„Windows Media Player“ palaikymas

?Microsoft Windows Media Player? pagalba ir informacija. Palaikymo parinktys, i?tekliai, temos ?Kaip?.

Palaikymo variantai ir i?tekliai

D?l technin?s pagalbos su ?Windows Media Player? spustel?kite ?ia. Kitam turiniui pasirinkite kategorij? ?emiau.

Savaranki?kos pagalbos parinktys

?Windows Media Player? pagalba ir temos ?Kaip?
Apsilankykite ?Windows Media Player? pagalbos ir tem? ?Kaip? centre ir su?inokite, kaip maksimaliai i?naudoti ?Windows Media Player?.

Kaip gauti naujausi? ?Windows Media Player? versij?
?ioje lentel?je rasite tinkam? leistuv? j?s? ?Windows? ir ?Windows Phone? operacin?ms sistemoms.

Savaranki?kas palaikymas dirbant

IT profesionalams: ?Windows Client? ?TechCenter? svetain?je ?TechNet? (EN)
Apsilankykite ?Windows TechCenter? svetain?je ?TechNet?, prireikus papildom? trik?i? diagnostikos patarim? ir nuorod?, skirt? IT profesionalams.

K?r?jams: ?Windows Client? k?r?j? centras tinkle MSDN (EN)
Apsilankykite ?Windows Client Developer Center on MSDN? centre ir su?inokite daugiau apie ?Windows? k?rim?.

Palaikymas smulkiajam verslui (EN)
Paprasti smulkiajam verslui skirti pagalbos ir trik?i? diagnostikos patarimai.

?Microsoft Premier? klientams: apsilankykite ?Microsoft Premier Online? (MPO) d?l trik?i? diagnostikos i?tekli? arba prane?kite apie incident? internetu
?mon?s klientai, turintys ?Premier? abonement?, gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) svetain?je ir gauti trik?i? diagnostikos informacijos arba prane?ti apie ?vyk? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

?Microsoft Partners?: apsilankykite ?Microsoft Partner? tinkle
?Microsoft? partneriai gali m?gautis neribotu internetiniu palaikymu per ?Microsoft Partner? tinkl?.

?Microsoft? bendruomen? (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Windows? bendruomen?s forumuose.

IT profesionalams: ?Microsoft TechNet Windows? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Microsoft TechNet Windows? forumuose.

K?r?jams: ?Microsoft MSDN Software Development for Windows Client? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?MSDN Software Development for Windows? forumuose.

Gaukite ne technin? arba kliento aptarnavimo pagalb?
D?l bendr?j? u?klaus? apie ?Microsoft? produktus ir paslaugas galite apsilankyti puslapyje ?Susisiekite su mumis?.

Techninio palaikymo variantai

Galite tur?ti teis? ? nemokam? garantin? palaikym? i? savo originalios ?rangos gamintojo (OEM)
Apsilankykite savo OEM kontakt? puslapyje ir su?inokite, kaip patikrinti, ar j?s? ?diegta ?ranga yra OEM, bei kaip rasti ?vairi? OEM kontaktin? informacij?. Jei j?s? ?Microsoft? produktas buvo i? anksto ?diegtas, parduotas kartu su kompiuteriu arba gautas kaip atnaujinimas tiesiai i? j?s? kompiuterio gamintojo, pagrindinis palaikymo ?altinis yra originalios ?rangos gamintojas (OEM), kuris pateik? ?Microsoft? produkt?.

Gaukite ?Microsoft? technin? palaikym?
Nor?dami susisiekti su ?Microsoft? palaikymo specialistu el. pa?tu, internetu ar telefonu, spustel?kite ant jums tinkan?io produkto ir versijos ?emiau. U?duosime jums kelis klausimus, kad gal?tum?me spar?iau jus aptarnauti.

Atlikite ?iame straipsnyje ?Kaip nustatyti ?Windows Media Player? versij? (EN)? pateiktus veiksmus, nor?dami su?inoti, kokia ?Windows Media Player? versija yra ?diegta j?s? kompiuteryje.

Techninis palaikymas darbui

IT profesionalams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo ?TechNet? pranumerat? (EN)
Kaip ?TechNet Plus? prenumeratorius turite teis? gauti dviej? (2) nemokam? incident? palaikym? ir 20 procent? nuolaid? papildomai perkamam incident? palaikymui telefonu. Su?inokite daugiau.

K?r?jams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo MSDN prenumerat? (EN)
Kaip MSDN prenumeratorius turite teis? gauti iki keturi? (4) techninio palaikymo incident? priklausomai nuo j?s? prenumeratos lygio. ?ie palaikymo incidentai gali b?ti naudojami spr?sti technini? gedim? pataisymus negamybinei aplinkai, jie yra ekvivalenti?ki apmokamiems profesionalaus palaikymo incidentams. J?s galite naudoti techninio palaikymo incident? rasti sprendim? gamybos klausimu, jei galite atkurti t? problem? negamybin?je aplinkoje. Su?inokite daugiau.

