Podr?ka za Microsoft Windows 7

Prona?ite pomo? za Microsoft Windows 7 servisni paket i bezbednosne ispravke. Prona?ite savete, trikove i druga re?enja probleme i gre?ke.

Opcije i resursi podr?ke

Za tehni?ku pomo? sa operativnim sistemom Windows 7 kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows 7
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? za Windows 7 da biste saznali kako da iskoristite Windows 7 na najbolji mogu?i na?in.

Windows 7 i kompatibilnost hardvera i softvera (engl.)
Saznajte da li je va? softver ili hardver kompatibilan, da li vam je potrebna nadogradnja softvera ili novi upravlja?ki program.

Nabavka najnovijih servisnih paketa, ispravki i jo? mnogo toga
Posetite Windows Download Center da biste prona?li najnovije servisne pakete, ispravke, probne verzije i upravlja?ke programe.

Opcije samopodr?ke za rad

IT stru?njaci: Windows 7 TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Windows 7 TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Microsoft paket za optimizaciju stonih ra?unara (engl.)
Saznajte vi?e o ovom programskom paketu tehnologija koji je dostupan kao pretplata za korisnike garancije za softver i koji pobolj?ava kompatibilnost i upravljanje, smanjuje tro?kove podr?ke i pobolj?ava upravljanje resursima i kontrolu smernica u okru?enju.

Projektanti: Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o projektovanju operativnog sistema Windows.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Vodi? za mala i srednja preduze?a (engl.)
Prona?ite alatke, tehni?ke preglede, vodi?e korak po korak i video snimke koji ?e vam pomo?i da primenite najnoviji Windows Client operativni sistem u malim i srednjim okru?enjima.

Resursi zajednice

Microsoft zajednica (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na forumima Windows 7 zajednice.

IT stru?njaci: Microsoft TechNet Windows 7 forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Windows 7 forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Windows Client (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Windows Client.

Pronala?enje netehni?ke pomo?i ili pomo?i korisni?ke slu?be
Za op?te upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite na?u stranicu ?Obratite nam se?.

Opcije tehni?ke podr?ke

Mo?da imate prava na besplatnu podr?ku u okviru garancije od OEM-a (proizvo?a?a originalne opreme). Posetite na?u stranicu za kontakt OEM-a da biste saznali kako da otkrijete da li je va?a instalacija OEM i da biste potra?ili kontakt informacije mnogih OEM-a. Ako je Microsoft proizvod unapred instaliran, distribuira se uz ra?unar ili je dobijen u vidu nadogradnje direktno od proizvo?a?a ra?unara, osnovni izvor podr?ke jeste proizvo?a? originalne opreme (OEM) koji je obezbedio Microsoft proizvod.

Pronala?enje Microsoft tehni?ke podr?ke
Da biste se obratili slu?bi Microsoft Support Professional, kliknite na dolenavedeni proizvod. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo lak?e utvrdili koje su va?e opcije podr?ke. Opcije podr?ke mogu biti putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili putem telefona.

Da biste saznali koju verziju imate, kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podr?ke mogu se koristi za re?avanje tehni?kih problema u neproizvodnom okru?enju i imaju isti status kao pla?eni incidenti profesionalne podr?ke. Incident tehni?ke podr?ke mo?ete iskoristiti za pronala?enje re?enja za proizvodni problem ako mo?ete da ponovite taj problem u neproizvodnom okru?enju. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Pristup neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance (engl.)
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft Software Assurance.

Saznajte vi?e

Kori??enje operativnog sistema Windows 7

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows 7
Posetite stranice pomo?i i ?lanaka ?Kako da...? za Windows 7 da biste dobili vi?e informacija.

Razlike izme?u 32-bitne i 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows
Saznajte kako da utvrdite da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.

Galerija za personalizaciju
Preuzmite Windows 7 teme, pozadine radne povr?ine i gad?ete da biste personalizovali Windows 7 ra?unar.

Office 2010 + Windows 7: bolji zajedno
Pogledajte kako su inovacije u operativnom sistemu Windows 7 neprimetno integrisane sa sistemom Office 2010 da bi va? rad bio efikasniji.

Istra?ite Windows
Pregledajte kategorije kao ?to su ?Fotografije i video zapisi?, ?E-po?ta i ?askanje?, ?PC health? i jo? mnogo toga.

Nadogradnja na Windows 8

Kupite Windows 8 ve? danas
Preuzmite Windows 8 ve? danas radi ve?e bezbednosti.

Izvr?ite nadogradnju na Windows 8 pomo?u pomo?nika za nadogradnju
Pomo?nik za nadogradnju na Windows 8 skenira trenutni ra?unar da bi proverio da li je spreman za Windows 8, a zatim pru?a izve?taj o kompatibilnosti.

Servisni paket 1

Vi?e informacija o Windows 7 servisnom paketu 1

?ta je uklju?eno u Windows 7 servisni paket 1 (SP1)?
Saznajte vi?e o prethodno izdatim bezbednosnim ispravkama, kao i ispravkama za performanse i stabilnost i novim pobolj?anjima funkcija i usluga u operativnom sistemu Windows 7 SP1.

Dokumentacija za Windows 7 servisni paket 1 (KB976932)
Prona?ite dodatnu tehni?ku dokumentaciju za Windows 7 SP 1.

Priprema za servisni paket 1 i njegova instalacija

Instalacija Windows 7 servisnog paketa 1
Saznajte koje stvari treba da razmotrite i na koje razli?ite na?ine mo?ete da instalirate Windows 7 SP1.

?ta je to alatka ?Provera spremnosti a?uriranja sistema??
Pogledajte kako alatka ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? mo?e da pomogne u re?avanju problema koji mogu spre?iti instalaciju Windows ispravki i servisnih paketa.

IT stru?njaci i programeri: Posetite lokaciju TechNet za resurse za primenu servisnog paketa 1 (engl.)
Prona?ite jo? tehni?kih informacija o nabavljanju i primeni paketa SP1.

?ivotni ciklus podr?ke

Vi?e informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows 7

Stranice sa smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke za Windows 7
Prika?ite informacije o smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke za Windows 7 porodicu proizvoda.

Prikazivanje informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke

List sa podacima o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows
Prika?ite va?ne datume i informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Windows proizvode.

Podr?ka isti?e za neke verzije operativnog sistema Windows
Saznajte kako da proverite koju verziju i servisni paket koristite.

Poslednji pregled : 2. oktobar 2013.