Hỗ trợ cho Microsoft SQL Server

Trung tm gi?i php ny p d?ng cho cc phin b?n SQL Server sau: 2014, 2008 R2, 2008, 2005, 2000, 7.0

Ti nguyn Chnh

Ti nguyn Chnh

Trinh t vn Trung tm H thng cua Microsoft (EN)
Tai xung Trinh t vn Trung tm H thng phat hin phong nga cac vn tim n.

Trang Ch? S?n ph?m SQL Server (EN)
Truy c?p Trang Ch? SQL Server ? bi?t thng tin s?n ph?m, ph?n m?m dng th?, b?n tr?nh di?n, tu? ch?n mua, ti nguyn k? thu?t v cc thng tin khc.

Dung th Ngay by gi: SQL Server 2014 (EN)
Tai xung phin ban RTM cui cung cua SQL Server 2014.

Chu thich Phat hanh danh cho SQL Server 2014 (EN)
Tai xung chu thich phat hanh danh cho SQL Server 2014.

Trang H tr Kt thuc Vong i cua SQL Server (EN)
Truy cp trang Ban cp nht H tr SQL Server bit chi tit v chuyn i t H tr Thng thng sang H tr M rng cho SQL Server 2005 va v vn kt thuc H tr M rng cho SQL Server 2000 sp ti.

Chuyn vin CNTT: Trung tm K? thu?t c?a SQL Server trn TechNet (EN)
Trung tm K? thu?t c?a SQL Server l ti nguyn chnh cho Chuyn vin CNTT, cung c?p cc lin k?t t?i ti nguyn k? thu?t bao g?m bi vi?t, webcast, video, blog v di?n n c?ng ?ng.

Nh pht tri?n: Trung tm Nh pht tri?n c?a SQL Server (EN)
Trung tm Nh pht tri?n c?a SQL Server l ti nguyn chnh cho nh?ng Nh pht tri?n ang t?m ki?m ti nguyn ? tu? ch?nh v t?o tch h?p cho SQL Server.

Chuyn vin CNTT: Qu?n l? C?p nh?t c?a SQL Server (EN)
C?ng ny ch?a thng tin/lin k?t c gi tr? ? duy tr? SQL Server v t?t c? h? th?ng Microsoft c?a b?n. D?i y b?n s? t?m th?y thng tin v ch bao g?m lin k?t ?n blog D?ch v? Pht hnh c?a SQL Server v?i thng tin C?p nh?t Tch lu? chi ti?t (PCU).

Tai xung

SQL Server

Tai xung SQL Server (EN)
Tai xung b tr, cng cu va tai liu ban co th tai xung t Microsoft.

SQL Server 2012

Dung th Ngay by gi: SQL Server 2012 (EN)
Tai xung phin ban RTM cui cung cua SQL Server 2012.

SQL Server 2012 Express (EN)
SQL Server 2012 Express l phin b?n mi?n ph c?a SQL Server gip lu tr? d? li?u ng tin c?y v a d?ng dnh cho cc ?ng d?ng c?a my tnh ? bn v Website h?ng nh?.

SQL Server 2008 R2

Cch l?y Gi D?ch v? M?i nh?t dnh cho SQL Server 2008 R2
Bi vi?t ny cung c?p thng tin chi ti?t v? cch l?y cc thng tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t, ghi chu cua c ban v gi d?ch v? m?i nh?t dnh cho SQL Server 2008 R2.

SQL Server 2008

Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t dnh cho SQL Server 2008
Bi vi?t ny cung c?p thng tin chi ti?t v? cch l?y cc thng tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t, ghi chu cua c ban v gi d?ch v? m?i nh?t dnh cho SQL Server 2008.

SQL Server 2005

Cch L?y Gi D?ch v? M?i nh?t dnh cho SQL Server 2005
Bi vi?t ny cung c?p thng tin chi ti?t v? cch l?y cc thng tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t, ghi chu cua c ban v gi d?ch v? m?i nh?t dnh cho SQL Server 2005.

SQL Server 2000

Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t dnh cho SQL Server 2000
Bi vi?t ny cung c?p thng tin chi ti?t v? cch l?y cc thng tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t, ghi chu cua c ban v gi d?ch v? m?i nh?t dnh cho SQL Server 2000.

