Podr?ka za probleme sa programima Access 2010 i 2007

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Dostupan je Office 2010 servisni paket 1 (SP1)
Microsoft Office 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010, uklju?uju?i poboljšanja stabilnosti, performansi i bezbednosti.

Lista svih Office 2010 SP1 paketa
Dobijte pregled SP1 paketa za programski paket Microsoft Office 2010 i dodatne Office proizvode.

Opis paketa Office 2010 Language Pack SP1
Microsoft Office 2010 Language Pack servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010 Language Pack.

Opis Office jezi?kog interfejs paketa 2010 SP1
Microsoft Office jezi?ki interfejs paket 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office jezi?ki interfejs paket 2010.

Opis za Access 2010 Runtime servisni paket 1
Microsoft Access 2010 Runtime servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Microsoft Access 2010 Runtime.

Opis za Access mašinu baze podataka 2010 servisni paket 1
Microsoft Access mašina baze podataka 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Access mašinu baze podataka 2010.

Prvi koraci uz Access 2010 (engl.)
Ako poznajete Access 2007, koristili ste stariju verziju programa Access ili nikada ranije niste koristili Access, istra?ite ove resurse da biste po?eli da otkrivate kako se koristi najnovija verzija.

Stranica podr?ke za Access na lokaciji Office.com
Prona?ite informacije o proizvodima, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Access mati?na stranica
Prona?ite informacije o proizvodima, probnu verziju softvera, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Vodi?i za Office 2010 proizvode (engl.)
Vodi?i za Office 2010 proizvode obezbe?uju pregled novina u va?im omiljenim Microsoft Office programima, kao i detaljniji pregled pogodnosti u svim Office 2010 programima, Office Online aplikacijama i sistemu Office Mobile 2010.

IT stru?njaci: Posetite Office TechCenter na lokaciji Technet (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa sistemom Office na jednom mestu za IT stru?njake.

Projektanti: Posetite Office Centar za razvoj na lokaciji MSDN (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa razvojem sistema Office na jednom mestu.

Access predlo?ci
Prona?ite besplatne unapred napravljene Access predlo?ke za preuzimanje.

Pitajte zajednicu: Microsoft Office Access forum na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office Access forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Automatski re?ite naj?e??e probleme pomo?u Fix It re?enja povezanih sa sistemom Office
Prona?ite automatizovana Fix It re?enja za naj?e??e probleme sa sistemom Office.

Access kursevi (engl.)
Sledite video podu?avanja korak po korak za kori??enje programa Access.

Najbolja re?enja

Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda
Posetite Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Napravite Access bazu podataka za deljenje na Vebu (engl.)
Ovaj ?lanak obezbe?uje pregled dizajna Access Veb baze podataka.

Proces konfiguracije dugo traje kada pokrenete Access 2010 (engl.)
Ovaj ?lanak opisuje ovaj problem.

Kori??enje Office trake (engl.)
Ova stranica vam pru?a vi?e informacija o Office traci.

Izbor 32-bitne ili 64-bitne verzije sistema Microsoft Office (engl.)
Ovaj ?lanak opisuje prednosti i mane izbora 64-bitne verzije sistema Office.

Office 2010 Centar za kompatibilnost (engl.)
Ovaj centar za resurse sadr?i veze ka alatkama za kompatibilnost i vodi?ima, kao i listu prodavaca kompatibilnog nezavisnog softvera.

Centar za re?enja za viruse i bezbednost
Posetite Centar za re?enja za viruse i bezbednost da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Centar za re?enja za Microsoft Genuine Advantage (engl.)
Posetite Centar za re?enja za Microsoft Genuine Advantage da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Preuzimanja

Preuzimanja

Dostupan je Office 2010 servisni paket 1 (SP1)
Microsoft Office 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010, uklju?uju?i poboljšanja stabilnosti, performansi i bezbednosti.

Lista svih Office 2010 SP1 paketa
Dobijte pregled SP1 paketa za programski paket Microsoft Office 2010 i dodatne Office proizvode.

