Microsoft Excel 2010 un 2007 atbalsts

Excel 2007/2010 atbalsta opcijas, papildinform?cija un inform?cija par atbalsta lieto?anas ciklu.

Atbalsta opcijas un resursi

Lai sa?emtu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar programmu Excel, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Office 2010 pal?dz?ba un ieteikumi
Apmekl?jiet Office pal?dz?bas un ieteikumu centru, lai uzzin?tu par programmas Excel nodro?in?taj?m iesp?j?m.

Ir pieejama Office 2010 1. servisa pakotne (SP1)
Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos Office 2010 atjaunin?jumus, tostarp stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

IT speci?listiem: Office TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Office TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus papildu probl?mu nov?r?anas risin?jumus un nor?d?jumus.

Izstr?d?t?jiem: Office izstr?d?t?ju centrs vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Office izstr?d?t?ju centru vietn? MSDN, lai uzzin?tu vair?k par Office izstr?des procesu.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Microsoft kopiena (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus kopienas Office forumos.

IT speci?listiem: Microsoft TechNet Office forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Office forumos.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Office programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN forumos saist?b? ar Office programmat?ras izstr?di.

Ieg?stiet visp?r?gu vai klientu apkalpo?anas pal?dz?bu
Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Microsoft produktiem un pakalpojumiem, apmekl?jiet lapu Sazinieties ar mums.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Sa?emiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? produkta un t? versijas atbilsto?i tam, kas darbojas j?su dator?. M?s jums uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das ir jums pieejam?s atbalsta opcijas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Lai noteiktu, k?du versiju izmantojat, noklik??iniet uz pogas S?kt, noklik??iniet, lai tiktu par?d?ta sada?a Visas programmas, noklik??iniet uz Office mapes un skatiet versiju blakus programmu nosaukumiem.

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
Ja esat TechNet Plus abonents, jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta gad?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
Ja esat MSDN abonents, atkar?b? no abonementa l?me?a, iesp?jams, esat ties?gs sa?emt l?dz pat ?etriem (4) tehnisk? atbalsta gad?jumiem. ?os atbalsta gad?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie gad?jumi ir l?dzv?rt?gi profesion?l? atbalsta maksas gad?jumiem. Izmantojiet tehnisk? atbalsta gad?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?mai, ja varat replic?t ?o probl?mu ar ra?o?anu nesaist?t? vid?. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: piek??stiet neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Papildinform?cija

Programmas Excel lieto?ana

Office pal?dz?ba un ieteikumi
Microsoft Office Online ir visaptvero?s Microsoft Office inform?cijas resurss, kur? pieejamas veidnes, ieteikumi, lejupiel?des un cita inform?cija.

Darba s?k?ana programm? Excel 2010
P?reja no vec?kas Office versijas, uzziniet, kas jauns, vai sa?emiet pamatnor?d?jumus par lieto?anas uzs?k?anu.

Darba s?k?ana programm? Excel 2007
Uzziniet, k?das izmai?as ir veiktas sist?m? Office 2007, un skatiet, kas jauns ?aj? iepriek??j? versij?.

Office apm?c?ba
Apl?kojiet pied?v?tos tie?saistes apm?c?bas kursus.

Office 2010 aktiviz??ana
Ieg?stiet inform?ciju par to, k? aktiviz?t Microsoft 2010 programmas.

Vai beidzies Office 2010 izm??in?jumversijas der?guma termi??? Ieg?stiet pilno versiju jau ?odien Microsoft veikal?.
Turpiniet lietot sist?mu Office 2010 un izmantojiet nepiecie?amos r?kus, kas ?auj efekt?vi str?d?t ar darba, skolas un m?jas projektiem.

Atbalsta lieto?anas cikls

Papildinform?cija par sist?mas Office atbalsta lieto?anas ciklu

Atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft produktu atbalsta vadl?nijas, s?kot no atbalsta pieejam?bas l?dz pat produktu lieto?anas cikla beig?m.

Office atbalsta lieto?anas cikla politikas
Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas cikla politik?m, kas paredz?tas Office produktu saimei.

Excel 2010
Uzziniet vair?k par to, ko noz?m? atbalsta snieg?anas izbeig?ana programmai Excel 2010.

Excel 2007
Uzziniet vair?k par to, ko noz?m? atbalsta snieg?anas izbeig?ana programmai Excel 2007.

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Office saimes produktu atbalsta lieto?anas cikls: bie?i uzdotie jaut?jumi (EN)
Ieg?stiet konkr?t?ku inform?ciju par Office saimes produktiem.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2015. gada 15. janv?ris