H tr Microsoft Windows 7

Nhn tgiup vi goi dvu va ban cnht bmt cua Microsoft Windows 7. Tim meo, thu thut va cac gphap khac kphuc s c va li.


Cc ty chọn hỗ trợ v ti nguyn

? ?c h? tr? k? thu?t v?i Windows 7, vui l?ng nh?p vo y. ? bi?t n?i dung khc, vui l?ng ch?n th? lo?i bn d?i.

Tuy chon t h tr

H?ng d?n & Tr? gip Windows 7
Truy c?p H?ng d?n Tr? gip Windows 7 & ? t?m hi?u cch ? b?n c th? d? dng s? d?ng Windows 7.

Windows 7 v tnh tng thch ph?n c?ng, ph?n m?m (EN)
T?m hi?u xem ph?n c?ng ho?c ph?n m?m c?a b?n c tng thch khng ho?c xem li?u b?n ch? c?n nng c?p ph?n m?m hay c?n m?t tr?nh i?u khi?n m?i.

T?i xu?ng cc gi d?ch v?, b?n c?p nh?t m?i nh?t v hn th? n?a
Truy c?p Trung tm T?i xu?ng c?a Windows ? t?m cc gi d?ch v?, b?n c?p nh?t, b?n dng th? v tr?nh i?u khi?n m?i nh?t.

Tuy chon t h tr cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Trung tm K? thu?t Windows 7 trn TechNet (EN)
Truy c?p Trung tm K? thu?t Windows 7 trn TechNet ? bi?t cch kh?c ph?c s? c? v h?ng d?n nng cao dnh cho Chuyn vin CNTT.

Goi Ti u hoa May tinh cua Microsoft (EN)
Tim hiu thm v b cng ngh nay c cung cp di dang muc ng ky danh cho khach hang Bao him Phn mm nhm cai thin kha nng tng thich va quan ly, giam chi phi h tr, cai thin kha nng quan ly tai san va cai thin kha nng kim soat chinh sach trong mi trng cua ban.

Nh pht tri?n: Trung tm Nh pht tri?n dnh cho Windows Client trn MSDN (EN)
Truy c?p Trung tm Nh pht tri?n dnh cho Windows Client trn MSDN ? t?m hi?u thm v? cch pht tri?n Windows.

H? tr? cho Doanh nghi?p nh? (EN)
Tr? gip v kh?c ph?c s? c? d? dng cho doanh nghi?p nh?.

H?ng d?n dnh cho doanh nghi?p nh? v v?a (EN)
T?m cng c?, t?ng quan v? k? thu?t, h?ng d?n t?ng b?c v video tr? gip b?n tri?n khai h? i?u hnh Windows Client m?i nh?t trong mi tr?ng nh? ho?c v?a.

Tai nguyn cng ng

C?ng ?ng Microsoft (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Microsoft TechNet Windows 7.

Chuyn vin CNTT: Di?n n Microsoft TechNet Windows 7 (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Windows XP c?a Microsoft TechNet.

Nh pht tri?n: Di?n n Pht tri?n Ph?n m?m MSDN dnh cho Windows Client c?a Microsoft (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Phat trin Phn mm MSDN dnh cho Windows Client.

Xem h? tr? khng ph?i l k? thu?t ho?c h? tr? d?ch v? khch hng
?i v?i th?c m?c chung v? s?n ph?m v d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Lin h? v?i Chng ti.

Tu? ch?n h? tr? k? thu?t

B?n c th? ? i?u ki?n ? ?c h? tr? b?o hnh mi?n ph t? OEM (nh s?n xu?t thi?t b? g?c).
Truy c?p trang lin h? OEM c?a chng ti ? t?m hi?u cch nh?n bi?t xem ci ?t c?a b?n c ph?i l OEM v cch duy?t thng tin lin h? c?a nhi?u OEM. N?u s?n ph?m Microsoft ? ?c ci ?t s?n, phn ph?i cng v?i my tnh c?a b?n ho?c c ?c d?i d?ng b?n c?p nh?t tr?c ti?p t? nh s?n xu?t my tnh, th? ngu?n h? tr? chnh l nh s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM), y l ng?i cung c?p s?n ph?m Microsoft.

Nh?n h? tr k? thu?t c?a Microsoft
? lin h? v?i Chuyn vin H? tr? c?a Microsoft, h?y nh?p vo s?n ph?m bn d?i. Chng ti s? h?i b?n m?t s? cu h?i ? gip chng ti xc ?nh ty ch?n h? tr? c?a b?n l g?. Ty ch?n h? tr? c th? bao g?m h? tr? qua email, g?i tr?c tuy?n ho?c qua i?n tho?i.

? t?m hi?u v? phin b?n b?n c, b?m vo nt B?t ?u, b?m chu?t ph?i vo My tnh r?i b?m Thu?c tnh.

Tuy chon h tr k? thu?t cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft bng Ban ng ky TechNet cua ban (EN)
V?i t cch l ng?i ng k? TechNet Plus, b?n c ? i?u ki?n ? nh?n hai (2) gi d?ch v? mi?n ph v ?c gi?m gi 20% ?i v?i m?i d?ch v? b? sung qua i?n tho?i m b?n mua. T?m hi?u thm.