Opis paketa Office 2010 Language Pack SP1
Microsoft Office 2010 Language Pack servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office 2010 Language Pack.

Opis Office jezi?kog interfejs paketa 2010 SP1
Microsoft Office jezi?ki interfejs paket 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office jezi?ki interfejs paket 2010.

Opis za Access 2010 Runtime servisni paket 1
Microsoft Access 2010 Runtime servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Microsoft Access 2010 Runtime.

Opis za Access mašinu baze podataka 2010 servisni paket 1
Microsoft Access mašina baze podataka 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Access mašinu baze podataka 2010.

Preuzimanje programa Access 2007: Access Runtime
Microsoft Office Access 2007 Runtime omogu?ava vam da distribuirate Access 2007 aplikacije korisnicima koji nemaju punu verziju programa Access 2007 instaliranu na ra?unarima.

Bezbednosna ispravka za Access program za prikazivanje snimaka (engl.)
U programu za prikazivanje snimaka postoji bezbednosna ranjivost koja bi mogla da omogu?i pokretanje arbitrarnog koda prilikom otvaranja zlonamerno izmenjene Veb stranice ili dokumenta. Ova ispravka re?ava ovu ranjivost.

Microsoft Office 2007 vodi? za bezbednost (engl.)
Microsoft Office 2007 vodi? za bezbednost obezbe?uje propisanu postavku smernica grupe i preporu?enu konfiguraciju bezbednosti kako bi se oja?ala bezbednost ra?unara koji koriste izdanje Microsoft Office 2007 na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows XP u okru?enjima zasnovanim na domenu.

Predlo?ci za Access
Preuzmite predlo?ke koji ?e olak?ati prilago?avanje programa Access va?im potrebama.

Preuzimanje programa Access 2007: Dodaci za ?lanove razvojnog tima programa Access (engl.)
Dodaci za ?lanove razvojnog tima programa Microsoft Office Access 2007 olak?avaju primenu re?enja izgra?enih pomo?u programa Microsoft Access i upravljanje njima.

Samopodr?ka

Samopodr?ka

Pretra?ite bazu znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja za tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Pitajte zajednicu: Microsoft Office forum za poslovne korisnike na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office Access forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Projektanti: Postavite pitanje na forumu ?Access za projektante? na lokaciji MSDN (engl.)
Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

IT stru?njaci: Posetite Office TechCenter na lokaciji Technet (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa sistemom Office na jednom mestu za IT stru?njake.

Projektanti: Posetite Office Centar za razvoj na lokaciji MSDN (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa razvojem sistema Office na jednom mestu.

Pomo? u podr?ci

Pomo? u podr?ci

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, ?askanja ili telefona.

Podr?ka za incidente po ugovoru

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik, imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik, mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke, u zavisnosti od nivoa pretplate. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni klijenti sa premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i preko lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft garancija za softver
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft garancije za softver.

Microsoft Pinpoint (engl.)
Pove?ite se sa hiljadama preduze?a sa Microsoft certifikatom da biste prona?li proizvode i usluge.

Korisni?ka slu?ba

Ako imate pitanje koje nije tehni?ke prirode, dostupni su slede?i resursi korisni?ke slu?be:

Prodaja i licenciranje proizvoda
Posetite Centar za re?enja prodaje i licenciranja da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Zamene, refundacije i popusti (engl.)
Posetite Centar za re?enja zamena, refundacija i popusta da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Obratite se predstavniku korisni?ke slu?be
Prona?ite pomo? za svoje pitanje koje nije tehni?ke prirode. Obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi putem ?askanja ili e-po?te.

?ivotni ciklus podr?ke

?ivotni ciklus podr?ke

Prika?ite informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Datumi ?ivotnog ciklusa podr?ke za Access
Prika?ite datume zavr?etka ?ivotnog ciklusa podr?ke za Access.

Poslednji pregled : 15. novembar 2011.