Podr?ka za Microsoft Security Essentials

Pomo? i podr?ka za Microsoft Security Essentials. Veze ka ?lancima „Kako da...“, sadr?aju za preuzimanje i odgovorima na naj?e??a pitanja.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Potrebna vam je pomo?? Prona?ite odgovore za Microsoft Security Essentials (engl.) na lokaciji Microsoft Community
Postavite pitanje i dobijte odgovore od Microsoft Security Essentials zajednice.

Za?titite ra?unar pomo?u usluge Microsoft Security Essentials
Uz Microsoft Security Essentials dobijate vrhunsku za?titu od virusa i ?pijunskog softvera, uklju?uju?i trojance, crve i drugi zlonamerni softver. ?to je najbolje, nema tro?kova niti dosadnih pretplata na koje treba da pazite.

Microsoft bezbednost korisnika na mre?i (engl.)
Za?titite svoju porodicu, sebe i ra?unar tako ?to ?ete saznati vi?e o bezbednosti ra?unara. Veb lokacija „Bezbednost korisnika na mre?i“ obezbe?uje korisne alatke i resurse pomo?u kojih ?ete biti u toku sa bezbedno??u i sigurno??u ra?unara.

Posetite centar za re?enja „Virusi i bezbednost“
Centar za re?enja „Virusi i bezbednost“ obezbe?uje resurse za va?u za?titu i za?titu va?eg ra?unara od virusa, podvala i prevara.

Naj?e??i problemi

Naj?e??i problemi

Pitanja u vezi sa instalacijom i resursi za Microsoft Security Essentials (engl.)
Pogledajte najpopularnije niti sa odgovorima u vezi sa gre?kama pri instalaciji softvera Microsoft Security Essentials, kontrolnom listom pre instalacije i drugim resursima.

Ru?na deinstalacija softvera Microsoft Security Essentials ako nije mogu?a deinstalacija pomo?u stavke „Dodaj ili ukloni programe“
Poku?avate da izvr?ite nadogradnju, a ne mo?ete da uklonite prethodnu verziju softvera Microsoft Security Essentials? Saznajte kako da ru?no deinstalirate Microsoft Security Essentials ili da ga mi popravimo umesto vas!

Da biste se uverili da ste za?ti?eni, preuzmite najnovije definicije za Microsoft Security Essentials (engl.)
Ako nai?ete na probleme pri poku?aju deinstalacije ispravki, sledite ove korake za ru?no preuzimanje, a zatim instalirajte najnovije ispravke definicija.

Prika?ite naj?e??e teme podr?ke, op?te teme, teme „Kako da...“ i jo? mnogo toga.
Posetite Veb lokaciju Security Essentials da biste dobili odgovore na naj?e??e teme podr?ke za Microsoft Security Essentials.

Pitajte zajednicu

Microsoft Community

Microsoft Security Essentials: prvi koraci i nadogradnja (engl.)
Dobijte od zajednice odgovore o instalaciji i nadogradnji programa Microsoft Security Essentials.

Microsoft Security Essentials: a?uriranje definicija virusa i ?pijunskog softvera (engl.)
Dobijte od zajednice odgovore o a?uriranju definicija virusa i ?pijunskog softvera u programu Microsoft Security Essentials.

Microsoft Security Essentials: skeniranje, otkrivanje i uklanjanje pretnji (engl.)
Dobijte od zajednice odgovore o skeniranju, otkrivanju i uklanjanju malvera i drugih pretnji.

Blogovi

Blog Microsoft centra za za?titu od malvera (engl.)
Obezbe?uje metod u realnom vremenu putem kojeg Microsoft centar za odgovore na pitanja u vezi sa malverom komunicira sa klijentima. Teme uklju?uju svakodnevne informacije „u pozadini“ o novim, budu?im i zanimljivim pretnjama malvera, kao i druge istra?iva?ke teme iz oblasti bezbednosti ra?unara.

Pomo? u podr?ci

Pomo? u podr?ci

Prosle?ivanje zahteva za podr?ku na mre?i
Pre prosle?ivanja zahteva za podr?ku na mre?i mo?ete koristiti na?u pomo? na mre?i i posetiti Microsoft Security Essentials zajednicu (engl.) da biste prona?li re?enja za naj?e??e probleme i uobi?ajena pitanja. Kada kreirate zahtev koji se ti?e tehni?kog pitanja ili problema, uverite se da ste pru?ili sve potrebne informacije u vezi sa problemom na koji ste nai?li. U cilju pra?enja va?eg upita i upu?ivanja na njega dobi?ete broj zahteva za podr?ku. Taj broj zahteva za podr?ku bi?e vam potreban za uspostavljanje kontakta sa profesionalnom podr?kom.

Poslednji pregled : 23. oktobar 2012.