SQL Server Compact

Tai xung SQL Server Compact 4.0 (EN)
Microsoft SQL Server Compact 4.0 la mt c s d liu nhung min phi ma cac nha phat trin phn mm co th s dung xy dng cac trang web ASP.NET va cac ng dung cho may tinh ban chay Windows. SQL Server Compact 4.0 co mt vung phu song nho va h tr trin khai ring t cac s nhi phn cua no trong th muc ng dung, trin khai ng dung d dang trong Visual Studio va WebMatrix, di chuyn sun se gian va d liu vao SQL Server.

Nng cp va Di chuyn

Nng c?p SQL Server

Chu thich Phat hanh danh cho SQL Server 2012 (EN)
Tai xung chu thich phat hanh danh cho SQL Server 2012.

Tai nguyn Nng cp ln SQL Server 2012 (EN)
S dung cac tai nguyn nay lam tai nguyn h tr khi nng cp ln SQL Server 2012.

Nng cp ln SQL Server 2008 R2 (EN)
Tim cac tai nguyn hoan chinh nng cp t cac phin ban SQL Server cu ln SQL Server 2008 R2.

Goi Tinh nng SQL Server 2008 R2 SP1 (EN)
Tai xung Goi Tinh nng Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1, mt tp hp cac goi cai t c lp cung cp thm gia tri cho SQL Server 2008 R2 SP1.

Cng Cai t SQL Server (EN)
Cng Cai t SQL Server c thit k di dang trang web da trn cng ngh so vi da trn giai phap, tp trung vao vic giup am bao cai t thanh cng SQL Server.

Di chuyn sang SQL Server

Di chuyn sang Microsoft SQL Server (EN)
SQL Server 2008 R2 mang lai gia tri khac thng trong Quan ly C s D liu va Nghip vu Kinh doanh khin nhiu khach hang chon SQL Server thay cho cac giai phap c s d liu khac. Thng tin trn trang nay se giup ban tim thy cac tai nguyn cn di chuyn d liu cua minh sang SQL Server.

B cng cu anh gia va Lp k hoach cua Microsoft (MAP) Di chuyn SQL Server 2008 (EN)
Tai xung B cng cu anh gia va Lp k hoach cua Microsoft cho SQL Server ngay by gi, giup anh gia mi trng CNTT cua ban va tng tc vic di chuyn sang SQL Server.

Cng c? H? tr? Di chuy?n SQL Server (EN)
M?t b? cng c? ?y ? gip gi?m ng k? n? l?c, chi ph v r?i ro c?a vi?c di chuy?n t? c s? d? li?u khc sang SQL Server.

Di chuy?n SQL Server

Di chuy?n c s? d? li?u t? m?t my ch? sang m?t my ch? khc trong SQL Server 2008 (EN)
Bi ng blog ny li?t k cc cch khc nhau ? di chuy?n/sao chp c s? d? li?u t? m?t my ch? sang m?t my ch? khc s? d?ng Cng c? c?a SQL Server.

Cch di chuy?n c s? d? li?u trong SQL Server sang m?t v? tr m?i b?ng cch s? d?ng ch?c nng Tch r?i v nh km trong SQL Server
Bi vi?t ny cung c?p chi ti?t t?ng b?c v? cch thay ?i v? tr c?a t?p d? li?u v t?p nh?t k? c?a cho b?t k? c s? d? li?u no trong Microsoft SQL Server 2005, SQL Server 2000 ho?c SQL Server 7.0.

Cch di chuy?n SQL Server t? mi tr?ng ?c l?p sang C?m (EN)
Bi ng blog ny cung c?p h?ng d?n v? cch di chuy?n SQL Server ?c l?p sang SQL Server b c?m.

Cng cụ

Cng c?

Di?n n Cng c? c?a SQL Server (EN)
?t cu h?i v th?o lu?n nghin c?u lin quan c? th? ?n cc cng c? c?a SQL Server.

Ban Tai liu Cng cu va Tin ich (EN)
Ban tai liu cng cu va tin ich trong Sach Trc tuyn cua SQL Server 2008 R2.

