Atbalsts programmu komplektam Microsoft Security Essentials

Pal?dz?ba un atbalsts komplektam Microsoft Security Essentials. Saites uz ieteikumu rakstiem, lejupiel?d?m, k? ar? atbildes uz jaut?jumiem.

Pamatresursi

Pamatresursi

Vai jums nepiecie?ama pal?dz?ba? Atrodiet atbildes uz jaut?jumiem par programmu komplektu Microsoft Security Essentials (EN) Microsoft atbil?u vietn?
uzdodiet jaut?jumu un sa?emiet atbildi no Microsoft Security Essentials kopienas dal?bniekiem.

Aizsarg?jiet datoru, izmantojot Microsoft Security Essentials
Izmantojot Microsoft Security Essentials, tiek nodro?in?ta augstas kvalit?tes aizsardz?ba pret v?rusiem un spiegprogrammat?ru, tostarp trojie?iem, t?rpiem un citu ?aunprogrammat?ru. Ta?u visliel?k? priek?roc?ba ? nav j?kontrol? izmaksas vai j?raiz?jas par abonementa atjauno?anu.

Microsoft klientu dro??ba tie?saist?
Aizsarg?jiet savu ?imeni, sevi un savu datoru, ieg?stot papildinform?ciju par datoru dro??bu. Vietne klientu dro??ba tie?saist? nodro?ina noder?gus r?kus un resursus, lai sniegtu jaun?ko inform?ciju par datoru dro??bu un aizsardz?bu.

Apmekl?jiet v?rusu un dro??bas risin?jumu centru
V?rusu un dro??bas risin?jumu centrs pied?v? resursus, lai aizsarg?tu j?s un j?su datoru pret v?rusiem, kr?p?anas m??in?jumiem un pik??er??anas sh?m?m.

Galven?s probl?mas

Galven?s probl?mas

Microsoft Security Essentials instal?cija: jaut?jumi un resursi (EN)
Skatiet popul?r?kos atbil?u pavedienus saist?b? ar Microsoft Security Essentials instal??anas k??d?m, pirmsinstal??anas kontrolsarakstu un citus resursus.

Ja programmu komplektu Microsoft Security Essentials nevarat atinstal?t, izmantojot vienumu Pievienot vai no?emt programmas, atinstal?jiet to manu?li
Vai m??in?t jaunin?t programmu komplektu Microsoft Security Essentials un nevarat no?emt t? iepriek??jo versiju? Uzziniet, k? manu?li atinstal?t programmu komplektu Microsoft Security Essentials vai k? sazin?ties ar mums, lai m?s to izdar?tu j?su viet?!

Lai nodro?in?t datora aizsardz?bu, lejupiel?d?jiet programmu komplekta Microsoft Security Essentials jaun?k?s defin?cijas (EN)
Ja, m??inot instal?t defin?ciju atjaunin?jumus, rodas probl?mas, izpildiet ?os nor?d?jumus, lai manu?li lejupiel?d?tu un p?c tam instal?tu jaun?kos defin?ciju atjaunin?jumus.

Skatiet popul?r?k?s atbalsta t?mas, visp?r?gas un ieteikumu t?mas, k? ar? citu inform?ciju.
Apmekl?jiet Security Essentials vietni, lai ieg?tu atbildes uz jaut?jumiem par galvenaj?m probl?m?m saist?b? ar programmu komplektu Microsoft Security Essentials.

Jaut?jiet kopienai

Microsoft atbil?u vietne

Microsoft Security Essentials: darba s?k?ana un jaunin??ana (EN)
Skatiet kopienas dal?bnieku sniegt?s atbildes saist?b? ar programmu komplekta Microsoft Security Essentials instal??anu un jaunin??anu.

Microsoft Security Essentials: v?rusu un spiegprogrammat?ras defin?ciju atjaunin??ana (EN)
Skatiet kopienas dal?bnieku sniegt?s atbildes saist?b? ar programmu komplekta Microsoft Security Essentials v?rusu un spiegprogrammat?ras defin?ciju atjaunin??anu.

Microsoft Security Essentials: apdraud?juma mekl??ana, noteik?ana un no?em?ana (EN)
Skatiet kopienas dal?bnieku sniegt?s atbildes saist?b? ar to, k? mekl?t, noteikt un no?emt ?aunprogrammat?ru un cita veida apdraud?jumus.

Emu?ri

Microsoft centra aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru emu?rs (EN)
Nodro?ina re?llaika metodi sazi?ai ar klientiem, izmantojot Microsoft centra aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru emu?ru. T?m?s ir iek?auta aktu?la un izsme?o?a inform?cija par jauniem, topo?iem un uzman?bu saisto?iem ?aunpr?t?gas programmat?ras rad?tajiem apdraud?jumiem, k? ar? inform?cija par cit?m izp?tes t?m?m datoru dro??bas jom?.

Atbalsta pal?dz?ba

Atbalsta pal?dz?ba

Iesniedziet atbalsta piepras?jumu tie?saist?
Pirms atbalsta piepras?juma iesnieg?anas tie?saist? izmantojiet tie?saistes pal?dz?bu un apmekl?jiet Microsoft Security Essentials kopienu (EN), lai atrastu risin?jumus galvenaj?m probl?m?m un atbildes uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem. Veidojot piepras?jumu, kas attiecas uz tehnisku jaut?jumu vai probl?m?m, p?rliecinieties, vai ir nor?d?ta visa nepiecie?am? inform?cija par radu?os probl?mu. Lai var?tu izsekot savam piepras?jumam un skat?t t? statusu, sa?emsit atbalsta piepras?juma numuru. ?is atbalsta piepras?juma numurs b?s nepiecie?ams, lai sazin?tos ar atbalsta speci?listu.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2015. gada 15. janv?ris