? forumuose pateikite klausim? ar ie?kokite atsakym?. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

IT specialistams: apsilankykite ?Office? technini? paslaug? centre svetain?je ?Technet? (EN)
Vieta, kurioje rasite IT specialistams skirtus su ?Office? susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?

Program? k?r?jams: apsilankykite ?Office? program? k?rimo centre MSDN svetain?je (EN)
Vieta, kurioje rasite su ?Office? program? k?rimu susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?

Pagalba

Mokamo palaikymo galimyb?s

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist?

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist? el. pa?tu, naudodamiesi pokalbi? kanalu ar telefonu.

Klient? aptarnavimas

Jei jums kilo klausimas, nesusij?s su techniniais dalykais, galite pasinaudoti ?iais klient? aptarnavimo centro ?altiniais:

Produkt? pardavimas ir licencijavimas
Apsilankykite pardavimo ir licencijavimo sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir saitus ? naudingus ?altinius.

Susisiekite su klient? aptarnavimo centro atstovu
Jums bus suteikta pagalba d?l klausimo, nesusijusio su techniniais dalykais. Susisiekite su ?Microsoft? klient? aptarnavimo centru naudodamiesi pokalbi? kanalu ar el. pa?tu.

Palaikymo trukm?

Per?i?r?kite informacij? apie palaikymo trukm?

?Microsoft? produkt? palaikymo trukm?s strategija
Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? produkt? palaikymo nuostatas nuo ?sigaliojimo iki pabaigos, apsilankykite palaikymo trukm?s strategijos puslapyje.

?OneNote? palaikymo trukm?s terminai
Per?i?r?kite ?OneNote? palaikymo trukm?s pabaigos terminus.

Paskutin? per?i?ra : 2014 m. baland?io 4 d.