Goi Tinh nng SQL Server 2008 R2 SP1 (EN)
Tai xung Goi Tinh nng Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1, mt tp hp cac goi cai t c lp cung cp thm gia tri cho SQL Server 2008 R2 SP1.

t va Hiu chinh Tn Nguyn ly Dich vu (SPN) (EN)
Cng cu dong lnh Setspn cho phep ban oc, sa i va xoa thuc tinh th muc Tn Nguyn ly Dich vu (SPN) cho tai khoan dich vu Active Directory.

Trinh bin soan Giao din Dich vu Active Directory (ADSI Edit) (EN)
ADSI Edit (adsiedit.msc) la mt trinh bin soan Giao thc Truy nhp Th muc Nhe (LDAP) ma ban co th s dung quan ly cac i tng va thuc tinh trong Active Directory.

Tin ich Chn oan SQL Server (EN)
Tin ich SQLdiag la mt tin ich tp hp chn oan muc ich chung ma co th chay di dang mt ng dung bang iu khin hoc mt dich vu. Ban co th s dung SQLdiag thu thp cac nht ky va tp d liu t SQL Server va cac loai may chu khac va s dung no giam sat may chu cua minh theo thi gian hoc khc phuc cac s c cu th vi may chu cua minh.

SQL Nexus (EN)
SQL Nexus la mt cng cu giup ban xac inh nguyn nhn gc r dn n s c hiu sut cua SQL Server.

Trinh m phong SQL IO
Cng cu SQLIOSim c thit k thc hin cac kim tra ang tin cy va toan ven trn cac h thng con cua ia. Cac kim tra nay m phong oc, vit, tao im kim tra, sao lu, sp xp va oc trc cac hoat ng danh cho Microsoft SQL Server.

Tin ich RML x64 (EN)
Tin ich RML cho phep ban x ly tp theo doi SQL Server va xem cac bao cao cho bit cach thc SQL Server ang hoat ng.

Tin ich RML x86 (EN)
Tin ich RML cho phep ban x ly tp theo doi SQL Server va xem cac bao cao cho bit cach thc SQL Server ang hoat ng.

PowerPivot va BI

T?m hi?u

T?ng quan v? Cc thnh ph?n c?a PowerPivot (EN)
T?m hi?u thm v? cc thnh ph?n c?a PowerPivot Excel v SharePoint t? Sch Tr?c tuy?n v? SQL Server 2008 R2.

Video T?ng quan v? PowerPivot (EN)
Xem t?ng quan v? PowerPivot trn TechNet Wiki.

H?ng d?n Ci ?t PowerPivot cho Excel (EN)
Xem h?ng d?n ci ?t B? tr? PowerPivot cho Excel 2010 trn TechNet Wiki.

T?i xu?ng, T?m hi?u v Khm ph (EN)
PowerPivot mang l?i ng?i dng kh? nng t?o cc gi?i php BI t? ph?c v? h?p d?n, t?o i?u ki?n chia s? v c?ng tc trong cc gi?i php BI do ng?i dng t?o trong mi tr?ng Microsoft SharePoint Server 2010 v cho php cc t? ch?c CNTT tng hi?u qu? ho?t ?ng thng qua cc cng c? qu?n l? d?a trn Microsoft SQL Server 2008 R2.

Cc video v? PowerPivot trn YouTube (EN)
Cc video h?ng d?n v? PowerPivot trn trang web YouTube v? SQL Server.

H? tr? v Tr? gip

Cc yu c?u c?a PowerPivot cho SharePoint (EN)
Cc yu c?u v? ph?n c?ng v ph?n m?m c?a PowerPivot cho Sharepoint.

Tr giup Cai t PowerPivot cho SharePoint (EN)
Tai liu Sach Trc tuyn v SQL Server 2008 R2 bao gm nhiu bai vit v Cach thc giup ban cai t PowerPivot cho SharePoint.

Di?n n PowerPivot cho SharePoint (EN)
Truy c?p di?n n PowerPivot cho SharePoint ? ?c cc thng bo quan tr?ng v th?o lu?n cc v?n ? lin quan ?n thi?t l?p v ?nh c?u h?nh my ch?, xu?t b?n s? lm vi?c, lm m?i d? li?u v gim st s? lm vi?c.

