Atbalsts programmai Windows Media Player

Pal?dz?ba un inform?cija programmai Microsoft Windows Media Player. Atbalsta opcijas, resursi un ieteikumu t?mas.

Atbalsta opcijas un resursi

Lai ieg?tu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar Windows Media Player, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Windows Media Player pal?dz?ba un ieteikumi
Lai uzzin?tu, k? pilnv?rt?g?k izmantot Windows Media Player nodro?in?t?s iesp?jas, apmekl?jiet Windows Media Player pal?dz?bas un ieteikumu centru.

K? ieg?t programmas Windows Media Player jaun?ko versiju
Izmantojiet tabulu, lai atrastu j?su Windows vai Windows Phone versijai atbilsto?o atska?ot?ju.

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

IT speci?listiem: Windows Client TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Windows TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus papildu nor?d?jumus un probl?mu risin?jumus.

Izstr?d?t?jiem: Windows Client Developer Center vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Windows Client Developer Center vietn? MSDN, lai uzzin?tu par Windows izstr?di.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Microsoft kopiena (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Windows kopienas forumos.

IT speci?listiem: Microsoft TechNet Windows forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Windows forumos.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Windows klienta programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN forumos saist?b? ar Windows programmat?ras izstr?di.

Ieg?stiet visp?r?gu vai klientu apkalpo?anas pal?dz?bu
Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Microsoft produktiem un pakalpojumiem, apmekl?jiet lapu Sazinieties ar mums.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Iesp?jams, esat ties?gs sa?emt OEM (ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja) nodro?in?tu bezmaksas garantijas atbalstu
Apmekl?jiet m?su OEM kontaktinform?cijas lapu, lai uzzin?tu, k? noteikt, vai instal?ciju ir nodro?in?jis OEM, un p?rl?kotu daudzu OEM kontaktinform?ciju. Ja j?su Microsoft produkts ir s?kotn?ji instal?ts, izplat?ts kop? ar datoru vai esat to ieguvis k? jaunin?jumu tie?i no datora ra?ot?ja, galvenais atbalsta sniedz?js ir ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (OEM), kas nodro?in?ja attiec?go Microsoft produktu.

Ieg?stiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu pa e-pastu, iesniedzot atbalsta piepras?jumu tie?saist? vai pa t?lruni, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? produkta un t? versijas atbilsto?i versijai, k?da darbojas j?su dator?. Lai nodro?in?tu efekt?vu pal?dz?bu, jums ir j?atbild uz da?iem jaut?jumiem.

Lai noteiktu, k?da Windows Media Player versija ir instal?ta j?su dator?, veiciet ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas: K? noteikt Windows Media Player versiju (EN).

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
Ja esat TechNet Plus abonents, jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta gad?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
Ja esat MSDN abonents, atkar?b? no abonementa l?me?a, iesp?jams, esat ties?gs sa?emt l?dz pat ?etriem (4) tehnisk? atbalsta gad?jumiem. ?os atbalsta gad?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie gad?jumi ir l?dzv?rt?gi profesion?l? atbalsta maksas gad?jumiem. Izmantojiet tehnisk? atbalsta gad?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?mai, ja varat replic?t ?o probl?mu ar ra?o?anu nesaist?t? vid?. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier Online (MPO)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online (MPO), lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Papildinform?cija

Windows Media Player lieto?ana

Windows Media Player produkta s?kumlapa
Apmekl?jiet Windows Media Player s?kumlapu, lai ieg?tu papildinform?ciju un noder?gus padomus.

Bie?i uzdotie jaut?jumi par Windows Media Player
Ieg?stiet atbildes uz da?iem bie?i uzdotiem jaut?jumiem saist?b? ar Windows Media Player lieto?anu.

Windows Media Player 12 l?dzek?i
Papildinform?cija par Windows Media Player 12 un Windows 7.

Kodeki: bie?i uzdotie jaut?jumi
Atbildes uz da?iem visp?r?giem jaut?jumiem saist?b? ar kodekiem.

Windows Media Player lieto?ana
Apg?stiet pamatdarb?bas, ieg?stiet m?ziku un video, k? ar? k?rtojiet un personaliz?jiet saturu programm? Windows Media Player.

Kompaktdiska vai DVD diska atska?o?ana programm? Windows Media Player
Ja dator? ir instal?ts DVD diskdzinis un ar to sader?gs DVD dekoderis, programm? Windows Media Player varat atska?ot DVD video disku.

Kompaktdiska vai DVD diska ierakst??ana programm? Windows Media Player
Uzziniet, k?, izmantojot programmu Windows Media Player, tuk?? kompaktdisk? vai DVD disk? kop?t bibliot?k? eso?u m?ziku, att?lus un video.

Windows Media Player lieto?ana
Apmekl?jiet Windows Media Player produkta lapu, lai uzzin?tu, k? p?c iesp?jas pilnv?rt?g?k izmantot Windows Media Player 12 iesp?jas.

Migr??ana uz oper?t?jsist?mu Windows 7

Windows 7 jaunin??anas padomnieks
Lai noteiktu, vai dators ir gatavs darb?bai oper?t?jsist?m? Windows 7, lejupiel?d?jiet un palaidiet bez maksas pieejamo Windows 7 jaunin??anas padomnieku.

Jauniniet uz oper?t?jsist?mu Windows 7 jau ?odien (EN)
Ieg?stiet oper?t?jsist?mu Windows 7 jau ?odien un uzlabojiet datora dro??bu.

Jaunin??ana no Windows Vista uz Windows 7
Uzziniet, k? jaunin?t oper?t?jsist?mu Windows Vista uz Windows 7, paturot failus, iestat?jumus un programmas.

Jaunin??ana uz oper?t?jsist?mu Windows 7: bie?i uzdotie jaut?jumi
Ieg?stiet atbildes uz jaut?jumiem saist?b? ar jaunin??anu uz Windows 7, k? ar? uzziniet, ar ko Windows 7 jaunin??anas versijas at??iras no piln?s versijas.

Kur atrodas mani faili un mapes p?c jaunin??anas no Windows XP vai Windows Vista?
Uzziniet, k? p?c jaunin??anas atrast failus un mapes, tostarp k? piek??t mapei Windows.old.

Atbalsta lieto?anas cikls

Papildinform?cija par Windows Media Player atbalsta lieto?anas ciklu

Internet Explorer un Windows Media Player ir t?s oper?t?jsist?mas komponenti, kuras laidien? tie ir iek?auti. Beidzoties attiec?g?s oper?t?jsist?mas dz?ves ciklam, tiek p?rtraukta atbalsta nodro?in??ana ar? t?s komponentiem.

Atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft produktu atbalsta vadl?nijas, s?kot no atbalsta pieejam?bas l?dz pat produktu atbalsta lieto?anas cikla beig?m.

Skatiet inform?ciju par Windows Media Player un jaun?ko Windows produktu saimes atbalsta lieto?anas cikla politiku.

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Windows atbalsta lieto?anas cikla faktu lapa
Skatiet inform?ciju par svar?giem datumiem saist?b? ar atbalsta lieto?anas ciklu, k? ar? inform?ciju par Windows produktiem.

Atsevi???m Windows versij?m tiek p?rtraukta atbalsta nodro?in??ana
Uzziniet, k? noteikt, k?da versija un servisa pakotne darbojas j?su dator?.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : otrdiena, 2014. gada 9. decembris