Microsoft Windows 7 atbalsts

Pal?dz?ba par Microsoft Windows 7 servisa pakotni un dro??bas atjaunin?jumiem. Lasiet padomus, ieteikumus un citus risin?jumus un nov?rsiet probl?mas.

Atbalsta opcijas un resursi

Lai sa?emtu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar oper?t?jsist?mu Windows 7, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Windows 7 pal?dz?ba un ieteikumi
Lai uzzin?tu, k? pilnv?rt?g?k izmantot oper?t?jsist?mas Windows 7 nodro?in?t?s iesp?jas, apmekl?jiet Windows 7 pal?dz?bas un ieteikumu centru.

Windows 7 un aparat?ras un programmat?ras sader?ba (EN)
Uzziniet, vai j?su izmantot? programmat?ra vai aparat?ra ir sader?ga. Varb?t tikai j?veic programmat?ras jaunin??ana vai ir nepiecie?ams jauns draiveris?

Ieg?stiet jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus un citas iesp?jas
Apmekl?jiet Windows lejupiel?des centru, lai atrastu jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus, izm??in?jumversijas un draiverus.

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

IT speci?listiem: Windows 7 TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Windows 7 TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus papildu probl?mu nov?r?anas risin?jumus un nor?d?jumus.

Microsoft darbvirsmas optimiz??anas pakotne (EN)
Uzziniet vair?k par ?o tehnolo?iju komplektu, kas pieejams programmas Software Assurance klientiem sader?bas un p?rvald?bas iesp?ju uzlabo?anai, atbalsta izmaksu samazin??anai, k? ar? politikas kontroles iesp?ju izlabo?anai klienta vid?.

Izstr?d?t?jiem: Windows Client Developer Center vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Windows Client Developer Center vietn? MSDN, lai uzzin?tu par Windows izstr?di.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Pal?dz?ba maziem un vid?jiem uz??mumiem (EN)
Atrodiet r?kus, tehniskus p?rskatus, pak?peniskus nor?d?jumus un video, kas pal?dz?s izvietot jaun?ko Windows klienta oper?t?jsist?mu maza vai vid?ja uz??muma vid?.

Kopienas resursi

Tehnolo?iju speci?listu kopienas
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus.

Microsoft kopiena (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Windows 7 kopienas forumos.

IT speci?listiem: Microsoft TechNet Windows 7 forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Windows 7 forumos.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Windows klienta programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN forumos saist?b? ar Windows klienta programmat?ras izstr?di.

Ieg?stiet visp?r?gu vai klientu apkalpo?anas pal?dz?bu
Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Microsoft produktiem un pakalpojumiem, apmekl?jiet lapu Sazinieties ar mums.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Iesp?jams, esat ties?gs sa?emt OEM (ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja) nodro?in?tu bezmaksas atbalstu garantijas period?.
Apmekl?jiet m?su OEM kontaktinform?cijas lapu, lai uzzin?tu, k? noteikt, vai instal?ciju ir nodro?in?jis OEM, un p?rl?kotu daudzu OEM kontaktinform?ciju. Ja j?su Microsoft produkts ir s?kotn?ji instal?ts, izplat?ts kop? ar datoru vai esat to ieguvis k? jaunin?jumu tie?i no datora ra?ot?ja, galvenais atbalsta sniedz?js ir ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (OEM), kas nodro?in?ja attiec?go Microsoft produktu.

Sa?emiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta dienesta speci?listu, zem?k noklik??iniet uz produkta. M?s jums uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das ir jums pieejam?s atbalsta opcijas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Lai uzzin?tu, k?da versija ir jums, noklik??iniet uz pogas S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
Ja esat TechNet Plus abonents, jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta gad?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
Ja esat MSDN abonents, atkar?b? no abonementa l?me?a, iesp?jams, esat ties?gs sa?emt l?dz pat ?etriem (4) tehnisk? atbalsta gad?jumiem. ?os atbalsta gad?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie gad?jumi ir l?dzv?rt?gi profesion?l? atbalsta maksas gad?jumiem. Izmantojiet tehnisk? atbalsta gad?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?mai, ja varat replic?t ?o probl?mu ar ra?o?anu nesaist?t? vid?. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: piek??stiet neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Sa?emiet lielapjoma licences un citas Microsoft Software Assurance programmas pied?v?t?s priek?roc?bas.

Papildinform?cija

Oper?t?jsist?mas Windows 7 lieto?ana

Windows 7 pal?dz?ba un ieteikumi
Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet Windows 7 pal?dz?bas un ieteikumu lapas.

At??ir?bas starp oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu un 64 bitu versiju
Uzziniet, k? noteikt, vai dator? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu vai 64 bitu versija.

Personaliz?cijas galerija
Ieg?stiet Windows 7 dizainus, datora fonus un s?kr?kus, lai personaliz?tu Windows 7 datoru.

Iepaz?stiet oper?t?jsist?mu Windows
P?rl?kojiet kategorijas, piem?ram, Fotoatt?li un videoklipi, E-pasts un t?rz??ana, Datora darbsp?ja un citas.

Jaunin??ana uz Windows 8

Ieg?d?jieties Windows 8 ?odien
Ieg?stiet Windows 8 jau ?odien un esiet liel?k? dro??b?.

Veiciet jaunin??anu uz Windows 8, izmantojot jaunin??anas pal?gu
Windows 8 jaunin??anas pal?gs p?rbauda, vai j?su pa?reiz?jais dators ir gatavs Windows 8, un tad sagatavo sader?bas atskaiti.

1. servisa pakotne

Papildinform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni

Kas iek?auts Windows 7 1. servisa pakotn? (SP1)
Papildinform?cija par iepriek? izlaistiem dro??bas, veiktsp?jas un stabilit?tes atjaunin?jumiem, k? ar? par Windows 7 SP1 l?dzek?u un pakalpojumu uzlabojumiem.

Windows 7 1. servisa pakotnes dokument?cija (KB976932)
Ieg?stiet Windows 7 SP 1 papildu tehnisko dokument?ciju.

Sagatavo?an?s un 1. servisa pakotnes instal??ana

Windows 7 1. servisa pakotnes instal??ana
Uzziniet, k?di faktori j??em v?r? un k?di ir da??die veidi, k? instal?t Windows 7 SP1.

Kas ir sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ks?
Skatiet, k?, izmantojot sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ku, var nov?rst probl?mas, kas ne?auj instal?t sist?mas Windows atjaunin?jumus un servisa pakotnes.

IT speci?listiem un izstr?d?t?jiem: apmekl?jiet TechNet vietni, lai ieg?tu 1. servisa pakotnes izvieto?anas resursus (EN)
Ieg?stiet papildu tehnisko inform?ciju par to, k? ieg?t un izvietot SP1.

Atbalsta lieto?anas cikls

Papildinform?cija par oper?t?jsist?mas Windows 7 atbalsta lieto?anas ciklu

Atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft produktu atbalsta vadl?nijas, s?kot no atbalsta pieejam?bas l?dz pat produktu atbalsta lieto?anas cikla beig?m.

Windows 7 atbalsta lieto?anas cikla politikas
Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas cikla politik?m, kas paredz?tas Windows 7 produktu saimei.

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Windows atbalsta lieto?anas cikla faktu lapa
Skatiet inform?ciju par svar?giem datumiem saist?b? ar atbalsta lieto?anas ciklu, k? ar? inform?ciju par Windows produktiem.

Atsevi???m oper?t?jsist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukta atbalsta nodro?in??ana
Uzziniet, k? noteikt, k?da oper?t?jsist?mas versija un servisa pakotne darbojas j?su dator?.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2013. gada 2. oktobris