Di?n dn PowerPivot cho Excel (EN)
Truy c?p di?n n PowerPivot Excel ? ?c cc thng bo quan tr?ng v th?o lu?n cc v?n ? lin quan ?n vi?c nh?p d? li?u, xy d?ng m?i quan h? v s? d?ng DAX trong c?a s? PowerPivot.

Cu hoi Thng gp v Great PowerPivot (EN)
c lu tr bi PowerPivotPro, kim duyt bi cac chuyn gia PowerPivot t cng ng.

Blog PowerPivotGeek (EN)
Blog cua Dave Wickert danh cho PowerPivot t quan im cua mt ngi nghin may tinh.

Hip hi

Ti nguyn C?ng ?ng

Microsoft SQL Server trn YouTube (EN)
Xem knh v? Microsoft SQL Server trn YouTube. ng k? v xem video t? Nhm C?ng ?ng SQL Server.

SQL Server trn TechNet Wiki (EN)
Trang chu ni dung do cng ng tao v SQL Server ma moi ngi u co th chinh sa.

Trung tm C?ng ?ng SQL Server (EN)
Truy c?p trang c?ng ?ng SQL Server ? k?t n?i v?i ?ng nghi?p, chia s? ki?n th?c v m?, ? lun c?p nh?t v h?c h?i t? cc chuyn gia.

Ngun cp Com-PASS Cng ng SQL Server (ng ky bt buc) (EN)
Ngun cp t Hip hi Chuyn gia cho cng ng SQL Server, cung cp kin thc rng v Microsoft SQL Server va cng ng tri thc doanh nghip.

Trang SQL Server trn Facebook (EN)
Truy c?p trang SQL Server trn Facebook ? truy c?p tin t?c v thng bo ?ng th?i ? k?t n?i v?i cc thnh vin khc c?a c?ng ?ng SQL Server.

Ngu?n c?p d? li?u SQL Server trn Twitter (EN)
Theo d?i SQL Server trn Twitter ? nh?n tin t?c m?i nh?t v? SQL Server.

H?i C?ng ?ng

Chuyn vin CNTT: ng cu h?i ho?c t?m ki?m cu tr? l?i trong di?n n TechNet (EN)
?t cu h?i ho?c t?m ki?m cu tr? l?i trong di?n n SQL Server. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n. H?u h?t cc cu h?i ?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

Nh pht tri?n: ng cu h?i ho?c t?m ki?m cu tr? l?i trong di?n n MSDN (EN)
?t cu h?i ho?c t?m ki?m cu tr? l?i trong di?n n SQL Server. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n. H?u h?t cc cu h?i ?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

Blog

Blog SQL Server (EN)
Truy c?p danh sch blog c?a Nhm SQL Server, c?a MVP v c?a cc chuyn gia khc.

Blog c?a Nhm PowerPivot (EN)
Truy c?p thng tin, m?o, tin t?c v thng bo v? PowerPivot tr?c ti?p t? nhm s?n ph?m.

Blog PowerPivotGeek (EN)
Blog cua Dave Wickert danh cho PowerPivot t quan im cua mt ngi nghin may tinh.

Tuy chon H tr

Tu? ch?n T? H? tr?

T?m ki?m C s? Ki?n th?c
T?m ki?m C s? Ki?n th?c Microsoft ? bi?t cc gi?i php k? thu?t cho cc s? c? gin o?n d?ch v? ph? bi?n v?i SQL Server.

Chuyn vin CNTT: ng cu h?i ho?c t?m ki?m cu tr? l?i trong di?n n TechNet (EN)
?t cu h?i ho?c t?m ki?m cu tr? l?i trong di?n n SQL Server. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n. H?u h?t cc cu h?i ?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

Nh pht tri?n: ng cu h?i ho?c t?m ki?m cu tr? l?i trong di?n n MSDN (EN)
?t cu h?i ho?c t?m ki?m cu tr? l?i trong di?n n SQL Server. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n. H?u h?t cc cu h?i ?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

Chuyn vin CNTT: Trung tm K? thu?t c?a SQL Server trn TechNet
Hin co cac trang h tr sau trn Trung tm Ky thut cua SQL Server:

SQL Server 2012 (EN)
SQL Server 2008 R2 (EN)
SQL Server 2008 (EN)
SQL Server 2005 (EN)

Nh pht tri?n: Trung tm Nh pht tri?n c?a SQL Server (EN)
Kh?c ph?c s? c? v H? tr? SQL Server.

