Hỗ trợ dành cho Windows Media Player

Tr? giúp và thông tin dành cho Microsoft Windows Media Player. Tùy ch?n h? tr?, tài nguyên và ch? đ? hư?ng d?n.

Tuỳ chọn và tài nguyên hỗ trợ

Đ? đư?c h? tr? k? thu?t v? Windows Media Player, h?y b?m vào đây. Đ? xem n?i dung khác, h?y ch?n danh m?c bên dư?i.

Tùy chọn tự hỗ trợ

Hư?ng d?n và Tr? giúp Windows Media Player (EN)
Truy c?p trung tâm Hư?ng d?n và Tr? giúp Windows Media Player đ? t?m hi?u cách b?n có th? nh?n m?i th? ngoài Windows Media Player.

Cách l?y Windows Media Player m?i nh?t (EN)
S? d?ng b?ng đư?c li?t kê t?i đây đ? t?m tr?nh phát thích h?p cho các h? đi?u hành Windows và Windows Phone c?a b?n.

Tùy chọn tự hỗ trợ cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Windows Client TechCenter trên TechNet (EN)
Truy c?p Windows TechCenter trên TechNet đ? bi?t cách g? r?i và hư?ng d?n nâng cao cho Chuyên viên CNTT.

Nhà phát tri?n: Trung tâm dành cho Nhà phát tri?n Windows Client trên MSDN (EN)
Truy c?p Trung tâm dành cho Nhà phát tri?n Windows Client trên MSDN đ? t?m hi?u v? vi?c phát tri?n Windows.

H? tr? cho Doanh nghi?p Nh? (EN)
Tr? giúp và g? r?i đơn gi?n cho doanh nghi?p nh?.

Khách hàng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t các tài nguyên g? r?i ho?c đ? g?i m?t s? c? tr?c tuy?n
Các khách hàng là doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t thông tin g? r?i ho?c đ? m? m?t s? c? h? tr? v?i chuyên gia h? tr? Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? truy c?p tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

C?ng đ?ng Microsoft (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t qua các gi?i pháp trong di?n đàn C?ng đ?ng Windows.

Chuyên viên CNTT: Di?n đàn Microsoft TechNet Windows (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t qua các gi?i pháp trong di?n đàn Microsoft TechNet Windows.

Nhà phát tri?n: Di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m c?a Microsoft MSDN cho Windows Client (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t qua các gi?i pháp trong di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m c?a MSDN cho Windows.

Nh?n h? tr? không ph?i là k? thu?t ho?c h? tr? d?ch v? khách hàng
Đ?i v?i th?c m?c chung v? s?n ph?m và d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Liên h? v?i Chúng tôi.

Tùy ch?n h? tr? k? thu?t

B?n có th? đ? đi?u ki?n đ? đư?c h? tr? b?o hành mi?n phí t? OEM (nhà s?n xu?t thi?t b? g?c) c?a m?nh
Truy c?p trang liên h? OEM c?a chúng tôi đ? t?m hi?u cách nh?n bi?t xem cài đ?t c?a b?n có ph?i là OEM hay không và cách duy?t thông tin liên h? c?a nhi?u OEM. N?u s?n ph?m Microsoft đ? đư?c cài đ?t s?n, phân ph?i cùng v?i máy tính c?a b?n ho?c có đư?c dư?i d?ng b?n c?p nh?t tr?c ti?p t? nhà s?n xu?t máy tính, th? ngu?n h? tr? chính là nhà s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM), đây là ngư?i cung c?p s?n ph?m Microsoft.

Nh?n h? tr? k? thu?t c?a Microsoft
Để liên hệ với chuyên viên hỗ trợ của Microsoft qua e-mail, đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại, hãy bấm vào sản phẩm và phiên bản có thể áp dụng cho bạn dưới đây. Để phục vụ bạn hiệu quả, chúng tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi.

Làm theo các bư?c trong bài vi?t "Cách xác đ?nh phiên b?n c?a Windows Media Player (EN)" này đ? t?m hi?u phiên b?n nào c?a Windows Media Player đ? đư?c cài đ?t trên PC c?a b?n.

Tùy chọn hỗ trợ k? thu?t cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng B?n đăng k? TechNet c?a b?n (EN)
V?i tư cách là ngư?i đăng k? TechNet Plus, b?n có đ? đi?u ki?n đ? nh?n hai (2) gói d?ch v? khuy?n m?i và đư?c gi?m giá 20% đ?i v?i m?i d?ch v? b? sung qua đi?n tho?i mà b?n mua. T?m hi?u thêm.

Nhà phát tri?n: Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng B?n đăng k? MSDN c?a b?n (EN)
V?i tư cách là Ngư?i đăng k? MSDN, b?n có th? đ? đi?u ki?n đ? nh?n t?i đa (4) gói d?ch v? h? tr? k? thu?t tùy thu?c vào c?p đ? đăng k? c?a b?n. Các gói d?ch v? h? tr? này có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i quy?t các s? c? gián đo?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong môi trư?ng phi s?n xu?t và tương đương v?i gói d?ch v? H? tr? Chuyên nghi?p có tính phí. B?n có th? s? d?ng gói d?ch v? h? tr? k? thu?t đ? t?m ki?m gi?i pháp cho v?n đ? s?n xu?t n?u b?n có th? sao nhân b?n v?n đ? đó trong môi trư?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thêm.

Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO)
Khách hàng doanh nghiệp có tài khoản Premier có thể truy cập Microsoft Premier Trực tuyến (MPO) để biết thông tin g? r?i hoặc để mở gói dịch vụ hỗ trợ với chuyên viên hỗ trợ của Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

T?m hiểu thêm

S? d?ng Windows Media Player

Trang ch? s?n ph?m c?a Windows Media Player (EN)
Truy c?p trang ch? c?a Windows Media Player đ? bi?t thêm các m?o h?u ích v? m?t thông tin.

Câu h?i thư?ng g?p v? Windows Media Player (EN)
Nh?n câu tr? l?i cho m?t s? câu h?i ph? bi?n v? vi?c s? d?ng Windows Media Player.

Các tính năng c?a Windows Media Player 12 (EN)
T?m hi?u thêm v? Windows Media Player 12 và Windows 7.

Codec: câu h?i thư?ng g?p (EN)
Dư?i đây là các câu tr? l?i cho m?t s? câu h?i ph? bi?n v? codec.

S? d?ng Windows Media Player (EN)
T?m hi?u ki?n th?c cơ b?n, t?i nh?c/video, s?p x?p và cá nhân hóa Windows Media Player.

Phát CD ho?c DVD trong Windows Media Player (EN)
N?u máy tính c?a b?n đ? đư?c cài đ?t ? DVD và b? gi?i m? DVD tương thích, b?n có th? s? d?ng Windows Media Player đ? phát đ?a Video DVD.

Ghi CD ho?c DVD trong Windows Media Player (EN)
T?m hi?u cách s? d?ng Windows Media Player đ? sao chép nh?c, h?nh ?nh và video t? thư vi?n c?a b?n vào CD ho?c DVD tr?ng.

S? d?ng Windows Media Player (EN)
Truy c?p trang s?n ph?m c?a Windows Media Player đ? t?m hi?u cách b?n có th? nh?n m?i th? ngoài Windows Media Player 12.

Di chuy?n sang Windows 7

Windows 7 Upgrade Advisor (EN)
Đ? xem li?u PC c?a b?n đ? s?n sàng đ? s? d?ng Windows 7 chưa, h?y t?i xu?ng và ch?y Windows 7 Upgrade Advisor mi?n phí.

Nâng c?p lên Windows 7 ngay hôm nay (EN)
T?i xu?ng Windows 7 ngay hôm nay đ? đư?c an toàn hơn.

Nâng c?p t? Windows Vista lên Windows 7 (EN)
T?m hi?u cách nâng c?p Windows Vista lên Windows 7 và đ?t các t?p, cài đ?t và chương tr?nh c?a b?n vào m?t nơi.

Nâng c?p lên Windows 7: câu h?i thư?ng g?p (EN)
Nh?n câu tr? l?i cho các câu h?i v? vi?c nâng c?p lên Windows 7, bao g?m s? khác bi?t gi?a phiên b?n nâng c?p và phiên b?n đ?y đ? c?a Windows 7.

T?p và thư m?c c?a tôi n?m ? đâu sau khi nâng c?p t? Windows XP ho?c Windows Vista? (EN)
T?m hi?u cách t?m các t?p và thư m?c c?a b?n sau khi nâng c?p, bao g?m vi?c truy c?p vào thư m?c Windows.old.

V?ng đời hỗ trợ

T?m hi?u thêm v? v?ng đ?i h? tr? Windows Media Player

Internet Explorer và Windows Media Player là các c?u ph?n c?a h? đi?u hành đ? đư?c phát hành. Khi h? đi?u hành đ? l?i th?i ti?n đ?n cu?i v?ng đ?i c?a m?nh, h? tr? dành cho các c?u ph?n c?a h? đi?u hành đó c?ng ch?m d?t.

Trang chính sách v?ng đ?i h? tr?
Truy c?p trang chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft đ? xem các hư?ng d?n c?a Microsoft cho h? tr? s?n ph?m t? tính kh? d?ng t?i khi k?t thúc v?ng đ?i h? tr? c?a s?n ph?m.

Xem thông tin chính sách v?ng đ?i h? tr? dành cho Windows Media Player và d?ng s?n ph?m Windows g?n đây.

Xem thông tin v?ng đ?i h? tr?

B?n d? li?u v? v?ng đ?i c?a Windows (EN)
Xem ngày và thông tin quan tr?ng v? v?ng đ?i h? tr? cho các s?n ph?m Windows.

M?t s? phiên b?n Windows s?p h?t th?i h?n h? tr? (EN)
T?m hi?u cách ki?m tra phiên b?n và gói d?ch v? b?n đang ch?y.

Các Tu? ch?n H? tr? Khác

Duy?t l?i l?n sau cùng : 09 Tháng Mười Hai 2014