Podr?ka za Windows Internet Explorer 6, 7, 8 i 9

Opcije podr?ke, vi?e informacija i informacije o ?ivotnom ciklusu za Internet Explorer 6/7/8/9.

Opcije i resursi podr?ke

Za tehni?ku pomo? sa starijim verzijama programa Internet Explorer kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Internet Explorer
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? za Internet Explorer da biste saznali kako da dobijete sve ?to ?elite od programa Internet Explorer.

Nabavka najnovijih servisnih paketa, ispravki i jo? mnogo toga
Posetite Microsoft Download Center da biste prona?li najnovije servisne pakete, ispravke, probne verzije i upravlja?ke programe.

Opcije samopodr?ke za rad

IT stru?njaci: Internet Explorer TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Internet Explorer TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Projektanti: Internet Explorer centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Internet Explorer centar za projektante na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o projektovanju operativnog sistema Windows.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Resursi zajednice

Microsoft zajednica (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Community Office forumima.

IT stru?njaci: Internet Explorer forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Internet Explorer forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Internet Explorer (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Internet Explorer.

Blog Internet Explorer tima (engl.)
Budite u toku sa najnovijim vestima od in?enjerskog tima programa Internet Explorer.

Pronala?enje netehni?ke pomo?i ili pomo?i korisni?ke slu?be
Za op?te upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite na?u stranicu ?Obratite nam se?.

Opcije tehni?ke podr?ke

Pronala?enje Microsoft tehni?ke podr?ke
Da biste se obratili Microsoft stru?njaku podr?ke, kliknite ispod na proizvod i verziju koji se odnose na vas. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo lak?e utvrdili koje su va?e opcije podr?ke. Opcije podr?ke mogu biti putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili putem telefona.

Da biste saznali koju verziju programa Internet Explorer imate, otvorite Internet Explorer, pritisnite kombinaciju tastera ALT + H i izaberite stavku Osnovni podaci o programu Internet Explorer.

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podr?ke mogu se koristi za re?avanje tehni?kih problema u neproizvodnom okru?enju i imaju isti status kao pla?eni incidenti profesionalne podr?ke. Incident tehni?ke podr?ke mo?ete iskoristiti za pronala?enje re?enja za proizvodni problem ako mo?ete da ponovite taj problem u neproizvodnom okru?enju. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Saznajte vi?e

Kori??enje programa Windows Internet Explorer

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Internet Explorer
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? za Internet Explorer da biste saznali kako da dobijete sve ?to ?elite od programa Internet Explorer.

Prona?ite nedavno pose?ene veb stranice i vratite se na njih (engl.)
Saznajte kako lako mo?ete prona?i veb lokacije i stranice koje ste posetili u pro?losti i vratiti se na njih.

Koristite omiljene lokacije za snala?enje na vebu (engl.)
Saznajte kako da koristite omiljene lokacije da biste veb lokacije koje ?esto pose?ujete stavili nadohvat ruke.

Nadogradnja programa Windows Internet Explorer

Preuzmite najnoviju verziju programa Internet Explorer
Posetite mati?nu stranicu programa Internet Explorer da biste saznali vi?e o najnovijem izdanju i preuzeli najnoviju verziju.

?ivotni ciklus podr?ke

Saznajte vi?e o Windows Internet Explorer ?ivotnom ciklusu podr?ke

Stranice sa smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Windows Internet Explorer smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke
Pogledajte informacije o smernicama ?ivotnog ciklusa podr?ke za Internet Explorer porodicu proizvoda.

Poslednji pregled : 9. decembar 2014.