Khch hng Microsoft Premier
Khch hng doanh nghi?p c ti kho?n Premier c th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n ? bi?t thng tin kh?c ph?c s? c? ho?c ? m? gi d?ch v? h? tr? v?i chuyn vin h? tr? c?a Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Truy c?p M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft (EN)
?i tc Microsoft c th? ch?n cc tu? ch?n h? tr? s?n c trn C?ng ?i tc c?a Microsoft.

Tu? ch?n H? tr? ?c Tr? gip: H? tr? khi g?p S? c? C thu ph

? lin h? v?i Chuyn vin H? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vo s?n ph?m v phin b?n bn d?i ph h?p v?i b?n. ? ph?c v? b?n hi?u qu?, chng ti s? h?i b?n m?t vi cu h?i.

SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
SQL Server 2005


Tu? ch?n H? tr? ?c Tr? gip: H? tr? S? c? theo H?p ?ng


Lin h? v?i Chuyn vin H? tr? c?a Microsoft b?ng B?n ng k? TechNet c?a b?n (EN)
V?i t cch l ng?i ng k? TechNet Plus, b?n c ? i?u ki?n ? nh?n hai (2) gi d?ch v? mi?n ph v ?c gi?m gi 20% ?i v?i m?i d?ch v? b? sung qua i?n tho?i m b?n mua. T?m hi?u thm.

Lin h? v?i Chuyn vin H? tr? c?a Microsoft b?ng B?n ng k? MSDN c?a b?n (EN)
V?i t cch l Ng?i ng k? MSDN, b?n c th? c ? i?u ki?n ? nh?n t?i a (4) gi d?ch v? h? tr? k? thu?t tu? thu?c vo c?p ? ng k? c?a b?n. Cc gi d?ch v? h? tr? ny c th? ?c s? d?ng ? gi?i quy?t cc s? c? gin o?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong mi tr?ng phi s?n xu?t v tng ng v?i gi d?ch v? H? Tr? Chuyn nghi?p c tnh ph. B?n c th? s? d?ng gi d?ch v? h? tr? k? thu?t ? t?m ki?m gi?i php cho v?n ? s?n xu?t n?u b?n c th? sao nhn b?n v?n ? trong mi tr?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thm.

?i tc c?a Microsoft: Truy c?p M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft (EN)
?i tc Microsoft c th? ch?n cc tu? ch?n h? tr? s?n c trn C?ng ?i tc c?a Microsoft.

Khch hng Microsoft Premier
Khch hng doanh nghi?p c ti kho?n Premier c th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n ? bi?t thng tin kh?c ph?c s? c? ho?c ? m? gi d?ch v? h? tr? v?i chuyn vin h? tr? c?a Microsoft.

Cc Tu? ch?n H? tr? khc:

Microsoft Pinpoint (EN)
Kt ni hang nghin cng ty c Microsoft chng nhn tim san phm va dich vu.

V?ng ời Hỗ trợ

Xem Thng tin V?ng ?i H? tr?

Chnh sch V?ng ?i H? tr? c?a Microsoft
Truy c?p trang Chnh sch V?ng ?i H? tr? ? xem cc nguyn t?c c?a Microsoft cho h? tr? s?n ph?m t? khi pht hnh t?i khi k?t thc v?ng ?i c?a s?n ph?m.

Chnh sch V?ng ?i c?a SQL Server

? xem thng tin V?ng ?i H? tr? cho m?t phin b?n SQL Server c? th?, h?y ch?n s?n ph?m v phin b?n bn d?i ph h?p v?i b?n.

SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
SQL Server 2005
SQL Server 2000

Phin b?n C? hn

Xem Ch? m?c V?ng ?i H? tr? (EN)

Duy?t l?i l?n sau cng : 01 Thang T 2014