Nh pht tri?n: Lin h vi Chuyn vin h tr cua Microsoft bng Ban ng ky MSDN cua ban (EN)
V?i t cch l Ng?i ng k? MSDN, b?n c th? c ? i?u ki?n ? nh?n t?i a (4) gi d?ch v? h? tr? k? thu?t tu? thu?c vo c?p ? ng k? c?a b?n. Cc gi d?ch v? h? tr? ny c th? ?c s? d?ng ? gi?i quy?t cc s? c? gin o?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong mi tr?ng phi s?n xu?t v tng ng v?i gi d?ch v? H? Tr? Chuyn nghi?p c tnh ph. B?n c th? s? d?ng gi d?ch v? h? tr? k? thu?t ? t?m ki?m gi?i php cho v?n ? s?n xu?t n?u b?n c th? sao nhn b?n v?n ? trong mi tr?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thm.

Khach hang Microsoft Premier: Truy cp Microsoft Premier Trc tuyn (MPO) bit cac tai nguyn khc phuc s c hoc gi mt s c trc tuyn
Khach hang doanh nghi?p c ti kho?n Premier co th truy cp Microsoft Premier Trc tuyn (MPO) bit thng tin khc phuc s c hoc m goi dich vu h tr vi chuyn vin h tr cua Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Truy nhp h tr trc tuyn khng gii han thng qua Mang li i tac cua Microsoft (EN)
?i tc c?a Microsoft c th? truy nhp h? tr? tr?c tuy?n khng gi?i h?n thng qua M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft.

Bao him Phn mm cua Microsoft (EN)
Nh?n c?p php s? l?ng l?n v cc l?i ch khc v?i chng trnh B?o hi?m Ph?n m?m c?a Microsoft.

T?m hiểu thm

S? d?ng Windows 7

H?ng d?n v Tr? gip v? Windows 7
Truy c?p trang H?ng d?n v Tr? gip v? Windows 7 ? bi?t thm thng tin.

S? khc bi?t gi?a phin b?n 32 bit v phin b?n 64 bit c?a h? i?u hnh Windows
T?m hi?u cch xc ?nh xem my tnh ang ch?y phin b?n 32 bit hay 64 bit c?a h? i?u hnh Windows.

B? su t?p C nhn ha
T?i xu?ng cc ch? ?, n?n bn lm vi?c v ? dng Windows 7 ? c nhn ha PC ch?y Windows 7 c?a b?n.

Office 2010 + Windows 7: ho?t ?ng t?t hn v?i nhau
Xem cch nh?ng c?i ti?n trong Windows 7 ?c tch h?p lin t?c v?i Office 2010 ? gip b?n lm vi?c hi?u qu? hn.

Kh?o st Windows
Duy?t cc th? lo?i ch?ng h?n nh ?nh v video, Email v tr? chuy?n, s?c kh?e PC v hn th? n?a.

Nng cp ln Windows 8

Mua Windows 8 hm nay
Tai v Windows 8 hm nay va hoat ng an toan hn.

Nng cp ln Windows 8 bng Tr giup Nng cp
Tr giup Nng cp Windows 8 quet PC hin tai cua ban bit liu PC o co sn sang cho Window 8 hay khng, sau o cung cp bao cao tng thich.

Gi Dịch vụ 1

T?m hi?u v? Windows 7 Gi D?ch v? 1

Windows 7 Gi D?ch v? 1 (SP1) c nh?ng g? (EN)
T?m hi?u thm v? cc b?n c?p nh?t v? tnh ?n ?nh, hi?u su?t v cc b?n c?p nh?t b?o m?t ? pht hnh tr?c v cc c?i ti?n m?i ?i v?i tnh nng v d?ch v? trong Windows 7 Gi D?ch v? 1.

Ti li?u cho Windows 7 Gi D?ch v? 1 (KB976932) (EN)
T?i xu?ng ti li?u k? thu?t b? sung cho Windows 7 Gi D?ch v? 1.

S?n sng v ci ?t Gi D?ch v? 1

Ci ?t Windows 7 Gi D?ch v? 1 (EN)
T?m hi?u nh?ng i?u c?n xem xt v cc cch khc ? ci ?t Windows 7 SP1.

System Update Readiness Tool l g?? (EN)
Xem cch System Update Readiness Tool c th? gip kh?c ph?c cc s? c? c th? khi?n cc b?n c?p nh?t Windows v cc gi d?ch v? khng ci ?t ?c.

Chuyn vin CNTT v Nh pht tri?n: Truy c?p TechNet ? bi?t Ti nguyn Tri?n khai Gi D?ch v? 1 (EN)
Xem thm thng tin k? thu?t v? vi?c nh?n v tri?n khai Gi D?ch v? 1.

V?ng ời hỗ trợ

T?m hi?u thm v? v?ng ?i h? tr? Windows 7

Trang chnh sch v?ng ?i h? tr?
Truy c?p trang chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft ? xem cc nguyn t?c c?a Microsoft v? h? tr? s?n ph?m t? khi pht hnh t?i khi k?t thc v?ng ?i c?a s?n ph?m.

Cc chnh sch v?ng ?i h? tr? Windows 7
Xem thng tin v? chnh sch v?ng ?i h? tr? cho d?ng s?n ph?m Windows 7.

Xem thng tin v?ng ?i h? tr?

B?n d? li?u v? v?ng ?i h? tr? Windows (EN)
Xem ngy v thng tin quan tr?ng v? v?ng ?i h? tr? cho s?n ph?m Windows.

M?t s? phin b?n c?a Windows s?p h?t th?i gian ?c h? tr? (EN)
T?m hi?u cch ki?m tra phin b?n v gi d?ch v? b?n ang ch?y.

G?i cho Chng ti Ph?n h?i

Duy?t l?i l?n sau cng : 02 Thang Mi 2013