Microsoft Excel 2010 ir 2007 palaikymas

Palaikymo parinktys, su?inokite daugiau ir veikimo ciklo informacija ?Excel 2007 / 2010.

Palaikymo parinktys ir i?tekliai

D?l technin?s pagalbos su ?Excel? spustel?kite ?ia. Kitam turiniui pasirinkite kategorij? ?emiau.

Savaranki?kos pagalbos parinktys

?Office 2010? pagalba ir temos ?Kaip?
Apsilankykite ?Office? pagalbos ir tem? ?Kaip? centre ir raskite vis? informacij? apie ?Excel?.

?Office 2010? 1 pakeitim? paketas (SP1) jau yra
?Microsoft Office 2010? 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai ?Office 2010?, ?skaitant pagerintas stabilumo, na?umo ir saugumo funkcijas.

Savaranki?kas palaikymas darbui

IT profesionalams: ?Office? ?TechCenter on TechNet? (EN)
Apsilankykite ?Office? ?TechCenter on TechNet? papildom? trik?i? diagnostikos patarim? ir nuorod? IT profesionalams.

K?r?jams: ?Office? k?rimo centras MSDN (EN)
Apsilankykite ?Office? k?rimo centre MSDN ir su?inokite, kaip vyksta ?Office? k?rimas.

Palaikymas smulkiajam verslui (EN)
Paprasti pagalbos ir diagnostikos patarimai smulkiajam verslui.

?Microsoft Premier? klientams: apsilankykite ?Microsoft Premier Online? (MPO) d?l trik?i? diagnostikos i?tekli? arba prane?kite apie incident? internetu
?mon?s klientai su ?Premier? paskyromis gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) tinkle, kur ras trik?i? diagnostikos informacijos arba gal?s prane?ti apie incident? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

?Microsoft Partners?: apsilankykite ?Microsoft Partner? tinkle (EN)
?Microsoft? partneriai gali m?gautis neribotu internetiniu palaikymu per ?Microsoft Partner? tinkl?.

?Microsoft? bendruomen? (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Office? bendruomen?s forumuose.

IT profesionalams: ?Microsoft TechNet Office? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Microsoft TechNet Office? forumuose.

K?r?jams: ?Microsoft MSDN Software Development for Office? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?MSDN Software Development for Office? forumuose.

Gaukite ne technin? arba kliento aptarnavimo pagalb?
D?l bendr?j? u?klaus? apie ?Microsoft? produktus ir paslaugas galite apsilankyti puslapyje ?Susisiekite su mumis?.

Techninio palaikymo variantai

Gaukite ?Microsoft? technin? palaikym?
Nor?dami susisiekti su ?Microsoft? palaikymo specialistu, spustel?kite ant jums tinkan?io produkto ir versijos ?emiau. Mes u?duosime kelis klausimus, kurie pad?s mums nustatyti, kokios yra j?s? palaikymo galimyb?s. Tai gali b?ti el. pa?tas, pateikimas internetu arba palaikymas telefonu.

Nor?dami su?inoti, kuri? versij? turite, spustel?kite mygtuk? ?Prad?ti?, spustel?kite ?Visos programos?, spustel?kite ant aplanko ?Office? ir per?i?r?kite nurodytas versijas prie program? pavadinim?.

Techninis palaikymas darbui

IT profesionalams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo ?TechNet? pranumerat? (EN)
Kaip ?TechNet Plus? prenumeratorius turite teis? gauti dviej? (2) nemokam? incident? palaikym? ir 20 procent? nuolaid? papildomai perkamam incident? palaikymui telefonu. Su?inokite daugiau.

K?r?jams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo MSDN prenumerat? (EN)
Kaip MSDN prenumeratorius turite teis? gauti iki keturi? (4) techninio palaikymo incident? priklausomai nuo j?s? prenumeratos lygio. ?ie palaikymo incidentai gali b?ti naudojami spr?sti technini? gedim? pataisymus negamybinei aplinkai, jie yra ekvivalenti?ki apmokamiems profesionalaus palaikymo incidentams. J?s galite naudoti techninio palaikymo incident? rasti sprendim? gamybos klausimu, jei galite atkurti t? problem? negamybin?je aplinkoje. Su?inokite daugiau.

?Microsoft Premier? klientams: apsilankykite ?Microsoft Premier Online? d?l trik?i? diagnostikos i?tekli? arba prane?kite apie incident? internetu
?mon?s klientai su ?Premier? paskyromis gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) tinkle, kur ras trik?i? diagnostikos informacijos arba gal?s prane?ti apie incident? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

?Microsoft Partners?: neribota prieiga prie palaikymo internetu per ?Microsoft Partner? tinkl? (EN)
?Microsoft? partneriai gali m?gautis neribotu internetiniu palaikymu per ?Microsoft Partner? tinkl?.

Su?inokite daugiau

?Excel? naudojimas

?Office? pagalba ir temos ?Kaip?
?Microsoft Office Online? yra nepakei?iamas ?Microsoft Office? informacijos centras su ?ablonais, atsisiuntimais ir kita.

Darbo prad?ia su ?Excel 2010?
Pereikite i? ankstesn?s ?Office? versijos, su?inokite, kas naujo, raskite bazini? instrukcij? pradedantiems naudotojams.

Prad?kite darb? su ?Excel 2007?
Su?inokite apie poky?ius ?Office 2007? ir kas naujo nuo ankstesn?s versijos.

?Office? apmokymai
Per?i?r?kite si?lomus mokymo internetu kursus.

?Office 2010? suaktyvinimas
Su?inokite, kaip suaktyvinti savo ?Microsoft 2010? programas.

Baig?si ?Office 2010? bandomasis laikotarpis? Gaukite piln? versij? ?Microsoft? parduotuv?je ?iandien.
Naudokit?s ?Office 2010? ir toliau, kad tur?tum?te visus ?rankius, kuri? reikia j?s? darbo, nam? ir vietiniams projektams.

Palaikymo trukm?

Su?inokite apie ?Office? palaikymo cikl? daugiau

Palaikymo ciklo politikos puslapis
Apsilankykite ?Microsoft? palaikymo ciklo politikos puslapyje ir per?i?r?kite ?Microsoft? nuorodas ? produkto palaikym? nuo prieinamumo iki eksploatavimo ciklo pabaigos.

?Office? palaikymo ciklo politika
Patikrinkite ?Office? produkt? ?eimos palaikymo ciklo politikos informacij?.

?Excel 2010?
Su?inokite daugiau, k? rei?kia palaikymo ciklo pabaiga ?Excel 2010?.

?Excel 2007?
Su?inokite daugiau, k? rei?kia palaikymo ciklo pabaiga ?Excel 2007?.

Per?i?r?kite palaikymo ciklo informacij?

?Office? ?eimos produkt? palaikymo ciklo DUK (EN)
Gaukite daugiau informacijos apie ?Office? produkt? ?eim?.

Paskutin? per?i?ra : 2015 m. sausio 15 d.