?Microsoft Premier Online? (MPO)
?mon?s klientai su ?Premier? paskyromis gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) tinkle, kur ras trik?i? diagnostikos informacijos arba gal?s prane?ti apie incident? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

?Microsoft Partners?: apsilankykite ?Microsoft Partner? tinkle
?Microsoft? partneriai gali m?gautis neribotu internetiniu palaikymu per ?Microsoft Partner? tinkl?.

Su?inokite daugiau

?Windows Media Player? naudojimas

?Windows Media Player? produkto pagrindinis puslapis
Apsilankykite ?Windows Media Player? pagrindiniame puslapyje, kur rasite daugiau naudingos informacijos.

Da?nai u?duodami klausimai apie ?Windows Media? leistuv?
Raskite atsakymus ? da?niausiai apie ?Windows Media Player? u?duodamus klausimus.

?Windows Media Player 12? ypatyb?s
Su?inokite daugiau apie ?Windows Media Player 12? ir ?Windows 7?.

Kodekai: da?nai u?duodami klausimai
?ia rasite atsakymus ? kelet? da?niausiai u?duodam? klausim? apie kodekus.

?Windows Media Player? naudojimas
Susipa?inkite su pagrindais, gaukite muzikos ir vaizdo ?ra??, organizuokite ir pritaikykite asmeniniams poreikiams ?Windows Media? leistuv?.

CD arba DVD leidimas per ?Windows Media? leistuv?
Jei turite DVD ?rengin? ir suderinam? DVD dekoder?, ?diegt? kompiuteryje, galite per ?Windows Media? leistuv? per?i?r?ti DVD vaizdo ?ra?o formato diskus.

CD arba DVD ?ra?ymas per ?Windows Media Player?
Su?inokite, kaip per ?Windows Media? leistuv? kopijuoti muzik?, paveiksl?lius ir vaizdo ?ra?us i? bibliotekos ? tu??i? CD ar DVD disk?.

?Windows Media Player? naudojimas
Apsilankykite ?Windows Windows Media Player? produkto puslapyje ir su?inokite, kokias funkcijas galite naudoti ?Windows Media Player 12?.

Per?jimas prie ?Windows 7?

?Windows 7 Upgrade Advisor?
Nor?dami patikrinti, ar j?s? kompiuteris yra paruo?tas ?Windows 7?, atsisi?skite ir paleiskite nemokam? program? ?Windows 7? naujinimo patariam?j? ?rank?.

Atnaujinkite ? ?Windows 7? ?iandien (EN)
Gaukite ?Windows 7? ?iandien ir b?kite saugesni.

Atnaujinimas i? ?Windows Vista? ? ?Windows 7?
Su?inokite, kaip atnaujinti ?Windows Vista? ? ?Windows 7? ir i?saugoti failus, parametrus ir programas.

Atnaujinimas ? ?Windows 7?: da?nai u?duodami klausimai
Gaukite atsakymus ? klausimus, kaip atnaujinti ? ?Windows 7?, ?skaitant skirtumus tarp atnaujinamos ir visos ?Windows 7? versijos.

Kur atnaujinus i? ?Windows XP? arba ?Windows Vista? yra mano failai ir aplankai?
Su?inokite, kaip rasti failus ir aplankus po atnaujinimo, ?skaitant prieig? prie aplanko ?Windows.old?.

Palaikymo ciklas

Su?inokite apie ?Windows Media Player? palaikymo cikl? daugiau

?Internet Explorer? ir ?Windows Media Player? yra tos operacin?s sistemos, su kuria jie yra i?leid?iami, komponentai. Kai pasibaigia operacin?s sistemos palaikymo laikotarpis, pasibaigia ir jos komponent? palaikymas.

Palaikymo ciklo strategijos puslapis
Apsilankykite ?Microsoft? palaikymo ciklo politikos puslapyje ir per?i?r?kite ?Microsoft? nuorodas ? produkto palaikym? nuo prieinamumo iki eksploatavimo ciklo pabaigos.

Per?i?r?kite ?Windows Media Player? palaikymo ciklo politikos informacij? ir naujausi? ?Windows? produkt? ?eim?.

Per?i?r?kite palaikymo ciklo informacij?

?Windows? ciklo fakt? lapas
Per?i?r?kite svarbias palaikymo ciklo datas ir informacij? ?Windows? produktams.

Baigiasi kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas
Su?inokite, kaip patikrinti, kuri? versij? ir pakeitim? paket? naudojate.

Paskutin? per?i?ra : 2014 m. gruod?io 9 d.